generelleavtalevilkårforkunderhosencobookingas/acrovital

Comments

Transcription

generelleavtalevilkårforkunderhosencobookingas/acrovital
GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KUNDER HOS ENCO BOOKING AS / ACROVITAL™
Generelle avtalevilkår for levering av helsekostprodukter
fra Enco Notodden AS. Disse generelle avtalevilkårene
kommer i tillegg til Avtalen. Ved eventuelle
motstridigheter mellom bestemmelsene i de ulike
avtaledokumentene prioriteres (1) Avtalen, (2) Generelle
avtalevilkår i denne prioritetsrekkefølgen.
1. DEFINISJONER
KUNDEN – Den juridiske enheten/personen som inngår
denne avtalen med Enco Notodden AS.
AVTALEN – Sluttkundekontrakten som kunden har
bestilt tjenestene på igjennom elektronisk
kommunikasjon eller telefonisk.
BRUKER – Person med Norsk Personnummer eller firma
med gyldig organisasjonsnummer som bestiller
Produkt/Tjenestene eller har rett til å benytte disse.
PRODUKT/TJENESTEN – Samlebetegnelse på de ulike
helsekostprodukter eller tjenester som leveres iht. denne
Avtalen.
AVTALEPERIODE – Definerer avtalens varighet og
fornyelsesvilkår
RETUR – Hvordan returrett kan benyttes og vilkår for å
returnere ett produkt
BRUKSANVISNING – Beskrivelse på hvordan
Produkt/Tjenesten skal benyttes.
2. AVTALEINNGÅELSE
Tjenester kan bestilles av foretak med Norsk
organisasjonsnummer eller personer med Norsk
personnummer. Avtalen anses inngått når kunden har
bestilt muntlig, skriftlig eller elektronisk de tjenester og
produkter som fremkommer av Avtalen.
Enco Notodden AS forbeholder seg retten til å
kredittvurdere Kunden før levering av Produkt/Tjeneste
fra Enco Notodden AS.
Enco Notodden AS kan avslå og levere Produkt/Tjeneste
dersom Kunden har betalingsanmerkninger, dersom andre
forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje,
eller dersom det er øvrig er saklig grunnlag for å forvente
at Kunden vil misligholde avtalen på annet vis.
Kunden aksepterer at leveransen kan påbegynnes
umiddelbart etter at Enco Notodden AS har bekreftet
bestillingen. Enco Notodden AS har ikke plikt til å
informere om bekreftelsesstatus på bestillingen.
3. PARTENES PLIKTER OG ANSVAR
Enco Notodden AS skal sørge for at kunden får tilgang til
Produkt/Tjenester beskrevet på Enco Notodden AS sine
hjemmesider eller formidlet over en annen
kommunikasjonsform som er bestilt av Kunden
Det er kundens ansvar å sørge for at de til enhver tid har
forståelse på gjeldende bruksanvisninger og at de er kjent
for Kunden og brukere Kunden har gitt tillatelse til å
benytte Produkt/Tjenester. Brukerens handlinger og
unnlatelser skal regnes som Kundens iht. Avtalen.
Den personen som godkjenner Avtalen for Kunden
forutsettes å ha signaturrett eller fullmakt til dette.
Kunden forplikter seg til å bruke Produkt/Tjenestene i
overenstemmelse med den til enhver tid gjeldende
lovgivning. Kunden plikter og ikke å videreformidle
informasjon som kan stride mot gjeldende lovgivning
eller som kan skade anseelsen til Enco Notodden AS.
Enco Notodden AS har rett til å iverksette tiltak som kan
medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i
Produkt/Tjeneste som anses som nødvendig av
vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Enco
Notodden AS er er uten ansvar for kostnader eller tap
som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.
Enco Notodden AS vil bestrebe seg på å varsle om slike
tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for
den enkelte Kunde blir minst mulig.
Enco Notodden AS forbeholder seg retten til å endre
vilkårene, herunder som følge av endringer relevante
lover og forskrifter eller bindende offentlige vedtak,
konsesjonsvilkår med mer. Til enhver tid gjeldende
vilkår ligger på www.acrovital.com
Kunden skal holde Enco Notodden AS oppdatert om
forhold som får eller kan få betydning for Enco
Notodden AS i sin levering av Produkt/Tjeneste.
Enco Notodden AS er ikke ansvarlig for avbrudd som
skyldes forhold Enco Notodden AS ikke kan lastes for, f.
eks. endring i leveringsadresse, allergier, samlivsbrudd,
offentlige reguleringer, krig, brann, naturkatastrofer,
strømbrudd eller andre force majeure.
Dersom Kunden anser Enco Notodden AS som ansvarlig
for feil, mangler eller forsinkelser må dette uten ugrunnet
opphold meddeles til Enco Notodden AS skriftlig. Enco
Notodden AS skal snarest mulig etter ha blitt kjent med
mangel ved Produkt/Tjeneste, iverksette tiltak for å rette
mangelen.
