Årsmelding 2011 - Årdal Jeger og Fiskerforening

Comments

Transcription

Årsmelding 2011 - Årdal Jeger og Fiskerforening
ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING
Jakt, Fiske Friluftsliv
Årsmelding
2011
Årsmøte
Ungdomshuset
7. mars 2012
 Årdal Jeger og Fiskerforening
Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no
ÅRSMØTE ÅRDAL JFF
7. mars 2012, Kl 18:00
UNGDOMSHUSET – ØVRE ÅRDAL
SAKLISTE
1. Konstituering
2. Rekneskap 2011
3. Årsmelding 2011
4. Årsmøtesaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Forslag til Foreiningskontingent for Årdal JFF 2013
Forslag til Budsjett Årdal JFF 2012
Forslag til Budsjett Utla Klekkeri 2012
Forslag til Prisar på jakt/fiskekort og hytter 2012
Forslag til Arbeidsprogram Årdal JFF 2012
Innkomne Forslag
5. Val
Etter årsmøte:
Føredrag om sjøaure og forvaltning v/Alv Arne Lysne
- Styret i Årdal JFF-
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
2
Rev. 0
Innleiing
Vi har hatt eit aktivt år når det gjeld innspel inn mot arealplanar til kommunen,
kraftutbyggarar og konstruktivt samarbeid med andre organisasjonar.
Vi har hatt ein auke i aktivitetar når det gjeld kurs og tilstellingar.
Vi har auka areala våre for småviltjakt.
Vi har starta på å oppgradere våre overnattingstilbod og klubbhus og vi har laga ny
heimeside.
Utfordringane vert å handtere dette med entusiasme og kvalitet framover.
Krava til dei frivillige organisasjonane er blitt høgare med tanke på rekneskap og
dokumentasjon. Det same gjeld forvaltning av vilt og fisk. Kunnskap er nøkkelordet her. Vi
må derfor satse på skulering av våre tillitsvalde for å kunne forvalte dei ressursane vi rår
over på ein bærekraftig måte.
Vi må utarbeide forvaltningsplanar for områda både for vilt og fisk, dette i tråd med dei
krava som er for jakt og fiskeforvaltning. Desse krava kom i 2006. Utarbeiding av slike
planar gir kunnskap, set mål og gir tilbakemeldingar om vi lykkast. I tillegg gir forvaltning/driftsplanar forutsigbarheit, kan løyse ut midlar og kan gi oss større ansvar for regelverk i
eigne område.
Bestanden av laks og sjøaure i Årdalsvassdraget er viktig for ÅJFF sin aktivitet i åra
framover. Vår viktigaste oppgåve er derfor å bidra til at dei planane som vert utarbeida og
som berører vassdraga vert så gode som mogeleg, både for fisken og for
friluftsinteressene. Dette gjeld ikkje berre vårt eige vassdrag men fjordane utanfor,
oppdrettsanlegg og vassdrag i nabokommunane våre.
Vi må ha god dialog med bestemmande myndigheitar og utbyggarar av vassdrag.
Samtidig kan vi ikkje stå med ”lua i handa” å sjå på at planar og inngrep berører våre
verdiar og interesse på ein negativ måte. Vi må posisjonere oss slik at vi vert høyrde.
Her er utfordringane store og oppgåver vi ikkje klarar åleine. Det er derfor behov for
engasjement fra NJFF, Fylkesmann, kommunen, grunneigarane og ein dialog med Hydro
som utbyggar. Vi har vore på å etablere Sogn lakseråd som består grunneigarlag eller
jakt og fiskelag frå alle elvar i sogneregionen, stikkord her er erfaringsutveksling og
samarbeid. Vi må bidra med hjelp og støtte der vi kan for at vi i neste omgang skal nyte
godt av samarbeidet.
Samarbeid og erfaringsutveksling er verdifullt for å auke kompetanse og inspirasjon for å
jobbe vidare med forvaltning og påvirkning mot bestemmande myndigheit. Samarbeid
mellom lag i Årdal er og viktig når vi skal verte høyrt av kommune og Fylkesmann i saker
som vedrører interessene våre.
Rekruttering og ungdomsarbeid er viktig for å oppretthalde og vidareutvikle laget sine
aktivitetar og norske jakt- og fiske-tradisjonar. Vi har hatt eit år bak oss med auka
aktivitetar både på jakt og fiskesida, med kurs i flugefiske og villmarkshelg. I tillegg har vi
ein dialog med Årdal turlag og Norsk folkehjelp avd Årdal der vi vil prøver å utvikle
aktivitetsplanar for ungdom samen. Vi har og starta med å få til eit samarbeid med
skulane om å få friluftsliv inn i valfagstimane som kjem tilbake i skulen kommande haust. I
tillegg har NJFF eit opplegg som ser ut til å fungere i andre lag. Dette kan vi hauste
erfaringar fra.
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
3
Rev. 0
For inneverande år ynskjer styret å legge vekt på kompetanseauke av tillitsvalgte,
fokusera på forvaltning gjennom å auka kunnskapen av kva vi har i elva og i fjellet før vi
haustar.
Vi vil auke aktiviteten på predatorbekjempelse, utak av rev, mår, kobbe osb...
Vi ynskjer å utsmykke Utlastova innvendig og ferdigstille den utvendig.Det har vert gjort eit
stort arbeid på uteområde med støtte fra lokalt næringsliv. Utlastova er viktig med dei
sosiale samlingane mandagane og til kursaktivitetar, vi ynskjer å vidareutvikle dette
Den aktiviteten som har vore i 2011 har kosta og gjer inngrep i vår eigenkapital. Med dei
planane vi har vil vi også i 2012 bruke av eigenkapitalen. Dei investeringane vi gjer og dei
aktivitetane vi utøver no vil forhåpentleg gi litt avkastning i åra framover i form av forsatt
gode jakt, fiske og overnattingstilhøve for mange nye og gamle medlemar.
Det vert stilt krav til styremedlemmer og tillitsvalde i foreningen. Vi må og kunne stille krav
til våre medllemar om å bidra med støtte og tilbakemeldingar. Vi må sleppe å ringe og
sende e-post til den enkelte fiskaren og jegeren for å vite kva vi skal melde inn av fangst i
våre områder.
Vi er det største jakt og fiskelager i Sogn og Fjordane med over 500 medlemer, den
enkelte medlem kan bidra med å legge ÅJFF inn på Grasrotandelen til Norsk tipping. Det
vil verte eit betydeleg bidrag til felleskassen.
Viktigast av alt er at vi klarar å formidle kunnskapen vår, aktivitetane våre og resultat ut til
medlemane. Heimesida vår må derfor vere levande og vere oppdatert med kva som skjer i
saker som berører oss, Årdal og våre interesser.
Det heile kokar ned til at vi må alle gjere så godt vi kan uansett posisjon, for at vi i framtida
skal kunne ha og forvalte dei unike jakt- og fiske- og friluftslivs mulegheitane vi har i Årdal.
Det gjer seg ikkje sjølv.
Vi avsluttar med å takke Årdal kommune for tilskot til boder/sikringshytte til hyttene våre.
Tools Spesialvarer for spikar og festemateriell til alle bodene/sikringshytter.
