Årsmelding 2013

Comments

Transcription

Årsmelding 2013
Nordstrand skoleorkester
Nordstrand ungdomssymfoniorkester
Innkalling til årsmøte 2014
Styrene i Nordstrand skoleorkester og Nordstrand ungdomssymfoniorkester innkaller til
ordinært årsmøte i Nordstrand skoleorkester og Nordstrand ungdomssymfoniorkester.
Onsdag 19. mars, på Nordstrand Skole kl.19:00 (Personalrommet 2. etg.).
Dagsorden:
1. Åpning:
a) Registrering av fremmøtte
b) Valg av møteleder
c) Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
d) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsmeldinger 2013- se vedlegg
3. Årsregnskap 2013 ,- se vedlegg for sammendrag.
4. Budsjett for 2014,- se vedlegg
5. Revisors beretning – fremlegges på årsmøtet.
6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2014
Styrets forslag:
Normalkontingent Nordstrand skoleorkester kr. 1.500,-pr.halvår
Normalkontingent Nordstrand ungdomssymfoniorkester kr. 1.500,- pr halvår
Innbetaling for juleneksalg(tilleggskontingent i høstsemesteret)kr. 800,Kontingent aspirantgruppe/delmedlemmer kr.500,-pr halvår
Kontingent aspirant kr.100,- pr.halvår(gir forsikring av instrument og rett til å leie)
Instrumentleie kr. 500,- pr. halvår
Søskenrabatt på kr 250 i fradrag i hver normalkontingent for medlemmer som har
søsken som er medlemmer av Nordstrand skoleorkester eller Nordstrand
Ungdomssymfoniorkester
7. Valg
Valg av representanter til styret. Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet.
a) Regnskapsførerfunksjonen er satt ut til Økonomispesialisten AS. Det skal således
ikke velges kasserer.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 1 av 18
b) Valg av revisor. Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet.
c) Valg av valgkomité på tre medlemmer. Valgkomiteens forslag fremlegges på
årsmøte.
8. Eventuelt
Oslo, 12.03. 2014
For styret i Nordstrand skoleorkester
Annikken Bærvahr
Styreleder
Anniken Bærvahr
Styreleder
Jenny-Anne Sigstad Lie
Nestleder
Oslo, 12.03. februar 2013
For styret i Nordstrand ungdomssymfoniorkester
Jenny-Anne Sigstad Lie
Nestleder
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 2 av 18
Nordstrand skoleorkester - ÅRSMELDING 2013
Orkesteret har holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. Mange dyktige musikere sluttet
til sommeren, men til tross for det har orkesteret beholdt en stabil stamme av dyktige
musikere, samtidig som rekruttering har fylt hullene etter musikere som har rykket opp i
Ungdomssymfoniorkesteret, i forbindelse med at de begynner på ungdomsskolen.
Styret
Styret fikk etter årsmøtet 27. februar 2013 følgende sammensetning:
Leder
Anniken Bærvahr (ikke på valg,1 år igjen)
Nestleder
Jenny-Anne Sigstad Lie(gjenvalgt for 2 år)
Styremedlemmer
Lars Reinholdtsen (valgt for 2 år)
Carsten Krøger (ikke på valg, 1 år igjen)
Marina Savlouk- Mathisen(valgt for 2 år )
Olaf J Styrmoe(gjenvalgt for 2år )
Knut Woll (ikke på valg, 1 år igjen)
Lene Movinkel(valgt for 2 år) (sluttet pga sønnens utmelding)
Marcelo Corona(valgt for 2år)
Styret konstituerte seg med valg av leder og nestleder i periodens første styremøte. Styret
har samarbeidet godt i hele perioden.
Regnskaps-, fakturerings- og lønnsfunksjonen har vært ivaretatt av Økonomispesialistene
AS ved Irene Skulstad
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden siden sist årsmøte. Totalt 40 saker er behandlet.
Revisor
Janne Bull (valgt for 2 år, 1 år igjen)
Valgkomité
Jan Inge Krosslien
Ragnhild Dahle
Kjetil Hardal
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 3 av 18
Ansatte/engasjerte
Fra sommeren 2011 har John Westbye vært dirigent og musikalsk leder for Skoleorkesteret.
Orkestrene har fortsatt en avtale med OMK om å leie tjenester fra Synnøve Hannisdal. Hun
arbeider derfor fortsatt for oss, men nå i mer begrenset omfang og stort sett som
gruppeinstruktør for messingblåsere.
