Litteraturliste - Forskningsnettverk barn og rom

Comments

Transcription

Litteraturliste - Forskningsnettverk barn og rom
Prosjekt: Barnehagens rom - materialitet, læring og
meningsskaping. Rommets betydning for barnehagens
pedagogiske virksomhet (2009-2012)
Finansiering: Norges forskningsrå d, Strategisk høgskoleprogram
Formidling - oversikt over publikasjoner og
presentasjoner fra prosjektet
Fagfellevurderte publikasjoner
Fredriksen, B. C. (2012). Providing materials and spaces for the negotiation of meaning in explorative
play: teachers’ responsibilities. Education Inquiry 3(3), 335-352.
Føsker, L.I.R. (2010). På god vei med antall, rom og form? Tangenten: tidsskrift for matematikk i
grunnskolen (21)2, 36-39.
Føsker, L.I.R. (2012). Grip rommet! Barns utvikling av romforståelse og barnehagelærerens
systematiske arbeid med det. I T. Fosse (red.), Rom for matematikk - i barnehagen (s. 61-89).
Bergen: Caspar.
Granly, A. & E. Maagerø (2012). Multimodal texts in kindergarten rooms. Education Inquiry 3 (3), 371386.
Hansson, H. (2012). Kunstneriske forstyrrelser med romlige og materielle for- og etterspill. I A.
Krogstad, G. K. Hansen, G., K. Høyland & T. Moser, T. (red.), Rom for barnehage – et flerfaglig
perspektiv på barnehagens fysiske miljø (s. 149-170). Bergen: Fagbokforlaget.
Løkken, G. & Moser, T. (2012). Space and materiality in early childhood pedagogy - introductory
notes. Education Inquiry, 3(3), 303-314.
Maagerø, E. (2012). Pulverheksa og Grønnskollingen. Teksthendelser I barnehagen. I D. Skjelbred &
A. Veum (red.), Literacy, en didaktisk utfordring. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Martinsen, M.T. & Moser, T. (2011). Barnehagens rom og barnas hverdag - Utvalgte funn om
organisering av barn, rom og tid. I T. Løkensgard Hoel, T.M. Guldal, C.F. Dons, S. Sagberg, T.
Solhaug & K. Wæge (red.), FoU i praksis 2010 Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i
Lærerutdanning, Trondheim, 10.-11. Mai 2010 (s. 317-329). Trondheim: Tapir Akademisk
Forlag.
Moser, T. og Martinsen, M.T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as
pedagogical space for toddlers’ play, learning and development. European Early Childhood
Education Research Journal 18(4), 457–471.
Moser, T. (2012). Barnehagens innerom som pedagogisk utviklingsprosjekt - Konsekvenser av ny
møblering og romorganiseringer for barns bevegelseslek og hvile. I A. Krogstad, G. K. Hansen,
Side 1 av 7
G., K. Høyland & T. Moser, T. (red.), Rom for barnehage – et flerfaglig perspektiv på
barnehagens fysiske miljø (s. 129-146). Bergen: Fagbokforlaget.
Moser, T. & Olsen, H.K. (2012). Barnehagens fysiske miljø i nyere faglitteratur – et systematisk
litteratursøk for tidsrommet 2000-2010. I A. Krogstad, G. K. Hansen, G., K. Høyland & T.
Moser, T. (red.), Rom for barnehage – et flerfaglig perspektiv på barnehagens fysiske miljø (s.
285-302). Bergen: Fagbokforlaget.
Nordbø, A.L. (2012a). Mind the gap! Creating community between teacher-actors and toddlerspectators in a performative event. Education Inquiry, 3(2), 353-370.
Nordbø, A.L. (2012b, i trykk) Scenografiske lekerom med aktører. Tidsskriftet Drama.
Nordtømme, S. (2012a). Muligheter i mellomrom! I A. Krogstad, Hansen, G.K., Høyland, K., Moser, T.
(Ed.), Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (pp. 213227). Bergen: Fagbokforlaget.
Nordtømme, S. (2012b). Place, space and materiality for pedagogy in kindergarten. Education Inquiry,
3(3), 317-333.
Odegard, N. (2012). When matter comes to matter - Working pedagogically with junk materials.
Education Inquiry, 3(3), 387-400.
Olsen, H. K. (2012, in print). Research group librarian. Liber quarterly, 22(3).
Andre faglige artikler og bidrag i antologier
Fredriksen, B. C. (2012a). Å dele en nacho. Barnehagefolk, 1/2012, 6-7.
