Integrasjon - Kartverket

Comments

Transcription

Integrasjon - Kartverket
Plandataforum
SK-Oslo 29.10.2012
Jon Arne Trollvik, Statens kartverk E-post: [email protected]
Spåkenes, Lyngen
”Highlights”
• GI-standarden vedtatt 31.01.2012
• Et nytt standardisert grensesnitt for
utveksling av geo-relatert informasjon
mellom fagsystem i det offentlige
• Nye muligheter for kundene
–
–
–
–
–
Nye produkter
Enklere integrasjon
Større fleksibilitet
Mindre leverandøravhengig
Leverandører med egengodkjenning
2
Disposisjon
•
•
•
•
•
•
•
Målsettinger for GeoIntegrasjon
Status og innhold i ny GI-Standard
Organisering og økonomi
Fyrtårnssatsing
Forventninger og resultater
Forvaltning og videreføring
Forberedelser for brukerne
3
Integrasjon
• Utvikling av i dag:
– Web applikasjoner har erstattet tunge klienter
– Matrikkelen har erstattet GAB
– Initiativ til diverse standardisering
• Geolok 2 (med støtte for WEB) er en delvis erstatning for
Geolok 1
• Noark 4 Web Services med georeferering av saker
– Integrasjoner utviklet i prosjekter mellom 2 parter /
leverandører
• Eksempel:
– Digital Plandialog i 12k Vestfold
– Basis for en ny måte å integrere kart med saksbehandling
4
Målsetting og plan for gjennomføring
•
Målet er å utarbeide felles
grensesnittstandarder og
prinsipper for samspill mellom
fagsystemer og
Sak/Arkivsystemer innen
kommunal sektor.
•
GeoIntegrasjon bygger på
sentrale prinsipper og resultater
fra standardiseringsarbeide i
Geolok2 og ”KS resultat XML”.
•
Gjennom et bredt samarbeid med
ledende systemleverandører på
Sak/Arkiv og GIS skal nye
løsninger implementeres som
fyrtårnssatsing i flere kommuner.
GeoIntegrasjon har som formål å bidra til
utvikling og bruk av standardiserte grensesnitt
mellom fagsystemer i kommunal sektor
Hva er GeoIntegrasjon?
class Komplett
«interface»
Basis::PlanBasis
+
+
«dataType»
Basis::ArealplanBase
FinnPlaner(Søkskriterie, PlanKontekst) : ArealplanBase[]
FinnPlanerForMatrikkelenhet(Matrikkelnummer, PlanKontekst) : ArealplanBase[]
+
+
+
+
+
«interface»
Utv idet::PlanUtv idet
•
•
•
•
•
Spesifikasjoner av et sett av standard tjenester
for integrert geografisk relatert saksbehandling
Motivert ut fra ny plan- og bygningslov, ny
matrikkellov og mangelfulle muligheter i Geolok,
samt nye muligheter dokumentert gjennom bl.a.
flere Høykom prosjekter
Modelldreven spesifikasjon basert på brukstilfeller
sett fra brukeres og leverandørers behov for
tilgang til informasjon
Samordnet med datamodell for nasjonalt
planregister (Md desember 2011)
GeoIntegrasjon inneholder:
+
+
+
+
+
+
+
FinnDispensasjoner(Søkskriterie, PlanKontekst) : Dispensasjon[]
HentPlan(NasjonalArealplanId, PlanKontekst) : Arealplan
HentPlanbehandlinger(NasjonalArealplanId, Søkskriterie, PlanKontekst) : Planbehandling[]
HentGjeldendePlanbestemmelser(NasjonalArealplanId, PlanKontekst) : PlanDokument[]
HentAktører(Saksnummer, PlanKontekst) : Aktør[]
HentRelatertePlaner(NasjonalArealplanId, PlanKontekst) : PlanRelasjon[]
HentKodelister(string, PlanKontekst) : Kode[]
+
+
+
FinnPlanerForOmråde(Område, PlanKontekst) : ArealplanBase[]
HentBboxForPlan(NasjonalArealplanId, PlanKontekst) : Bbox
HentPlanområder(NasjonalArealplanId, PlanKontekst) : Planområde[]
nummer: Administrativenhetsnummer
planidentifikasjon: string
Privat = 1
Offentlig = 2
Felles::Administrativ enhetsnummer
{root,leaf}
+