En rekke instruktører har vært engasjert til seminarvirksomheten. Medlemmenes
individuelle lærere formidles i stor grad gjennom foreningen, men spilletimer avtales direkte
mellom musikerne og lærerne.
Medlemmer:
Mange medlemmer rykket opp i Ungdomssymfoniorkesteret, men vi har klart å rekruttere
nye. Ved utgangen av 2013 hadde orkesteret 27 spillende medlemmer. Tallet er basert på
rapportering for offentlig støtte, som er basert på kontingentinnbetalingen på høsten. Det
tilsvarende medlemstall ved utgangen av 2012 var 24.
Hovedtyngden av medlemmene kommer fra bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand.
Konserter i 2013:
Kretskonsert 28. april i Konserthuset
Filmkonsert 26. mai Bjørndal skole
Høstkonsert 19.oktober Bjørndal skole
Kammerkonsert 14. november Nordstrand skole
Felles konserter Skoleorkesteret og Ungdomsorkesteret:
Sommerkonsert Blaafarveværket, 16. juni
Julekonsert Lambertseter kirke, 13. desember
Konsertprogrammene kan finnes på hjemmesiden vår www.nosus.no, under fanen konserter.
Repertoar:
Repertoaret består av stykker som fremføres tutti, i mindre grupper og av solister
akkompagnert av medlemmer i orkesteret.
I tillegg har kammergrupper med solister fra orkesteret fremført kammermusikk i ulike
formater og fra ulike tidsepoker.
Repertoar Skoleorkesteret:
Andante
Cantina Band
Deilig er jorden
Fairytale
Joseph Haydn
John Williams
Schlesisk folkemelodi
Alexander Rybak
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 4 av 18
Fiolinkonsert G-dur
Fiolinkonsert G-dur op.
3
Fiolinkonsert H-moll
Grand March
Gånglåt fran Äppelbo
Halleluja-koret
I ensomme stunde
Jeg har fanget
Joy to the world
Jugo
Klezmer Karneval
La Rejouissance
Låt fra Shetland
Marche Militaire
Marsj fra Carmen
Marsj fra Tryllefløyten
Minuet
Norwegian Sunset
Ode to Joy
Oh, Dear
Pirates: At worlds end
Pletjonka
Prelude
Ringlender
Sagolandet
Sinfonia
Slavisk Marsj
Solemn March
Symfoni nr. 1
The Russian Music Box
Two Trumpet Tunes
What shall we do
William Tell
Zorro
Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi
O. Rieding
G. Verdi
Sverige
G.F. Händel
Ole Bull
Ungarn
G.F. Händel
Jugoslavia
Philip Sparke
G.F. Händel
Shetland
Franz Schubert
G. Bizet
W. A. Mozart
J.S.Bach
B. Fabritius-Bjerre
L. v. Beethoven
England
Hans Zimmer
Ukraina
M.A. Charpentier
Ånon Egeland
Finland
G.P. Telemann
P. Tsjaikovskij
G.F. Händel
Gustav Mahler
Soon Hee Newbold
Henry Purcell
England
G. Rossini
Trad.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 5 av 18
Turer og sosiale arrangementer:
Skoleorkesteret gjennomførte en svært vellykket tur til sommarland-festivalen i Bø første
helgen i sommerferien. Vi var en stor gjeng som dro, og som nøt musikk og badelivet i Bø! I
år ble det ikke noe tur til Østmarkskapellet på skoleorkesteret. I stedet hadde de et seminar
med spilling på Nordstrand skole og bading i Østfoldbadet. Styret vil takke alle foreldre som
bidro til at samlingen ble en suksess, både gjennom planleggingen og ved deltakelse.
Øvelser/Vaktordning:
Orkesteret har hatt ukentlige øvelser av 2 timers varighet, samt lørdags- og
søndagsseminarer i forbindelse med konserter. Det er viktig at orkesterfamiliene følger med
på vaktplanene og stiller opp som vakter. Vaktlisten og informasjon om hva man skal gjøre i
løpet av vakten ligger på orkesterets hjemmesider.
Før torsdagsøvelsene sender vaktansvarlig i styret ut informasjon med e-post til foresatte og
ungdommer som har vakt.
Dugnader/Inntektsbringende aktiviteter:
Juleneksalg ble som vanlig avviklet i november/desember.
