Kommunens arealplan - Bittermarka hytteforening

Comments

Transcription

Kommunens arealplan - Bittermarka hytteforening
Bittermarka
hytteforening
Kommunens arealplan
Arbeidet med revisjon av kommunens arealplan
2011-2022 starter nå!
På kommunens hjemmesider finns alle sakspapirer:
www.trysil.kommune.no
Punkter som kan angå oss er f eks:
2.1.2.5 Omgjøring av fritidsboliger til bolig
2.1.2.6 Fortetting av eksisterende hytteområder
2.1.2.7 Vurderinger av hyttestandarderene
Styret i Bittermarka hytteforening har pr dags dato ikke bestemt seg for om vi vil komme med innspill. Vi vurderer dette fortløpende, men vi oppfordrer alle til å se på det som
står i de aktuelle papirene dere finner på kommunens hjemmesider.
Frist for å komme med innspill overfor Trysil kommune er satt til 30/11 2010.
En sak vi har diskutert er å komme med et evt forslag til at det kan tillates stikkveger inn
mot ansamlinger av hytter, bl a i Brennåsen og Rypåsen der det tidligere har vært ønsker
om dette. Slike evt tilførselveger skal evt bare kunne anlegges i «barskog-områder».
Videre ønsker vi ikke at noen av våre områder gjøres om til den evt nye HA+ standarden. Diskusjoner på årsmøtene våre bekrefter at flertallet av våre medlemmer greier seg
godt uten strøm, vann og veg til hver hytte.
Informasjon 2010/2011
Radio og TV butikk
I februar ble det vanlige tv signalet borte.
Du trenger da en mottaker for digitalt bakkenett eller parabol.
Vi har begge løsninger også for 12 volt, og leverer også
tv for 12 volt med kun 30 watt forbruk.
Vi har montert endel i Bittermarka og omegn og det er ganske bra forhold
(en bør bruke utvendig antenne for best mulig signal).
Gratispakken på digitalt bakkenett inneholder nrk 1, 2, 3 og TV2.
Rikspakken har flere kanaler deriblant tv3 og tvn og koster 189 kr pr mnd, vi leverer
mest av gratispakken da ikke alle ønsker mange kanaler på hytta.
Storvegen 22 - Trysil
Tlf. 62 45 00 39
www.TES.no
Alt innen Lyd - Bilde - Kommunikasjon
Autorisert service verksted for radio/tv, Proff kommunikasjon og mobil
Geitost selges!
Spennende smaksopplevelser fra vårt
gardsmeieri.
• Ekte Geitmyssmør, brunost, og
halvfast kvit geitost med karve,
begge med gull fra Landsutstillinga 2009
• Villroa kvitmuggost
• Geta salatost m/spennede krydderblandinger.
• Gubbost og prim.
Gardsbutikk på Bryn i Flendalen. • Åpent daglig 13 – 16. Eller etter nærmere avtale.
Tlf. 62 45 39 15 / 909 44 753 • [email protected] • www.brynost.no
Hytteservice
Snøscootertransport, fyring,
parafin, ved mm.
Tomas Bryn Tlf. 911 20 926
Bittermarka – for helse og fritid!
Nok en gang kommer et informasjonshefte til alle hytte- og setereiere
– en ”framskutt julegave”.
Det er Bjørnsonsår i år og derfor låner jeg noen linjer fra ” Mennesket og Naturen”.
Når du vil på fjellesti
og skal nisten smøre,
Legg så ikke mer i
enn du lett kan føre!
Drag ei med deg dalens tvang
i de grønne lider,
Skyll den med en freidig sang
ned ad fjellets sider.
Marka byr på utfordringer for de fleste.
Noen fyller fryseren med gyldne moltebær, andre jakter på storørreten, eller
kanskje rypa. De først nevnte høster nok
inn det største volum.
Men de aller fleste bruker tiden i Bittermarka til å lade opp sine egne batterier.
