Økonomiplan 2015 - Krødsherad kommune

Comments

Transcription

Økonomiplan 2015 - Krødsherad kommune
Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan
2015 – 2018
Ettersynsperiode: 04.12.14 – 18.12.14
Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14
Innhold:
 Rådmannens forslag
 Budsjettskjemaer
 Formannskapets behandling av 04.12.14
KRØDSHERAD
KOMMUNE
ÅRSBUDSJETT FOR 2015
ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 – 2018
Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende.
Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.
Rådmannens forslag
1
Innhold
Innhold ................................................................................................................................ 2
1. INNLEDNING OG HOVEDTREKK............................................................................. 3
1.1 INNLEDNING. ......................................................................................................... 3
1.2 STATSBUDSJETT ET OG STATLIGE RAMMEBETINGELSER ....................... 6
1.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING. ................................................................................ 9
1.4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLANARBEIDET ........... 9
1.5 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG
ØKONOMIPLAN. ........................................................................................................ 12
1.6 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER: ......................................... 13
2. DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. ............................................................ 14
2.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET FOR 2015 OG
ØKONOMPLANEN 2015-2018 .................................................................................. 14
2.2 SEKTOR 1 – ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER .............................. 17
2.3 SEKTOR 2 - OPPVEKST. ..................................................................................... 22
2.4 SEKTOR 3 - HELSE OG OMSORG. .................................................................... 27
2.5 SEKTOR 6 - TEKNIKK, NÆRING OG MILJØ. .................................................. 32
2.6 SEKTOR 5 - NAV .................................................................................................. 37
3. INVESTERINGSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. ............................................. 39
2
1. INNLEDNING OG HOVEDTREKK
1.1 INNLEDNING.
Arbeidet med budsjettet for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 har vært krevende og
det er behov for å iverksette betydelige tiltak for å klare å komme i balanse.
Administrasjonen har igjennom hele 2014 arbeidet med iverksetting av innsparingstiltak
som er vedtatt for 2014 og de krav til ytterligere innsparinger som økonomiplanen
skisserte for 2015. Budsjettet for 2014 ble balansert med bruk av fond noe man ikke kan
fortsette med. Det har derfor vært nødvendig med ytterligger tiltak i 2015 for å kunne
legge frem et budsjett i balanse for 2015. Kommunen har ikke store fondsreserver som
kan benyttes og en kan heller ikke forvente vekst i inntektene fra sentrale myndigheters
side noe.
I denne situasjonen er det viktig at man har fokus både på omstilling og på utvikling og
både et kort og et lengre perspektiv. Det er viktig å legge til rette for fortsatt vekst i
folketallet for å unngå nedgang i de frie inntektene; skatt og rammetilskudd.
Det er i budsjettet for 2014 og med de forslag som følger av budsjettforslaget for 2015
innarbeidet reduksjoner på 6 mill. kroner i driften. Innsparingene tas ut i form av
stillingsreduksjoner og det gjøres også organisasjonsmessige grep for å kunne motvirke
høyere kostnader og gi mest mulig og best mulig tjenester for de ressursene man har til
rådighet. Fra alle sektorer vises stor lojalitet og innsatsvilje i forhold til de politiske
føringene som er gitt. Det er særs viktig at det blir en politisk støtte til det arbeidet som
gjøres. Reduksjonene og endringene er helt nødvendig dersom man ikke skal bruke mer
penger enn man har, med de konsekvenser det igjen vil gi for driften. For perioden utover
2015 vil det være ytterligere behov for reduksjoner/økte inntekter dersom man skal kunne
foreta ytterligere investeringer. Man må også ha beredskap for at dagens skatt og
rammetilskudd reduseres.
Krødsherad kommune har en dyktig og fleksibel arbeidsstokk med god fagutdannelse og
lang ansiennitet innenfor sitt område. Dette sammen med lokalkunnskap og
tilpasningsdyktighet blant våre ansatte, gjør det mulig å ivareta våre brukere på en god
måte. I arbeidet med omstilling vektlegges brei involvering og endringer som gir økt
myndiggjøring og ansvarliggjøring av ledere og medarbeidere.
I løpet av 2014 har en også begynt på en gjennomgang av bygningsmassen og de
utfordringer den gir. Kommunen har flere tusen kvadratmeter bygningsmasse og rundt 60
utleieenheter. Bygningsmassen er dels svært gammel og nedskrevet for mange år siden.