Skoleorkesteret har utover dette ikke arrangert inntektsgivende dugnader i løpet av 2013.
Instrumenter:
Dirigentene deltar i anskaffelse og reparasjon av instrumentparken. Man tar her spesielt
hensyn til å sikre instrumenter til nye medlemmer, slik at orkesteret får jevn rekruttering.
Styret arbeider kontinuerlig med å søke om økonomisk støtte, slik at vi kan skaffe
instrumenter uten at det går ut over driften av orkestrene. Orkestret fikk i 2013 kr 32 000,fra musikkutstyrsordningen som administreres av UNOF. Disse midlene ble brukt til å kjøpe
en ny Jupiter Ess-tuba.
Det vil være naturlig at skoleorkesteret fortsetter samarbeidet med ungdomssymfoniorkestret
når det gjelder anskaffelse, bruk og utleie av instrumenter.
Orkestret har i 2013 mottatt gaver:
UNOF frifondsmidler, kr 14 500,Fra UNOF sitt instrumentfond har vi fått, kr 32 000,- til en Jupiter Ess-tuba.
I løpet av det tilbakelagte året har styret og dirigenten gått gjennom instrumentbeholdningen
og vurdert tilstand og verdi. Resultatet av dette arbeidet gir orkesteret et godt grunnlag for
videre investeringer og rekruttering. Verdifastsettelsen av instrumentene framkommer i note
til årsregnskapet.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 6 av 18
Noter:
Orkesteret har et meget tilfredsstillende notearkiv. Dette er bygget videre ut i løpet av 2013
gjennom dirigentenes arbeid.
Skoleorkesteret har gjort vellykkede forsøk med notedistribusjon via orkesterets nettsider.
Løsningen krever egen innlogging for å beskytte opphavsretten.
Lokaler:
I 2013 har Skoleorkesteret holdt sine konserter i Lambertseter kirke, og på Bjørndal skole.
Utgifter til leie av konsertlokaler spiser ofte opp store deler av billettinntektene til
orkestrene. Styret og dirigentene har arbeidet for å få til gunstigst mulige leieavtaler for
konsertlokaler.
Orkesteret disponerer musikksalen samt mindre øvingsrom på Nordstrand skole
vederlagsfritt. Det skaper imidlertid problemer at skolen innsnevrer bruksmulighetene i juni
og desember.
Noen av foreldrene har gjennomgått brannvernkurs ved Nordstrand skole, da det er krav om
at minst en person med denne kompetansen er til stede ved alle øvelser. Det er ønskelig at
flest mulig foreldre, også de som ikke er med i styret deltar i slike kurs. Kurs avtales mellom
styret og skolen.
Orkesterets nettsider
På nyåret i 2013 falt nettsiden vår ned grunnet virus og vi jobbet i vårsemesteret med å få
siden opp igjen. Den er nå oppe med bilder, vaktliste og info rundt ulike arrangementer.
Etter årsmøtet 2014 legges årsrapport, vedtektene, årsregnskapet og budsjett ut på nettsiden.
Bruken av Facebook skjer via siden: Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester. Vi
vil arbeide videre med bruk av Events, meldinger og varslinger via Facebook.
Løpende informasjon fra dirigenten til orkestrets medlemmer og foresatte, skjer i hovedsak
via e-post.
Orkestrenes vedtekter, årsrapport skal legges ut på nettsidene.
Begge orkestrene er representert ved lenker fra ”Din bydel”-sidene hos bydelene Nordstrand
og Søndre Nordstrand.
Deltakelse i tilknyttede organisasjoner:
Foreningen er medlem av De Unges Orkesterforum, NASOL og Nordstrand Musikkråd.
Orkesteret er for tiden ikke representert i styret for De Unges Orkesterforum (UNOF), Oslo
krets. Styrerepresentasjon i kretsen går på turnus blant medlemsorkestrene.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 7 av 18
Orkestrene er for tiden ikke representert i Nordstrand Kultur- og Musikkråd. Foreldre som er
interessert i å delta i tilrettelegging av kulturlivet i bydelen kan kontakte styret i NOSUS for
å komme i kontakt.
Økonomi:
Orkestrene i NOSUS har fra og med 2009 hatt separate bankkonti. Vi fremlegger derfor nå
regnskap og budsjett for hvert av orkestrene.
Regnskapet for 2013 viser et overskudd for Skoleorkesteret på kr 4800.Oppsummering av budsjett og regnskap for 2013 samt budsjett for 2014 ligger vedlagt
årsberetningene.
Skoleorkesteret har, i 2013 mottatt:
• Kr. 14.500.- Frifondsmidler, fordelt av De Unges Orkesterforbund.
• Kr. 28 344.- offentlig støtte, fra Oslo kommune.
Orkesterets beholdning i banken pr. 31.12.2013 var: kr 124 809.53.Instrumenter verdsatt til 257 000.- kr. Etter telling, verdivurdering og fordeling mellom
orkestrene.
Årsmøtet 2007 besluttet at foreningen skal styres slik at et grunnfond, samlet for begge
orkestrene, ved hvert årsskifte er på minst kr. 100.000 for å kunne dekke
likviditetssvingninger i løpet av året. Disse svingningene oppstår ved at offentlig støtte
utbetales til svært forskjellige tider. Fra år til år varierer utbetalingstidspunktet fra august til
sent november. Styret har tatt opp denne problemstillingen med de Unges Orkesterforbund,
som kanaliserer de offentlige midlene.
Forbundet vil arbeide for å løse dette problemet, som vi deler med de andre orkestrene i
Oslo. Som ledd i delingen av økonomien i de to orkestrene er nå grunnfondet fordelt med kr.
30.000 til Skoleorkesteret og kr. 70.000 til Ungdomssymfoniorkesteret. Bakgrunnen for
grunnfondet var å dekke risiko noe som reflekteres i disse beløpene.
Styret ser at det knytter seg usikkerhet både til orkesterets inntekter og utgifter. Mht
inntektene kan nevnes bl.a. usikkerhet knyttet til medlemstall og nivå for offentlig støtte.
Mht utgifter nevnes bl.a. mulig behov for reparasjon/kjøp av instrumenter og at
sammensetning av orkesteret kan føre til behov for å bruke mer på f eks eksterne
instruktører og noter.
Styret har som mål å holde slik kontroll med økonomien at orkesteret kan holde et attraktivt
aktivitetsnivå uten at kontingenten blir et hinder for rekruttering.
Takk:
Styret vil takke alle våre musikere, våre musikalske leder John Westbye, Synnøve
Hannisdal, foreldre og foresatte for stor innsats og godt samarbeid gjennom året. I tillegg vil
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 8 av 18
vi takke Ellen Lund, Eirik Blix Madsen, Marianne Karlsen, Ingrid Søfteland Gudim, og
øvrige instruktører for solide bidrag til at Skoleorkesteret har opparbeidet et imponerende
repertoar og kunnet gjennomføre fine konserter.
En takk også til vår regnskapsfører Irene Skulstad, som har gjort en meget solid jobb for oss
på økonomisiden. Fra 2013 er regnskapsføringen overtatt av Økonomispesialisten AS.
Vår forening, med sine to symfoniorkestre utgjør et unikt og viktig bidrag til
oppvekstmiljøet og kulturarbeidet i bydelene våre.
Orkesteret har i 2013 mottatt støtte fra De Unges Orkesterforbund, og Oslo Kommune.
Oslo, 12. mars 2014
For styret
Anniken Bærvahr
(Sign)
Styreleder
Lars Reinholdtsen
(Sign)
Øk. ansv.
JennyAnne Sigstad Lie
(Sign)
Nestleder
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 9 av 18
Nordstrand ungdomssymfoniorkester
ÅRSMELDING 2013
Orkesteret har holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom året og beholdt en stabil stamme av
dyktige musikere
Styret
Styret fikk etter årsmøtet 27. februar 2013 følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Anniken Bærvahr (ikke på valg1 år igjen)
Jenny Anne Sigstad Lie(gjenvalgt for 2 år)
Lars Reinholdtsen (valgt for 2 år)
Carsten Krøger(ikke på valg, 1 år igjen)
Marina Savlouk-Mathisen (valgt for 2 år)
Olaf J Styrmoe (gjenvalgt for 2 år)
Knut Woll (valgt for 2 år)
Lene Moløkken (valgt for 2 år) (sluttet pga sønns utmelding)
Marcelo Corona(valgt for 2år)
Styret konstituerte seg med valg av leder og nestleder i periodens første styremøte. Styret
har samarbeidet godt i hele perioden.
Regnskaps-, fakturerings- og lønnsfunksjonen har vært ivaretatt av økonomispesialistene AS
v/Irene Skulstad.
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden siden sist årsmøte.
Revisor
Janne Bull (gjenvalgt for 2 år)
Valgkomité
Jan Inge Krosslie
Kjetil Hardal
Ragnhild Dahle
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 10 av 18
Ansatte/engasjerte:
Orkesteret har siden august 2007 hatt kontrakt med John Westbye, som dirigent og
musikalsk leder. Avtalen med John Westbye ble revidert ved utgangen av 2010.
Orkesteret har i perioden engasjert Synnøve Hannisdal, fra Oslo Musikk- og Kulturskole,
som gruppeinstruktør for messingblåserne. Dette har gitt denne orkestergruppen et løft og
poengtert at vi har et symfoniorkester.
En rekke instruktører har vært engasjert til seminarvirksomheten. Medlemmenes
individuelle lærere formidles i stor grad gjennom foreningen, men spilletimer avtales direkte
mellom musikerne og lærerne.
Medlemmer:
Ved utgangen av 2013 hadde Ungdomssymfoniorkesteret 53 spillende medlemmer.
Det tilsvarende medlemstall i 2012 var 61.
Hovedtyngden av medlemmene kommer fra bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand
Konserter i 2013:
Samarbeidsprosjekt med Follo Kammerorkester januar
Tenårkesterfestival 2013 april
Barnekoret synger Astrid Lindgren. Samarbeidsprosjekt med DNO Scene 2 i juni, 3
forestillinger
Solistkonsert og sommerkonsert Lambertseter kirke 15. juni
Bydelskonsert 21 sept.
Høstkonsert Bjørndal skole 27 okt.
Lillebror og Knerten. Samarbeidsprosjekt med DNO Scene 2 i november, 11.fst. Redusert
besetn.
Felles konserter Skoleorkesteret og Ungdomsorkesteret:
Blaafarveværket 16. juni
Julekonsert Lambertseter kirke, 13. desember
Konsertprogrammene kan finnes på hjemmesiden www.nosus.no, under fanen konserter.
Repertoar:
Repertoaret består av stykker som fremføres tutti, i mindre grupper og av solister
akkompagnert av medlemmer i orkesteret pluss at orkesteret har hatt samarbeid med
operakoret.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 11 av 18
I tillegg har kammergrupper med solister fra orkesteret fremført kammermusikk i ulike
formater og fra ulike tidsepoker.
Samarbeidsprosjekt med Follo Kammerorkester januar
Fanfare for the Common Man - Aaron Copland
Adagio - Barber
Veslemøys sang - Johan Halvorsen
Solist: Lotte Hellstrøm Hestad
Symfoni nr. 100 - Joseph Haydn
Ouverture - Tor Brevik
Hornconcertino - Lars Erik Larsson
Solist: Nora Hannisdal
Rosamunde-ouverture - Schubert
Tenårkesterfestival 2013 april
1812-Overtyre - P.I. Tsjaikovskij
Arabian Dreams - Soon Hee Newbold
Mission Impossible - Lalo Schifrin
Toxic - Karlsson, Winnberg, Dennis&Jonbac arr. Ø.H. Bang
When She Loved Me fra Toy Story 2 - Randy Newman arr. Ø.H. Bang
Fanfare for the Common Man - Aaron Copland
Hip-Hop suite nr.3 - Øystein Hafstad Bang
Chicago - Sufjan Stevens arr. Ø.H. Bang
If I Ain’t Got You – Alicia Keys arr. Ø.H. Bang
Danzon nr. 2 - Arturo Marques
Hard To Say Goodbye fra Dreamgirls - Krieger/Eyen arr. Ø.H. Bang
Tico-Tico - Abreu/Oliveira
Barnekoret synger Astrid Lindgren. Samarbeidsprosjekt med DNO Scene 2 i juni, 3
forestillinger
Forestilling med musikk fra alle filmer av Astrid Lindgren – arr. Terje Boye Hansen
Solistkonsert og sommerkonsert Lambertseter kirke 15. juni og Blaafarveværket 16.
juni
Sonata da Chiesa – Arcangelo Corelli
Solo: Marianne B. Madsen, Magnus H.
Kalland, Øystein Bugge
Vorspiel fra Sigurd Jorsalfar – Edvard Grieg
Intermezzo for fløyte – Sparre Olsen
Solist: Anne Oven
Ett litet stycke – Hilding Rosenberg
Solist: Ingvild K. Reinholdtsen
Marsj fra Carmen – Georges Bizet
Rondo Amoroso – Harald Sæverud
Solister: Maiten Corona og Elias
Kalland
The Simpsons – Danny Elfman arr. J. Higgins
Czardas – Vittori Monti
Solist: Oda Jacobsen Ihler
Bojarenes inntogsmarsj – Johan Halvorsen
Fanitullen – Johan Halvorsen
Solist: Sigurd Oven
Overtyre til Figaros Bryllup – W. A.Mozart
Konsert for to fioliner i d-moll 2. sats – J.S.Bach
Solist: Tina S. Oftedal og
Susanne A. Boucher
Rumenske Danser – Bela Bartok
Solist: Ingrid Flom
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 12 av 18
Romeo og Julie – Sergej Prokofieff
Cellokonsert 1. sats – Edvard Elgar
Nabucco Ouvertyre – Guiseppe Verdi
Solist: Karin Hannisdal
Bydelskonsert 21 sept. og Østmarkskapellet og Høstkonsert Bjørndal skole 27 okt.
Kjempeviseslåtten - Harald Sæverud
Andante Cantabile for cello og str. – P.I. Tsjaikovskij
Solist Karin Hannisdal
2. sats fra symfoni nr. 100 – Joseph Haydn
Velkomne med Æra - Geirr Tveitt
Czardas – Vittori Monti
Solist: Lotte Hellstrøm Hestad
At the Worlds End fra Pirates – Hans Zimmer
Lohengrin Ouverture til 3.akt – Rikard Wagner
A Trumpeters Lullaby – Leroy Andersson
Solist: Edvin Loennecken
Kol Nidrei – Max Bruch
Solist: Anders N. Krøger
Lillebror og Knerten. Samarbeidsprosjekt med DNO Scene 2 i november, 11.fst.
Redusert besetning.
Forestillingen er skrevet av 9 unge komponister ved Norges Musikkhøgskole i 2012
Julekonsert Lambertseter kirke 13. desember – Samarbeidskonsert med skoleorkestret
La Rejouissance - Georg Friedrich Händel
Joy to the World (fellessang) - Georg Friedrich Händel
1.sats fra fiolinkonsert i G-dur - Antonio Vivaldi
1.sats fra dobbelkonsert i d-moll for to fiol. - J.S. Bach: Sol: Lotte H. Hestad og Ingvild
Hardal
Halleluja-koret - Georg Friedrich Händel
2. sats fra trompetkonsert i ess-dur -Joseph Haydn
Solist: Elin Nilsen
Ode To Joy - Ludvig van Beethoven
1.sats fra hornkonsert nr. 4 - Wolfgang A. Mozart
Solist: Nora Hannisdal
Slavisk Marsj - Pjotr Ilitsj Tsjaikovskij
Grand March fra Aida - Guiseppe Verdi
Norsk Dans nr. 1 for fiolin og orkester - J. Halvorsen
Solist: Lotte Hellstrøm Hestad
Danzon nr. 2 - Arturo Marques
A Christmas Festival - Leroy Andersson
Deilig er Jorden (fellessang)
Turer og sosiale arrangementer:
Ungdomsorkesteret hadde sin tradisjonelle overnattingstur til Østmarkskapellet i starten av
september. Som en del av betalingen for oppholdet står orkestermedlemmene for drift av
kafé og innsamling av kollekten ved gudstjenesten i kapellet. Erfaringen fra dette
arrangementet er så gode så derfor har det blitt en tradisjon for orkesteret. Musikerne selv
står for den praktiske gjennomføringen av turene. Vi vil berømme ungdommene, i år under
ledelse av Anna Ivanova og Anja Gloppestad, for den innsatsen de legger i å gjøre disse
turene til en suksess musikalsk, sosialt og også i den praktiske gjennomføringen.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 13 av 18
Øvelser/Vaktordning:
Orkesteret har hatt ukentlige øvelser av 2 ½ timers varighet, samt lørdags- og
søndagsseminarer i forbindelse med konserter. Det er viktig at orkesterfamiliene følger med
på vaktplanene og stiller opp som vakter. Vaktlisten og informasjon om hva man skal gjøre i
løpet av vakten ligger på orkesterets hjemmesider.
Før torsdagsøvelsene sender vaktansvarlig i styret ut informasjon med e-post til foresatte og
ungdommer som har vakt. Ordningen med ungdomsvakter fortsetter. Musikernes bidrag
letter arbeidet for dirigent og orkestervakt.
Dugnader/Inntektsbringende aktiviteter:
Juleneksalg ble som vanlig avviklet i november/desember.
Det har ikke vært arrangert inntektsgivende dugnader utover dette i løpet av 2013.
Instrumenter:
Dirigentene deltar i å styre anskaffelse og reparasjon av instrumentparken. Man tar her
spesielt hensyn til å sikre instrumenter til nye medlemmer slik at orkesteret får jevn
rekruttering.
Styret arbeider kontinuerlig med å søke støtte slik at vi kan skaffe instrumenter uten at det
går ut over driften av orkestrene.
Det vil være naturlig at skoleorkesteret fortsetter samarbeidet med ungdomssymfoniorkestret
når det gjelder anskaffelse, bruk og utleie av instrumenter.
Orkestrene har i 2013 mottatt følgende gaver:
Fra UNOF sitt instrumentfond har vi fått 54 000 kroner til to Adams Pauker.
Fra UNOF frifond har vi fått 19 500 kroner
Orkesterets beholdning i bankene pr 31.12.13 var: kroner 276 610.03.Gavene er brukt til instrumenter og ulike musikalske prosjekter som Tenårkesterfestivalen
og operaprosjektene.
I løpet av det tilbakelagte året har styret og dirigentene gått gjennom
instrumentbeholdningen og vurdert tilstand og verdi. Resultatet av dette arbeidet gir
orkesteret et godt grunnlag for videre investeringer og rekruttering. Verdifastsettelsen av
instrumentene framgår av note til regnskapet som er kroner 257 000.-.
Noter:
Orkesteret har et meget tilfredsstillende notearkiv. Dette er bygget videre ut i løpet av 2013
gjennom John Westbyes arbeid med bl.a. repertoarhefter.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 14 av 18
Lokaler:
Dette året har orkestrene benyttet seg mye av Bjørndal skole til seminarer og konserter. Det
kan være ulike grunner til det. Men tradisjonene tro ble julekonserten holdt i Lambertseter
kirke og sommerkonserten på Blaafarveværket.
Utgifter til leie av konsertlokaler spiser ofte opp store deler av billettinntektene til
orkestrene. Styret og dirigentene har arbeidet for å få til gunstigst mulige leieavtaler for
konsertlokaler.
Orkesteret disponerer musikksalen samt mindre øvingsrom på Nordstrand skole
vederlagsfritt. Det skaper imidlertid problemer at skolen innsnevrer bruksmulighetene i juni
og desember.
Noen av foreldrene har gjennomgått brannvernkurs ved Nordstrand skole, da det er krav om
at minst en person med denne kompetansen er til stede ved alle øvelser. Det er ønskelig at
flest mulig foreldre, også de som ikke er med i styret deltar i slike kurs. Kurs avtales mellom
styret og skolen.
Orkesterets nettsider
På nyåret i 2013 falt nettsiden vår ned grunnet virus og vi jobbet i vårsemesteret med å få
siden opp igjen. Den er nå oppe med bilder, vaktliste og info rundt ulike arrangementer.
Etter årsmøtet 2014 legges årsrapport, vedtektene, årsregnskapet og budsjett ut på nettsiden.
Bruken av Facebook skjer via siden: Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester. Vi
vil arbeide videre med bruk av Events, meldinger og varslinger via Facebook.
Løpende informasjon fra dirigenten til orkestrets medlemmer og foresatte, skjer i hovedsak
via e-post.
Orkesteret vil videre måtte holde seg oppdatert om eventuelt nye kanaler og tilpasse seg de
kanaler som medlemmene og deres foresatte ønsker å benytte.
Begge orkestrene er representert ved lenker fra ”Din bydel”-sidene hos bydelene Nordstrand
og Søndre Nordstrand.
Deltakelse i tilknyttede organisasjoner:
Foreningen er medlem av De Unges Orkesterforum, NASOL og Nordstrand Musikkråd.
Orkesteret er for tiden ikke representert i styret for De Unges Orkesterforum, Oslo krets.
Styrerepresentasjon i kretsen går på turnus blant medlemsorkestrene.
