Referat fra styremøte i Sameiet Lundekroken

Comments

Transcription

Referat fra styremøte i Sameiet Lundekroken
Informasjon fra styremøte i Sameiet NJB Utsikten Tr. 1
Dato:
17. januar 2013
Sted.
Havnekontoret
Tidspkt.:
Klokken 18:00 – 22:00
Deltagere:
Fravær :
Jon Gaasholt
Heidi Kristiansen
Håkon Kristiansen
Anders Sletten
Signe Winther
Oddrun Aasmundrud (vara)
Runar Bakken (vara)
- Geir Aaby (vara)
Referat fra forrige styremøte
Referat fra styremøte 14. november ble sendt ut ultimo november, og det har ikke kommet
merknader til dette før Signe Winther i nærværende møte ikke kunne godkjenne pkt. 2 (regnskap).
Til neste styremøte må Signe Winther tilskrive styret hva under punkt 2 hun ikke kan akseptere
slik at dette kan vedlegges referatet.
Vedtak:
Referatet ble godkjent av styret (4 mot én stemme), jf. over.
Avregning av radiatorvann 2010-12
Styrets leder er blitt tilskrevet av sameier Willy Berntsen som mener avregningen av radiatorvann
pr. 31.12.12 (perioden 2010-12), med basis i hele fyringssesongen 2012/13, er ut over det
mandatet sameiermøte ga styret på ordinært sameiermøte i april 2012.
Styrets leder var helt uenig med Berntsen i dette og mener avregning pr. 31.12.12 nettopp er hva
sameiermøte vedtok. Årsaken til at det anses som fornuftig å også ta med våren 2013 er fordi man
da vil kunne få en tilnærmet hel fyringssesong å skjele til ved avregningen for foregående
fyringssesonger (2010/11 og 2011/12).
Styrets leder foreslo å fremlegge et forslag til vedtak på det ekstraordinære sameiermøte hvor
også forbruket av radiatorvann våren 2013 benyttes for en best mulig estimering/avregning av
forbruket i fyringssesongene 2010/11 og 2011/12.
Heidi Kristiansen, Håkon Kristiansen, Runar Bakken og Oddrun Aasmundrud støttet forslaget til
styrets leder.
Styrets leder opplyste videre at han ville utarbeide et skriv rundt dette som ville bli vedlagt
innkallingen til ekstraordinært sameiermøte den 7. feb. 2013.
Jon Gaasholt mente vedtaket på sameiermøte i april 2012 kunne tolkes slik Berntsen hevder, men
hadde forståelse for at forbruket også i 2013 kunne være relevant i fht. avregningen.
Signe Winter mente avregningen burde skje med basis i tallene pr. 31.12.12 uten å hensynta
forbruket inn i 2013 slik flertallet over mente var fornuftig.
Winter viste også til sitt forslag på sameiermøte 2012, et forslag som for øvrig ble nedstemt.
Vedtak:
Styrets flertall (3 mot 2) vedtok forslaget fra styrets leder, jf. over.
Vindavskjerming på balkong/terrasse.
Styret har tidligere gjort følgende vedtak angående avskjerming på balkongene/terrassene:
”Klart heve/senke glass tillates montert på innersiden av eksisterende rekkverk rundt
balkongen. Høyden på glasset fullt opptrukket skal ikke overstige 1,9 m.
Glasset skal tilpasses eksisterende rekkverk i farge og spileavstand slik at det nedsenket
fremstår som tilsvarende og en del av eksisterende rekkverk.
Glasset må i nedsenket posisjon ikke overstige håndløper på balkong.
Bestillingen skal foregå gjennom ______ (valgt firma) og godkjennes av styret i sameiet.”
Fra ulike seksjonseiere er det kommet inn søknader om annen avskjerming enn ovennevnte,
vedtatte løsning. Styret hadde derfor varslet seksjonseiere høsten 2012 om at det ville bli avholdt
et ekstraordinært sameiermøte medio januar 2013 (fastsatt til 7. feb.), hvor solavskjerming skulle
være eneste punkt på agendaen. Dette også for at seksjonseiere skulle få tilstrekkelig tid til å
bestille/få montert vedtatt avskjerming innen sommersesongen 2013
I fbm. med behandlingen i styret ble det vist en presentasjon av Nordre Jarlsberg Brygge
(fasader/siktlinjer mv), fremvist diverse bilder av heve-/senkeglass fra andre prosjekter hvor dette
er benyttet samt oppsummert noen av argumentene som har ledet til styrets vedtak, gjengitt over.
Særlig påpekte styrets leder at arkitekturen/estetikken på Nordre Jarlsberg Brygge samt
likebehandling sameiere i mellom måtte vektlegges særskilt.
Når det gjaldt de ulike søknadene om annen avskjerming enn heve-/senkeglass mente styrets leder
at den enkelte seksjonseier av egen interesse selv burde argumentere for sin egen søknad.
Heidi Kristiansen, Håkon Kristiansen, Runar Bakken og Oddrun Aasmundrud støttet innspillene
til styrets leder.
Jon Gaasholt støttet også heve-/senkeglass, men ønsket ikke at styret skulle ha noen egen
innstilling, men at sameiermøtet fritt skulle ta stilling til de ulike forslagene.
Også Signe Winther støttet forslaget om heve-/senkeglass, men hadde et tilleggsforslag som
innebar at det også ble åpnet opp for annen type avskjerming (type skyveglass gulv/tak. jf. søknad
fra Gerhardsen), men at det i et evt. slikt vedtak måtte ligge «kjøreregler» mht. at glassene alltid
måtte skyves til side når de ikke var i bruk.
Hvem som evt. skulle ta kontakt med seksjoner som «misligholdt» en slik forutsetning, eller hva
som kunne være en «straffereaksjon ved et slikt mislighold», kom ikke klart frem av Winther sitt
tilleggsforslag.
Vedtak
Styrets flertall (3 mot 2) vedtok å fremme følgende forslag (kun) til vedtak på
det ekstraordinære sameiermøte den 7. feb. 2013:
”Klart heve/senke glass tillates montert på innersiden av eksisterende rekkverk rundt
balkongen. Høyden på glasset fullt opptrukket skal ikke overstige 1,9 m.
Glasset skal tilpasses eksisterende rekkverk i farge og spileavstand slik at det nedsenket
fremstår som tilsvarende og en del av eksisterende rekkverk.
Glasset må i nedsenket posisjon ikke overstige håndløper på balkong.
Bestillingen skal foregå gjennom ______ (valgt firma) og godkjennes av styret i sameiet.”
--------- o ---------
Sande, 17. januar 2013.
-----------------------------Jon Gaasholt
-----------------------------Signe Winther
-----------------------------Håkon Kristiansen
--------------------------------Anders Sletten, styrets leder
---------------------------Heidi Kristiansen

Similar documents