Konferanseprogram - Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

Comments

Transcription

Konferanseprogram - Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
AMBULANSE
Konf er ansepr ogr am FORUM
2014
TI RSDAG 30. SEPTEMBER
09.00
Åpning av utstilling. Møte for ambulansesjefer, medisinske rådgivere etc.
09.00 11.00
Wor kshops med samvir ket emaer
WS går parallelt og har varierende lengde. NB! Bindende påmelding!
WS-ansvarlige: Terje Pareliussen og Dan Skoglund
CBRNe: B-beredskap (inkl . håndter ing av Ebol a-pasienter ),
ver neutstyr og prosedyrer
CBRNe-senteret ved overlege Espen Rostrup Nakstad
og spesialsykepleier Anders Dybwad
PÅ THE QUBE, CLARI ON HOTEL
& CONGRESS OSLO AI RPORT
30. SEPT. - 1. OKT.
Skadestedsledel se. Triage. TAS 4.
Tor nn Hallerud, TAS-instruktør SNLA
Ledel se ved ulykker – str ukturer te til bakemel dinger
Hans Mattis Hamborg og Sten Svarliaunet, Innsatsledere i Politiet
År et s
hovedsamar beidspar t ner e:
Uttak av bil – for skjel l ige pasientkategor ier
Trond Boye Hansen, tra kkskadeforsker OUS
10.30
Kaffe, mingling og besøk i utstillingen
(De som er på ws har uansett mulighet mellom kl. 9 og 11.)
11.00
Åpning av fagprogr ammet
utdeling av ærespris og kåring av Årets Paramedic
Moderator: Anders Halden og Pål Heffer
Åpningsord ved Erik Kreyberg Normann, generalsekretær SNLA
11.20
Akuttutval gets ar beid
Ann-Kristin Olsen, leder av Akuttutvalget oppnevnt av HOD
11.40
Paneldebat t
Debattleder: Magne Lerø, redaktør Ukeavisen Ledelse
Felles nødmeldet jenest e?
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet,
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB
Stefan Thessman, prosjektspesialist i nsk
nødmeldetjeneste
12.10
13.3513.55
14.0014.30
Lunsj og besøk i utstillingen
NB! 13.00-15.00
Akut t kjeden
Wor kshops f or t s.
Moderator: Loke Gulliksen
WS-ansvarlig: Jarle Vikebø og Anders Gundersen
Nasjonal hel se- og sykehuspl an –
i et prehospital t per spektiv
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helseog omsorgsdepartementet
CBRNe: B-beredskap (inkl . håndter ing av Ebol a-pasienter ),
ver neutstyr og prosedyrer
CBRNe-senteret ved overlege Espen Rostrup Nakstad
og spesialsykepleier Anders Dybwad
Paneldebat t
Skadest edsledelse. Tr iage. TAS 4.
Tor nn Hallerud, TAS-instruktør SNLA
Debattleder: Magne Lerø
Hvor dan bør f r amt idens akut t medisinske kjede se ut pr ehospit alt ?
Panel: Stian Sægrov - ambulansesjef, Helse Førde,
Hans Morten Lossius - forskningsleder SNLA
Sverre Rørtveit, kommunelege 2 i Austevoll
og medlem i Akuttutvalget
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet
14.3015.30
Kaffe og besøk i utstillingen
Ledelse ved ulykker – st r ukt ur er t e t ilbakemeldinger
Hans Mattis Hamborg, Sten Svarliaunet, Politiet
Ut t ak av bil – f or skjellige pasient kat egor ier
Trond Boye Hansen
Sømløs pr ehospit al pasient jour nal –
er f ar inger f r a Danmar k
Helle Bering Jensen, sykepleier og prosjektleder, Region
Nordjylland, Prehospital beredskap
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
TI RSDAG 30. SEPTEMBER
15.3016.45
Oper ativt/ pas.sikker het
Medier og taushetspl ikt
Hel sevesenets organiser ing på skadestedet
Trond Vigerust, redningsmann NLA, medlem i
arbeidsgruppe NAKOS helsevesentets organisering
på skadested og pasientevakuering
Br uk av sosiale medier
Tore Solberg, operasjonsleder,
Oslo politikammer, twitterredaktør i OPS
Prehospital pasientsikker het
Stephen Sollid, 1. amanuensis i Prehospital Critical
Care UiS, fagsjef utdanning i SNLA
Prehospitale tjenester – Secret ser vice?
Trond Markestad, leder for
Legeforeningens etiske råd
og Thomas Spence
Leder i Norsk Journalistlag
Moderator: Jan Barstein og Terje Olav Øen
Avviksmel dinger i prehospital tjeneste –
hvor gode er vi?
Øystein Flesland, seksjonsleder i seksjon for meldesystemer, Nasjonalt Kunnskapssenter
Dår l ig ambul ansejour nal –
fr atatt autor isasjon?
Knut Fredrik Thorne, Generalsekretær
Norsk Pasientforening, tidl. pasient- og
brukerombud i Akershus
Moderator: Eline Dalland og Pål Heffer
Tv-team og taushetspl ikt – forenl ig?
Nina Øvergård, produsent av
«På liv og død», TV-Norge.
Kort pause
17.00
Moderator: Anders Halden
EVENT: Crew Resource Management (CRM) – samhandl ing i kjeden som redder l iv