Det er viktig at vi kan leve i harmoni med
hverandre og med naturen. Det er ikke til
komme forbi at det har vært støy omkring kjøreskader i terrenget i år. Dette
var tema på årsmøtet og på den befaringen styret arrangerte den 24. september.
Rapporten ligger på hjemmesida vår.
Å få til en god avtale om løypepreparering til en akseptabel pris er en av hovedoppgavene til hytteforeningen. Vi har i år
satt fram krav om at de utsatte løypene i
fjellet må prepareres tidlig på dagen, før
skiløperne starter turen. Det er mange
hytteeiere som ser seg lei av ”gratispassasjerene” – de som bruker løypene uten
å betale noe i løypestøtte.
Vi håper og tror det blir bedre denne vinteren.
Skal vi fortsatt opprettholde det gode
løypetilbudet vi har, er vi avhengig av
kontingent og løypestøtte. Til tross for
at ”bare” 270 av 370 hytteeiere betaler,
greier vi til nå å få regnskapet i balanse.
Dersom du har sendt din e-postadresse til
leder og allikevel ikke mottar informasjon som blir sendt ut to tre ganger i året,
så send adressen på ny. Det kan ha oppstått en feil i adressen.
Jeg takker mine medarbeidere og ikke
minst Jan Erling Carlsen som var initiativtager til befaringen i høst og som også
har arbeidet med utforming og produksjon av informasjonshefter.
Vi ser framover med fortsatt stor optimisme.
Vennlig hilsen
Sverre Holm
Motorisert ferdsel i utmark
Bjørn Tore Bækken, miljøvernsjef i Trysil kommune
Hytteområdene i Bittermarka ble i sin tid planlagt og bygd ut uten bilveg til hver enkelt hytte.
Noen hytter ligger opptil 5-600 meter fra bilveg, men de fleste er vesentlig nærmere. Vinterstid
ligger nordre deler av området lenger unna brøytet veg. Eierskifter og nye generasjoner av hytteeiere med behov og ønske om oppgradering og påbygg av hyttene medfører behov for frakt av
til dels større mengder byggemateriell og utstyr. Antall søknader om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy på barmark til dette formålet har økt noe de siste årene.
Lovverket
Motorferdsel i utmark reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (se www.lovdata.no/).
Lovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark ikke er tillatt med mindre annet følger av lov
eller forskrift. Verdt å merke seg i Bittermarka er at veg som ikke er opparbeidet for kjøring
med bil (f.eks. traktorveger eller eldre kjørespor) er å regne som utmark selv om de kan være
kjørbare med bil. Det samme gjelder bilveg som vinterstid ikke er brøytet for bilkjøring.
Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for kjøring til ulike formål iht. de rammer forskriften setter. Før eventuell tillatelse gis skal kommune vurdere om behovet kan dekkes på annen
måte enn f. eks kjøring på barmark, og i forhold til mulige skader og ulemper for miljøet.
Vinterstid har familien Bryn i en årrekke hatt tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøskuter
i Flendalen/Bittermarka. Dette fungerer etter Trysil kommunes oppfatning veldig bra. Disse har
også påtatt seg kjøreoppdrag der det er gitt enkelttillatelser på barmark.
Erfaringer og råd til hytteeierne
Kommunens erfaring er at de aller fleste tillatelser som er gitt på barmark er benyttet på en
skånsom måte og at hytteeierne har en sterk egeninteresse i å ikke bidra til nye kjøreskader i terrenget. Dessverre har det i enkelttilfeller oppstått betydelige kjøreskader. Slike skader i sårbart
fjellterreng og myr kan bli stående synlig i mange år, og det er derfor desto viktigere å unngå
nye skader.
Trysil kommune vil framover i større grad enn tidligere vurdere alternativer til kjøring på
barmark, særlig over lengre strekninger og i bløte områder. Alternativer kan i noen tilfeller
være å ikke gi tillatelse til transport på barmark, men henvise til å kjøre på snødekt mark eller
helikoptertransport.
