Årsmelding 2013 - Orkdalsmenighetene

Comments

Transcription

Årsmelding 2013 - Orkdalsmenighetene
DEN NORSKE KIRKE
Geitastrand menighetsråd
Geitastrand, 9. mars 2014
Årsmelding 2013
Innledning
Et år gir oss mange minner og i de senere årene har det for Geitastrand menighet vært noe
spesielt hvert år som en kan se tilbake på med stor glede. Nå føyer 2013 seg inn i rekken som et år
hvor oppslutningen gikk noe tilbake, men det er allikevel andre ting som gir grunn til glede.
Høydepunktet i 2013 var nok 1. juledagsgudstjenesten hvor den nye salmeboka ble tatt i bruk.
Under juletreet lå 70 nyinnkjøpte salmebøker og menighetsrådet bidro med å dele ut boka til hver
enkelt i kirka. Det var en aldri så liten historisk begivenhet i kirka juledagen i 2013.
Menighetsrådsmøtene
Menighetsrådet har hatt 5 møter og behandlet 28 saker. For uten de vanlige sakene som gudstjenestelista med offerformål, årsfest, dugnad, konfirmantfest og konfirmantjubileum har følgende
vært drøftet og behandlet: Fjernkontroll til kirkeklokkene, ringing ved begravelser, grønn
menighet, jordpåkastelseskasse, betalingsterminal til bruk ved offer, ny salmebok og liste over de
aller mest verdifulle gjenstandene i kirka.
Gudstjenester og kirkelige handlinger
Det har vært avholdt 14 gudstjenester på
søndag og helligdag med totalt 701
deltakere. Dette gir et snitt på 50 deltagere
pr. gudstjeneste som er en stor nedgang fra
tidligere år. Få døpte i 2013 får ta noe av
skylden for det lave oppmøte sammenlignet
med tidligere år. Tre av gudstjenesten ble
avholdt med nattverd med til sammen 23 til
nattverd.
Et barn ble døpt, 6 ungdommer ble
konfirmert, ingen vielser og vi fulgte fem av
våre til graven.
Skaperverkets dag ble gjennomført på Geitaneset i strålende solskinn. 33 deltok på gudstjenesten.
Gudstjenesten i juli ble også arrangert på Geitaneset med en dåp.
I år fikk også 4-åringene kirkebok, 6-åringene Min kirkebok 6 og 5.-klassingene Bibel.
På Lysmessa/Vi synger julen inn deltok Orkdal blandakor.
Klokkerens kaffe fortsatte som før – et positivt og flott sosialt tiltak etter gudstjenestene. Igjen
stor takk til klokker Terje H. og Solveig Jonassen for dette tiltaket.
Tradisjonen tro hadde Gjølme sin skolegudstjenester på Geitastrand før jul.
Barne- og ungdomsarbeidet og trosopplæringsprosjektet
Babymassasje og barnesang har vært et felles
tilbud for alle menighetene på Orkdal
menighetshus.
Flere av trosopplæringstiltakene er også felles
for alle menighetene. I januar ble det arrangert
tårnagentene i Orkdal kirke, i mars var det TEN
i Orkanger kirke og i desember var det LYS
VÅKEN i Moe kirke.
Det er gledelig å se ungdommene som kommer
til konfirmasjon – vårt viktigste
ungdomsarbeid. Opplegget har variert med
undervisning, leir på Søvasslia og besøk av Hans Inge Fagervik som satte fokus på rus og selvbilde.
Aktivitetsgrupper var et nytt tiltak for konfirmantene dette året. De fikk mulighet til å velge
mellom film, sang, drama, friluftsliv og foto. Helgen ble avsluttet med Ung Messe for alle
Orkdalskonfirmantene i Orkdal kirke.
Diakoni
Diakoniens dag ble arrangert søndag 10. mars. 30 hadde funnet veien til kirka. Marit Oline
Magnussen deltok med tekstlesning. Anne Flor Kjøren og Bjørg Sletvold leste bønner mens Randi
Aasen tente regnbuelys. Pål Ove Lilleberg viste bilder og fortalte fra Ugandaturen.
Fasteaksjonen er et stort diakonalt tiltak i menigheten. Konfirmantene går fra dør til dør i
menigheten for å samle inn penger til Kirkens nødhjelp. Resultatet i 2013 ble på 10.179,- som er
noe lavere enn året før. Nå skal det sies at det var færre konfirmanter med tanke på å dekke opp
alle rodene.