Enco Notodden AS er ikke ansvarlig for direkte tap eller
skader som følge av mangler med mindre tapet eller
skaden er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Enco
Notodden AS sin side.
Enco Notodden AS er ikke ansvarlig for indirekte tap eller
følgeskader, som for eksempel:
a) Bivirkninger som forekommer av allergier eller
intoleranse.
b) Uriktig bruk eller ikke har lest Bruksanvisningen før
Ved feil eller mangler på Produkt/Tjeneste må Kunden
bruk.
reklamere innen rimelig tid(maks 1 uke) etter at feilen
c) Tap som følge av at Produktet/Tjenesten ikke kan
eller mangler ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget,
nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
ellers frafaller retten til å reklamere.
d) Skade som oppstår som følge av at Kunden ikke har
fulgt Produktet/Tjenestens Bruksanvisninger eller
Kunden har rett til å avbryte abonnementstjenesten
veiledninger.
inngått med Enco Notodden AS innen 14 dager fra
Kundens eventuelle krav etter denne Avtalen er uansett
avtalens inngåelse med skriftlig varsel til Enco
begrenset oppad til NOK 3500,- ink. Mva. og Kunden kan
Notodden AS per epost eller rekommandert post. Skulle ikke motregne sine eventuelle krav mot Enco Notodden AS
Kunden benytte seg av angreretten forplikter kunden å mot Kundens skyldige betalinger til Enco Notodden AS.
returnere produktet beskrevet slik:
5. PRISER, VILKÅR OG KUNDENS BETALINGSANSVAR
Kunden plikter ved retur av Produkt/Tjeneste fra Enco Enco Notodden AS fakturerer Kunden med forfall på 14
Notodden AS å følge lovens forskrifter om retur, skulle dager. Enco Notodden AS forbeholder seg retten til å velge
Produktet/Tjenesten være benyttet, åpnet eller er i slik tidspunkt og hyppighet for fakturering og kreve
tilstand at Produktet ikke kan distribueres eller selges
fakturagebyr på 59,- kroner pr. faktura og kreditnota
videre til annen slutt Kunde for Enco Notodden AS, fra utstedt.
faller angreretten og Kunden forplikter å betale
kostnaden for Produktet, frakt og returfrakt uavkortet.
Prisene for de aktuelle Produkt/Tjeneste fremgår av Enco
Abonnementsavtalen vil dog frafalle og kunde er fritatt Notodden AS sin til enhver tid gjeldende prisliste eller
fra avtalen om videre tilsendelser av
avtale. Enco Notodden AS har rett til å endre prisene med
Produkter/Tjenester fra Enco Notodden AS.
en måneds varsel. Endringer i pris og vilkår blir varslet på
faktura.
Angreretten gjelder ikke om disse punktene ikke
oppfyller:
Pris- og vilkårsendringer som skyldes regulatoriske eller
a) Dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme
offentligrettslige forhold, samt endringer fra Enco
stand, mengde og er beskadigelsen eller
Notodden AS sine underleverandører eller andre lignende
forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende
omstendigheter kan foretas umiddelbart, men skal også
omsorg fra forbrukerens side.
varsles som nevnt ovenfor.
b) Varer der selve leveringen har medført at de ikke
kan leveres tilbake.
Ved betalingsmisligholdelse derav gjeldende kravet går til
c) Varer som raskt forringes fysisk.
inkasso inndrivelser vil avtalens totale verdi gjort krav på i
d) Brytes forseglingen mister man retten til å
ett oppgjør av Enco Notodden AS eller fakturautsteder.
returnere produktet.
6. AVTALENS VARIGHET
Innsigelser vedørende en faktura må normalt fremsettes Avtalen kan inngås i tre forskjellige former:
innen betalingsfristens utløp. Enco Notodden AS kan
3 måneders avtaletid med løpende binding
likevel kreve en foreløpig innbetaling basert på
Kundens gjennomsnittlig bruk av Produktet/Tjenesten, Avtalen trer i kraft ved bestilling på webside, elektronisk
eller på grunnlag av gjennomsnittsberegnet bruk av
eller skriftlig bekreftelse om inngåelse av Avtalen, og løper
Produkt/Tjeneste fra tilsvarende kunder, dersom
for en periode som avtalt.
historikk på Kunde ikke finnes.
a. Prøveperiode
4.
