Referat driftsstyret 22.09.14

Comments

Transcription

Referat driftsstyret 22.09.14
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Møtereferat
Eivind Balsvik, Peter Sollie, Nanna Hjelle, Lene Fossum, Bjørn Heidemann,
Linda Antonsen og Elisabeth Bonnevie
Rolf Fagerli, Lars Fosse
Forfall:
Møtegruppe: Driftsstyret
Personalrommet Svarttjern skole
Møtested:
Mandag 22.09.2014 kl. 18.00-19.45
Møtetid:
Elisabeth Bonnevie
Referent:
22789901
Telefon:
Vår ref
Vår ref
027
Arkivkode
17.11.2014
Neste møte
Til stede:
Sak 26
2014
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent
Sak 27
2014 Godkjenning av referat fra 28.04.2014
Referat fra 28.04.2014 ble godkjent
Sak 28
2014 Tertialrapportene pr. august
Skolen vil få justert tilskudd grunnet en økning i antall elever på skolen pr.
1. oktober. I tillegg vil vi få midler for barn med diagnoser, særskilt
elevpris. Vi tilsetter en ekstra assistent ut skoleåret. Det er litt usikkert hvor
mye vi får i særskilt elevpris, så inntil vi får de eksakte beløpene styrer vi
mot et lite mindreforbruk.
På Aktivitetsskolen regner vi med å gå i balanse.
Tertialrapporter pr. august ble godkjent
Sak 29
2014 Skoleutviklingsprosjektet (SKU)
Oxford Research er inne for å evaluere prosjektet. Overordnede
prosjektmål:
• Målet er å øke skolebidraget på prosjektskolene
• Målet er stabil skoleutvikling som gir kontinuerlig og dokumentert
forbedring på elevresultater (i norsk og matematikk)
• Målet er å identifisere kjennetegn ved prosjektskoler som fungerer godt
på bakgrunn av varighet i økt læringsutbytte
• På bakgrunn av kjennetegnene utvikle en modell for intervensjon
Utdanningsetaten
Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no
2
Skolene er bedt om å "spisse" sine tiltak. Svarttjern skole vil gå videre med
å forme stillingen miljølærer/ prosjektmedarbeider og å øke skolens
kompetanse i analyse/ refleksjon.
Rektors orientering om SKU (Skoleutviklingsprosjektet) ble tatt til
orientering
Sak 30
2014 Referater
Leder av FAU informerte om at det er innkalt til høstens første møte i FAU.
De vil satse videre på samarbeid med Lillomarka skiklubb, med 17. mai arr.
på Romsås og arbeidet klassekontaktene gjør.
Referat fra elevrådet fortalte om et entusiastisk elevråd som fryder seg over
ny skolegård og som ser frem til at vi får trivselsledere i friminuttene.
Informasjon fra FAU og referat fra elevrådet ble tatt til orientering
Sak 31
2014 Orienteringssaker
- Oppstarten i høst har gått etter planen. Kartleggingen av 1. klassingene
viser at skolen fortsatt får inn mange språksvake elever.
- UDA er i gang med å revidere skolenes inntaksområder for skoleåret
2015/16. Forslag til nye inntaksområder sendes ut på høring 26. september.
Rektor mener Romsås ikke vil bli berørt av endringene som er varslet.
- Førskoletallene pr. august 2014 foreligger. De viser en svak nedgang på
elevtallet på Svarttjern de kommende årene.
-Alle skoler i Norge er varslet om nasjonalt tilsyn. Tilsynstema: Skolens
arbeid med elevenes læringsutbytte av opplæringen.
-Leksehjelpen i Oslo er flyttet fra 1.- 4. trinn til 5. – 7. trinn.
-Resultatene fra kartleggingene i lesing og regning på 1. – 3. trinn
foreligger. Skolen ligger over Oslo-snittet på begge prøvene på 2. og 3.
trinn, på snittet i lesing på 1. trinn og godt under i regning på 1. trinn.
Sakene ble tatt til orientering
Sak 32
2014 Godt nytt – åpen post
-Skolegården er fornyet med flotte lekemiljøer!
-Skolen er alt i alt godt fornøyd med kartleggingsresultatene i lesing og
regning på 1. – 3. trinn.
Sak 33
2014 Eventuelt
-Møteplan fremover: Mandag 17. november og mandag 19. januar.
Referatet godkjent,
Peter Sollie
leder
Elisabeth Bonnevie
rektor/sekretær
3

Similar documents