10 jubilanter har fått hilsen på dagen sin.
Sensommerfesten onsdag 28. august ble ledet av Bjørg Sletvold. Hanna, Åse, Anne og Kolbjørn
Kjøren, Randi Åsen, Stein Kristiansen og Guri Ree Bjørkås stod for maten – karbonadesmørbrød.
Bård Olsø og Kjell Asbøll var årets musikalske gjester. Tone Maria Jonassen og Bjørg Sletvold hadde
samlet mange bilder fra «gamle dager». Det ble mye part rundt fremvisningen. Terje H. Jonassen
fortalte litt om Johan Falkberget. Kvelden ble avsluttet med loddtrekning. En trivelig kveld for de
61 som var samlet på Kjørmoen grendahus.
Dugnader på kirkegården og i kirka
Den tradisjonelle dugnaden ble arrangert i mai. Mange hadde møtt frem og Menighetsrådet
sørget for kaffe og kaker. Bjørn Grønningen sørget for å felle trær og rydde i bekkdalen. Astrid
Magnussen og Ingeborg Nilsen tok seg av beplanting i bedet foran kirka.
Utstyr til kirka
I lengre tid har det vært arbeidet med å få på plass egen fjernkontroll til kirkeklokkene. Med den
nye fjernkontrollen åpnet det seg for flere muligheter for fjernstyring av klokken som vil være til
stor hjelp i forbindelse med den nye gudstjenesteliturgien. På høsten vedtok Menighetsrådet å
innarbeide klemting i forbindelse med begravelser.
Gaver
Menighetsrådet og kirka mottok minnegave i begravelse til Ottar Sletvold og Martin Kvakland. En
stor takk til nærmeste familie for at de valgte minnegave til kirka. I tillegg har noen valgt å støtte
Minnefondet ved å kjøpe en blankett som hilsen i andre gravferder.
Fra Helge Kvåle mottok også menigheten en flott utskåret offerskål og Rikard Kvernmo fikk laget
og gitt kirka en jordpåkastelseskasse til bruk ved bisettelser inne i kirka.
Økonomi og regnskap
Resultatregnskapet viser driftsinntekter på kr. 100.511,- og utgifter på kr. 168.383,-. Med
finansinntekter på kr. 17.091,- gir dette et underskudd på kr. 50.781,-. Årsaken til det store
underskuddet skyldes i hovedsak trykkeutgiftene av konfirmantboka på kr. 81.050,-.
Avslutning
Først vil vi få takke de ansatte som også i år har stilt opp for menigheten - prest, kantor, klokker,
diakon, kateket, menighetspedagog, kirketjener, kirkeverge, kontorsekretær og øvrig ansatte ved
kirkekontoret.
Høydepunktet i 2013 var den nye salmeboka. Med den har vi fått ei bok som vil være et godt
hjelpemiddel med tanke på å gi Gud ære og takk. Samtidig vil den for vår menighet i mange år
fremover være en rik og viktig kilde for å ta vare på innholdet i det kristne budskapet og for å tolke
vår troshistorie. Måtte den bli et smykkeskrin vi bruker – ikke bare i kirka men også i heimene
rundt om på Geitastrand.
Pål Ove Lilleberg
Bengt Husdal
Anne Lise Magnusen Isdal
Rikard Kvernmo
Ingrid Husdal Lind
Johan N Kvernmo Oddvar Kjøren
Are Husdal
Vedlegg til årsmeldingen: Råd og utvalg
Menighetsrådet
Lilleberg, Pål Ove
Isdal, Anne Lise Magnussen
Husdal, Bengt
Kvernmo, Johan Nikolai
Kvernmo, Rikard
Lind, Ingrid Husdal
Kjøren, Oddvar
Husdal, Are
Ofstad, Jorunn
Kvernmo, Maj Kristin
Ofstad, Jon Anders
Bjørnbet, Hilde Marie V.
Leder og geistlig representant
Nestleder
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
1. vara og kasserer
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara
Representanter i Fellesrådet
Rikard Kvernmo
Oddvar Kjøren
Vara: Johan Nikolai Kvernmo
Vara: Are Husdal
Representanter i Rådet for Fjellkirka
Johan Nic. Kvernmo
Representant i Syng med
Ingebrikt Kvernmo
Representant i trosopplæringsutvalget
Ingrid Husdal Lind
Bibelkontakt
Ingrid Husdal Lind
Diakoniutvalget
Bjørg Sletvold
Anne Flor Kjøren
Randi Aasen
Leder
Gudstjenesteutvalg
Pål Ove Lilleberg
Ingrid Husdal Lind
Anne Lise Magnussen Isdal