Orkestrene er for tiden ikke representert i Nordstrand Kultur- og Musikkråd. Foreldre som er
interessert i å delta i tilrettelegging av kulturlivet i bydelen kan kontakte styret i NOSUS for
å komme i kontakt.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 15 av 18
Økonomi:
Orkestrene i NOSUS har fra og med 2009 hatt separate bankkonti. Vi fremlegger derfor nå
regnskap og budsjett for hvert av orkestrene. Vi presenterer også økonomien samlet, for å
muliggjøre sammenligning med tidligere år.
Regnskapet for Ungdomssymfoniorkesteret alene for 2013 viser et under på kr 15 582.Oppsummering av budsjett og regnskap for 2013 samt budsjett for 2013 ligger vedlagt
årsberetningene.
Ungdomssymfoniorkesteret har, i 2013, mottatt:
•
Kr. 19 500.- Frifondsmidler, fordelt av De Unges Musikkforbund.
•
Kr. 40 890.- Offentlig støtte, fra Oslo kommune.
Instrumenter verdsatt til 257 000.- kroner.
Styret har fortsatt kjørt en stram økonomisk linje. Egenandelen ved turer og andre
arrangement har vært avpasset i forhold til budsjettet
Vi har hatt nødvendig balanse mellom utgifter og inntekter ved konsertene våre.
Årsmøtet 2007 besluttet at foreningen skal styres slik at et grunnfond, samlet for begge
orkestrene, ved hvert årsskifte er på minst kr. 100 000,- for å kunne dekke
likviditetssvingninger i løpet av året. Disse svingningene oppstår ved at offentlig støtte
utbetales til svært forskjellige tider. Fra år til år varierer utbetalingstidspunktet fra august til
sent november.
Styret har tatt opp denne problemstillingen med de Unges Orkesterforbund, som kanaliserer
de offentlige midlene. Forbundet vil arbeide for å løse dette problemet, som vi deler med de
andre orkestrene i Oslo. Som ledd i delingen av økonomien i de to orkestrene er nå
grunnfondet fordelt med kr. 30.000 til Skoleorkesteret og kr. 70.000 til
Ungdomssymfoniorkesteret. Bakgrunnen for grunnfondet var å dekke risiko noe som
reflekteres i disse beløpene.
Styret er av den oppfatning at musikerne og deres foresatte setter pris på det aktivitets- og
kvalitetsnivået orkesteret nå befinner seg på. Styret ser at det knytter seg usikkerhet både til
orkesterets inntekter og utgifter. Mht inntektene kan nevnes bl.a. usikkerhet knyttet til
medlemstall og nivå for offentlig støtte. Mht utgifter nevnes bl.a. mulig behov for
reparasjon/kjøp av instrumenter og at sammensetning av orkesteret kan føre til behov for å
bruke mer på f eks eksterne instruktører og noter.
Styret har som mål å holde slik kontroll med økonomien at orkesteret kan holde et attraktivt
aktivitetsnivå uten at kontingenten blir et hinder for rekruttering.
Takk:
Styret vil takke alle våre musikere og vår musikalske leder John Westbye som gjør en
fantastisk jobb, foreldre og foresatte for stor innsats og godt samarbeid gjennom året.
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 16 av 18
I tillegg vil vi takke Ellen Lund, Synnøve Hannisdal, Ingrid Søfteland Gudim, Øystein Bang,
Eirik Blix Madsen, Marianne Karlsen, Vigdis Johnsen, og øvrige instruktører for solide
bidrag til at Ungdomssymfoniorkesteret har opparbeidet et imponerende repertoar og kunnet
gjennomføre fine konserter
En takk også til vår regnskapsfører Irene Skulstad, som har gjort en meget solid jobb for oss
på økonomisiden.
Vår forening, med sine to symfoniorkestre utgjør et unikt og viktig bidrag til
oppvekstmiljøet og kulturarbeidet i bydelene våre.
Orkesteret har i 2013 mottatt støtte fra De Unges Orkesterforbund, og Oslo Kommune.
Oslo, mars 2014
For styret
Anniken Bærvahr
(Sign)
Leder
Lars Reinholdtsen
(Sign)
Øk. ansv.
Jenny Anne Sigstad Lie
(Sign)
Nestleder
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 17 av 18
Årsmøte 2014 innkalling_rev JASL (3).docx
Side 18 av 18