Gerhard Aspheim, ykaptein og instruktør i SAS og CRM-instruktør i BLÅ Mediamentor
18.00
Avslutning for dagen
20.00
FESTMIDDAG, pent antrekk
Fra AmbulanseForum 2013
ONSDAG 1. OKTOBER
09.00
Moderator: Loke Gulliksen og Anders Halden
EVENT: Livstr uende skadet i Afghanistan – akuttpasienter far ing
Thomas Victor Nysted, løytnant i Hæren
10.00
Kaffe og besøk i utstillingen
Wor kshops
kl . 11.00-12.30 og 13.30-15.00:
WS-ansv: Anders Gundersen og Frank Grydeland
Prehospital ul tr alyd
Lars Jacobsen, anestesilege og luftambulanselege SSHF
og Per Olav Berve, anestesilege på 119-bilen i Oslo
Luftveishåndter ing – br uk av kapnogr a
Eirik Illguth, paramedic og opplæringsansvarlig
SUS og Ola Grude, medisinstudent Odense
Simuler ing: Psykisk ustabil pasient?
Tor Harald Torsteinbø og Kjetil Torgeirsen, Safer
Prehospital intr aossøs kanyler ing
John Helge Flage, fagutvikler i ambulansetjenesten
Nordlandssykehuset HF
Finsk nødmel detjeneste - oppbygning og utdanning
Stefan Thessmann, prosjektspesialist i nsk nødmeldetjeneste, operativ leder i Nylands nødsentral, tidligere
ambulansearbeider * (kl.13.30-15)
11.00 –
12.15
Medisinsk
Nødmel detjeneste
Moderator: Jan Barstein og Dan Skoglund
Moderator: Terje Olav Øen og Terje Pareliussen
Akutt ger iatr i
Anette Hylen Ranhoff, professor dr.med,
leder for Kavlis forskningssenter for
aldring og demens og overlege
Diakonhjemmet sykehus Oslo
Den nor ske model len for nødmel detjeneste - en fremtidsmodel l
Jesper Rådberg, jobber i prosjektet i Justis- og
beredskapsdepartementet
Pr aktisk pasientsikker het ved hjer testans
Conrad Bjørshol, anestesilege, ph.d., postdoc
Stavanger Universitetssjukehus
Medisinsk nødmel detjeneste –
nasjonale retningsl injer og før inger
Steinar Olsen, avdelingsdirektør,
Avdeling for Medisinsk Nødmeldetjeneste,
Helsedirektoratet
Prehospital hjer nesl agsdiagnostikk
Maren Ranhoff Hov, lege og
stipendiat i SNLA
Lydloggstudie - var iasjon i br uk av Indeks
mel lom AMK-sentr aler
Eirin Ellensen, lege og SNLA-stipendiat
Kul turendr ing i AMK: Hva skjedde når vi endret
fokus? Hvordan fremme god mel dekul tur ?
Lise-Mette Linland, avdelingssjef
AMK Vestre Viken
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
ONSDAG 1. OKTOBER FORTS.
12.15
13.30
Lunsj og besøk i utstillingen
NB! Utstillingen stenger kl. 14!
Nytt om ere ledd i
akuttkjeden
Moderator: Anders Gundersen og Terje Olav Øen
Prosjekt par amedic i akuttmottak
på Ahus
Kenneth Fagerheim, enhetsleder i
akuttmottaket på Ahus
Akutt rehabil iter ing ved tr aumatiske
hodeskader vs. «vanl ig» pasientfor l øp.
En studie med al ar merende resul tater
Nada Andelic, overlege ved Avdeling for fysikalsk
medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus
og postdok ved Institutt for helse og samfunn
Pasient- og pårørendeper spektiv
Per Oretorp, ass. generalsekretær i
Personskadeforbundet
Liten kaffepause
15.15 –
16.15
Skar pe oppdr ag
Moderator: Frank Grydeland og Jarle Vikebø
Nasjonal før ing på bachelor i
prehospital t ar beid?
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver avd. Medisinsk
nødmeldetjenese Helsedirektoratet
Hur r a – nye redningshel ikoptre
Bjørn Ivar Aarseth, prosjektleder, Rednings- og
beredskapsavdelingen, Justis- og
beredskapsdepartementet
15.00
Neste gener asjons
ambul ansear beider
Bachelor i prehospital t ar beid –
vi er i gang!
Dag Karterud, instituttleder og
Trine Staff, førsteamanuensis,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i Prehospital Cr itical Care 2014
Stephen Sollid, 1. amanuensis Stavanger
universitetssjukehus og fagsjef utdanning,
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Lær l ingeordningen i Stavanger - stasjonsr ul ler ing
og fagdager - et gjennomtenkt system
Johannes Lokøy, ambulansesjef Stavanger
Universitetssjukehus
Moderator: Eline Dalland og Pål Heffer
Årdal sdr apene - vurder inger og l øsninger der og da
Øystein Walaker, paramedic Helse Førde
Ny nasjonal prosedyre ved pågående l ivstr uende vol d (PLIVO)
Thor Langli, politioverbetjent og fagansvarlig for innsatsledere Oslo Politikammer
Implementer ing av ny PLIVO-prosedyre ved Oslo univer sitetssykehus
Atle Frøberg, operativ leder Oslo universitetssykehus med fagansvar for skarpe oppdrag
Avslutning og vel hjem!
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Similar documents