Vi takkar Kleiven Sogn, Olav Birger Hæreid og Årdal Blikkenslagerservice for sponsing av
maskiner og masse til uteområde og nytt tak på Utlastova. Og vi takkar alle medlemene
som har bidrege med dugnad på klekkeriet, stamfiske, fiskeutsetting, rydding i elvar,
vedlikehald på hytter og bygg, bygging av boder/sikringshytter og arrangement.
Samarbeid og dugnadsinnsats er dei viktigaste faktorane for å ta vare på det som
tidlegare er skapt og fornye oss i takt med notidas situasjon.
-For Styre i ÅJFFVidar Moen
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
4
Rev. 0
SAKLISTE ........................................................................................................................................................................ 2
INNLEIING....................................................................................................................................................................... 3
TILLITSVALDE I ÅRDAL JFF 2011-2013 ................................................................................................................... 6
TILSYNSMENN HYTTER ............................................................................................................................................. 7
MØTER ............................................................................................................................................................................. 7
MEDLEMSUTVIKLING ................................................................................................................................................ 7
PRISAR PÅ JAKT- FISKE- OG HYTTEKORT 2011 ................................................................................................. 8
JAKTKORT ....................................................................................................................................................................... 8
FISKEKORT ...................................................................................................................................................................... 8
HYTTEKORT .................................................................................................................................................................... 8
STATUS ARBEIDSPROGRAM ÅRDAL JFF 2011 ..................................................................................................... 9
KURS GJENNOMFØRT 2011 ........................................................................................................................................ 9
ÅRSRAPPORT KASSERAR 2011 ............................................................................................................................... 10
ÅRSRAPPORT FRA UTLA KLEKKERI 2011 .......................................................................................................... 11
ÅRSRAPPORT FRA JUNIORUTVALET 2011.......................................................................................................... 12
ÅRSRAPPORT FRA HYTTEUTVALET 2011 .......................................................................................................... 12
ÅRSRAPPORT FRA JAKTUTVALET 2011 .............................................................................................................. 14
ÅRSMELDING ÅJFF`S ETTERSØKSRING 2011 ................................................................................................... 16
ÅRSRAPPORT FRA FISKEUTVALET 2011 ............................................................................................................. 17
4. ÅRSMØTESAKER .................................................................................................................................................... 20
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
5
Rev. 0
Tillitsvalde i Årdal JFF 2011-2013
Styre
Leiar
Nestleiar
Sekretær
Kasserar
Styremedlem
Styremedlem Jaktutval
Styremedlem Fiskeutval
Styremedlem Hytteutval
Styremedlem Juniorutval
Varamedlem 1 styret
Varamedlem 2 styret
Varamedlem 3 styret
Namn
Vidar Moen
Fred Yttri
Grete Tveit Midtun
Vidar Sylvarnes
Magne Nytun
Asle Moen
Svein Jarle Moen
Jasmin Eminovic
Arild Sæbø
Roger Hollevik
Periode
13
12
12
12
13
13
12
12
13
12
Namn
Asle Moen
Geir Roar Vee
Terje Øvregard
Stian Blix
Bjarte Krossøy
Svein Jarle Moen
Marlov Moen
Kjell Ove Forthun
Arne Moen
Jasmin Eminovic
Ole Inge Moen
Per Kristian Høgberg
Oddbjørn Øyre
Arild Sæbø
Periode
13
13
13
12
12
12
12
12
13
12
13
13
12
13
Utval
Jaktutval
Fiskeutval
Hytteutval
Juniorutval
Studieleiar
Revisor 1
Revisor 2
Valnemnd
Styret for Årdalsvatnet
Styret for Klekkeriet
Materialforvaltar/Utlastova
Mediegruppe
Festkomite
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
6
Arnt Erik Henjum
Terje Nyheim
13
12
Kjell Ove Forthun
Roald Hollund
Hans Smedegård
Styret i ÅJFF
Styret i Årdal JFF
1 repr. Årdal Kommune
Magne Nytun
Vidar Moen
Arne Moen
Tor Olav Veheim
Styret i ÅJFF
12
13
14
13
13
13
13
Rev. 0
Tilsynsmenn Hytter
Tilsynsmenn Hytter
Namn
Roger Jensen
Mannsberg 1
Periode
13
Stein Erik Styve
Ørjan Styve
Geir Sandvik
Hans Jørgen Berg
Vidar Moen
Kjetil Straumsheim
Jasmin Eminovic
Geir Grindedal
Anders Lindborg
Svein Jarle Lunde
Geir Roar Vee
Stian Blix
Stein Idar Sem-Johansen
Helge Magne Haglund
Svein Jarle Moen
Terje Nyheim
Tor Karsten Unhjem
Magne Nytun
Geir Ove Løvdahl
Tom Lægreid
Mannsberg 2
Skogsvatn
Trollsjøen
Krekja
Vasspollane
Gruvefjell
Kyrkjevatn
Kvannetjern
Buvatn
Sletterustvatn
13
13
13
12
12
13
12
13
13
12
13
13
12
13
12
12
12
12
12
Møter
 Foreiningen har i år avvikla 8 styremøter.
o 31 saker i hovedsak saker om hyttene, klekkeriet, ungdomsarbeid og
tiltaksliste. Lister som inneheld tilsaman 84 tiltak fordelt på dei ulike utval og
styret.
 Deltatt på møte med Årdal kommune om arealplanarbeid.
 Arbeidsmøter med Årdal turlag, Stiftinga Avdalen gard, Årdal Sogelag og Stiftinga
Nundalen, felles uttale om arealplan i Årdal kommune.
 Møte med Formannskapet om fokus på vasskraftutbygginga, natur og kulturverdiar
i kommuen.
 Møte på Skei om det nye EU vassdirektivet og naturmangfaldslova.
 Møte i Aurland om vassdirektivet
 Møter med Årdal turlag og Norsk folkehjlp Årdal om samarbeid på ungdomssida.
 Deltatt på utdanningsmessa på Årdal vidaregåande med eigen stand.
 Møte med Hydro Energi og Rådgivande biologar om årets rapport.
Medlemsutvikling
Kategori
2000 2001 2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Medlemskap m/tidsskrift
Redusert bet. medl.
m/tidsskrift
Junior
Sidemedl./Familiemedl.
408
406
395
410
419
403
406
70
66
60
56
60
64
67
32
28
22
33
29
41
40
50
48
46
51
46
Æresmedlem
2
2
1
1
1
1
1
512
502
511
538
570
562
571
Sum
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
7
373
71
346
374
356
387
68
71
76
76
44
36
35
34
39
42
37
37
49
40
1
1
1
1
1
525
484
527
507
553
Rev. 0
Prisar på Jakt- Fiske- og Hyttekort 2011
Jaktkort
SLETTERUST Sessongkort medlem ÅJFF adresse i Årdal
600
SLETTERUST/ STATSAL Sessongkort m/hund medl ÅJFF adr i Årdal
600
SLETTERUST Sessongkort medl ÅJFF adr utanfor Årdal
900 15 pr veke
SLETTERUST Sessongkort IKKJE medl ÅJFF
1200
SLETTERUST Vekekort medl ÅJFF adr utanfor Årdal
700 5 pr veke
DAGSKORT ÅRDAL AUSTRE STATSALMENNING
150
JUNIOR Sessongkort medl ÅJFF adr i Årdal
300
FARDALEN Sessongkort medlem ÅJFF adresse i Årdal
300
FARDALEN Sessongkort medl ÅJFF adr utanfor Årdal
500
FARDALEN Vekekort medl ÅJFF adr utanfor Årdal
350
FARDALEN Sessongkort ikkje medl ÅJFF
600
Fiskekort
Sesong
Medlem
Andre
Utla inkl. Hæreidselva
(Sjå under), samt alle
fjellvatn
Alle fjellvatn inkl. Torolmen
Årdalsvatnet
Medlem
Veke
Andre
500/250
300/150
150/75
Medlem
Døgn
Andre
100
800/400
150/75
100
200
100
50
50
Døgn
Utabygds Utabygds
Medlem
Andre
* Hæreidselva – Utla
(Utabygds fiskarar)
Sesong og vekekort er ikkje tillate solgt!