Selv om det er gjort noen tilpasninger er det mindre tiltak i forhold til den totale
bygningsmasse. Også «nyere» bygg begynner å få behov for vedlikehold. Eksempelvis
vil leiligheter fra åtti og nittitallet ha behov for rehabilitering av våtrom, behov for
opprusting utvendig/innvendig etterisolering mv. Det ble i budsjettet for 2014 lagt inn 0,5
mill. kroner til bygningsvedlikehold. Dette er svært lite i forhold til behovene. Det er
også for lite personellressurser på driftssiden, i forhold til omfanget av bygningsmassen
og uteområder og det går igjen utover bygningsdriften.
3
Teknisk sektor har basert på egne gjennomganger og vurderinger og ved innhenting av
informasjon fra elektro og VVS firma anslått følgende kortsiktig vedlikeholdsbehov:
Kortsiktig vedlikeholdsbehov; bygg, vvs, elektro
Radontiltak - behov 2015
Krøderen skole
Noresund skole
Noresund barnehage
Kommunale boliger (omsorg og ord utleie)
Kryllingheimanlegget
Økt driftspersonell (hvis vi selv skal gjøre deler av vedlikeholdet)
Sum
mill. kr.
0,5
4,0
2,2
0,3
2,9
2,7
0,8
13,4
I tillegg kommer behov knyttet til svømmehall, samfunnshus, kommunehus mm.
I tillegg kommer også behov for enøktiltak. Selv om man skulle utføre nødvendige
vedlikeholdstiltak vil man fortsatt ikke gjøre noe med funksjonalitet og byggene vil
fortsatt fremstå som «gamle». Beskrivelsen ovenfor kan høres dramatisk ut men det
nødvendig å gjøre disse vurderingene. Dette slik at en kan gjøre de rette valgene i forhold
til bygningsmassen både økonomisk og i forhold til å ha formålstjenlige bygg. Det bør
derfor gjøres en videre vurdering av hvor mye bygg man skal eie og vedlikeholde, om
man skal erstatte gammelt med nytt og mulige finansieringskilder. Dette blir ikke minst
viktig i forbindelse med vurdering av skolestrukturen. Det er ikke lagt inn midler til
vedlikehold/investeringer i på skolesiden utover ivaretakelse av liv og helse. Dette må en
komme tilbake til når saken er behandlet. Selv med de investeringer som er lagt inn, blir
det behov for reduksjoner eller andre tiltak i 2016 og fremover.
I budsjettgrunnlaget har en forsøkt å budsjettere mest mulig realistisk og åpent i forhold
til konsekvensene av å videreføre driften uten at man i realiteten har skulte kutt.
Merkostnader som følge av endrede behov er tatt inn i rammen for sektorene som det
fremgår av sektoroversiktene. Dette synliggjør også de faktiske behovene for tiltak, men
det er viktig å se på helhetsbildet i sektorene når man ser på de foreslåtte tiltakene.
Det er innarbeidet 1,5 mill. kroner som innsparingskrav i de to store sektorene helse- og
omsorg og oppvekst og på NAV 0,1 mill. kroner. Innenfor sentraladministrasjonen/teknisk sektor er det innarbeidet krav om utgiftsreduksjon på 0,5 mill. kroner på
administrasjon og. I tillegg har en ved omdisponering av stillinger dekket opp for 0,4
stilling der eksternt tilskudd er falt bort. Dersom man tar med det, er reduksjonen på 0,8
mill. kroner. Ytterligere kutt i sentraladministrasjonen vil bety mindre støtte til de øvrige
sektorene og ytterligere press på dem. Tiltakene er nærmere omtalt under den enkelte
sektor.
I budsjettet for 2014 ble det innarbeidet betydelig økte inntektskrav knyttet til økte
husleier m.v. Det er derfor ikke mulig med vesentlig økning på disse inntektene i 2015
utover helårsvirkning av økningen i 2014.
4
Også i 2015 er det grunnlag for gode tjenester og stor produksjon og det er gledelig at
Sundestua nå blir et sted med liv og røre. Et annet positivt element i budsjettet er at
statsbudsjettet gav rom for noen påplussinger i forhold til det opplegget som lå i forrige
økonomiplan. Påplussingene er dels en oppfølging av statlige forventinger og pålegg og
er som følger:
Styrking/påplusninger i budsjettet i forhold til forrige økonomiplan
Skolepc – sektoren slipper å dekke dette selv
Kjøp av trygghetsalarmer
Valg 2015
Oppfølging ungdataundersøkelsen
Dagsenter demente - krav fra 2015
Reduksjon inntekt premieavvik, jfr. påplussning i fjor og usikkerhet skatteanslag
Psykiatri/skolehelsetj.
Norefjell destinasjon
Oppfølging kommuneplanen
Legetjeneste gamle mester
Lyssetting gamle mester
Sum
Beløp
200 000
200 000
50 000
50 000
100 000
500 000
100 000
50 000
250 000
25 000
60 000
1 585 000
God budsjettdisiplin og overføring av innsparinger i sektorene.
Sektorene i Krødsherad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i
stramme økonomiske tider. Det utvises også en god helhetsforståelse. Dette har medført
at kommunen har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode
holdninger og god budsjettdisiplin er fortsatt viktig for at vi i fellesskap skal nå
økonomiplanperiodens målsetting. Fra rådmannens side er det viktig at man viderefører
ordningen med at sektorene tildelte rammebudsjetter kan overføres til nytt år dersom man
har innsparinger. Det foreslås derfor at kommunestyret gjør vedtak om dette. Tilsvarende
må en ta medansvar for merkostnader som kan henføres til eventuell for svak oppfølging
i sektoren. Overføring av innsparte midler i sektorene forutsetter at kommunen samlet
sett har overskudd. Ved et eventuelt underskudd må man i henhold til budsjett- og
regnskapsforskriftene trekke inn overskuddet og eventuelt finne andre måter å belønne
god budsjettdisiplin.
Noresund 27.11.2014
Anita Larsen
Rådmann.
5
1.2 STATSBUDSJETT ET OG STATLIGE RAMMEBETINGELSER
Statsbudsjettet for 2015 gir fortsatt en stram ramme for kommunens økonomi.
Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en vekst i de samlede inntekter til
kommunesektoren på 6,2 mrd. (1,5 %). Veksten er beregnet med utgangspunkt i anslått
inntektsnivå ved utgangen av 2014 som ble gjort i revidert nasjonalbudsjett i mai 2014.
Samlede inntekter omfatter skatt og rammetilskudd (frie inntekter), øremerkede tilskudd
og kommunens øvrige inntekter (avgifter, husleier, egenbetaling for tjenester m.v.)
Av veksten i de samlede inntekter er veksten i de frie inntekter på 4,4 mrd. kroner med
henholdsvis 3,9 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene.
Veksten i de frie inntektene er som nevnt beregnet utfra forventet inntektsnivå ved
utgangen av 2014 i revidert nasjonalbudsjett 2014, som ble lagt frem i mai i år. Man la da
til grunn en redusert skatteinngang i 2014 på om lag 1,2 mrd. kroner før man beregnet
veksten fra 2014 til 2015. Fra mai til oktober da statsbudsjettet ble lagt frem, er
skatteanslaget for 2014 ytterligere nedjustert med 0,9 mrd. kroner. Skattesvikten på 0,9
milliarder er det tatt høyde for ved beregning av veksten på 4,4 mrd. kroner mens svikten
på 1,2 mrd. må dekkes av kommunene. Etter at statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem
indikerer skatteutviklingen i 2014 at det blir en ytterligere svikt i skatteinntektene i
kommunesektoren som må dekkes av kommunene innenfor det økonomiske opplegget
for kommunesektoren. Den reelle veksten i de frie inntektene blir således slik det ser ut
nå, kun på om lag 2 milliarder kroner, dersom man legger til grunn opprinnelig forventet
skattevekst (som var utgangspunktet for rådmannens forslag til budsjett for Krødsherad
kommune for 2014 og som kommunestyret vedtok å høyne med 0,5 millioner kroner).
I rådmannens budsjettforslag for 2015 har en lagt til grunn statsbudsjettets forutsetninger
for vekst i skatteinntektene/inntektsutjevningen som nå ser ut til å være usikkert. Det har
vært budsjettforhandlinger i stortinget. Informasjon om eventuelle konsekvenser for
kommunen av budsjettforliket er ikke kommet enda og således ikke innarbeidet i
rådmannens budsjettforslag. Endelig vedtak i stortinget vil foreligge i desember.
