A/S Polarbil 1920-1976 - Finnmark fylkesbibliotek

Comments

Transcription

A/S Polarbil 1920-1976 - Finnmark fylkesbibliotek
A-0033
A/S Polarbil
1920-1976
Arkivkatalog
2011
Innhold
INNLEDNING ............................................................................................................................................ 3
Om A/S Polarbil ................................................................................................................................... 3
Om arkivet ........................................................................................................................................... 3
ARKIVFORTEGNELSE ................................................................................................................................ 4
A. MØTE- OG FORHANDLINGSPROTOKOLLER 1920-1949....................................................................... 4
Aa. Forhandlingsprotokoller ................................................................................................................ 4
D. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER 1920-1960 .................................................................... 4
Da. Korrespondanse og saksdokumenter............................................................................................ 4
F. AKSJER 1920-1962 ............................................................................................................................... 4
Fa. Aksjeprotokoller ............................................................................................................................ 4
R. REGNSKAP 1930-1967 ......................................................................................................................... 5
Ra. Regnskapsjournaler ....................................................................................................................... 5
X. EGEN PRODUSERTE TRYKKSAKER 1921-1976...................................................................................... 5
Xa. Årsmeldinger ................................................................................................................................. 5
Xb. Rutehefter, rutetabeller ................................................................................................................ 5
Xc. Jubileumsskrift ............................................................................................................................... 6
2
INNLEDNING
Om A/S Polarbil
Rutebilselskapet A/S Polarbil ble opprettet 1920 med hovedkontor i Vadsø.
Konstituerende generalforsamling ble avholdt 20.12.1920. Da ble det bestemt å
overta rutebiltrafikken Smelror-Tana fra kjøpmann Ole Nilssen som hadde drevet
rutetrafikk fra 1918 med sine fem biler. Det nydannede selskapet kjøpte inn tre biler
med fra 4 til 12 passasjerer, samt tilbehør og garasje for 40000 kroner.
På selskapets konstituerende generalforsamling ble det valgt følgende
styremedlemmer: Amtmann Rivertz, kjøpmann Grønvigh, dyrlege Aarnes, lensmann
Ursfjord og Ole Erik Tapio. Som varamedlem valgtes: Kjøpmann Abrahamsen,
lensmann Johnsen og distriktslege Grimsgaard. Første styremøte ble avholdt 7.
januar 1921, hvor dyrlege Aarnes ble valgt til styreformann.
Rutene gikk Vadsø-Tana via Smalfjord og Vadsø-Svartnes. Hver rute ble avviklet
annenhver dag. Sjåførene kjørte 106 mil hver uke. Sjåfører var Gustav Junge,
Edward Dahl, Nils Andersen, Knut Opdahl og Kasper Stok. Kontrollør var Jarl Eeck.
Rutetidene og takstene var beskrevet i ruteheftet som var utsendt av “Verdens
nordligste og længste Ruteautomobiltrafik”. Disse heftene inneholdte ikke bare tidsog stedsangivelser men også reiseskildringer, telefonkatalog for rutedistriktet og
“Samisk Parleur”, norsk-samisk ordbok, som var et fint hjelpemiddel for tilreisende i
møte med den lokale befolkningen.
Selskapets disponenter i tiden 1921-1976 har vært:
O. Hollum 1921-1959, H. Sandvik 1925-1927 (driftsleder), O.B. Vinje 1959-1963 og
T. Nordgård 1963-1976.
A/S Polarbil ble kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi i 1976.
Om arkivet
Under krigen mistet selskapet en stor del av sitt arkiv. Det samme gjelder en stor del
av aksjene, men den opprinnelige aksjefortegnelsen fikk man reddet.
Vi gjør oppmerksom på at aksjene finnes oppbevart ved Vadsø museum – Ruija
kvenmuseum, til sammen 0,1 hm. Det skal avklares om dette materialet skal
overføres til Finnmark fylkesbibliotek.
Arkivet er ordnet og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek mars 2011. Arkivet utgjør
0,5 hyllemeter.
Finnmark fylkesbibliotek 17.3.2011
Helena Maliniemi
rådgiver
3
Arkivskaper: A/S Polarbil
Arkiv: A/S Polarbil
Finnmark fylkesbibliotek (FMFB)
ARKIVFORTEGNELSE
Nummer
Arkivaliens art og innhold
Tidsrom
A. MØTE- OG FORHANDLINGSPROTOKOLLER 1920-1949
Aa. Forhandlingsprotokoller
1
2
3
Forhandlingsprotokoll
Forhandlingsprotokoll
Forhandlingsprotokoll
1920-1926 Digitalisert
1926-1935 Digitalisert
1935-1949 Digitalisert
D. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER 19201960
Da. Korrespondanse og saksdokumenter
4
Vedtekter for A/S Polarbil
Lov for A/S Polarbil
Fullmakter
Overtakelse av automobiltrafikken Smelror-Tana
Selskapets styre
Selskapets styre
Legitimasjon for lovlig transport av poteter (rundskriv)
Instrukser for disponenten
1920
1920
1920
1920-1928
1931-1935
1948
1944
1960
F. AKSJER 1920-1962
Fa. Aksjeprotokoller
5
Aksjeprotokoll
1945-1955 Digitalisert
4
6
Aksjeprotokoll
1961-1962 Digitalisert
Fb. Aksjepapirer
7
Aksjeblanketter
Korrespondanse vedrørende aksjer
Om aksjer og aksjebrev (to mapper)
Om bortkomne aksjer (to mapper)
Kopi av aksjeregister
Uutfylt aksjebrev
1920-1921
1926-1936
1946-1963
1955-1962
R. REGNSKAP 1930-1967
Ra.
Regnskapsjournaler
8
Regnskapsjournal
1930-1950
Rb. Revisjon
9
Revisjonsprotokoll
1933-1948
Rc. Regningsbilag m.m.
10
Vedlegg til regnskapsjournal (nr. 8)
Årsmeldinger med lakuner
Skattetrekk
Bilregnskap
1940-1948
1929-1968
1944
1964-1967
X. EGEN PRODUSERTE TRYKKSAKER 19211976
Xa. Årsmeldinger
Årsberetninger
1975-1976
Xb. Rutehefter,
rutetabeller
Kopi av rutehefte, utstedt av "Verdens nordligste
og længste ruteautomobiltrafikk"
Kopi av rutehefte, utstedt av "Verdens nordligste
og længste ruteautomobiltrafikk"
5
1921
1923
1944
Rutebiltabell (avisutklipp)
Xc. Jubileumsskrift
Kopi av "A/S Polarbil 50 år",
1970
6

Similar documents