300
For lokale ibuarar gir kjøp av fiskekort i Utla vedkommande rett til også å fiske i Hæreidselva.
Pensjonistar (67 år)/Uføretrygda har rett til 50 % medlemsrabatt. Gjeld kun ved kjøp av sesongkort.
Juniorar t.o.m. fylte 18 år fiskar gratis i alle elvar og vatn som ÅJFF disponerer forutsatt at dei er
Medlemer i ÅJFF.
I Hæreidselva har lokale ibuarar fortrinnsrett til fiske. Antal selde kort til utabygdsfiskarar er difor
avgrensa til maksimalt 3 kort/stenger pr. døger. Desse kan kun løyse døgnkort til pris fastsett i tabell.
I Utla er antall kort som tillates solgt til utanbygds fiskarar avgrensa til 5 kort/stenger pr. døgn.
Sesong- og vekeskort er ikkje tillate solgt til andre enn lokale ibuarar.
Utflytta årdøler har samme rett som lokale ibuarar.
Hyttekort
Døgn
Hytte à 4 køyer
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
Lokal Medlem
Andre
100
100
8
Rev. 0
Status arbeidsprogram Årdal JFF 2011
Oppgåve
Lage ein rapport vedr. konsekvensen
av utbygginga av nye Tyin kraftverk,
pågår
Følge opp og førebygge ørekyte i
vassdraga våre
Ansvar
Styrke satsinga på ungdomsarbeid
Videreføre tiltaket med Fiske Camp
Juniorutval/Fiskeutval/Jaktutval
Juniorutval/Fiskeutval
Oppstart av Mannsberg 2
Hytteutval
Oppføring av sikringsbu/toalett
Hytteutval
Fiskeutval
Fiskeutval
Status 2011
Arbeidet pågår. Er avhengig av
Hydro sin plan etter utbyggingen
2004. Overtatt av styret
Dette er årleg. Noko redusert
sist år gruna sjukdom.
Vi har hatt møter med Årdal
turlag og Norsk folkehjelp. Det er
gjennomført fleire arrangement.
Utført
Har fått tildelt midlar, søker
byggeløyve.
Materiale innkjøpt og oppkappa.
Kyrkjevatnet er ferdig.
Resterande vidareførast 2012
Kurs gjennomført 2011





Jegerprøvekurs med 14 deltakarar som alle klarte eksamen.
Kurs i sporlegging for ettersøkshundar.
Kurs flugefiske for ungdom
Kurs i flugefiske
Kurs i grunnleggande skyteteknikk med hagle på Mjøen.
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
9
Rev. 0
Årsrapport kasserar 2011
Regnskapsrapport Årdal JFF:
Regnskapet avvikker betydelig fra det som det var lagt opp til i budsjettet for 2011.
Årsaken til dette er flerdelt og kan kort summeres slik.
På inntektsiden var det en betydelig svikt i fiskekortsalget - årsaken er høyst sannsynlig
været (mye regn og store elver) og at depositumet ble tatt bort.
Jakt og ikke minst hyttekortsalget økte positivt.
Det var forventet at vi fikk 70% av søkte midler til utedo-/hyttprosjektet i 2011 - se konto
3460.
Regnskapsrapport ble levert til kommunen før nyttår, men en utbetaling blir ikke realisert
før i 2012.
På utgiftssiden ble kr. 226 515,25 bokført til dette prosjektet - se konto 4100.
Disse to postene alene utgjør det store avviket i forhold til budsjett.
Andre store poster på utgiftssiden som avviker fra budsjett er konto 4223, 4820, 6900 og
7310.
Her er det bl.a. investert i nytt akustikkanlegg i Mjøen, innkjøp av kikkersikte til
jegerprøven, leie av damvokteren, jaktoppsyn, konsulenthonorar heimeside, og div.
annonsering, Også i år måtte foreningen låne ut penger (kr. 100 000,00) til klekkeriet.
Årsaken var at Hydro ventet med sine utbetalinger til Årdal JFF var registrert som foretak
med eget org.nummer i Brønnøysundregistrene.
For å ta inn igjen merkostnader i 2011 vil 2012 bli en utfordring på inntektssiden.
Viktig at man da søker ut midler der dette er mulig.
Regnskapsrapport Utla Klekkeri og Settefiskanlegg:
Når det gjelder klekkeriet er regnskapet som forventet.
Man budsjetterte her med gjennomføre nødvendige sparetiltak for å oppnå et lite
overskudd.
Det eneste som har påført oss ekstraordinere kostnader - mer enn forventet
- er ferdigstillelsen av tekniske forbedringer knyttet til prod.anlegget, ny henger til
stamfiske og medisinkostnader - se konto 6000, 6060 og 6080, Uansett her maktet man å
oppnå måltallet.
Vidar Sylvarnes
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
10
Rev. 0
Årsrapport fra Utla Klekkeri 2011
Året byrja heilt etter boka, fjellauren var ferdigklekt rundt 10. januar og sett ut i kara
1 mnd. seinare. Sjøauren ligg 2 til 3 veker etter dette tidspunkt.
15. mars om morgonen gjekk straumen i klekkeriet pga. ein feil i trafoen. Straumen
var ute fra klekkeriet og fram mot Vetti slik at me ikkje oppdaga det heime i Årdal.
Dette resulterte i at me mista 70 - 80% av fjellauren. Det me hadde for lite til
utsettinga, vart henta i Fortun i slutten av juli, ca. 6000 stk.
Me mista ikkje noko av sjøauren, dette fordi den ligg ca. 3 veker etter i utvikling. Er
mindre i vekst og da blir bruken av oksygen litt mindre.
Stamfiske på fjellet gjekk i år veldig bra. Etter at me byrja med ruser i tillegg til
straum, vart alt mykje lettare. I tillegg til dette tok me stamfisk i Tyin og Torolmen
med garn.
Stamfiske i elva gjekk i år mykje betre enn i fjor. I år har me sett av ca. 20000
rognkorn som vil bli sett ut i Utla i januar/februar.
Resten av året gjekk problemfritt.
Olav Hermansen var på 3 besøk i anlegget der eit av dei var under strykinga av
sjøauren. Han tok prøvar av all rognveske og mjølke. Alt var OK.
Vil takka alle gode hjelparar som var med på vaktordninga, stamfiske i fjell og elv,
stryking av fisk samt anna arbeid knytt til klekkeriet. Vil òg trekka fram dei som var
med på feittfinneklyppinga i år, kjempebra. Men her er det plass til fleire, dette er
dugnad som alle kan vere med på. Ein takk til dei som sette ut fisk i fjellet der me
ikkje nytta helikopter.
Magnar og Magne
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
11
Rev. 0
Årsrapport fra Juniorutvalet 2011
UNGDOMSUTVALET
Vi har i lag med fiskeutvalet gjennomført kurs i flugefiske. I lag med jaktutvalet har vi
gjennomført kurs i hagleskyting for nybyrjarar og ungdom.
Til slutt hadde utvala saman Villmarkshelg på Sletterust 09-11 sept. Her møtte 5 nye
jegrar og 29 ungar til fiskekonkuranse.
Arild Sæbø
Leiar Ungdomsutvalet
Årsrapport fra Hytteutvalet 2011
Generelt
I året som er gått har vi hatt fleire stormøter med alle husmenn. På desse vart det orientert
om byggeplanar av do/sikringsbu. Det vart diskutert med hyttemenn ulike løysingar på
korleis, kven og når dette kunne skje. Planen var å starte med dette i 2011. I løpet av
2011 vart do/sikringsbu på Kyrkjevatn bygdog frakta opp til fjells. Dette prosjektet er no
ferdigstilt. Det gjennstår fleire.
Me har som mål å bygge resten av bodene i 2012.
I løpet av 2011 har vi kappa ferdig og lagra materialet til alle do/sikringsbu. Vi har lagra
dette tørt og materialet er klart til frakt opp til fjells i år 2012. Det mest naudsynte av
materialet er kjøpt inn og er på lager.
Styret har vedteke tidlegare i 2010 bygging av ny hytte i området Mannsberg 2. Det er
naudsynt med nytt, siden den gamle er bygd i perioden 1958-60. Området vart lite brukt
og åjff ynskjer å satse meir der av fleir grunnar. Hytta har og vart stengt for publikum siste
årene grunna dårleg standard. Det er søkt om midlar til prosjektet og vi har fått midlar til å
reise denne hytta. Nå gjennstår det å få byggeløyve, vi er i søkjeprossesen.
Vedlikehald
Eg oppmodar dei hytteansvarlege til å gi beskjed om manglar og tiltak på hyttene til leiar i
hytteutvalet. På denne måten kan me verkeleg vite kva som kan og bør jobbast vidare
med hyttene.
Saker 2011
1. Faste doplassar og rydding rundt hyttene
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
12
Rev. 0
Dette er blitt drøfta med husmenn på flere møter. Ein del ordningar ble drøfta, vi kom ikkje
fram til eit felles ordning ang rydding. Men det greieste er å samle alt i ein «big bag» som
da kan frakas ut av området med helikopter eller av Folkehjelpen i løpet av
vinteren/Påsken. Tegnigar er kalre for doar/sikringsbu. Dette er viktig å få på plass
primært for å få folk flest, særleg familiar opp til fjells. Hyttene med skikkeleg utedo er
atraktive!
Forslag fra Styret: Ingen endring av prisar på hyttekort.
Begrunnelse. Vi har oppnådd mykje av intensjonen med denne prisen på overnatting.
Bruken har auka, vi har pr.d.d. 5423 treff på hyttesida og vi har fått mykje positiv omtale i
landsdekkande media. Vi ynskjer å gjennomføra oppgraderigen av hyttene før vi gjer ein
evt endring i prisane. Dette gjeld og differansen på utanbyggds og innanbygds. Vi kan
etterkvart sjå på ein differanse mellom medlem og ikkje medlem. Dette er vanskeleg
gjennomførbart i dag slik Inatur sine tenester er bygd
opp.
2. Felles låsesystem Det vert kjøpt inn felles lås med hengelås til alle hytter. Nokre
hytter skal ha sylinder, men det går også på system som vi disponerer. På denne
måten har vi betre oversikt over nøklar og kan unngå uheldige situasjonar. Ein
reserve nøkkel av kvar hytta vart satt inn i nøkkelskapet i Utlastova.
3. Sikkerhetsutstyr
Vi har ordna ein del brannsløkkingsutstyr som hyttemenn tok med seg og la att inn
i hytta dei har ansvar for. Det gjeld varslarar, skum, brannteppe osv. Vi jobbar med
å få på plass lister som skal hengjast opp i hytta over info i tilfelle nødsituasjonar.
4. Overnattingsordning via Inatur
I året som er gått har det vært en god aktivitet blant besøkjande på hyttene. Bruk av
Inatur og utleige av hytter via nett .
I år ser vi ein oppgang i overnattingar i forhold til året før. Vi har fått betre kontroll på
betaling og antall overnattingar via Inatur ordninga. Sletterustvatn, Mannsberg 1, Krekja
1, Buvatn er dei hyttene som skil seg ut i år med mest overnattingar. Det er meget viktig å
få opp overnattingstall og folk opp til fjells med tanke på økonomi og meir fiske i våre vatn.
Planar framover
Utfordringar som står framfor oss er å få bygd do/sikringsbuene våre i 2012. Vi prøver å
heve standarden på alle hytter vi disponerer og på denne måten tilretteleggjarar for bruk
av fjellet. Vi må få på plass ein felles låsesystem/systemnøkkel på hyttene våre. Lås er
kjøpt inn og er på lager hjå leiar i hytteutvalet. Dette blir delt ut slik at husmenn kan ta med
og skifta.
Oppstart av Mannsberg 2. Vi er i søkeprossene ang. Byggeløyve. Dette kjem på plass i
løpet av våren.
Eg vil gi stor takk til dykk som stiller opp på dugnadar i samband med vedlikehold og
oppsyn av hyttene våre..
Jasmin Eminovic
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
13
Rev. 0
Statistikk og rapporter overnatting
Gruvefjell
Trollsjøen
Vasspollane
Buvatnet
Mannsberg 1
Mannsberg 2
Kyrkjevatnet
Kvannetjødni
Skogsvatnet
Kreka 1
Kreka 2
Sletterustvatn
Sum
2002
4
21
8
21
40
5
19
8
14
13
2
27
182
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
20
9
14
9
16
4
13
23
20
13
19
12
10
18
4
6
13
40
25
27
16
26
22
16
43
44
39
32
33
49
37
20
22
22
35
9
2
0
7
7
7
1
8
0
12
18
26
9
8
7
9
8
6
14
1
0
6
7
2
4
0
4
8
5
4
16
12
7
5
13
12
10
13
4
9
0
4
18
22
18
18
18
20
12
18
20
15
25
19
25
23
30
11
20
31
192 172 162 175 157 153
94 155 186
Årsrapport fra Jaktutvalet 2011
Generelt
Jaktutalet har bestått av Asle Moen, Geir Roar Vee(kontstituert leiar), Terje Øvregard og
Stian Blix
Mjøen
Det var brukbar aktivitet i Mjøen hausten 2011.Det vart skote ca 9300 skot. Me
gjennomførte og diverse kurs, blant anna kurs i riktig skyteteknikk for nye og gamle
jegerar. Jaktutvalet planlegg å oppgradere anlegget ved å bygge tak over standplass.
Prosjektet er kostnadkalkulert til ca 100000,- kr og planlagt ferdig til våren 2013.Det er og
kjøpt inn nytt høgtalaranlegg men dette vil truleg ikkje bli tatt i bruk før taket er på plass.
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
14
Rev. 0
Småviltjakt
Jaktsesongen 2011/2012 har vært ein dårleg sesong for småviltjegerane. På våren vart
det observert mykje smågnagarar og ryper i fjella og det såg ut til å bli ein bra sesong.