Veksten i de frie inntektene må ses i sammenheng med økte utgifter for
kommunesektoren knyttet til befolkningsutvikling og økte kostnader til pensjon utover
pris og lønnsvekst. Dette er beregnet til 2,6 mrd. kroner. Dette er nivået
kommunesektoren må ha for å videreføre tjenestetilbudet med dagens standarder og
dekningsgrader. Innenfor veksten i de frie inntektene er det forventet at kommunene skal
- styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste med 0,2 mrd. kroner,
- styrke kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser med 0,2
mrd. kroner.
0,1 mrd. kroner er beregnet kostnad til dekning av mer fleksibelt barnehageopptak.
0,2 mrd. av veksten i de frie inntektene er begrunnet i behovet for fornying og opprusting
av fylkesveiene (fylkeskommunene).
6
Gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren fra 2014 til 2015 er
anslått til 3,0 %. Deflatoren benyttes når staten prisjusterer de frie inntekter (skatt- og
rammetilskudd). Beregnet lønnsvekst (ca. 2/3 av vektingen i deflatoren) inngår med 3,3
%.
Kostnadselementer som ikke dekkes av deflatoren er:
- Endringer i rentekostnader
- Endringer i pensjonskostnader som blir høyere eller lavere enn
lønnsveksten
- Demografikostnader. Økt folketall, økt andel eldre m.v. må dekkes
innenfor den generelle veksten/veksten i de frie inntekter utover pris og
lønnsjusteringen som ligger i deflatoren. Dette får også
omfordelingsvirkninger ved at kommuner med høyere vekst enn
gjennomsnittet vil få større andel av inntektene mens kommuner med
nedgang i folketall eller lavere befolkningsvekst enn snittet får mindre
del av «potten»
Ovennevnte kostnadselementer må dekkes av realveksten i de frie inntektene eller ved
reduksjon/omstillingstiltak i kommunen.
Det er i statsbudsjettet lagt inn følgende korreksjoner i rammetilskuddet for 2015
sammenliknet med 2014 (største sakene med konsekvens for Krødsherad):
Økninger i rammetilskuddet:
- Økning av tilskudd til private barnehager opp til 98% av utgifter til kommunale
barnehager – halvårseffekt i 2014 og resterende i 2015
- Valgfag 10. trinn, halvårseffekt i 2014 og resterende i 2015
- Økt kommunal egenandel statlige barnevernsinstitusjoner
- Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling barnehage, detaljert opplegg fremgår ikke
av forslag til statsbudsjett.
- Brukerstyrt personlig assistanse, er foreslått rettighetsfastsatt fra 2015 for
personer under 67 år. KS har spilt inn til regjeringen at korreksjonen er for lav i
forhold til forventede merkostnader
- Økt kommunal egenbetaling for plassering i barnevernsinstitusjoner
Reduksjoner i rammetilskuddet:
- Avvikling av kulturskole i SFO, halvårseffekt i 2014 og resterende i 2015
- Avvikling av frukt og grønt i skolen, halvårseffekt i 2014 og resterende i 2015
- Uttrekk finansiering av samhandlingsreformen
- Uttrekk utbygging av tilbud til øyeblikkelig hjelp – begrunnelse
dobbelfinansiering
- Redusert rammetilskudd pga forventet økt andel med kontanttilskudd og færre i
barnehage
- Økt maksimalpris i barnehage, 100 kr pr mnd utover pris og lønnsvekst
Korreksjonene i rammetilskuddet gjøres med bakgrunn i innbyggertall. Den reelle
konsekvensen for den enkelte kommune vil på en del områder avvike fra dette.
Vekstkommunetilskuddet økes og finansieres ved omfordeling mellom kommunene.
Krødsherad har ikke hatt tilstrekkelig befolkningsvekst de siste tre år for å få dette
7
tilskuddet og er dermed med å finansiere økt tilskudd til kommuner som er omfattet av
ordningen. Småkommunetilskuddet opprettholdes inntil videre men vil inngå i
vurderingen som gjøres ved gjennomgang av inntektssystemet som skal gjøres i 2016.
Eventuelt bortfall vil kunne komme i 2017. Dette utgjør i underkant av 5,5 mill. kroner
for Krødsherad.
Skattøre 2015.
 Den kommunale skattøren for personlige skattytere settes ned med 0,15 % til
11,25 % i 2015. Det overordnede målet er fortsatt at skatteinntektene skal utgjøre
40 % av de samlede inntektene.
Småkommunetilskuddet.
 Tilskuddet er prisjustert. For 2015 utgjør dette for Krødsherad kommune
kr. 5.475.000 (del av rammetilskuddet).
Innbyggertall.
