Referat partnerforum Prosjekt Norge

Comments

Transcription

Referat partnerforum Prosjekt Norge
Prosjekt Norge Enhet:
Prosjekt Norge
Sak:
Partnere forum Prosjekt Norge
Sted:
BI - Nydalen
Møterom:
Tidspunkt:
Mandag 26. januar 2014
Kl:
Innkaller:
Bjørn Andersen
Referent:
1015-1400
Varighet:
4t
Agnar Johansen
BI
BI
BI
Kruse Smith
Multiconsult
Multiconsult
Reinertsen
Rambøll
HR Prosjekt
Terramar
Faveo Prosjektledelse
Faveo Prosjektledelse/NTNU
Metier
OPAK
Intersoft
Skanska
Arkitektbedriftene Norge
Kopi
Organisasjon
Det norske oljeselskap
Forsvaret
Gassco
Helsebygg Midt-Norge
Jernbaneverket
Skanska
Statnett
Statoil
Statsbygg
Telenor
IVT/NTNU
AB/NTNU
SVT/NTNU
SVT/NTNU
IVT/NTNU
Til stede
Navn
Stine Kongshaug McIntosh
Petter Erik-Andresen
Alf Kristian Haugland
Bjørn Remen
Per Arne Fredriksen
Tone Nakstad
Astri Svenkerud
Magne Otterå
Siw-Hege A. Gundersen
Harald Lundqvist
Asbjørn Rolstadås
Fredrik Shetelig
Torberg Falch
Marit Reitan
Ingvald Strømmen
Lena Bygballe
Jan Terje Karlsen
Jon Lerheim
Trond Olav Stupstad
Ola Dalen
Elisabeth Schjølberg
Ole Jermstad
Hilde Nordskogen
Runar Gravdal
Elisabeth Krogh
Per Christian Randgaard
Ole Jonny Klakegg
Erik Malm
Jan-Henry Hansen
Elisabeth Wallem
Helge Schiager
Egil Skavang
Forfall
Neste møte:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Side 1 av 6
Filbane:
Prosjekt Norge Stein Berntsen
Jan Arild Jenssen
Rune Døssland
Kari Sandberg
Anne Live Vaagaasar
Bjørn Andersen
Stein Mjøen
Agnar Johansen
Anita Moum
Dovre Group
Kystverket
ICTEC
Entreprenørforeningen,
og Anlegg
BI
IPK/NTNU
IPK/NTNU
Sintef/NTNU
AB/NTNU
x
x
x
Bygg
x
x
x
x
x
x
Dagsorden
Tid
Sak
Fremlegger
10.15-10.45
Innledning ved dekanene fra NTNU
10.45-11.00
Status for etableringsprosessen og signering av avtaler
•
11.00-12.00
•
•
•
•
Presentasjon av styrerepresentanter partnere kategori
1 og akademiske partnere
Valg av styrerepresentanter partnere kategori 2, 3 og 4
Presentasjon av kandidater til styreleder
Valg av styreleder
Utnevnelse av interimsledelse
12.00-12.30
”No Size Fits All”, styring vs. ledelse, tilpasset til situasjon
og prosjekt
12.30-13.00
Lunsj
13.00-14.00
Fremdriftsplan og videre aksjoner
Dekanene
Anita Moum
Stein Mjøen
Per Morten Schieflo
Bjørn Andersen/Agnar
Johansen
Referat
Møtet satt kl. 1015
Sak 1 Innledning ved instituttstyrer BI og dekaner NTNU
Vedtak:
Dekan IVT Ingvald Strømmen/AB Fredrik Shetelig /SVT Marit Reitan redegjorde for NTNUs
bakgrunn for engasjementet i Prosjekt Norge.
"En adresse for forskning og utvikling av prosjekt Norges virksomhet"
Bygballe/Lereim redegjorde for BI engasjement innen prosjektledelse.
Side 2 av 6
Filbane:
Prosjekt Norge Sak 2
Status for etableringsprosessen og signering av avtaler
I tabellen under er status for signering av avtaler oppsummert pr 27. Januar. Pr dags dato er det
signert 24 avtaler og som dermed er valgbare ved styrevalg.
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Det norske
Kruse Smith Entreprenør
Dovre Group
Arkitektbedriftene i Norge
Forsvaret
Multiconsult
Faveo
Prosjektledelse
Entreprenørforeningen, Bygg og Anlegg
Gassco
Rambøll
HR Prosjekt
Helsebygg MidtNorge
Reinertsen
ICTEC
Jernbaneverket
Intersoft
Skanska
Kystverket
Statnett
Metier
Statoil
OPAK
Statsbygg
Terramar
Telenor
Moum redegjorde for utviklingen av prosjekt Norge i løpet av 2013 og videre arbeid med verving av
partnere i 2014.
Sak 3
Utnevning/valg av styrerepresentanter og -leder
Følgende styrerepresentanter fra akademia og kategori 1 er blitt oppnevnt til styret.
Representanter fra kategori 1:
• Det norske: Stine Kongshaug McIntosh
• Forsvaret: Petter Erik-Andresen
• Gassco: Alf Kristian Haugland
• Helsebygg Midt-Norge: Bjørn Remen
• Jernbaneverket: Per Arne Fredriksen
• Skanska: Tone Nakstad
• Statnett: Astri Svenkerud
• Statoil: Magne Otterå
• Statsbygg: Siw-Hege Adriansen Gundersen
• Telenor: Harald Lundqvist
Akademia:
• NTNU:
– IVT: Asbjørn Rolstadås
– AB: Fredrik Shetelig
– SVT: Torberg Falch
• BI:
Side 3 av 6
Filbane:
Prosjekt Norge •
– Strategi og logistikk: Lena Bygballe
– Org og ledelse: Jan-Terje Karlsen
SINTEF:
– Hanne Rønneberg/Per Lillestøl (SINTEF vil i løpet av uke 6 melde fra om hvem som
stiller på vegne av SINTEF i Prosjekt Norges styre)
Det skulle velges en styrerepresentant fra kategori 2, 3 og 4. Følgende kandidater var nominert:
•
Kandidater fra nivå 2 og resultat:
– Trond Olav Stupstad, Kruse Smith
– Ola Dalen, Multiconsult
– Ole Jermstad, Reinertsen (valgt som vararepresentant)
– Hilde Nordskogen, Rambøll (valgt som styrerepresentant)
•
Kandidater fra nivå 3 og resultat (Dovre hadde gitt sin fullmakt til Elisabeth Krogh,
Terramar):
– Runar Gravdal, HR Prosjekt
– Elisabeth Krogh, Terramar (valgt som styrerepresentant)
– Per Christian Randgaard, Faveo (valgt som vararepresentant)
Her må det bemerkes at OPAK hadde meldt inn Jan-Henry Hansen, som har vært representant i
styret for NSP, som kandidat fra kategori 3, men dette hadde ikke blitt fanget opp av senterledelsen.
OPAK godtar valget slik det er angitt over.
•
Kandidater fra nivå 4
– Egil Skavang, Arkitektbedriftene Norge (valgt som observatør til styret)
Kandidatene til styreleder presenterte sitt kandidatur. Alle representanter fra partnerne fra nivå 1, 2
og 3 samt akademiske partnere hadde stemmerett ved valg av styreleder. Det ga 17 representanter
som var stemmeberettiget.
Fullmakter:
• Ingvald Strømmen på vegne av Asbjørn Rolstadås (NTNU)
• Jon Lereim på vegne Jan Terje Karlsen (BI)
• Agnar Johansen på vegn av SINTEF
• Helge Schiager på vegne av Tone Nakstad, Skanska
Det kom inn 17 stemmer hvorav 1 var blank. Fordeling av stemmer på kandidatene etter valget ble
som følger (antall stemmer i parentes):
•
•
•
Petter Eik-Andresen, Forsvaret (4)
Harald Lundqvist, Telenor (8) (valgt som styreleder)
Tone Nakstad, Skanska (4)
Tellekorps ved valget var Anne Live Vaagaasar og Egil Skavang.
Senterleder/assisterende senterleder utnevnes av hhv. NTNU/BI etter innstilling fra styret, ergo
permanent utnevnelse i første styremøte. Forslag til interimsledelse var:
•
Senterleder: Bjørn Andersen, NTNU
Side 4 av 6
Filbane:
Prosjekt Norge •
Assisterende senterleder: Anne Live Vaagaasar, BI
Programledere oppnevnes av det respektive programstyret, ergo permanent utnevnelse i første
programstyremøte. Forslag til interimsledelse var:
•
•
Byggeprosess: Anita Moum, NTNU
Prosjektledelse: Jan Alexander Langlo, SINTEF
Andre roller utnevnes av senterledelsen når senteret er i drift.
Kommentar: Det kan være et poeng å unngå at alle representanter i styre og senter-/programledelse
ikke velges for like tidsperioder, for å unngå at alle roller skiftes ut samtidig.
Styreleder signalisere at det kommer innspill til styremøter i 2014 om kort tid. Det signaliseres at
antall styret møte vil ligge på et sted mellom 3 og 4 i året.
Sak 4 Fremdriftsplaner og aksjoner
Andersen og Johansen orienterte om planer for 2014, med følgende punkter som forslag til
handlingsplan:
•
•
•
•
•
Konstituere styrer og senter-/programledelse (01.03.2014)
Etablere en egnet styrings- og driftsform med tilhørende organisering (01.03.2014)
(Re)Starte strategiprosess (fullføres til sommeren) og utvikle en handlingsplan for 2014
(fullføres til 01.04.2014)
Nedsette en stående forskningskomité (frist 15.02.2014)
Raskt etablere forskningsaktivitet som engasjerer partnerne og er utviklingsorientert
– Etablere en løpende idébank
– Avholde forskningssamling (i ny form)
– Avhengig av budsjettet, ambisjon om 2 nye prosjekter startet 1. halvår
– Starte SpeedUp-prosjektet
Oppsummering av innspill under debatten:
• Sentralt at strategiarbeidet i Prosjekt Norge er godt forankret opp mot de akademiske
institusjonene og de bedriftene som til sammen utgjør senteret.
• Sentralt at prosjekt Norge bidrar aktivt til SFI-arbeidet – som representerer et stort og viktig
løft hvis den blir realisert.
• Kan være hensiktsmessig å jobbe ut strategiene til senteret før man etablerer en
forskningskomité.
• Organisering av forskning kan gjøres på mange måter – bør bruke noe tid til å få opp de
ulike modellene før man bestemmer seg for organisering.
• Viktig at man får bredde i senterets virksomhet – senteret må ha fokus ut over bygge- og
byggherreproblematikk – viktig at man treffer og engasjerer de ulike sektorene og bransjene
med interessante problemstillinger i løpet av våren 2014.
• Det er ønskelig med mer informasjon, gjerne et kort notat, om nærings-PhD.
Møtet hevet kl 1400
Side 5 av 6
Filbane:
Prosjekt Norge Agnar Johansen
referent
Side 6 av 6
Filbane: