vedtekter - Furumosameie.no

Comments

Transcription

vedtekter - Furumosameie.no
2011
Innhold:
VEDTEKTER
3
AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER
7
HUSORDENSREGLER
8
INSTRUKS FOR HUSANSVARLIG
10
INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER
11
Oppdatert på sameiermøtet 9. mars 2011
2
VEDTEKTER
Etterfølgende vedtekter ble fastsatt på konstituerende sameiemøte den 8. mai 1984.
Forøvrig henvises til lov av 23. mai 1997 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) med
seneste endring.
§ 1. NAVN. FORRETNINGSSTED OG FORMÅL
Furumo sameie (gnr. 135, bnr. 418 og 534 i Ullensaker) ligger i sameie mellom eierne
av de 48 eierseksjonene som bebyggelsen på eiendommen er oppdelt i. For hver
eierseksjon er det fastsatt lik sameiebrøk, 1/48. Tomten og alle deler av bebyggelsen
som ikke i henhold til oppdelingsbegjæringen omfattes av seksjoner med enerett til
bruk, er fellesareal.
Boligsameiet har til formål å ivareta sameierenes felles interesser, herunder
disponering av det areal og de anlegg som ligger til felles benyttelse. Det skal forestå
drift, tilsyn, og vedlikehold av arealet og de felles anlegg som finnes på eiendommen.
§ 2. GODKJENNING AV ERVERVER OG LEIETAKER
Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av sameiestyret.
Godkjenning kan i det enkelte tilfelle bare nektes når det foreligger saklig grunn til det.
Begrunnet vedtak skal være meddelt innen 30 dager.
Salg av seksjon og utleie av seksjon kan bare kunne skje til fysiske personer.
§ 3. INNKREVING OG FASTSETTELSE AV FELLESUTGIFTER
Etter sameiebrøken skal den enkelte seksjonseier betale et á konto beløp fastsatt av
sameiermøte eller styre til dekning av fellesutgiftene. Regnskapskontoret står for
innkrevingen og sender ut purringer med purregebyr ved forsinket innbetaling.
Dersom fellesutgiftenes størrelse endres kan dette tidligst skje 6 uker etter varsel. Det
er kun sameiemøtet som kan øke fellesutgifter når formålet er å bygge opp et
vedlikeholdsfond, mens styret kan øke fellesutgiftene for å dekke løpende kostnader
og nødvendig vedlikehold.
§ 4. VEDLIKEHOLDSFOND
Styret har plikt til å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av eiendommen og til å påse
at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav
gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser.
Styret skal sørge for innkreving av forholdsmessig andel av fellesutgiftene hos
seksjonseierne.
Det skal opparbeides vedlikeholdsfond, som skal være reservert for og være
tilstrekkelig til å dekke uforutsette, plutselige utgifter. Sameiemøtet fastsetter fondets
størrelse.
Oppdatert på sameiermøtet 9. mars 2011
3
§ 5. ETTERSYN
Styret har fullmakt til ettersyn mv. jf eierseksjonsloven § 21. Bruker av bruksenhet
skal varsles i rimelig tid. Styret kan søke faglig bistand eller la seg representere.
Installasjoner og reparasjoner som blir pålagt etter første ledd, kan gjennomføres av
sameiet for seksjonseierens regning.
§ 6. STYRET
Styret skal velges av sameiemøte blant sameierne, deres ektefelle, registrert partner
eller samboer. Leder velges særskilt.
Styret skal bestå av i alt 3 medlemmer (leder, sekretær, og styremedlem) som er lønnet
av sameiet. I tillegg velges det et varamedlem som er ulønnet (ikke møteplikt). Styrets
medlemmer velges blant frivillige for 2 år av gangen.
Styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggende i samsvar med lov,
vedtekter og vedtak på sameiermøtet innenfor det som er budsjettert eller som det
i regnskapsåret er dekning for i vedlikeholdsfondet.
Styret møtes etter behov, og ledes av styreleder. Styret er beslutningsdyktig når det er
innkalt på betryggende vis og minst halvparten av de ordinære medlemmene er tilstede.
Vedtak treffes med alminnelig flertall. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme
utslaget. Eventuelle vararepresentanter har møte- og uttalelsesrett, men ikke stemmerett
med mindre de er tilstede i et ordinært styremedlems fravær. Det skal føres protokoll
over styrets beslutninger, og disse forpliktes ved styreleders underskrift.
Hvis et styremedlem overdrar sin seksjon trer denne ut av styret.
§ 7. FELLESUTGIFTER
Følgende utgifter/ansvar påhviler sameiet:
1. Utvendig vedlikehold av tak og grunnmur, utgifter til innkjøp av materiale til
utvendig kledning og trappeoverbygg og maling til fasade og trappeoverbygg.
• Unntak er vinduer, espalier, trapper og inngangsdør da disse er bekostet
privat.
2. Gjerder som omkranser området.
3. Vannkraner på hver ende av boligen.
4. Originale røropplegg i leiligheten.
• Dette er felles vannrør gjennom kjelleren og soilrør fra kjeller til bad.
5. Kloakkanlegg.
6. Huseierforsikring av bygningsmassen.
• Unntatt er garasjer, innbo og løsøre
7. Veier og parkeringsplasser innen området.
8. Tørkestativer og teppestativer.
9. Postkassestativer og postkasser.
10. Fellesplen/uteområde.
11. Fellesgarasje m/utstyr som tilhører sameiet.
Oppdatert på sameiermøtet 9. mars 2011
4
12.
13.
14.
15.
Motorisert gressklipper og bensin til denne.
Lekeapparater på fellesområdet.
Lysmaster.
Utgifter i forbindelse med TV-anlegget inn til husvegg.
§ 8. SEKSJONSEIERS ANSVAR
Følgende utgifter/ansvar påhviler seksjonseierne:
1. Maling til vinduer, espalier og gjerde utenfor egen seksjon.
2. Vedlikehold av vinduer og dører som ikke dekkes av huseierforsikringen.
3. Røropplegg i forbindelse med nye installasjoner.
4. Elektrisk installasjoner inne i boligene.
5. Skader som blir påført bygning på grunn av skjødesløshet eller uvettig bruk.
6. Utgifter til reparasjon og fornyelse av varmtvannsbeholder og porselen på grunn
av slitasje og elde.
7. Forhold som berører kjøper og selger ved overdragelse.
8. Egen terrasse utenfor seksjonen.
9. Skader som måtte oppstå ved private inngrep av de opprinnelige installasjoner.
§ 9. PANTERETT
På hver seksjon er tinglyst pantesikkerhet for seksjonseierens forpliktelser overfor
sameiet pålydende kr. 30 000,-. Hver sameier er forpliktet til å medvirke til endring i
sikkerheten om det besluttes av sameiermøtet. Forøvrig gjelder lov om eierseksjoner §
25.
10. MISLIGHOLD
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfelle
der det kan kreves fravikelse etter eierseksjonsloven § 27. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om
salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis
pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks
måneder fra pålegget er mottatt. Det er å anse som vesentlig mislighold hvis
seksjonseieren eller personer seksjonseieren er ansvarlig for, etter gjentatte skriftlige
oppfordringer, ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler og vedtak fattet av
sameiermøtet.
Seksjonseieren er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietaker eller andre
personer som han/hun har gitt adgang til leiligheten eller, uten skjellig grunn, til
eiendommen for øvrig.
Det er også å betrakte som vesentlig mislighold når en seksjonseier etter skriftlig
påkrav ikke betaler sin andel av de av sameiet vedtatte fellesutgifter.
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
Oppdatert på sameiermøtet 9. mars 2011
5
eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve sameieren utkastet før
seksjonen er solgt. Konferer denne bestemmelses første ledd og eierseksjonsloven § 27.
Denne bestemmelse gjelder også for brukere av seksjonen som ikke er sameiere når
den sameier brukeren utleder sin bruksrett fra, samtidig gis pålegg om salg i henhold til
eierseksjonsloven § 26.
§ 11. TVISTER
Eventuelle tvister i forbindelse med sameieforholdet avgjøres ved eiendommens
verneting.