Fredriksen, B. C. (2012b). Debattartikkel: Kampen om kvalitetsbegrepet. Barnehagefolk, 1/2012, 8082.
Fredriksen, B. C. (2012c). Å beseire et blåbær. Barnehagefolk, 2/2012.
Fredriksen, B. C. (2012d). Så mye å lære av kløving. Oseberg magasin for Vestfolds historie. Tønsberg
Stiftelsen nytt Osebergskip. 2.
Hansson, H. (2011). Romlige og materielle provokasjoner. Barnehagefolk 2011 (2), 45-49
Gulbrandsen, Å., Hansen, M., og Hansson, H. (2011). Å skape sammenhenger og kontekster for barns
erfaringer. Barnehagefolk 2011 (3), 54-59
Krogstad, A., . Hansen, G.K., Høyland, K. og Moser, T. (2012). Rom for barnehage – velkommen inn. I
A. Krogstad, G. K. Hansen, G., K. Høyland & T. Moser (red.), Rom for barnehage – et flerfaglig
perspektiv på barnehagens fysiske miljø (s. 9-19). Bergen: Fagbokforlaget.
Nordtømme, S. (2010a). Deltakelse og medvirkning. In H. D. Hogsnes (red.), Barnehagens læringsliv
(s. 29-51). Bergen: Fagbokforlaget.
Nordtømme, S. (2010b). Fortellinger om rom - for lek, samhandling og læring. Barnehagefolk 3/2012,
58-63.
Nordtømme, S. (2010d). Perspektiver på læring i barnehagen. In H. D. Hogsnes (red.), Barnehagens
læringsliv (s. 15-27). Bergen: Fagbokforlaget.
Side 2 av 7
Presentasjoner i vitenskapelig sammenheng
Fredriksen, B. C. (2011). Negotiating Grasp - Experience with 3D-materials as essential for negotiation
of meaning. Internasjonal InSEA (International Society of Education through Art) konferanse,
juni 2011, Budapest.
Fredriksen, B. C. (2012). Negotiating Grasp - Negotiating meaning through embodied explorations of
3D-materials in early childhood education. NAEA (American National Art Education
Association) 4-7 mars 2012, New York City.
Føsker, L. I.R. (2010). Developing Early Childhood Spatial Mathematics Education inside or outside
Preschool and Kindergarten. A Review of Preschool and Kindergarten Spatial Research, 19952010. Paper presented at 21th EECERA annual conference, Birmingham.
Føsker, Line I. R. (2010). Matematikk i barnehagen - snakk om rom og rare ting. Sommerkonferanse
Landslaget for matematikk i skolen, LAMIS, Sandefjord, 7.08.10.
Granly, A. (2009). Multimodal literacy. Andre nordiske morsmålsdidaktiske forskningskonferanse,
november 2009, Middelfart, Danmark.
Granly, A. & E. Maagerø (2010). The kindergarten room – a multimodal pedagogical text. The 20th
Annual EECERA Conference, 6th – 8th September, Birmingham.
Granly, A. & E. Maagerø (2010). Barnehageveggene som multimodale pedagogiske tekster.
Konferanse om praktisk-estetiske læreprosesser, 4. – 5. mai. Høgskolen i Vestfold, Larvik
Granly, A. & E. Maagerø (2010). Barnehagerommet som multimodal tekst. Den 6. nordiske SFLworkshop. 14.-15. oktober, Høgskolen i Vestfold.
Hansson, H. (2010). Staging space and material. The 20th annual EECERA Conference 6th – 8th
September, Birmingham.
Hansson, H. (2010). Mellom sko og barn kan mye hende…….om romlig og materiell iscenesettelse for
1-2 åringer i barnehagen. Presentasjon under Forskningsdagene 2010.
Hansson, H. (2011. Romlige installasjoner; om estetisering av rom og metariell.
Praktisk Estetisk Skapende Læreprosesser 4. – 5.mai. Høgskolen i Vestfold, Larvik
Jørgensen, K.-A. & Eva Maagerø, E. (2010). Children go at sea. Sea, landscape , places and language,
Paper presented at the 20th Annual EECERA Conference 6th – 8th September 2010,
Birmingham.
Jørgensen, K.-A. (2010). Learning outdoors. Childrens embodies meaningmaking, Paper presented at
the 20th Annual EECERA Conference 6th – 8th September 2010, Birmingham.