Men det virket som smågnagarbestanden kollapset tidleg på sommaren. Dette har truleg
ein medvirkande årsak til at det vart lite ryper denne sesongen. Salget av jaktkort har vært
veldig bra, det er solgt 205 jaktkort på områda våre. Nytt frå i år er at me har fått
leigekontrakt med grunneigarane i Fardalen. Dette gjer at me no har store område å jakte
i og forvalte. På bakgrunn av dette ynskjer me å opparbeide ein forvaltingsplan for småvilt
for våre områder. ÅJFF v/Vidar har vært i kontakt med NJFSF angåande kurs i taksering
av rype. Me ønsker å få minst 2 personer på kurs i løpet av våren og få med oss NJFSF
på taksering til hausten. Deretter vil me bygge kompentanse på dette sjølve med hjelp frå
NJFSF. Jaktutvalet oppmodar alle jegerar til å jakte meir på predatorer, hugs at revejakta
varer heilt til 15.april.
Område
Antall dager
Sum felt vilt
Sum
observert
vilt
ÅJFF Austre
statsalmenning
165
4
39
Fardalen
Sletterust
Sum
684
765
1614
8
79
91
130
957
1126
Art
Sum felt
vilt
Hare
Lirype
Småvilt
Fjellrype
Sum
2
74
0
15
91
Sum observert vilt
8
924
18
176
1126
Sum
10
998
18
191
1217
NB. Antall jaktdager stemmer ikkje heilt da det er 9 jegrar som har innrapportert at dei har
jaktet over 160 dager
Fangstrapporteringen for 2011/2012 er enno ikkje klar da jakta slutta 29. Feb. Det er
innkome nærare 50 % av solgte kort.
2010/2011
Innlevert %
Snitt dagar pr jeger
Skutt rype pr jeger
Skutt rype pr dag
Sogte kort
Berekna felte ryper
Felte Ryper
Hare
Røyskatt
Skogsfugl
Mår
73,1
4,4
3,7
0,8
104
383
280
4
2
2
0
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
2009/2010
Innlevert %
Snitt dagar pr jeger
Skutt rype pr jeger
Skutt rype pr dag
Solgte kort
Berekna felte ryper
Felte Ryper
Hare
Røyskatt
Skogsfugl
Mår
15
22,7
?
1,8
?
110
193
44
0
0
0
1
Rev. 0
Asle Moen
Årsmelding ÅJFF`s ettersøksring 2011
Ettersøksringen hadde i året 2011 kontrakt med jegrar i både Årdal og Lærdal kommune.
Det vart teikna kontrakt på 441 løyver i Lærdal av totalt tildelte 617, og 83 løyver i Årdal av
totalt 170.
Dette gjev eit gjennomsnitt på ca 49% av løyvene i Årdal, og ca 71% i Lærdal.
Grunne til at dette er så lågt kan vera fleire ting, men me er kjende med at det i Lærdal er
fleire vald, også storvald, som har kontrakt med annan hund. Kva som er grunnen til det
låge talet i Årdal er meir usikkert.
Sportrening:
Ringens medlemmer stilte også i 2011 villig opp for sporlegging, og det er ingen tvil om at
det vart lagd ned mange timar med trening kvart år. Det vart og utført kurs for sporleggarar
samt eit nybegynnarkurs blodspor med svært god deltaking.
Utkallingar:
Sist sesong var det 2 ettersøk av påskutt hjortevilt i dei to kommunane.
Då me veit at det i dei to kommunane vart felt 473 dyr i 2011 er dette skremmande lågt.
Ut frå erfaringar elles i landet skulle me hatt betydeleg fleire utkallingar.
På den kommunale avtalen med Lærdal og Årdal kommune vart me utkalla 60 gonger.
Dette er ein ganske stor auke frå året før då me var ute 49 gonger.Dette var oppdrag som
for det meste gjaldt ettersøk av påkjørt hjort og rådyr langs E16 og Rv 5, samt fleire turar
etter skabbrevar i både Lærdal og Årdal.
Styret har i året 2011 bestått av:
Leiar:
Arvid Solheim
Nestleiar:
Søren Ø Mo
Kasserar:
May-Ruth Walaker
Styremedlemmer.: Andreas Veum, Harald Yndestad, Harald Rivedal , Jostein Holsæter,
Ole Morten Sunde, Jan Helge Steinseth, Ernst Inge Brugrand, Ludvik Indrebø, Rune
Hovland, Hans Jørgen Bjørkum, Jan Rune Kveum, Svein Indrebø, Per Vilhelm Vold, Lars
Gunnar Røneid, Vidar Moen(rep. Valdansvarlege)
Møter:
I tillegg til årsmøtet er det i 2011 halde eit møte for fordeling av vakter i jaktperioden. Det
har og vore fleire møter med kommunen og Statens vegvesen for sikringstiltak i samband
hjortepåkjørsler.
Godkjente ekvipasjar:
Ringen hadde i 2011, 13 godkjente ekvipasjar. Dette fordeler seg med 7 i Lærdal og 6 i
Årdal. Ringen fekk i 2011 ingen nye medlemmar.
Dette gjev oss ved utgangen av året 9 godkjente ekvipasjar, når me ikkje reknar med
førar som er godkjente på fleire hundar hundar. Dette er same som året før.
Ringen må ha som mål å arbeida vidare med tanke på å få fram fleire ekvipasjar til
godkjenning i året som kjem.
Årdalstangen 13/2-2012
Arvid Solheim
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
16
Rev. 0
Årsrapport fra Fiskeutvalet 2011
Fiskeutvalet
Fiskeutvalet har bestått av Svein Jarle Moen (leiar), Marlov Edvin Moen (stamfiske), Kjell
Ove Fortun (rydding) og Arne Moen (statistikk og tabeller).
Utfisking av ørekyte
I år har fiskeutvalet jobba med utfisking av ørekyter i Holsbru. Det vart ikke gjort noko
utfisking i Biskopen pga. sjukdom.
Antal ørekyter utteeke i 2011:
Biskopen: 0
Holsbru: 2162.
Kobbe
I 2011 fekk me løyve på å skyta 6 kobber, desse greidde me å ta. Me kunne skote mykje
meir enn dei 6 kobbene me fekk løyve til å skyta. Det var observert mange kobber både
på Tangen og i osen i Øvre. Det var kobber så langt opp som til Folkets Hus i Utladalen.
Me vil også søka om kobbeløyve for 2012.
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
17
Rev. 0
Aktivitetar
Slik som før, har me aktivitetskveld kvar mandag fra kl 18 og utover kvelden. Fleire har
delteke på dette i år, enn i fjor, men det er framleis plass til fleire. Me kosar oss med kaffe,
snakkar og ser videoer.
Sommaren 2011 arrangerte me kastekurs både for juniorer, damer og herrer. Jaran
Gustavsen leia begge kursa, og det vart vellykka også i år. Juniorkurset var gratis,
seniorane fekk eit godt tilbud (500 kr for 2 dagars-kurs), som er langt under vanleg pris.
Me vil også arrangere kastekurs i 2012.
Fiskekonkurranse
Me arrangerte fiskekonkurranse i Torholmen 10. september 2011. Det var totalt 44
påmeldte i alle aldersklassar. Det var tålig bra vêr denne dagen, og nokon hadde flaksen
med seg og klarte og dra i land tre ørret på henholdsvis 770g, 470g og 223g. I 2012 bør
me arrangera denne konkurransen mykje tidlegare.