Oppdatert på sameiermøtet 9. mars 2011
6
AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER
1. Partene i avtalen er samtlige seksjonseiere i Furumo sameie (gnr. 135, bnr. 418 og
534 i Ullensaker). Avtalen er bindende for nåværende og fremtidige seksjonseiere.
Endring krever enighet mellom seksjonseierne.
2. Seksjonseierne skal ikke betale noen avgift til sameiet for de rettigheter denne
avtale gir.
3. Den enkelte seksjonseier har rett til bruk av hageparsell utenfor egen seksjon.
4. De enkelte seksjonseiere skal ha fri adgang til tappekran på utsiden av
endeseksjonene i de respektive hus. I tillegg skal det sikres fri passasje mellom
husene til fellesarealer og hageparseller.
5. Seksjonseierne skal gi hverandre og sameiet fri adgang for fremføring av kabler for
sterk- og svakstrøm, vann og kloakk, og andre anlegg som er nødvendig for at
seksjonen skal kunne brukes etter sin hensikt.
Seksjonseierne skal gi plass for montasje av koblingsbokser, sikringsskap o.l.
Fremføring og plassering etter første og annet ledd, skal godkjennes av styret. Dette
er ikke til hinder for at avtale kan inngås mellom to seksjonseiere.
Alle utvendige forandringer som berører bygningsmassen og fellesarealet, skal
forelegges styret for godkjenning.
Dersom anlegg etter første og annet ledd påfører en enkelt seksjon særlige ulemper
eller utgifter, kan styret fastsette godtgjøring for dette.
6. Seksjonseierne og sameiet har hver rett til bruk av en garasje. Garasjene er
organisert i garasjelag. Retten til bruk av garasje kan ikke fraskrives ovenfor
garasjelaget. Retten følger bruksenheten ved kjøp, salg, leie og utleie. Dog kan
seksjonseierne foreta innbyrdes bytte.
Garasjene driftes av garasjelag. De som har garasje i vedkommende lag er medlem
av garasjelaget.
Garasjene kan ikke benyttes til formål som er til sjenanse for andre garasjebrukere.
Nye garasjelag kan opprettes etter vedtak på sameiermøte.
7. Styret kan pålegge seksjonseierne å utføre dugnadsarbeid. Dersom dugnad ikke blir
utført i henhold til skriftlige pålegg, kan styret få arbeidet utført for seksjonseiers
regning.
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
7
HUSORDENSREGLER
§ 1. ALMINNELIGE ORDENSREGLER
Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at bestemmelsene i Husordensreglene blir
fulgt. Seksjonen må ikke brukes slik at den sjenerer andre. Husordensreglene skal sikre
seksjonseierne ro og orden.
Ved bilkjøring i området må det utvises stor forsiktighet. Biler må ikke parkeres slik at
ferdselen forbi de enkelte hus hindres. All parkering foretas på eget ansvar. Risting av
gulvmatter (tepper) må ikke foregå fra vinduer og dører.
Fotballsparking på grøntanleggene er forbudt. Forøvrig må grøntanleggene
behandles med forsiktighet.
Før montering av større utendørs arrangementer som f. eks. flaggstenger,
reklameskilter, gjerder, radio, fjernsyns- og parabolantenner o.l., må seksjonseieren
innhente godkjenning fra styret. Dette gjøres ved å sende styret en skriftlig søknad.
§ 2. REGLER OM RO I SEKSJONENE
Det skal være ro i seksjonene fra klokken 2300 til klokken 0600.
Dans, høylydt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl 0800.
Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 2000 eller på helligdager, og da kun
for den som bebor seksjonen og dennes husstand. Musikkundervisning tillates
bare etter særskilt avtale og med samtykke fra tilstøtende seksjonseiere.
§ 3. SØPPEL OG RENHOLD
Det er ett eller to sett med beholdere for restavfall og papir ved hvert hus.
Seksjonseierne plikter å holde det ryddig rundt beholderne og sørge for at lokkene
holdes på plass. Beholderne skal vaskes ved behov.
Seksjonseierne plikter å følge kommunens krav til kildesortering.
§ 4. TØRKESTATIV
Tøy skal ikke henge utendørs etter kl 1800 dagen før helligdag og høytidsdag og
til neste virkedags morgen.