Jørgensen, K.-A. (2010). Childrens wild places, Seminar Universitetet for Miljø og Biovitenskap,
Nordisk seminar og workshop 12. april 2011-09-29
Jørgensen, K.-A. (2011). Narratives of childrens wild places, Fifth Internationa Outdoor Education
Research Conference 2011, University of Southern Denmark 4-8. July 2011
Jørgensen, K.-A. (2011). Lifeworld and place Symposium . Sammen med Gruppe fra Gøteborg
Universitet.Bengsson, Andren, Bredmar, Lilja & Rinne: With the life-world as a departure for
empirical studies. International Human Science Conference, St. Catherine College Oxford 2729.July 2011
Jørgensen, K.-A. (2012a). Naturlekeplassen. Fenomenologisk perspektiv på naturlekeplassen som
sted og førskolelærerens pedagogiske praksis, NFPF/NERA Congress 2012, DPU Copenhagen
Side 3 av 7
Jørgensen, K.-A. (2012a). Narratives from nature playgrounds. 22nd Annual EECERA Conference
(European Early Child Education Research Association), Porto, 29.08.-1.09.2012.
Løkken, G. (2010). Haunting space. Paper presented at the 20th Annual EECERA Conference 6th – 8th
September 2010, Birmingham.
Maagerø, E. (2011). Literacy i barnehagen med utgangspunkt i veggenes tekster. Tredje nordiske
morsmålsdidaktiske forskningskonferansen. 2. – 4. november, Høgskolen i Vestfold,
Tønsberg.
Maagerø, E. (2012). Running reindeer. A multimodal analysis of a collage created by Sámi children. 6th
International Conference on Multimodality, Institute of Education, University of London, 22.
– 24.08.2012
Maagerø, E. (2012). Multimodal texts in kindergarten rooms. 22nd EECERA Conference (European
Early Child Education Research Association), Porto, 29.08.-1.09.2012
Moser, T. (2010). Kindergarten space - materiality, learning and meaning making, paper presented at
a researcher meeting at University of London, in cooperation with Peter Moss, Alison Clark
and the board of the Norwegian research network “Barn og rom”. London, 13.10.2010.
Moser, T. (2010). Architecture and Education: Norwegian Perspective. Brief presentation at Book/film
launch - Principles of Primary School Design, Place Academic Group, University of Cambridge,
England, 14.10.2010.
Moser, T. & Martinsen, M.T. (2009). Organisering av rom og tid for de minste barna i
barnehagen. Innlegg på HiO/NOVA-arbeidsseminar, Oslo 25.11 2009
Moser, T. & Martinsen, M.T. (2010). Barnehagens rom og barnas hverdag. En undersøkelse om
organiseringen av barn, rom og tid. Paper presentert på FoU-konferansen for praksisrettet
lærerutdanning, Trondheim, 10.-11.05 2010.
Moser, T. & Martinsen, M.T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as
pedagogical space for toddlers’ play, learning and development, paper presented at the 20th
Annual EECERA Conference 6th – 8th September 2010, Birmingham.
Moser, T. & Olsen, H. (2012). The Physical Environment of Early Childhood Institutions. A Review of
Literature (1990-2009). 22nd Annual EECERA Conference (European Early Child Education
Research Association), Porto, 29.08.-1.09.2012.
Nordbø, A.L. (2010). Children´s learning about interaction through nonverbal exhange with adult
performer and artistic effects in a space. Poster presentation at the 20th Annual EECERA
Conference, Birmingham.
Nordbø, A.L. (2011a). A scenic and scenographic playground. Prosjektpresentasjon som deltager ved
Kvalifiseringsprogrammet ved Høgskolen i Vestfold.
Nordbø, A.L. (2011b). A scenic and scenographic playground. Prosjektpresentasjon som deltager ved
Barn og Rom-seminar og nettverksmøte, HiO.
Nordbø, A.L. (2011c). Scenografiske lekerom med aktører – rom, materialitet, meningsskaping og
medvirkning i barnehagen – ved hjelp av postmoderne teaterestetikk. Paper presentert på 9.
konferansen FOU i praksis 2011, Trondheim.
Nordbø, A.L (2011d). Rommet, materialitet og praktisk-estetiske læreprosesser: En forhandlingsbar
estetikk i scenografiske lekerom med aktører. Paper presentasjon på konferansen Praktiskestetiske læreprosesser, Høgskolen i Vestfold, Larvik.