Generelt vil vi råde hytteeiere som planlegger omfattende restaurering eller påbygging av hytta
å legge opp til at transport av byggemateriell kan utføres med snøskuter på vinterføre eller
eventuelt helikopter. Vi oppfordrer uansett til å ta kontakt med miljøavdelingen i kommunen før
det søkes for å kunne gi nødvendig råd og veiledning.
Litt av hvert...
Kontingent - Husk å skrive avsender (navn, hytteadresse/nr, og hjemmeadresse)
på betalingen slik at vi vet hvem som har betalt kontingenten.
Frivillig løypeavgift - Betales sammen med kontingent. Husk avsender!
Noen få ønsker ikke å stå som medlemmer, men kun betale løypestøtte, de bør da betale noe
mer i støtte i og med at det meste av kontingenten også går til skiløypene.
E-post - Send din e-postadresse til leder ([email protected]) slik at våre adresselister
blir komplette. Har du ikke e-post kan du godt gi beskjed om dette også.
Befaring i Bittermarka
Fredag 24. september 2010 kl. 11.00 – 14.00
Befaring 24/9-10
Ordører Ole Martin Norderhaug og leder i Bittermarka hytteforening Sverre Holm i ivrig diskusjon. Bak fv:
Rolf Kvile (Flendalen Sameieskog), Håkon Sætre (Trysil kommuneskoger), Ivar Haraldseid ( Trysil kommuneskoger), miljøvernsjef Bjørn Tore Bækken, Guro Ulsaker Bjørn ( Bittermarka hytteforening), Alvar Verdugo
(bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Trysil kommune) og Torbjørn Lysfoss ( Trysil Fellesforening
for jakt og fiske). Foto: Jan Erling Carlsen.
Bittermarka hytteområde har i dag ca 380 hytter- og seterstuer. Området ble åpnet for
kommersiell hyttebygging tidlig på 1960-tallet og de fleste hyttene ble bygget da og
utover på 1970-tallet. Noen hytter er kommet til, og endel hytter er modernisert og/
eller utvidet senere.
Bittermarka hytteforening ønsket med denne befaringen å bevisstgjøre grunneiere, bestemmende myndigheter, samarbeidspartnere og hytteeiere i sitt ansvar for å kunne ta
vare på hytteområdet, slik at det også i framtida vil framstå som attraktivt for de som
ønsker å tilbringe fritiden i pakt med naturen både sommer og vinter.
Flg. deltok: Ole Martin Norderhaug, ordfører Trysil kommune.
Bjørn Tore Bækken, miljøvernsjef Trysil kommune
Bjørn Myhre, leder av forvaltningsavdelingen Trysil kommune.
Alvar Verdugo, bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Trysil kommune. Rolf Kvile, daglig leder Flendalen Sameieskog.
Ivar Haraldseid, leder av Trysil kommuneskoger
Håkon Sætre, Trysil kommuneskoger.
Torbjørn Lysfoss, Trysil Fellesforening for jakt og fiske.
Sverre Holm, leder i Bittermarka hytteforening Guro Ulsaker Bjørn og
Jan Erling Carlsen, styremedlemmer i Bittermarka hytteforening
Inviterte som ikke deltok: Arkitektbua, Lokalavisa, Østlendingen og
Eggen grafiske.
Torbjørn Lysfoss fra Trysil Fellesforening
for jakt og fiske hadde et lydhørt publikum ved Mjølsjøen.
Les rapport fra befaringen på: www.bittermarka.no
Papirutgave av rapporten kan sendes pr post (kr 50,-). Kontakt Jan Erling.
kr _______
Sum
Bank:
0530.50.22561
IBAN-nr:
NO71 0530 5022 561
BIC-adresse: DNBANOKKXXX
[email protected]
Jan Erling Carlsen
Flendalsvegen 12
2420 Trysil
Husk å oppgi navn og hjemmeadresse og hytteområde/nr på hytta ved betaling.
