Årsberetning for Lunner frivilligsentral 2010

Comments

Transcription

Årsberetning for Lunner frivilligsentral 2010
Lunner frivilligsentral
Årsberetning 2012
Vedtektenes § 1 lyder:
Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta
innen frivillig virksomhet.
Frivilligsentralen formål er å:
 Iverksette aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommunen.
 Formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag.
 Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer.
 Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen.
Frivilligsentralen skal være et supplement til det eksisterende frivillige organiserte arbeidet.
Aktiviteten skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Lunner frivilligsentral skal drives i
samsvar med de retningslinjer Staten har gitt for drift av frivilligsentraler, og overordnede
mål fra eier, Lunner kommune.
Formannskapet i Lunner kommune er frivilligsentralens øverste organ.
Styret har i 2012 bestått av:
Fra formannskapet:
Styremedlem
Anders Larmerud
Styremedlem
Harald Tyrdal
Vararepresentant
Hege Bogfjellmo
Fra administrasjonen:
Styremedlem
Vararepresentant
Fra medlemsorganisasjoner:
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant
Fra frivillige:
Styremedlem
Vararepresentant
Styrleder/nestleder:
Styreleder
Styrets nestleder
Tove Smeby Vassjø
Tore M. Andresen
Norsk Folkehjelp
Lions
Lunner Hagelag
Elin Skovly
Geir Bøen
Marit Bredeveien
frivillige
frivillige
Håkon Skjervum
Bjørg Haukeberg
Håkon Skjervum
Anders Larmerud
Frivilligsentralen har kontor på Bergosenteret. Møter og samlinger på dag/kveldstid er svært
vanskelig, da lokalene stort sett er leid ut til andre.
Lunner kommune besluttet i desember 2012 å bevilge kr 1.5 million til å utforme og
tilrettelegge lokaler for sentralen i det gamle Frøystadanlegget. Lokalene ligger i underetasjen
på den gamle handelskolen, og arealet er ca. 300 kvadratmeter. Lokalene er svært egnet til
formålet, og alle som er tilknyttet sentralen ser frem til at lokalene står klare. Dette vil gi oss
mange nye muligheter til å videreutvikle frivilligsentralens tilbud.
Lunner Frivilligsentral
Bergosenteret,
Hadelandsvegen 2177 K, 2740 Roa
1 av 4
Hjemmesiden og profilen på Facebook oppdateres regelmessig med informasjon om
sentralen. Plakater er utarbeidet og hengt opp på butikker, legesenter med mer.
Frivilligsentralen har vært omtalt i Hadeland og på Radio Randsfjord i løpet av året. Det har
også vært annonsert aktiviteter og annonse etter matkjørere og frivillige.
Kurs og konferanser







Inspirasjon til frivillig arbeid.
Fremme helse- ikke bare forebygge sykdom.
Hvordan driver andre sentraler. NaKuHel-Asker, friskliv og frivilligsentral i Modum.
Akershuskonferansen for frivilligsentraler og NAV.
Regionkonferanse for frivilligsentraler.
God kommunikasjon.
Igangsetterkurs i selvhjelp.
Møter












