CE-merking av byggevarer

Comments

Transcription

CE-merking av byggevarer
CE-merking av byggevarer
Utgave 28. juni 2013
Utgiver:
Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo
[email protected]
| www.trevare.no
Trappemanualen er en samling
med forskriftskrav,
anbefalinger og gjengivelser fra standarder.
Ved å følge trappemanualen vil alle aktører fra prosjekterende, til utførende bidra til at trappen
blir optimal for brukeren.
Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo |[email protected] | www.trevare.no
 Krav om CE-merking
1. juli 2013 innføres byggevareforordningen i EU, og i den forbindelse blir det krav om CE-merking av
byggevarer. Kravene må implementeres i norsk regelverk i sin helhet, og gir ikke noe rom for nasjonal
tilpasning.
Det vil bli utgitt en ny Teknisk Forskrift i Norge, etter at kravene innføres i EU.
Det er usikkert når kravet reelt blir gjeldende i Norge, men trolig 1. januar 2014.
Med byggevarer menes alle varer som skal bygges inn i et byggverk, eks:
•Dører
•Vinduer
•Trapper
•Garasjeporter
•Byggmoduler
•Prefabrikerte baderom
 Hva viser CE merket?
CE-merket viser at det finnes en dokumentasjon i form av en ytelseserklæring, og at varen skal være i
samsvar med denne. CE-merket forteller at produktet er teknisk vurdert, men det sier derimot ingen
ting om produktet er godkjent eller egnet brukt, eller om det oppfyller krav f.eks. i Teknisk Forskrift.
CE merkede produkter skal fritt kunne omsettes i hele EØS-området.
CE-merket skal påføres byggevaren, eller en etikett som er festet på den. (Er ikke det mulig, skal
produsenten påføre CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument.) CE-merkingen skal
være lett synlig, lett leselig og skal ikke kunne fjernes underveis fra produsent til byggeplass.
Den tekniske dokumentasjonen består av prøverapporter, beregninger (f.eks av U-verdi) og
beskrivelser av byggevaren.
Denne dokumentasjonen eies av produsenten, og det er ikke meningen at dette skal sirkulere med
byggevaren.
Produktdokumentasjonen er en fremstilling/sammendrag av produktets egenskaper og ytelse, og
denne dokumentasjonen skal følge byggevaren.
 Må du CE merke dine produkter?
Produkter som har en produktstandard SKAL merkes. Eks: Ytterdører og vinduer.
(Innerdører og branndører har foreløpig ikke en produktstandard, og kan således ikke CE-merkes)
Produkter som har en europeisk teknisk vurdering KAN merkes, men det er frivillig. Eks: Trapper
For å se om det finnes europeiske produktstandarder for dine produkter, kan du søke på
http://www.danishcprcontactpoint.dk/applicable_standards/0/18
Unntak fra kravet er spesialprodukter som produsenten selv monterer inn i bygget, og påser at
gjeldende regelverk følges. Dette gjelder også for byggevarer produsert på byggeplass og byggevarer
laget på tradisjonelt vis, for å ivareta kulturarv.
Små foretak (artikkel 37) med færre enn 10 ansatte og omsetning som er mindre 2 mill € KAN fritas
for CE-merking, men de SKAL levere en dokumentasjon som beskriver produktets egenskaper.
Regelverket her er noe uklart, og vi jobber med å få oversikt over dette.
For ikke CE- merkede produkter vil det komme nasjonale krav for dokumentasjon av produktet. Bl.a.
skal disse inneholde opplysninger om produktets egenskaper, og det krevers at produsenten skal ha
en produksjonskontroll i fabrikk.
 Standardprodukt eller spesialprodukt?
Produkter som markedsføres som standardprodukter skal være CE-merket, og det skal lages en
ytelseserklæring til disse. Dersom man lager et spesialprodukt (f.eks. ekstra stort vindu), kan man la
være å CE-merke dette, men levere en produktdokumentasjon som f.eks. beskriver at det er "bygget
som" et definert standardvindu.
 Hva må du gjøre for å få CE merket produktene dine?





Bestemme deg for hvilke egenskaper du ønsker å deklarere.
Teste produktet. Ta kontakt med et uavhengig europeisk kontrollorgan, f.eks Sintef Byggforsk
v Arve Bugten for å få utført test av ytterdører og vinduer.
Ha et kvalitetssikringssystem.
Lage produktdokumentasjon / evt. ytelseserklæring
Sette på CE-merket.
Hva skal/må testes?
Det er mange tester man kan ta, f.eks regntetthet, lufttetthet, U-verdi, vindlast, brannmotstand,
skuddsikkerhet osv. Byggevareforordningen sier ikke noe om hva man MÅ teste. Den sier bare at
man MÅ ha utført MINST én test.
Testresultatene for dører og vinduer kan brukes på produkter i annen størrelse enn testobjektet.
•
Vindlast.
o Alle størrelser mindre enn testobjekt.
• Regntetthet og lufttetthet.
o Alle størrelser mindre enn testobjekt.
o Opptil 50% større areal enn testobjekt.
• 1-rams vindu
o Kun 1-ramsvindu
Basert på dette er det viktig å gjøre vurderinger på hva man ønsker å dokumentere, og velge
testobjekt deretter.
Ytelseserklæringen skal inneholde:









Identifikasjonskode for produkttype (beskrivelse av byggevaren)
Type-, parti-, eller serienummer (identifikasjon av byggevaren)
Byggevarens tilsiktede bruksområde (f.eks. takvindu)
Navn, registrert varemerke, adresse til produsent
Hvilket attestasjonssystem som er benyttet
Identifikasjonsnummer til sertifiserings- eller prøvingsorganer (hvis krav)
Henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden
Byggevarens ytelse (egenskaper)
Signatur
Mer utfyllende om forordningen, kan du lese på DiBK sine sider: KLIKK HER.
Mal / Eksempel for Ytelseserklæring
YTELSESERKLÆRING
FIRMANAVN/LOGO
Nr: 2013-12345
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Produkttype:
Produkt ID:
Bruksområde:
Produsent:
Toppsvingvindu
Ordrenummer: 2013-12901
Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.
Vindusprodusenten AS
Boks 123, 9000 Tromsø
Godkjent representant:
System for samsvarsbekreftelse: 3
Harmonisert standard:
NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
Utpekt Kontrollorgan:
SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt
testrapporter
9. Angitt ytelse:
Vesentlige egenskaper
Motstand mot vindlast
Regntetthet
Avgivelse av farlige stoffer
Styrkebelastning av barnesikring
Lydisolering
U-verdi
Stråling: Solfaktor
Lystransmisjon
Lufttetthet
Klasse/verdi
npd
9A
npd
npd
npd
1,2
npd
npd
4
Harmonisert teknisk spesifikasjon
NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Navn og stilling
Sted og dato
Signatur
Eksempel på CE-merke.
1071
Vindusprodusenten AS,
Boks 123, 9000 Tromsø
13
Referansenummer på ytelseserklæringen
NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
Vindu type XYZ.
Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.
Regntetthet: Klasse 9A
Lufttetthet: Klasse 4
U-verdi: 1,2
CE-merket skal ideelt sett stå på selve produktet. Alternativt kan merket settes på emballasjen.
Det som er viktig er at merket følger produktet fra produsent, og frem til byggeplass. Det skal ikke
kunne fjernes underveis. Det er ikke behov for å ha merket synlig etter innbygging i byggverket.

Similar documents