Telefonnummer til hytteeier kan også brukes som referansenummer.
kr 300,kr _______
Kontingent i Bittermarka hytteforening
+ Frivillig ekstra løypekontingent
Til alle hytteeiere i Bittermarka
Bittermarka hytteforening
Bittermarka hytteforening
Kontingent 2011
+ Løypeavgift
kr 300,kr _____
0530.50.22561
Bittermarka hytteforening
Jan Erling Carlsen
Flendalsvegen 12
NO-2420 Trysil
10. 12.2010
Vindmøller
Solcelleanlegg
Vi har godt utvalg
og rimelig pris!
Solenergiverk - solcellepaneler
- vindmøller - batterier
- belysning
- vannpumpesystemer m.m.m.
– Utkjøring – Montering
Billigere propan!
11 kilos fylling kr. 199,10 kilos fylling kr. 199,5 kilos fylling kr.
130,Vi fyller alt fra biler til lightere
Propanutstyr til hytte og hjem
Kjøleskap
Komfyrer
Terassevarmer
Gassgrill
Jakob Andersen
MAX BENSIN - LANDHANDEL
fra
fra
fra
fra
3290,2990,1690,590,-
2430 Jordet
Tlf 62 45 72 55
Det komplette byggvarehus
Byggevarer og møbler
for hytter og hus!
Slettmovn. 2420 Trysil
Tlf. 62 45 44 40
 Tlf. møbel 62 45 44 42
Åpent: 7-1630
Lø. 9-14
Aggregatbruk
Det har etterhvert blitt mange hytteeiere som har aggregat. Noen
har bygget inn sine aggregater for demping av støyen, men dessverre ikke alle tar hensyn til utslipp av sjenerende støy. Akustikken i både skogsområder og på fjellet gjør at et aggregat kan
høres over lange avstander.
Det finnes støydempede aggregater på markedet, men selv disse
bør ikke kjøres uten ekstra støydempede tiltak i form av isolert
uthus eller rom.
Vi må selvsagt kunne bruke aggregat til jobbrelaterte oppgaver
på dagtid, men på kveldstid bør vi tenke oss nøye om før vi starter maskineriet. I alle fall hvis vi ikke har utført støydempende
tiltak som gjør at vi ikke sjenerer andre.
Ta gjerne en tur rundt til nabohyttene for å høre hvordan ditt eget
aggregat høres ut.
Sjekk også ut med leverandører av solscelleanlegg om hvordan ditt eget miljøvennlige solscelle/batterianlegg kan bygges
ut til å kunne gi nok strøm til både lys, TV og data.
HONDA er ledende i markedet på
støydempede aggregater. De koster litt mer, men
de skjermer oss
for mye sjenerende
støy.
Også andre leverandører er kommet etter i sin bestreben på å senke
lydnivået.
Søk på nettet så
finner du sikkert
noe som passer.
I hytteliv 4/5-96 ble det gitt fine tips for å kunne redusere aggregatstøy, her er et:
I kasse utenpå hytta
Støp en platting (eller bygg
et tregulv) og sett aggregatet på en kraftig plate med
mineralull støpeplate e.l.
som «fundament». Dermed
fjerner du alle rystelser.
Kassens sider og bakvegg
bør ikke festes til hytteveggen. Bruk 48 x 96 (eller 148)
mm bindingsverk, som fylles
med isolasjon. Utvendig kles
kassen med panel, innvendig med panel eller plater.
Spanderer du motorlydplater
dempes støyen ekstra.
Taket (lokket) kan hengsles
til hytteveggen, men for å
få god tetting mellom hyttevegg og lokk, bør du feste
en «leppe» av gummi på
hytteveggen..
På nettet finnes det masse informasjon om aggregatbruk, tips og råd om begrensing av støy, artikler om
støyproblemer i hyttefelt osv. La oss ta dette på alvor
slik at hyttelivet i Bittermarka blir trivelig for alle.
På vår hjemmeside kan du laste ned hele artikkelen
om aggregat støy som stod i hytteliv 4/5-96
Referat fra årsmøte
24. juli 2010 kl 18 på Brynsetra
Årsmøtet ble avholdt utendørs i fint vær, totalt var 45 personer til stede.
Styreleder Sverre Holm ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent. Sverre Holm ledet møtet og Bjarne Aune refererte.
Årsberetning Tidligere utsendte beretning ble gjennomgått. Årsmøtet hadde
ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen. Den ble godkjent.
Regnskap Jan Erling Carlsen gikk gjennom regnskapet, som ble delt ut.
Det viste et overskudd på 8471 kr. Årsmøtet godkjente regnskapet. Se også neste side.
(En revisor hadde godkjent regnskapet, den andre hadde ikke hatt tid til å se på det).
Kontingent
Styret foreslo at en fortsetter med kontingent på 300 kr pr år, men understreker sterkt at en
forventer at de som bruker de preparerte skiløypene betaler løypestøtte.
Forslaget ble vedtatt.
Valg: Roger Mathiesen ble valgt inn i styret (for Marit Aasland). Ingen hadde forslag til
andre kandidater. Bjarne Aune sa seg derfor villig til å fortsette ett år til.
Løypepreparering: Sverre Holm gjorde rede for tilbudet fra Flendalen sameieskog,
som var det samme som forrige år. På bakgrunn av evaluering i våres poengterer styret at
løypene må kjøres tidligere på dagen.
Totale kostnader er: 93.750 kr.
Opplegget ble godkjent.
Innkomne forslag: Kjøreskader – Bitteråsen/Bittermarka.
Artikkel fra lokalavisa 20/7 -10 ble delt ut. Jan Erling Carlsen redegjorde for kjøring i utmark
flere steder i Bittermarka og spesielt tilfellet ved Bitteråsen.
Harald Pleym har tatt affære overfor kommune og politi.
Hytteeier har godkjenning for kjøring i terrenget fra veien og fram til hytta som bygges ut.
Styret mener derfor at det er interessant hva kommunen vil gjøre i denne saken og hvordan
rutinene er for godkjenning av lignende saker.
Mange hadde ordet i meningsutvekslingen som fulgte. De aller fleste var sterkt kritiske til
det som hadde skjedd, og mente at frakting av materialer skulle skje med snøscooter eller
helikopter.
Styrets forslag til uttalelse: Gjennom en del e-postmeldinger til hytteforeningen er styret
og årsmøtet gjort kjent med saken. Informasjonen er gitt av Harald Pleym. Leder og nestleder
i hytteforeningen har vært på en befaring i området.
Saken er klaget inn til Trysil kommune. Samtidig er saken anmeldt til politiet.
Hele saken må ses i forhold til det lovverket som Trysil kommune har vedtatt angående ferdsel
og byggevirksomhet i Bittermarka. En er kjent med at det gis dispensasjoner blant annet til
kjøring i utmark.
Bittermarka hytteforening understreker at miljøvernet i marka må ha høy prioritet og at en må
være meget forsiktig med å lage nye veger og kjørespor. Samtidig må en innse at det stadig vil
bli ny hyttebygging i Bittermarka og at gamle hytter vil bli renovert. I den sammenheng er det
viktig å ta hensyn til grunnforholdene ( helst tele og snø) når materialer skal kjøres fram.
Hytteforeningen mener: Før kjøredispensasjoner blir gitt, bør representanter fra kommunens
miljøavdeling foreta befaring. Deretter må det utarbeides retningslinjer om begrensninger og
krav om utbedring av eventuelle kjøreskader.
Årsmøtet sluttet seg til styrets uttalelse.
Befaring i Bittermarka: Styret forsøker å få til en befaring i Bittermarka i høst sammen med
Trysil kommune, Trysil kommuneskog, Flendalen sameieskog og Trysil fellesforening for jakt
og fiske. Saker en ønsker å ta opp: utvikling av hyttebygging, fargevalg på hytter, båtvrak v/
sjøen, stikkveger m.m.
Valgkomite: Styret arbeider med å få på plass en valgkomite innen neste årsmøte.
Leder takket Astrid Bryn, og overrakte en liten påskjønnelse, for at hun alltid stiller med kaffe og
kaker. Marit fikk en takk for at hun har vært med i styret i tre år. Hun vil få en liten påskjønnelse
senere. Leder takket så for fremmøte og inviterte alle på kaffe og kaker.
Noen av deltakerne hadde etter møtet en hyggelig samling rundt grillen.
Ref. ved Bjarne Aune, sekretær
Nøkkeltall 2009/2010. ............................................... Antall........... Beløp.... % av 368
Antall hytteeiere inkl. setrer............................................................ 368
Hytteeiere som har betalt kontingent og/eller løypeavgift............... 276....................................75%
Totalt inkommet i kontigent á 300.................................................................... 82 800
Hytteeiere som også har betalt løypeavgift..................................... 165....................................45%
Totalt innkommet løypeavgift........................................................................... 36 856
Gjennomsnitt pr. betalende hytteeier .............................................. 165................ 223
Hytteiere som bare har betalt kontigent.......................................... 111....................................30%
Hytteeiere som ikke har bidratt.......................................................... 92....................................25%
Alle innkomne beløp over 300 er registrert som løypeavgift
1 hytteeier ønsker ikke medlemsskap - har betalt 200 i løypeavgift
Kort oppsummering fra styremøte i Bittermarka Hytteforening
– Sverres hytte 25.09.10 kl 15.00
Konstituering av styre og gjennomgang av styrefunksjoner
Styret konstituerte seg etter valg på årsmøtet. Medlemmene beholder sine funksjoner og nytt
medlem Roger Mathiesen ble ønsket velkommen. Kassererfunksjonen blir også i år ivaretatt
av Jan Erling med hjelp av Jorun Stahl Carlsen.
Oppsummering etter befaring 24.09
En god og engasjert gruppe fra kommune, kommuneskogen, sameieskogen og jakt og fiskeforeningen deltok, Eget referat blir produsert og distribuert av Jan Erling.
BHF er fornøyd med å ha formidlet sitt syn og fått belyst ”problemområder”. Kommunen
jobber med ny arealplan for Bittermarka og avventer denne.
Nytt Infohefte: Erfaringen med utsendelse av infohefte sammen med kontigentfaktura er god.
Også i år skal dette gjøres med utsendelse i begynnelsen av november.
Skiløyper: Løypene har behov for merking. Bestilling av staur etter behov, utkjøring bør skje av
løypekjører uten særlig kostnad for BHF. Løypekjøring er bestilt 20/9 med kommentarer som
fremkom på årsmøte. BHF skal be om utskrift av kjøredagbok for årets sesong.
Hjemmeside, info medlemmer: Relevant informasjon etter styrmøtet legges ut på hjemmesiden. Medlemmer med registrert epost adresse bør bli informert når hjemmesiden
er oppdatert.
Ref. ved Bjarne Aune, sekretær
Returadr.: Jan Erling Carlsen, Flendalsvegen 12, 2420 Trysil
Fra v: Roger, Bjarne, Guro, Sverre og Jan Erling
Bittermarka hytteforening
Styret 2010/2011:
www.bittermarka.no
Print: ELTRYKK AS
Navn/adresse
Mobiltlf./E-post
Styreleder: Sverre Holm (Privat grunn) 913 79 600
Karl Bergens veg 11, 2100 Skarnes
[email protected]
Nestleder: Jan Erling Carlsen (Seterhammeren)
480 03 018
Flendalsvegen 12, 2420 Trysil
[email protected]
Sekretær: Bjarne Aune (Østre Kanken)
414 32 845
Etterstadsletta 106, 0659 Oslo
[email protected]
995 12 466
Styremedlem: Guro Ulsaker Bjørn (Fjellia) Kirkebyenga 1, 2323 Ingeberg
[email protected]
Styremedlem: Roger Mathiesen (F1.S Metsjøfjellet)
994 79 252
Hestehoven 18, 2611 Lillehammer
[email protected]
Gi oss beskjed om du har solgt hytta!