Det ble i 2012 avholdt fem styremøter og behandlet 32 saker.
Årsmøte.
Medlemsmøte.
Nettverksmøter for frivilligsentralene i Vestoppland. Her drøftes aktuelle tema for
sentralene. To møter i 2012.
Prosjektgruppa for utarbeidelse av plan for Frøystad. Daglig leder deltok på et møte
for å ivareta sentralens behov ved eventuelt lokalisering.
SLT – Kriminalforebyggende arbeid blant barn og ungdom. Daglig leder deltok på tre
møter. Det kan være ting frivilligsentralen kan bidra med i forebyggende arbeid.
Beredskapsrådet i Lunner. Daglig leder deltok på et møte. Her skal det kartlegges hva
frivilligsentralen kan bidra med.
TV aksjonen, daglig leder deltok på tre møte.
Småjobbsentralen, daglig leder deltok på to møter.
Hva med de overvektige barna, daglig leder deltok på to møter.
Friskliv og frivillig, kartlegge samarbeidsmuligheter mellom frivilligsentral og
frisklivssentral.
Daglig leder har også hatt samarbeidsmøte med NAV, HAPRO, Kriminalomsorg i
frihet, Jevnaker og Gran frivilligsentral.
Frivillig arbeid
Det ble utført enkeltjobber som:
 Bistand ved sykehusbesøk.
 Datakurs, 7 kursdager i regi av eldrerådet, frivillige bidro med hjelp til deltagerne.
 Følge til lokal lege.
 Hagearbeid.
 Diverse mindre oppdrag
Lunner Frivilligsentral
Bergosenteret,
Hadelandsvegen 2177 K, 2740 Roa
2 av 4
Faste ukentlige oppdrag:
 Leksehjelp Harestua skole, en frivillig to dager pr uke.
 Matombringing, tre- fem frivillige, tre dager pr uke. Det har kommet til to nye sjåfører
i år.
 Besøksvenn LOS, to frivillig, en gang pr uke.
 Aktivitetsavdelingen på LOS, en frivillig administrerer handletralle annenhver uke.
 Flyktningguide, en familie to timer pr uke.
 Aktivitetsdag Roa, en til to frivillig annenhver uke.
 Strikkekafé Roa, en frivillig annenhver uke. Ansvaret fordeles på tre forskjellige.
 Strikkekafé Harestua, en frivillig annenhver uke.
 Småjobbsentralen, en frivillig passer telefon to dager pr. uke.
 Tilkjøring av vann, skyss til apotek, bibliotek og butikk.
 Hjelp til husvask.
 Aktivisering av dement/avlastning for ektefelle. Dement var med matkjøre en dag pr
uke.
Flerkulturell temakafé
Fire frivillige har vært med og drevet gruppen annen hver uke. Dett legges stor vekt på det
norske språk. Vi gjør det mulig for deltagerne å få praktisert norsk muntlig mest mulig under
møtene. Vi prater om aktuelle temaer og lager mat fra forskjellige kulturer. Deltagerne har
variert fra null til femten. Grunnet ugunstig tid for gruppen, ble det for vanskelig å drive.
Tiden var fra tre til seks. Skolen sluttet 12 og siste bussen gikk i 16 tiden. Vi hadde ikke
lokaliteter ledig i tidsrommet som passet brukergruppa, så vi så oss nøtt til å legge ned
gruppen grunnet ustabilt og lite oppmøte.
Strikkekafé på Harestua
Strikkekafé, Harestua aktivitetshus/kapell en kveld i måneden.
Deltagelsen har variert fra seks til tolv personer.
Strikkekafé på Roa
Strikkekafé, Bergosenteret annenhver uke på kveldstid.
Deltagelsen har variert fra åtte til atten personer.
Åpent hus Roa
Åpent hus, aktivitetsdag, Bergosenteret annenhver uke på ettermiddagen.
Her er det vaffelkos, gode samtaler, leksehjelp, handarbeidsaktiviteter.
Deltagelsen har variert fra tre til ti personer.
Matombringing
Ansvaret for matombringingen fra LOS til hjemmeboende. Sentralen administrerer ikke selve
matombringingen, men skaffe nye sjåfører ved sykdom, ferier og hvis noen slutter. Vi har
skaffet to nye sjåfører i 2012. Det er 12 faste matkjørere 2012.
Småjobbsentralen
Småjobbsentralen blir administrert av en frivillig i regi av Eldrerådet.
Det er utført 101 oppdrag i 2012.
Lunner Frivilligsentral
Bergosenteret,
Hadelandsvegen 2177 K, 2740 Roa
3 av 4
Natteravner
Natteravnene har ikke vært ute på oppdrag i 2012. Da det ikke er arrangert noe for ungdom i
Lunner 2012. Vi går natteravn på oppdrag/henvendelse fra kulturkontoret.
Krafttak mot kreft
Daglig leder hadde ansvar for aksjonen på Harestua. Her deltok 20 frivillige bøssebærere.
TV - AKSJONEN
Daglig leder er aksjonsleder i Lunner. Det ble bestemt at formannskapet skulle være
Kommune komité. De hadde ansvar for hver sine Roder. Her deltok ca. 100 frivillige
bøssebærere.
Frivilligfest
14. november 2012 ble det avholdt «frivilligfest» som en takk til de frivillige for innsatsen i
løpet av året. Det ble servert rømmegrøt, kaffe og kaker. Stein Buan leste fra boken sin.
Frivillige pr. 31.12.2012
I utgangen av desember hadde sentralen innmeldte 44 frivillige og 39 natteravner.
Roa 11. mars 2013
_____________________
Håkon Skjervum
Styreleder
___________________
Anders Larmerud
Nestleder
____________________
Harald Tyrdal
Styremedlem
_____________________
Tove Smeby Vassjø
Styremedlem
___________________
Geir Bøen
Styremedlem
____________________
Elin Skovly
Styremedlem
____________________
Toril Svendsbråten
Daglig leder
Lunner Frivilligsentral
Bergosenteret,
Hadelandsvegen 2177 K, 2740 Roa
4 av 4

Similar documents