Protokoll fra Årsmøtet i Hvite Ørn Norge 2014

Comments

Transcription

Protokoll fra Årsmøtet i Hvite Ørn Norge 2014
Org.nr.: 993 278 319
Hvite Ørn Norge
Storgata 10
1771 Halden
Protokoll fra Årsmøtet i Hvite Ørn Norge 2014
Tid: Lørdag 8. mars, kl. 12.00-17.10
Sted: Cafe Britannia, Agentgaten 4, Fredrikstad.
Tilstede: Jeanett Astrup, Anders Wingren, Hans Petter Sveen, Anne Marit Hannestad, Jan-Magne
Sørensen, John Agust Einisson, David Storøy og Maja Helen Molvær (observatør).
1. Konstituering, møtet valgte Jan-Magne Sørensen til møteleder, Maja Helen Molvær til referent,
Hans Petter Sveen og Anders Wingren til protokoll undertegnere. Jeanett Astrup til tellekorps.
2. Innkallingen ble godkjent.
3. Valg av styre og valgkomite.
Styreleder: Jan-Magne Sørensen, Sarpsborg
Nestleder: David Storøy, Bergen
Kasserer: Jeanett Astrup, Fredrikstad
Styremedlem: Anders Wingren, Halden
Styremedlem: Micah Clemence, Bergen
Styremedlem: Anne Marit Hannestad, Borgenhaugen
Vara 1 : Gaute Bjørdal Kirkreit, Rendalen
Vara 1 : Magne Bråten, Halden
Vara 3: Jon Agust Einisson, Arneberg
Valgkomite: Hans Petter Sveen og Rita Guddal
Anders Wingren ønsket å gi fra seg kasserervervet, Jeanett Astrup tok over. Anne Marit Hannestad ga
fra seg nestlederrollen til David Storøy. Gaute Bjørdal Kirkreit har meldt at det er vanskelig å delta på
styremøter pga jobbsituasjon, han ble derfor vara i stedet for styremedlem. Micah Clemence ble
foreslått og anbefalt som nytt styremedlem av David Storøy under møtet. Med dette til grunn ble
nytt styre enstemmig vedtatt.
4. Styreleder orienterte møtet om den økonomiske situasjonen og kunne vise til et overskudd på
rundt NOK 28.000. Regnskapet som er ført av Økonor Halden ble godkjent.
1
5. Årsmelding. Styrets leder orienterte møtet om årsmeldingen for 2013. Det kom fire nye aktiviteter
som skal nevnes årsmeldingen og styret må ta en oppjustering av formuleringen. Årsmøtet
godkjente innholdet.
6. Planer for og interessepolitisk arbeid for 2014 ble enstemmig vedtatt.
7. Budsjett ble godkjent med forbehold om at tilskuddene innfris.
Møtet avsluttet kl 17.10
Alle sakspapirene for møtet finnes her: http://hviteorn.no/arsmotedokumenter-for-2014/
_________________________
Anders Wingren, undertegner
_____________________________
Hans Petter Sveen, undertegner
2