+
+
kommunenummer: Integer
fylkesnummer: Integer
statlignummer: Integer = 1
Kontakt::Person
Utv idet::RelatertPlan
+
Berørt_Plan
forhold: PlanforholdsTypeKode
Kontakt::Kontakt
0..*
«interface»
Kart::PlanKart
+
Plan
1
1
+
+
+
+
+
+
+
personid: Personidentifikator [0..1]
etternavn: string [0..1]
fornavn: string [0..1]
organisasjonsnummer: String [0..1]
Kontakt::Organisasj on
0..*
arealplanNøkkel: ArealplanBase
planbestemmelse: Planbestemmelse
lovreferanse: Lovreferanse
lovreferanseBeskrivelse: string [0..1]
opprinneligPlanId: string [0..1]
opprinneligAdministrativEnhet: Integer [0..1]
forslagsstiller: Forslagsstiller [0..1]
Utv idet::Aktør
+
rolle: AktørRollekode
«GI_KunTilInfo»
0..*
«GI_KunTilInfo»
0..*
1
«GI_KunTilInfo»
Utv idet::Planområde
+
+
+
+
+
+
navn: string
1..1
Utv idet::Arealplan
«GI_KunTilInfo»
«enumeration»
Utv idet::Forslagsstiller
{root,leaf}
Felles::Nasj onalArealplanId
+
+
arealplanId: NasjonalArealplanId
plannavn: string
planType: Plantype
planstatus: Planstatus
vedtaksDato: Date [0..1]
Utv idet::Planbehandling
vertikalnivå: VertikalnivåKode
omriss: Område
Utv idet::Planforhold
+
+
Utv idet::PlanDokument
saksnummer: Saksnummer
vedtaksDato: Date
+
+
dokumentReferanse: String
dokumentDato: Date
+
«GI_KunTilInfo» +
+
0..*
+
+
+
arkivReferanse: String
saksnummer: Saksnummer
planbehandlingsType: PlanbehandlingTypeKode
navn: String
dato: Date
posisjon: Punkt [0..1]
Utv idet::MidlertidigForbud
+
Dokument::Dokument
omriss: Område
Utv idet::Dispensasj on
+
+
+
dispensasjonsType: DispensasjonsTypeKode
dispensasjonFra: string
posisjon: Punkt [0..1]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
systemID: string [0..1]
dokumentnummer: string [0..1]
tilknyttetRegistreringSom: TilknyttetRegistreringSom [0..1]
dokumenttype: Dokumenttype [0..1]
tittel: string [0..1]
dokumentstatus: Dokumentstatus [0..1]
variantformat: Variantformat [0..1]
format: Format [0..1]
referanseJournalpostSystemID: string [0..1]
Utv idet::PlanEndring
+
+
typeEndring: PlanEndringTypeKode
vedtaksDato: Date
Kode
Kode
«GIkodeliste»
Utv idet::Lov referanse
{leaf}
1 - Før BL 1924
2 - BL 1924
3 - BL 1965
4 - PBL 1985
5 - PBL 1985 eller før
6 - PBL 2008
Kode
Kode
«GIkodeliste»
Utv idet::Planbestemmelse
«GIkodeliste»
Basis::Planstatus
{leaf}
1=Med bestemmelser som egen tekst
2=Uten bestemmelser
3=Planbestemmelser fremgår kun av kartet
4=Planbestemmelser både kart og tekst
Kode
«GIkodeliste»
Utv idet::Vertikalniv åKode
{leaf}
1 Planlegging igangsatt
2 Planforslag
3 Endelig vedtatt arealplan
4 Opphevet
5 Utgått/erstattet
6 Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
7 Endelig vedtatt plan undelagt
tidsbegrensning
Kode
8 Overstyrt
«GIkodeliste»
Utv idet::
PlanforholdsTypeKode
1=Under grunnen
2=På grunnen/vannoverflate
3=Over grunnen (bru)
4=På bunnen (vann/sjø)
5=I vannsøylen
Kode
«GIkodeliste»
Utv idet::AktørRollekode
«GIkodeliste»
Basis::Plantype
{leaf}
FORSLST=Forslagsstiller
UTARBAV=Utarbeidet av
NABO=Nabo
TILTH=Tiltakshaver
10=Fylkesplanens arealdel
11=Fylkesdelplan
20=Kommuneplanens arealdel
21= Kommunedelplan
30=Eldre reguleringsplan
31=Mindre reguleringsendring
32=Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan
33=Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel
34=Områderegulering
35=Detaljregulering
Kode
«GIkodeliste»
Utv idet::PlanEndringTypeKode
Koder...