Rydding
Det vart rydda litt på tangen og litt i Øvre, men dette er noko me må ta betre tak i, i det
kommande året.
Oppsetjing av tavler
Det gjenstår å setje opp ei tavle i elva, samt ei på fjellet. Tavla i elva lyt me finne ein
passende plass til (forslag?), og me vil prøve å få gjort dette utpå vårparten 2012.
Fisket 2010
I starten av sesongen hadde me eit godt innsig med feilvandra Lærdalslaks. I 2011 hadde
me ein oppgang i totalfangst. Årsaka til betre innrapportering av fiske i elva, er at ein kan
innrapportere på børsen. Når det gjeld totalfangst på sjøaure og laks, viser me til
statistikkane og tabellane lenger bak i heftet.
Teljing av gytefisk 2010
Totalt vart det sett ut 17 laks i Utla, ingen i Hæreidselva. I 2010 vart det observert 38 laks,
og me ser at dette er ein nedgang frå i fjor. Det vart observert 97 sjøaure i Utla, og dette er
ein nedgang fra i fjor. Dette er fordi at dei som tel hadde for dårlig sikt i elva og elva var for
stor. Det vart ikkje observert fisk i Hæreidselva i 2011.
Møte
Prosjektet med restaurering av elva står fortsatt på vent. Me ventar på Hydro.
Målsetjing for 2012
- Få ei betre ordning ang. rydding av elv
- Halde fram med aktivitetskveldar
- Bedre utfisking av ørekyter
- Arrangere fiskekonkurranse
- Setje opp ei tavle i Utla, og ei i austenden av Torolmen
- Halde fram med faste oppgaver
- Arrangere kastekurs både for junior og senior.
- Få løyve til å skyte kobber
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
18
Rev. 0
Krystallpremiar 2011
Stian Listhaug
Største laks, teke i Hæreidselva, 10 kg (sjølvlaga fluge)
Erling Sæbø
Største sjøaure, teke ved Svalheimsbrui, 7,6 kg (sluk)
Asle Moen
Største sjøaure, teke Bølshogen, 7,6 kg (fluge)
Magnus Loddengaard Folkestad
Største fjellaure, teke i Torholmen, 1,47 kg (sluk)
Napp Vandrepremie
Asle Moen - 2 napp - laks og sjøaure
Espen Solheim - 1 napp - laks
Stig Morten Moen - 1 napp - sjøaure
Svein Jarle Moen - 1 napp - fjellaure
Hans Smedegård - 1 napp - sjøaure
Geir Sandvik - 1 napp - fjellaure
Jasmin Eminovic - 1 napp - fjellaure
Kjell Ove Fortun - 1 napp - laks
Arild Lie - 1 napp - sjøaure
Magnus Loddengaard Folkestad - 1 napp - fjellaure
Svein Jarle Moen
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
19
Rev. 0
4. Årsmøtesaker
1. Forslag til foreiningskontingent for Årdal JFF 2013
Medlemskategori
Medlemsskap m/tidsskrift
Redusert betaling medlem
m/tidsskrift
Side/Familiemedlem u/tidsskrift
2013
ÅJFF
Sum
100,00
600,00
50,00
20,00
350,00
145,00
Forslag fra Styret: Ingen endring av foreiningskontingenten for 2013.
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
20
Rev. 0
Hovedbudsjett 2012
Årdal Jeger og Fiskerforening
Inntekter
3213
Kort-/Fiske
Kr.
100 000,00
3214
Kort-/Jakt
Kr.
70 000,00
3215
Kort-/Storvilt
Kr.
0,00
3216
Kort-/Hytter
Kr.
20 000,00
3217
Mjøen-/Skudd/Leirduer
Kr.
20 000,00
3219
Mjøen-/Kjøkken
Kr.
500,00
3220
Utlastova-/Kjøkken
Kr.
0,00
3221
Effekter-/Jakt/Fiske
Kr.
0,00
3290
Salg-/Andre Inntekter
Kr.
0,00
3300
Kont.-/Medlemer Avregnet
Kr.
23 000,00
3310
Kont.-/Medlemer Ikke Avregnet
Kr.
0,00
3311
Refusjon mva
Kr.
10 000,00
3400
Tilskudd-/Fiskefondet
Kr.
192 000,00
3410
Tilskudd-/Kulturmidler
Kr.
7 000,00
3420
Tilskudd-/Sponsor
Kr.
20 000,00
3430
Tilskudd-/Drift
Kr.
0,00
3440
Tilskudd-/Fylkesmannen
Kr.
0,00
3450
Tilskudd-/Norges JFF
Kr.
10 000,00
3460
Tilskudd-/Årdal Kommune
Kr.
239 000,00
3470
Tilskudd-/LNU-midler
Kr.
0,00
3480
Tilskudd-/Viltfondet
Kr.
5 000,00
3490
Tilskudd-/Andre Tilskudd
Kr.
20 000,00
3500
Kurs-/Inntekter
Kr.
16 000,00
3510
Arrangement-/Andre Inntekter
Kr.
2 000,00
3520
Arrangement-/Norsk tipping
Kr.
10 000,00
3530
Dugnad-/Inntekter
Kr.
50 000,00
3600
Utleie-/Utlastova
Kr.
30 000,00
3620
Utleie-/Mjøen
Kr.
5 000,00
3900
Drift-/Andre Inntekter
Kr.
0,00
8030
Rente-/Inntekter
Kr.
500,00
Utgifter
4000
Kort-/Jakt/Fiske/Hytter
Kr.
0,00
4010
Mjøen-/Varer
Kr.
400,00
4011
Mjøen-/Skudd/Leirduer
Kr.
12 000,00
4013
Mjøen-/Andre Kostnader
Kr.
0,00
4020
Utlastova-/Varer
Kr.
0,00
4022
Utlastova-/Andre Kostnader
Kr.
0,00
4030
Effekter-/Jakt/Fiske
Kr.
0,00
4032
Arrangement-/Bingo/Lotteri
Kr.
0,00
4040
Arrangement-/Materiell
Kr.
2 000,00
4041
Arrangement-/Administrasjon
Kr.
1 000,00
4042
Arrangement-/Servering
Kr.
3 000,00
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
21
Rev. 0
4043
Arrangement-/Andre Kostnader
Kr.
1 000,00
4050
Varer-/Kontantkjøp
Kr.
2 000,00
4060
Frakt-/Kostnader
Kr.
0,00
4090
Varer-/Andre Kostnader
Kr.
1 000,00
4100
Hytter-/Investering/Prosjekt
Kr.
100 000,00
4110
Hytter-/Drift Mannsberg 1
Kr.
5 000,00
4111
Hytter-/Drift Mannsberg 2
Kr.
120 000,00
4112
Hytter-/Drift Krekja
Kr.
500,00
4113
Hytter-/Drift Krekja
Kr.
0,00
4114
Hytter-/Drift Vasspollane
Kr.
13 500,00
4115
Hytter-/Drift Kyrkjevatn
Kr.
500,00
4116
Hytter-/Drift Buvatn
Kr.
500,00
4117
Hytter-/Drift Sletterustvatn
Kr.
500,00
4118
Hytter-/Drift Kvannetjern
Kr.
5 000,00
4119
Hytter-/Drift Skogsvatn
Kr.
500,00
4120
Hytter-/Drift Gruvefjell
Kr.