REKLAMASJON – ANSVARSBEGRENSNINGER –
RETURRETT
Gjeldende versjon endret. 15. november 2012
GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KUNDER HOS ENCO BOOKING AS / ACROVITAL™
Dette gjelder for kostnadsfri test av produktet i 14 dager, vederlag for månedsavgift på Produkt/Tjeneste som
etter endt 14 dager vil Kunden motta produkter tilsvarende kunden har i Avtalen med Enco Notodden AS i så lang tid
3 måneders forbruk av gjeldende pris som informert på Avtalen gjelder for.
nettside, email, sms eller annen medium. Ønsker kunden
ikke å motta en 3 måneders forbrukspakke, må kunden 8. FORCE MAJEURE
returnere testpakken og skal være i Enco Notodden AS sine Ingen av Partene er ansvarlig for mislighold av Avtalen
hender innen 14 dager.
som skyldes tilfeller av Force Majeure.
Ved aksept av denne Avtalen samtykker Kunden til
ovenstående behandling av personopplysninger.
10. ADRESSEENDRING
Eventuelle endringer i kundens forhold som er av betydning
for oppfyllelse av Avtalens forpliktelser, herunder adresse
endringer(adresse, post og e-post), skal omgående meldes
til Enco Notodden AS.
b. 3 måneders avtaletid med løpende binding
9. REGISTRERING AV OPPLYSNINGER
Denne avtalen gjelder for utsendelse av 3 måneders forbruk Enco Notodden AS vil til bruk for gjennomføring og
11. KONFIDENSIALITET
Rød Ginseng. Enco Notodden AS, vil sende faktura pr. administrasjon av Avtalen og dets forpliktelser vil det bli Avtalen, herunder priser mm. Samt opplysninger om
månedlig med 14 dagers forfall, etter at produkt er sendt ut. registrert opplysninger om Kunden samt liste av
Partenes forretningsmessige forhold og annen fortrolig
Fakturaen vil bli utstedt av Avida Finans AB. Hvis Enco Produkter/Tjenester bestilt hos Enco Notodden AS.
informasjon skal behandles konfidensielt.
Notodden AS ikke får beskjed innen den 3. faktura er
utstedt eller innen 1 måned av ny utsendelse vil kunden Enco Notodden AS vil bruke opplysningene følgende: De 12. KREDITTVURDERING OG SIKKERHET
motta ny forsendelse på 3 måneders forbruk med beskrevet avgitte personopplysninger, herunder personnummer,
Kredittgrense for bruk av Produkter/Tjenester innenfor en
faktureringsmetode og utsteder. Beskjed om stopp kan
navn, adresse, telefonnummer og eventuelle e-post adresse faktureringsperiode kan bli satt. Ved nådd kredittgrense kan
gjøres til [email protected] med Kunde ID og stopp kan registreres og behandles i Enco Notodden AS sin
man kreve at Kunden betaler påløpte beløp.
av produkt.
kundedatabase. De avgitte personopplysninger kan brukes
til å foreta kredittvurdering før leveranse av
13. OVERDRAGELSE OG ENDRINGER
7. KUNDENS MISLIGHOLD
Produkter/Tjenester fra Enco Notodden AS. De avgitte Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser
Ved betalingsmislighold fra Kunden vil Enco Notodden AS personopplysningene, herunder personnummer og
etter Avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre part.
iverksette inndriving i samsvar med gjeldende
følgende personopplysninger som vi har registrert i vår Kunden må melde adresse endringer og andre endringer
inkassolovgivning. Dersom betaling ikke har skjedd innen kundedatabase, kan gis videre til kredittinstitusjon(eller som er av betydning for kundeforholdet.
betalingsfristens utløp sendes varsel om rettslige
tilsvarende selskap) for behandling med henblikk på å avgi
inndrivelser.
en kredittvurdering eller finansiering av fakturaer utstedt 14. KLAGE
av Enco Notodden AS. Det kan på bakgrunn av de avgitte Klager på tjenesten eller faktura skal rettes skriftlig til
Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med
personopplysningene foretas en Kredittvurdering i forhold kundeservice innen rimelig tid. Se pkt. 4 avsnitt 1
inndrivelseskostnader og forsinkelsesrente iht. «Lov om til allerede registrerte opplysninger hos Enco Notodden
renter ved forsinket betaling m.m.» 17. desember 1976 nr. AS. Enco Notodden AS Vil å anvende de registrerte
15. LOVVALG OG TVISTER
100.
personopplysninger i forbindelse med sin markedsføring Tvister mellom Kunden og Enco Notodden AS skal søkes
av egne produkter, uavhengig av eventuell registrering i løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver
Kunden kan selve kreve abonnementet sperret. Sperringen sentralt reservasjonsregister. Ønsker Kunden allikevel å av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
skal skje fra dagen etter at Enco Notodden AS har mottatt reservere seg mot dette, kan Kunden ta kontakt med Enco Bergen Tingrett vedtas av begge parter som verneting.
kravet, med mindre Kunden har angitt ett senere tidspunkt. Notodden AS.
I sperre perioden skal kunden fortsatt svare for fullt
Gjeldende versjon endret. 15. november 2012

Similar documents