§ 5. WC, KRANER OG LEDNINGER
Uvedkommende ting - som sanitetsbind, bleier og lignende må ikke kastes i toalettet
da det kan medføre at avløpet tettes.
Kun klosettpapir må kastes i klosettet.
Skyll en gang i blant med flytende avløpsmiddel for at avløpsrørene ikke så lett skal
stoppes til.
Hver seksjonseier plikter å gjøre seg kjent med hvor stoppekranene finnes.
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
8
Ved fravær når det kan påregnes kulde, må seksjonseier sørge for varme i seksjonene,
slik at ikke vannledningene fryser.
§ 6. PARKERING OG BRØYTING
Sameiets gjesteparkeringer er tiltenkt korttidsparkering for beboere og gjester.
Uregistrerte eller hensatte kjøretøy tillates ikke på disse arealene, og Sameiet
påberoper seg retten til å fjerne disse for eiers regning, hvis pålegg om flytting ikke
etterkommes.
Sameiet dekker utgifter til brøyting av veier og gjesteparkeringer samt arealer i
forbindelse med garasjer. Enhver seksjonseier plikter å påse at kjøretøy flyttes fra disse
områdene i forbindelse med brøyting. Skulle det være situasjoner der man er
forhindret fra å flytte kjøretøy, plikter seksjonseieren å måke vekk snøen som ikke ble
ryddet vekk av ordinær snø brøyter.
§ 7. DIVERSE
Hunder og katter må ikke holdes uten spesiell skriftlig tillatelse fra styret. Hundeeiere
pålegges å ha hund i bånd innen sameiets område, uansett kommunale bestemmelser.
Luftingen av hunder skal foretas utenfor sameiets område eller på hundeeierens egen
parsell.
De som har fått tillatelse til å holde hannkatt, plikter å påse at denne er kastrert.
Dokumentasjon leveres styret.
Oljefat må anbringes i god avstand fra husene (minst 5 meter), på forsvarlige stativer
for å unngå ulykker.
Tvister om tolking av disse regler avgjøres av styret.
Styrets avgjørelse kan ankes til første ordinære sameiermøte. Sameiermøte er høyeste
organ.
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
9
INSTRUKS FOR HUSANSVARLIG
§ 1. VALG
Husansvarlig er et verv som går på rundgang blant seksjonseierne i hvert hus.
Husansvarlig har vervet for et år av gangen i perioden 1. januar - 31. desember. Senest
1 måned før skifte av husansvarlig vil styret informere om hvem som overtar vervet..
§ 2. ORGANISASJONSFORHOLD
Husansvarlig er i sitt hus ansvarlig for at seksjonseierne utfører pålagte plikter iht pkt.
3 i denne instruks. Husansvarlig har myndighet til å fordele pliktene blant husets
seksjonseiere/leieboere.
§ 3. ANSVAR OG PLIKTER
1. Snø fjernes slik at det blir lett adgang til restavfalls- og papirbeholdere, parafinfat,
tørkesnorer, teppestativ og postkasser.
2. Gress klippes på den delen av fellesplenen som huset har ansvaret for. Dette skal
utføres regelmessig, slik at gresset ikke blir så langt at det blir vanskelig å klippe.
3. Plukking av papir og annet avfall som måtte finnes på veien langs huset og på
fellesplenen skal utføres når nødvendig.
4. Husansvarlig plikter å gjøre seg kjent med hvor husets utvendige hovedsikringer
er plassert.
5. Ved feil i hovedsikringene kontaktes Hafslund.
6. Husansvarlig skal organisere den årlige våropprydding som blir pålagt av styret.
7. Ved spesielle pålegg fra styret (utvendig maling, kitting, små reparasjoner etc.) for
de enkelte seksjoner, skal husansvarlig være behjelpelig med å sørge for at den
enkelte seksjonseier/leieboer utfører disse innen eventuelle gitte tidsfrister. I
forbindelse med slike pålegg fra styret, skal husansvarlig samlet for hele huset
sørge for å rekvirere nødvendig materiell (maling, kitt, papp, spiker mm.) fra
materialforvalter.