0,00
4121
Hytter-/Drift Trollsjøen
Kr.
4 000,00
4130
Hytter-/Drift Felles Kostnader
Kr.
5 000,00
4200
Mjøen-/Investering/Prosjekt
Kr.
10 000,00
4221
Mjøen-/Drift Skytterhus
Kr.
0,00
4222
Mjøen-/Drift Bunkers
Kr.
2 000,00
4223
Mjøen-/Drift Baneanlegg
Kr.
0,00
4224
Mjøen-/Elektrisitet
Kr.
1 000,00
4225
Mjøen-/Drift Mjøen
Kr.
0,00
4226
Mjøen-/Uteområde
Kr.
1 000,00
4260
Frakt-/Kostnader
Kr.
0,00
4300
Utlastova-/Investering/Prosjekt
Kr.
70 000,00
4310
Utlastova-/Drift Utlastova
Kr.
5 000,00
4311
Utlastova-/Elektrisitet
Kr.
10 000,00
4312
Utlastova-/Uteområde
Kr.
0,00
4313
Utlastova-/Renhold/Sanitær
Kr.
10 000,00
4400
Verktøy-/Motordrevet
Kr.
0,00
4411
Verktøy-/Maskiner
Kr.
0,00
4510
Avgift-/Renovasjon
Kr.
2 000,00
4511
Avgift-/Eiedomsskatt/Feste
Kr.
3 000,00
4612
Leie-/Jakt/Fiske
Kr.
120 000,00
4613
Leie-/Tomt
Kr.
0,00
4614
Leie-/Lokaler
Kr.
1 800,00
4690
Leie-/Andre Kostnader
Kr.
0,00
4710
Avgift-/Fisketrygdavgift
Kr.
0,00
4711
Depositum-/Fiske
Kr.
0,00
4712
Depositum-/Jakt
Kr.
0,00
4713
Kont.-/Medlemskontigent
Kr.
0,00
4810
Utvalg-/Drift Mediegruppe
Kr.
0,00
4811
Fjellvåk-/Produksjon
Kr.
0,00
4812
Fjellvåk-/Porto
Kr.
0,00
4820
Utvalg-/Drift Jaktutvalg
Kr.
3 000,00
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
22
Rev. 0
4821
Utvalg-/Prosjekt Jaktutvalg
Kr.
0,00
4830
Utvalg-/Drift Fiskeutvalg
Kr.
5 000,00
4831
Utvalg-/Prosjekt Fiskeutvalg
Kr.
40 000,00
4840
Utvalg-/Drift Ungdomsutvalg
Kr.
1 000,00
4841
Utvalg-/Prosjekt Ungdomsutvalg
Kr.
20 000,00
4850
Utvalg-/Drift Hytteutvalg
Kr.
2 000,00
4851
Utvalg-/Prosjekt Hytteutvalg
Kr.
0,00
4890
Utvalg-/Andre Kostnader
Kr.
0,00
5310
Honorar-/Konsulent/Instruktør
Kr.
0,00
5320
Honorar-/Tapt Arb.fortjeneste
Kr.
0,00
5330
Honorar-/Dugnad
Kr.
0,00
5340
Honorar-/Tillitsvalde
Kr.
5 000,00
5350
Honorar-/Kjøregodtgjørelse
Kr.
5 000,00
5900
Gaver-/Premier/Utmerkelser
Kr.
5 000,00
6570
Drift-/Klær/Utstyr/Materiell
Kr.
0,00
6590
Drift-/Andre Kostnader/Aksjekjøp
Kr.
25 000,00
6800
Adm.-/Kontorrekvisita
Kr.
5 000,00
6810
Data-/Utstyr
Kr.
0,00
6820
Data-/Programvare
Kr.
0,00
6830
Data-/Vedlikehold
Kr.
0,00
6840
Adm.-/Litteratur/Tidsskrifter
Kr.
0,00
6850
Adm.-/Kontormateriell
Kr.
0,00
6860
Kurs-/Kostnader
Kr.
15 000,00
6900
Tele-/Internett/Telefon/Faks
Kr.
15 000,00
7140
Reise-/Kostnader
Kr.
5 000,00
7210
Provisjon-/Kortsalg
Kr.
0,00
7310
Annonse-/Kostnader
Kr.
15 000,00
7320
Info.-/Kostnader
Kr.
5 000,00
7500
Forsikring-/Bygg/Inventar
Kr.
24 000,00
7770
Gebyr-/Bank/Porto
Kr.
500,00
7810
Servering-/Møter/Dugnad/Arr.
Kr.
10 000,00
8130
Rente-/Kostnader
Kr.
0,00
Sum Inntekter-/Utgifter
Kr.
850 000,00 Kr.
718 700,00
ÅRSRESULTAT Under-/Overskudd
Kr.
FALSE Kr.
131 300,00
Balanse
Kr.
850 000,00 Kr.
850 000,00
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
23
Rev. 0
Budsjett 2012
Utla Klekkeri og Settefiskanlegg
Inntekter
3220 Salg-/Settefisk Hydro Energi
3230 Salg-/Settefisk Andre
3410 Tilskudd-/Fiskefondet
3490 Tilskudd-/Andre Bidrag
3900 Drift-/Andre Inntekter
8030 Rente-/Inntekter
Utgifter
4010
4020
4030
4060
5250
5330
5350
6000
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6200
6310
6390
6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6480
6490
6500
6560
6580
6800
6810
6820
6830
6840
6850
6860
6900
7000
7020
7040
7140
7500
7510
7590
7750
7770
7810
8130
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Prod.-/Innkjøp Øyerogn
Prod.-/Innkjøp Settefisk
Varer-/Kontantkjøp
Frakt-/Kostnader
Godtgjørelse-/Tapt Arb.fortj.
Honorar-/Dugnad
Honorar-/Kjøregodtgjørelse
Investering-/Bygg/Anlegg
Modifisering-/Bygg/Anlegg
Vedlikehold-/Bygg/Anlegg
Transp.-/Vedlikehold
Verktøy-/Redskap
Renhold-/Rengjøringsmidler
Renhold-/Desinf.midler
Elektrisitet-/Kostnader
Transp.-/Materiell/Utstyr
Prosjekt-/Bygg/Anlegg
Leie-/Tomt
Leie-/Andre Kostnader
Prod.-/Stamfiske/Stryking
Prod.-/Fiskefór
Drift-/Utstyr/Hjelpemidler
Prod.-/Inventar
Prod.-/Veterinær-/Medisiner
Prod.-/Lab.Analyser
Drift-/Teknisk/Instrumentering
Drift-/Rekvisita
Drift-/Andre Kostnader
Kultivering-/Elver og Vann
Prod.-/Rekvisita
Dugnad-/Kostnader
Adm.-/Kotorrekvisita
Data-/Utstyr
Data-/Programvare
Data-/Vedlikehold
Adm.-/Litteratur/Tidsskrifter
Adm./Kontormateriell
Kurs-/Kostnader
Tele-/Internett/Telefon/Faks
Kjøretøy-/Drivstoff
Kjøretøy-/Vedlikehold
Forsikring-/Kjøretøy
Reise-/Opphold Kostnader
Forsikring-/Bygg/Inventar
Forsikring-/Utstyr/Materiell
Forsikring-/Andre Kostnader
Avgift-/Renovasjon
Gebyr-/Bank/Porto
Servering-/Møter/Dugnad/Arr.
