FSELKURS FOR: INSTRUERT PERSONELL

Comments

Transcription

FSELKURS FOR: INSTRUERT PERSONELL
FSE L KURS FOR:
INSTRUERT PERSONELL
HVORFOR KURS

Driftsteknikere som
mangler opplæring i
hvordan de skal betjene
sikringer i eldre
sikringsskap er mer utsatt
for strømgjennomgang.

Drifts- og vedlikeholdspersonell som skal betjene
sikringsskap hvor det kun er adgang for Instruert og
sakkyndig personell.
Kurset gjør driftsteknikere
bedre i stand til å
opprettholde drift og
hindre strømbrudd.

Ansvaret for at ansatte får
elsikkerhets opplæring
ligger på bedriften.
FAKTA

Kurset hjelper bedrifter
med å oppfylle
Internkontrollforskriftens
og DSB`s krav, og skal
innlemmes i bedriftens
HMS-system.

Direktoratet for
Samfunnsikkerhet og
Beredskap (DSB) har
beskrevet en instruks
(Elsikkerhet nr 73, side 12
og 13) som beskriver hva
en instruert person har lov
til å foreta seg.

FSE(Forskrift om
sikkerhet ved arbeid i og
drift av elektriske anlegg)
§2 sier at person som er
satt til å gjøre enkle
vedlikeholdsoppgaver i
den elektriske anlegget,
må forholde seg til
relevante krav i FSE
forskriften.
Totaltek Kontroll AS tilbyr kurs i Instruert
Personell som er med på å tilfredsstille
myndighetenes krav til sikkerhetsopplæring
for vaktmestere og driftspersonell som skal inn
i sikringsskap.
MÅLGRUPPE
En vanlig misforståelse er at vaktmester eller
driftstekniker kan kalle seg instruert person etter å
ha tatt en "muntlig runde" i sikringsskapene med
huselektriker.
Faktum er at følgene må på plass for at bedriften kan
kalle noen av de ansatte instruert personell:
1. Grundig opplæring ihht til relevante krav i
FSE forskriften. Gjentas innen hver 12. mnd.
2. Førstehjelpsopplæring med fokus på
strømskader. Gjentas innen hver 12. mnd.
3. Implementering av relevante prosedyrer og
instrukser for bedriften og den instruerte.
Utleveres på kurset.
4. Risikovurdering av hvilke vern og
vernstørrelser den instruerte kan betjene.
Kan utføres av oss eller huselektriker i samråd
med bedriften. Skal dokumenteres skriftlig,
ved hjelp av prosedyrene og instruksene som
utleveres på kurset.
Vårt kurs ivaretar behovene beskrevet i punkt 1-3
over. Vi gir kursdeltagerne en mal på alle relevante
prosedyrer og instrukser til bruk i bedriften.
KURSINNHOLD 6,5 TIME

Betjening av sikringer

Resetting av motorvern

Ansvarsforhold

Overordnet planlegging

Strømgjennomgang

Kortslutning og lysbueskader

Ulykker og statistikk

Bruk av verneutstyr

Enkel feilsøking

Jordfeilproblematikk

Enkel bruk av måleinstrumenter

Bruk av bevegelig ledning og elektrisk utstyr (skjøteledninger)

Og 2 timers førstehjelpsopplæring med fokus på strømskader
KORT OPPSUMMERT
Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer
og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Ihht til FSE forskriften § 2 og 3 (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) og
DSB sitt Elsikkerhet nr. 73, side 12 og 13)
TELEFONNUMMER FOR INFORMASJON OG PÅMELDING
980 24 088
eller på e-post
[email protected]