Nordbø, A.L. (2012a). Sceniske rom og erfaringslæring, en digital historiefortelling, presentert som
deltager ved Kvalifiseringsprogrammet ved Høgskolen i Vestfold.
Side 4 av 7
Nordbø, A.L. (2012b). Ethical and improvisational implications of playing in a performative
community with toddlers: The teachers´ role. 22nd Annual EECERA Conference (European
Early Child Education Research Association), Porto, 29.08.-1.09.2012.
Nordtømme, S. (2010). Indoor space and children’s play. Paper presented at the 20th Annual EECERA
Conference 6th – 8th September 2010, Birmingham.
Nordtømme, S. (2011a). Mellomrommenes betydning. Rom, materialitet og barns meningsskapende
prosesser i barnehager. Paper accepted at the FOU i praksis 2011, Trondheim.
Nordtømme, S. (2011b). Rom, materialietet og barns meningsskapende prosesser i barnehagen.
Paper presented at the Praktisk-estetiske læringsprosesser, Høgskolen i Vestfold, Larvik.
Nordtømme, S. (2012). Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten. 22nd Annual
EECERA Conference (European Early Child Education Research Association), Porto, 29.08.1.09.2012.
Olsen, H. K. (2012). Research Team Librarian. Paper i paralellsesjon på Liber Conference 28.6.2012 i
Tartu, Estland. (http://www.utlib.ee/liber2012/)
Odegard, N. (2010). Will children’s meetings with recycled materials – encourage creativity and sense
of equality? Paper presented at the 20th Annual EECERA Conference 6th – 8th September
2010, Birmingham.
Odegard, N. (2011). When matter comes to matter: Recycled materials as a pedagogic idea. Themed
panel with Nina Rossholt and Mette Røe Nyhus. RECE conference, The material turn:
Movements of love in a preschool context, London 24-28.oktober 2011
Odegard, N. (2012). Recycled materials - A gender challenge? 22nd Annual EECERA Conference
(European Early Child Education Research Association), Porto, 29.08.-1.09.2012.
Presentasjoner for praksisfeltet, studenter etc.
Hansson, H. (2010) Presentasjon av foto, film, funn og begreper, inkl. intervju med de medforskende
førskolelærerne i prosjektet. Mai 2010.
Hansson, H. (2010). Provokasjoner; om rom og materiell I barnehagen. Presentasjon på foreldre- og
personalmøte i Ruseløkka barnehage.
Moser, T. (2010). Barnehager eller barnefabrikk? Skaper størrelsen av fremtidens barnehage et bedre
rom for barn? Åpningsforedrag på konferansen om bygg av fremtidens barnehager, Radisson
Blue, Gardermoen, 24.-25.11.2010.
Moser, T. (2011). Rommet som pedagog -barnehagens fysiske miljø, kursdag med barnehage ansatte
i Voss kommune og nabokommuner, Voss, 11.11.2011.
Moser, T. (2012). Barnehagens rom som pedagogisk ressurs; IKT bruk i barnehagen; De yngste barnas
liv i barnehagen. Fagdag for partnerbarnehager, tre forskningsformidlende innlegg,
Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen, 2.2.2012.
Moser, T. (2012). Toddlernes barnehagerom, åpningsforedrag på Kanvas Toddlerkonferansen 2012, Oslo, 15.3.2012.
Nordbø, A.L. (2012). Presentasjon av foto, film, funn og begreper, og planlagt intervju med aktørene i
prosjektet, pedagogiske ledere. iFokus barnehagenes lokaler, Larvik kommune. (Møtet ble
utsatt).
Side 5 av 7
Nordtømme, S. (2010). Pedagogikken skapes innenfor de romlige og materielle forhold i barnehagen.
Foredrag på planleggingsdag i barnehage, Horten kommune: 4. 6.2010,
Nordtømme, S. (2010). Åpne rom, barns lek og lekende arbeid.. Foredrag på planleggingsdag i
barnehage, Tønsberg kommune: 19.11.2010
Nordtømme, S. (2011). Rom for lek? Materiell og rommenes betydning for leken. Kursdag med
barnehageansatte i 10 kommuner I Indre Østfold (Innertieren) 13.10.2011
Nordtømme, S. (2012). Om å gripe makten! Å forstyrre forestillinger om lek. Erfaringskonferanse for
barnehageansatte i 10 kommuner i Indre Østfold (Innertieren) 23.03.2012.
Odegard, N. (2008). Gjenbrukssenter – fra drøm og ide til meningskapende aktivitet, foredrag for
barnehager i Tønsberg, 24.08.2010.
Olsen, H. K. (2010). Nye stier for bibliotekaren i høgskolens forskning og undervisning
(http://www.bibliotekmote.no/), Det 72 norske bibliotekmøtet, Hamar 16.-19.3. 2010.
Olsen, H. K. (2010). Fagbiblioteket i endring - erfaringer fra et utviklingsarbeid
(http://www.pivbiblioteket.no/SMHprogram.html), SMH-dagene (Spesialgruppen for medisin
og helsefag i Norsk bibliotekforening), Vestfold sentralsykehus, Tønsberg 14.-15.9.2010.
Olsen, H. K. (2010). Prosjektbibliotekar og førstebibliotekarprogrammet, Hovedbibliotekarmøtet,
Åsgårdstrand, 19.9.2010.
Olsen, H. K. (2010). Nytt landskap - nye stier: Bibliotekarrollen i høyere utdanning. Utvikling av
bibliotekets tjenester for de fagansatte. Gjetere i kunnskapsallmenningen; 14.10.2009
Høgskolen i Oslo.
Olsen, H. K. (2011). Foredrag for Forskerforbundets bibliotekforening ved Universitetet i Oslo, 28.9.
2011.
Olsen, H.K., Røgler J. og Kolstad, A (2012). Nye blikk på bibliotekarens roller og praksis. Sesjon på Det
73. norske bibliotekmøtet, 21.3.2012. (http://www.bibliotekmote.no)
Olsen , H. K. (2012). Presentasjon i sesjonen Fagbibliotekene som del av forskningsprosjekter det 73.
norske bibliotekmøte, 23.3.2012. (http://www.bibliotekmote.no)
Olsen, H. K. (2012). Prosjektbibliotekar. Plenumsforedrag på Fagreferentkonferansen 7.6.2012
(http://www.uia.no/no/div/konferanser/fagreferentkonferansen)
Olsen, H.K., Røgler J. og Kolstad, A. (2012). Poster presentation at 78th IFLA General Conference and
Assembly, Helsinki, Finland, 13.-14.8.2012. (http://conference.ifla.org/ifla78)
Annet
Fredriksen, B. C. (2012). Intervju med Mona Lisa Angell: Forhandlende grep, i Barnehagefolk 1/2012,
106-107.
Fredriksen, B. C. (2012). Innlegg på Barnehageforum.no 22. mai 2012: Svar til innlegget “Sats på de
estetiske fagene”.
Granly, A. & E. Maagerø (2010a). Participation at the research course Photography in social science
research - Visual representations and kinaesthetic experiences. Oslo, Norges idrettshøgskole.
Granly, A. & E. Maagerø (2010b): Romprosjektet og pedagogiske tekster. Internt seminar for ansatte
på HUT.
Side 6 av 7
Hansson, H. (28.10.2010). En koffert eller 3 - eller 30! (Bloggpost). Hentet fra
http://barnehagerom.wordpress.com/
Hansson, H. (19.10. 2011) Rapport fra barnehagen: Romlige installasjoner – flyktige og
transformative (Bloggpost). Hentet fra http://barnehagerom.wordpress.com/
Moser, T. (2010). Planlegging og ledelse av et forskningsseminar om Barnehage og rom ved
HiVe/HUT 1.-3.12.2010. Deltaker fra DMMH, NTNU, SINTEF, UiA, HiT, HiO og HiVe.
Moser, T. (2012). Viktig å tenke rom, Jon Olav Skålid. Forskning.no, 11.4.2012,
http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/317995
Nordtømme, S. (april 2011). Opphold i Oxford England med samtaler med leder for Oxfordshire
County Council, Children, Young People & Families Directorate og besøk av Children’s Centres
and Nursery Schools.
Nordtømme, S. (desember 2011). Intervjuet av John Roald Pettersen for Pedagogisk Forum, som
resulterte i artikkelen: Pettersen, John Roald (2011), Lek i mellomrommet og bakrommet,
Verktøykassa, 12(4).
Nordtømme, S. (april 2012). Intervjuet av Rikke Åserud for bladet Hjem og Bolig, som resulterte i
artikkelen Rikke Åserud (2012) Dukkestua – mors drøm. Hjem og Bolig 3/2012. ISSN 03333329
“Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping”, prosjektomtale under rubrikken
Forskning pågår! Barnehagefolk 3/2011, 80-81.
Side 7 av 7

Similar documents