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
10
Skisse over Furumo sameie
målestokk tilnærmet 1 : 1000
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
11
INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER
§ 1. ANSVARSFORHOLD
Materialforvalter i Furumo sameie velges av styret.
Materialforvalter er underlagt styret og samarbeider med dette i sin funksjon.
§ 2. PLIKTER
Materialforvalters arbeidsoppgaver:
1. Holde oppsyn med sameiets fellesgarasje i garasjelag nr. 3 og påse at materiell og
utstyr lagres forsvarlig.
2. Utarbeide en oversikt over sameiets materiell og ajourføre denne ved avgang og
tilgang.
3. Jevnlig kontrollere materiellets og utstyrets tilstand og eventuelt foreta mindre
reparasjoner. Reparasjoner som krever større økonomiske utlegg skal godkjennes
av styret.
4. Innhente godkjenning av styret eller av sameiermøtet ved nyanskaffelser hvis det
krever vesentlig økonomiske utlegg.
5. Koordinere alle innkjøp av felles materiell (maling, trevirke etc.) som skal brukes
til større utbedrings- og reparasjonsarbeider godkjent av sameiermøtet.
Materialforvalter fører også løpende kontroll med forbruket.
6. Påse at sameiets lekeapparater er i forskriftsmessig stand.
7. Står ansvarlig for at hovedettersyn blir gjennnomført av kyndige folk (f. eks
Lekeplassinsepktørene AS) hvert 2. år.
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
12
Vedlikeholdsplan Furumo sameie
Vedtatt på sameiemøtet 26.04.2007
1. Vinduer
Vinduene ble sist gang skiftet ut i 1985. Det bør jobbes for en bevistgjøring av at
utgifter ved nye vinduer må påregnes når vinduene er ca 30-40 år (jf rapport fra OBOS
prosjektering – tabellen periodisk vedlikehold side 3-11).
Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette den enkelte, jf sameiets vedtekter § 7 første
ledd punkt 2.
2. Fasadeutskifting
Må gjøres så snart som mulig og i tråd med vedtektene hvor det fremgår at sameiet
dekker utgifter til panel, men ikke arbeidet. Må ses på i sammenheng med punkt 3-5.
Per mars 2007 og etter avklaring med styret dekkes kun materialutgiftene av sameiet.
3. Maling av fasader
Må gjøres så snart som mulig. Her må styret sterkt vurdere å innhente ekstern hjelp fra
en fargekonsulent. Vedlikeholdsfrekvens anbefalt i tilstandsrapport fra OBOS
prosjektering er 6-12 år avhengig av hvor utsatt for vær og vind.
Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet, jf sameiets vedtekter § 6 første ledd
punkt 1.
4. Vasking av fasader
Må gjøres årlig, selv etter at fasaden males. Det ekstraordinære sameiermøtet i oktober
2006 besluttet at fasaden skal vaskes i 2007.
Per mars 2007 påhviler eventuelle utgifter til dette den enkelte.
5. Overbygg
Enkelte av overbyggene er ikke pene. Det bør utarbeides en plan over hvordan disse
bør se ut og så må arbeidet med å gjennomføre planen iverksettes.
Punkt 2, 3 og 5 er i pristilbud fra ØMFjeld av 29.05.06 beregnet til ca 5 mill + rigg og
riving pluss MVA.
Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet.
6. Rens av synkekummer
Det er synkekummer foran garasjelag 1 (mellom ORV 5 og 9) og ved garasjelag 3
(mellom ORV 1 F, garasjelag 3 og Carl Nordbecks vei). Begge synkekummene ble
renset høsten 2006. Det er uklart om sameiet har flere synkekummer.
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
13
Per mars 2007 påhviler disse utgiftene ( ca 3 000,-) sameiet.
7. Fuktsikring av kjellere
Det er flere leiligheter som har fuktproblemer. Innen sameiermøtet 2010 bør det
avdekkes behov for, og deretter vurderes å utarbeide planer for fuktsikring av kjellere.
Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet
8. Asfaltering av parkeringsplasser
Det er et tilbakevendende spørsmål/krav om å asfaltere der det dag ikke er asfaltert
a. Foran garasjelag 3
b. Foran garasjelag 1
c. Mellom garasjelag 2 og 4
d. På gjesteparkeringen
Når det gjelder punkt c så må dette avklares med kommunen ettersom de eier det
aktuelle området.
I mai 2004 hentet styret inn følgende 3 anbud på asfaltering av de grusbelagte
arealene:
Selskap
Skanska
AB Asfalt
Sentrum Asfalt
Pris pr. m2
asfalt
kr 52,- - 56,kr 85,kr 60,-
Pris pr. m2
oppretting
kr 18,- - 25,kr 25,kr 30,-
Tillegg for
frakt av utstyr
kr 2.750,-
Totalt
Inkl. mva
kr 161.510,kr 215.600,kr 176.400,-
Kr 200.272,Kr 267.344,Kr 218.736,-
Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet
9. Asfaltering veinett i sameiet
Sameiet bør legge opp midler til asfaltering av sameiets private veinettet. Sist dette ble
asfaltert var i på 1980-tallet. Asfalten ser for så vidt bra ut nå, men det er lurt å ta
høyde for at ny asfalt må legges om ca 10 år..
10. Fellesområder/lekeapparat
Etter at lekeparken er oppgradert må det lages plan for å vedlikeholde lekeapparatene
og eventuelle benker. Det foreslås at det settes av årlig 10 000,- og at man hvert 3. år
har fokus på et av fellesområdene.
Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet, jf sameiets vedtekter § 6 første ledd
punkt 11.
11. Vann/avløp
Power Clean har renset dette desember 2006. De mener at denne jobben må gjøres
hvert 5. år. Kostnad rundt 75 000,- Kan ses i sammenheng med punkt 12.
Per mars 2007 påhviler utgiftene til felles vannrør gjennom kjelleren og soilrør fra
kjeller til bad sameiet, jf sameiets vedtekter § 6 første ledd punkt 4.
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
14
12. Ventilasjon
Power Clean har renset dette desember 2006. de mener at denne jobben må gjøres
hvert 5. år.
Kostnad rundt 60 000,-. Kan ses i sammenheng med punkt 11.
Per mars 2007 mener styret at denne utgiften i utgangspunktet ikke påhviler styret,
men den enkelte sameier. Det var sameiet som betalte denne utgiften i desember 2006.
13. Tak
Nortekk forteller at det nye platetaket vil holde i 50 år (garantitid for arbeid og
reklamasjon er 10 år). Likevel må det utarbeides rutiner på hvor ofte taket skal sjekkes
og ødelagte/bøyde takplater må skiftes. Takplatene kan ødelegges ved at man går på
taket.
14. Tabelloversikt gjennomføring:
Årlig vedlikehold:
Hva
Ansvar
Utgift
Fasadevask
Rense synkekummer
Den enkelte sameier
Styret
Ca 3 000,-
År
Hva bør gjøres
Utgift
2007
Utvendig kledning
Maling (6-år)
Ca 300 0000,Ca 75 000,-
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nye lekeapparat
Ca 80 000,-
Ettersyn lekeapparatene
Vann/avløp og ventilasjon
Ca 10 000,Ca 135 000,- for alle leiligheter
Maling (6-år)
Ettersyn lekeapparatene
Ca 75 000,Ca 10 000,-
Vann/avløp og ventilasjon
Ettersyn lekeapparatene
Vinduer må vuderes utskiftet
Maling (6 år)
Vinduer må vuderes utskiftet
Ettersyn lekeapparatene
Vinduer må vuderes utskiftet
Ca 135 000,Ca 10 000,Ca 100 000,Utgifter for
Ca 75 000,Utgifter for
Ca 10 000,Utgifter for
Vann/avløp og ventilasjon
Ettersyn lekeapparatene
Ca 135 000,- for alle leiligheter
Ca 10 000,-
Maling (6 år)
Ettersyn lekeapparatene
Vann/avløp og ventilasjon
Ca 75 000,Ca 10 000,Ca 135 000,- for alle leiligheter
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Oppdatert på sameiermøte 9. mars 2011
for alle leiligheter
den enkelte: ???
den enkelte: ???
den enkelte: ???
15

Similar documents