1 = Endrer
2 = Blir endret av
3 = Overstyrer
4 = Overstyres av
5 = Arver bestemmelser fra
6 = Overfører bestemmelser til
7 = Erstatter
8 = Blir erstattet av
9 = Erstatter delvis
10= Blir delvis erstattet av
Opprinnelig plan
Endret grense....
Endret bestemmelser...
– Integrasjon mellom applikasjoner
•
Eksempel - Vis eiendom i kart fra sakssystem
– Integrasjon via tjenester
•
Eksempel: Hent informasjon om Matrikkelenhet for adresse
– Noark 5 tjenester
Enklere tjenester for innsyn og oppdatering av Arkiv
•
Eksempel: Hent Sak ut fra Plan-ID eller matrikkelnummer
7
Hvordan er dette løst?
• Et godt samarbeid mellom flere
leverandører, Statens kartverk og KS
– Samlet den beste kompetansen fra flere
fagmiljø og satt disse sammen.
• Et solid økonomisk bidrag og stor
egeninnsats er brukt for å spesifisere en
ny felles plattform for integrasjon
8
Hvem har vært med?
I tillegg en rekke
kommuner og andre
aktører
9
Organsiering
10
Finansieringen av prosjektet
2009-2011
11
Status
•
•
•
•
Nytt grensesnitt mot
matrikkelen
Grensesnitt mot plan
Grensesnitt mot Arkiv og Sak
Samspill mellom sak og kart
– Videreføring av Geolok2 for
grensesnitt
Kart/Sak/Matrikkel
•
•
Modellert og spesifisert
ca 65 ulike tjenester
Totalt 13 tjenestepakker
–
–
Arkiv, Sak, Matrikkel og Plan
Link-tjenester og Kart
(Autentisering)
12
Integrasjonsløsninger basert på standardiserte tjenestepakker
13
Evaluering fra fyrtårnsarenaene
(Kommunenes egne målsettinger)
Konkrete delmål på fyrtårnene
(delmål som er oppnådd på fyrtårnsarenaene)
• Integrasjon Sak/plan/GIS (Larvik)
• Hente saksopplysninger fra Sak/Arkiv-system
(Larvik og Hamar)
• Opprette saker og journalposter i Sak/Arkivsystem direkte fra fagsystem (Larvik og Hamar)
• Utvikle ny web-side (Arendal)
• Realisere systemsamordning via GI-standarden
(Arendal)
• Økt kvalitet på datagrunnlaget (Arendal)
• Hente opplysninger fra matrikkel til fagsystem
(Hamar)
15
Forventninger og resultat fra
GeoIntegrasjon
•
•
Leverandørers bruk av GI?
– Nye muligheter for å hente og vise
informasjon fra ulike fagsystem
– Nye muligheter for sammenstilling
av kart, dokumenter og
saksopplysninger
– Bruk av nøkkeldata fra ett
fagsystem i andre løsninger
– Hindrer dobbeltregistrering og
dobbeltlagring
Det offentliges bruk av GI?
– Krav til systemer om ”GIgodkjenning”
– Krav til Noark standard ved
arkivering fra ulike fagmoduler
– Større fleksibilitet ved valg av
moduler
• Forventninger til samhandling
– Bruk av matrikkelen som en
Nasjonal felleskomponent
i saksbehandlingen
– Alle Sakssystemer med støtte
for Plandialog
– Bedre informasjonsflyt og
gjenbruk av data i
saksbehandling
– Fagsystem innen geodata
benytter felles arkiv til
lagring av dokumenter
– Nye løsninger for
sammenstilling av data for
innsyn og rapportering
16
Forvaltning av standarden
•
Prosjektet er avsluttet - Kartverket og KS har i fellesskap
tatt det formelle forvaltningsansvaret
– Kommit programmet fra 2013
•
•
•
•
Administrativt ansvar
Oppdatering av GI-sidene (www.geointegrasjon.no)
Implementering i kommunene
Arkivdelen av standarden
– Kartverket
• Oppfølging av geofaglig del av standarden og GIS leverandørene
•
Brukerforum for aktørene
•
Fase 2?
– Feilmeldinger og forslag til endringer
– Andre aktører - inntil videre e-post til [email protected]
– Fortsatt er mange brukstilfeller udekket
– Fagsystem for kommunale avgifter
– Kobling til økonomi og fakturering
– Forutsetter delfinansiering
– Kan gjerne løses etter GI-mal
Kommit – KS’ program for IKT-samordning i kommunesektoren
http://www.geointegrasjon.no
17
Spørsmål?
Mer informasjon om GI på:
http://www.geointegrasjon.no

Similar documents