Rente-/Kostnader
Sum Inntekter-/Utgifter Kr.
ÅRSRESULTAT Under-/Overskudd Kr.
Balanse Kr.
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
260.180,00 Kr.
FALSE Kr.
260.180,00 Kr.
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
2.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.000,00
35.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
2.000,00
0,00
182.450,00
77.730,00
260.180,00
24
Rev. 0
4. Forslag til prisar på Jakt- Fiske- og Hyttekort 2012
Jaktkort
Forslag fra Styret:
Kategoriar kort på småviltjakt har siste åra vert mange og uoversiktelege. Hensikten har vert å
redusere jakttrykket i området.
Vi har og sett at vi har ein nedgang i antall kort seld til medlemar busatt i Årdal. Vi sel lite og
ingenting til junior.
Vi ynskjer å lage kategoriar som inspirerar Årdølene til å jakte meir.
I tillegg jobbar vi med avtalar for å utvide jaktområde enno litt til.
Vi ber derfor årsmøte delegere til Jaktutvalet, i lag med styret, å finna kategoriar og prisar som har
stettar dei intensjonane vi har med jaktkortsalet.
Fiskekort
Sesong
Medlem
Andre
Utla inkl. Hæreidselva
(Sjå under), samt alle
fjellvatn
Alle fjellvatn inkl. Torolmen
Årdalsvatnet
Medlem
Veke
Andre
500/250
300/150
150/75
Medlem
Døgn
Andre
100
600/300
150/75
100
200
100
50
50
Døgn
Utabygds Utabygds
Medlem
Andre
* Hæreidselva – Utla
(Utabygds fiskarar)
Sesong og vekekort er ikkje tillate solgt!
300
For lokale ibuarar gir kjøp av fiskekort i Utla vedkommande rett til også å fiske i Hæreidselva.
Pensjonistar (67 år)/Uføretrygda har rett til 50 % medlemsrabatt. Gjeld kun ved kjøp av sesongkort.
Juniorar t.o.m. fylte 18 år fiskar gratis i alle elvar og vatn som ÅJFF disponerer forutsatt at dei er
Medlemer i ÅJFF.
I Hæreidselva har lokale ibuarar fortrinnsrett til fiske. Antal selde kort til utabygdsfiskarar er difor
avgrensa til maksimalt 3 kort/stenger pr. døger. Desse kan kun løyse døgnkort til pris fastsett i tabell.
I Utla er antall kort som tillates solgt til utanbygds fiskarar avgrensa til 5 kort/stenger pr. døgn.
Sesong- og vekeskort er ikkje tillate solgt til andre enn lokale ibuarar.
Utflytta årdøler har samme rett som lokale ibuarar.
Forslag fra Styret: Ingen endringar på fiskekort
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
25
Rev. 0
Hyttekort
Døgn
Lokal Medlem
100
Hytte à 4 køyer
Andre
100
På årsmøte for 2010 var fylgjande sak oppe.
Hyttekort: Styret sitt forslag om ingen endring av prisar på hyttekort var vedteke.
Her kom det forslag fra salen om at andre enn lokale medlemar bør betale kr 200 istaden
for kr 100. Dette er ei utfordring i forhold til Inatur.
Det kom også fram at enkelte har problem med å få kjøpt hyttekort, da dei ikkje har
datamaskin heime. Dette gjeld særleg lokale innbyggarar. Styret bør finne ei løysing. Må
prøve å få til ei lokal ordning, slik at dei som ikkje har data kan få hjelp
Forslag fra Styret: Ingen endring av prisar på hyttekort.
Begrunnelse. Vi har oppnådd mykje av intensjonen med denne prisen på overnatting.
Brukan har auka, vi har over 3300 treff i 2011 på hyttesida og vi har fått mykje positiv
omtale i landsdekkande media. Vi ynskjer å gjennomføra oppgraderignav hyttene før vi
gjer ein evt endring av prisane. Dette gjeld og differansen på utanbyggds og innanbygds.
Vi kan etterkvart sjå på ein differanse mellom medlem og ikkje medlem.
FAMILIEKORT
Styret i ÅJFF ynskjer å aktivisere ungdom /ungar. Interessen til dei minste ungane vert
ofte skapt gjennom foreldre. Vi ynskjer derfor å legge tilrette for Familiekort som gir rett til
overnatting med fiske for kr 150,- pr døgn for ein familie på inntil 4 personar. I praksis vil
det sei at mor og far fiskar for kr 50 pr døgn medan ungane har fritt fiske. Sidan dei leiger
hytte har dei og rett til fiske med inntil 4 garn pr hytte.
5. Forslag til arbeidsprogram Årdal JFF 2012
Oppgåve
Tyinutbyggingen, følge opp Hydro sin konsesjon
Følge opp og førebygge ørekyte i vassdraga våre
Styrke satsinga på ungdomsarbeid
Videreføre tiltaket med Fiske Camp
Prosjektoppstart på Mannsberg 2
Oppføring av sikringsbu/toalett
Lage driftsplan og regeleverk for ÅJFF
Innkjøp av båt til Vasspollane
Jakthelg for nybyrjarar
Ansvar
Styret
Fiskeutval
Juniorutval/Fiskeutval/Jaktutval
Juniorutval/Fiskeutval
Hytteutval
Hytteutval
Styret
Styret
Jaktutvalet/ ungdomsutvalet.
Ominnrede Utlastova muleg bygge lagskontor og
arkiv
Lage forvaltningsplan for fiske i Årdal kommune
Styret
Styret med innleigd konsulent
6. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag utanom saka om pris på hytter fra 2010
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
26
Rev. 0
Tendensen i fangstutvikling er den same i Årdalsvassdraget som i resten av fylket dei siste 10 åra, men nedgangen
starta tidlegare i Årdal.
(Rådgivende Biologer AS 2011Rapport 1454)
Grafen over syner rapportar fra 1969 til 2010. Tall basert på rapportar fra ÅJFF. Tala fra 2010 veit vi er feil
og skal vere
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
27
Rev. 0
Samla Fangst 1992-2009
1147,2
970,7
897,7
874,4
679,9
863,8
832,9
783,2
771,6
761,9
714,9
663,6
593,8
592,85
507,5
381,1
293,1
235,1
Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i Fangst i
elv,199 elv,199 elv,199 elv,199 elv,199 elv,199 elv,199 elv,200 elv,200 elv,200 elv,200 elv,200 elv,200 elv,200 elv,200 elv,200 elv,200 elv,201
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Utla
85
306,2
88,9
141
348,3
201,1
256,9
375
231,1
296,7
235,8
300,4
117,9
187,6
232,3 175,55
Hæreid 115,1
371,1
99,5
189,1
276,1 253,25 220,7
424,4
489,7
692,8
637,3
358,4
495,6
460,3
160,1
366,5
283,8
Vatnet
181
84,6
46,7
177,4
236,2
43,75
145,9
146,1
127,8
79,4
65,6
177,8
51,8
137
15,1
39,7
28,3
2,8
Laks
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319,4
133,9
Totalt
381,1
761,9
235,1
507,5
679,9
663,6
714,9
771,6
832,9
783,2
897,7
293,1
593,8
167,6
366,6
874,4 1147,2 970,7
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
28
280,6
863,8 592,85
Rev. 0
Årsmelding 2011 - Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening
29
Rev. 0