 Telletidspunkt er 1.7. 2014 for innbyggertall og aldersfordeling i utgiftsutjevning
som grunnlag for rammeoverføring 2015. For inntektsutjevning i 2015 er
telletidspunktet 1.1.2015.
Anslag for vekst i de frie inntektene for Krødsherad kommune – særskilte forhold
som påvirker rammetilskuddet i 2015
Rådmannens forslag til budsjett baserer seg på statsbudsjettets forutsetninger.
Skatteanslaget kan som nevnt basert på den siste utviklingen i skatteinntekter i
kommunesektoren, være for høyt. Kommunens skatteinntekter består av skatteinngang og
inntektsutjevning som inngår som del av rammetilskuddet. Veksten i rammetilskudd øker
mer enn gjennomsnittet for kommunene. Dette er knyttet til utgiftsutjevningen som ligger
i rammetilskuddstildelingen. Den er basert på blant annet befolkningsvekst og
befolkningssammensetning. Utgiftsutjevningen beregnes med utgangspunkt i
innbyggertall per 1.juli. Fra 1.7.2013 til 1.7.2014 har Krødsherad hatt en høyere vekst i
antall personer over 90 og dette vektes relativt høyt ved beregning av utgiftsutjevningen.
Antall barn på 1 år som mottar kontantstøtte er økt i perioden. Dette sammen med en noe
høyere vekst i innbyggertall enn landsgjennomsnittet, er hovedforklaringen til at
kommunen har en høyere vekst i rammetilskuddet enn gjennomsnittet. Små endringer får
relativt stor betydning og man kan fort få en motsatt effekt neste år. Veksten i antall
innbyggere har som det er redegjort for nedenfor flatet ut i løpet av 2014 og ligger nå
under landsgjennomsnittet.
8
1.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING.
Fra bunnåret 2008 har det vært en økning i folketallet det enkelte år. Så langt i 2014 er
netto økningen i folketall på 11 mot 25 innbyggere på samme tidspunkt i fjor. En analyse
av tallene viser at det over flere år har vært nettoinnflytting fra utlandet som har bidratt til
befolkningsveksten. Det er positivt at man fortsatt har en vekst i folketallet men en viss
bekymring til at den har avtatt. Hvis dette fortsetter svekkes inntektsgrunnlaget for
kommunen.
1.4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG
ØKONOMIPLANARBEIDET
Arbeidet med årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 er en videreføring av de
arbeidsformer som er lagt til grunn for de siste års budsjettarbeid. Som i fjor har man hatt
økt fokus på økonomiplanperioden. Det har også vært et betydelig fokus på
administrasjonens arbeid med iverksetting av innsparingstiltak i 2014 og arbeidet med
ytterligere tiltak for 2015. Selv om øvrige år i økonomiplanperioden kun er
retningsgivende er det viktig å se konsekvenser av beslutninger i årsbudsjettet for senere
år. Økonomiplanen er et verktøy for å kunne gjøre en vurdering av strategiske valg og det
er også nødvendig å se omstillingsarbeidet med et perspektiv utover årsbudsjettet.
Prinsippet med rammebudsjettering (nettobudsjett) er videreført og budsjettet presenteres
som tidligere på hovedtallsnivå/sektornivå. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter
netto rammer for følgende områder.
9






Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur.
Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole.
Helse og omsorg
NAV
Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA.
Frie inntekter og finanskostnader og inntekter.
For hver sektor er det utarbeidet en tabell som viser endringer fra vedtatt nettoramme for
2014 til forslag til budsjett for 2015. Det vises til nærmere omtale i kapittel 2.
Budsjettarbeidet i formannskapet startet 12.6.2014. Møtet hadde følgende innhold:




Status tertialrapport 1/2014.
Skatteinngangen pr. 31.5.2014.
Hovedtrekkene fra kommuneproposisjonen for 2015 – konsekvenser for
Krødsherad.
Foreløpig status for budsjett 2015
Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 2015
budsjettet:


Netto rammebudsjettering skal videreføres.
Utarbeide et budsjett i balanse med følgende konkrete krav til den enkelte sektor:
 Gjennomføre en budsjettprosess som gir innsparinger på 1,5 mill. kroner i
henholdsvis oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren og 0,7 mill.
kroner i sentraladministrasjonen/teknisk sektor
10
Budsjettprosessen har vært som følger:
19.mai.14
Stortingets kommuneproposisjon foreligger.
Budsjettdrøftinger med formannskapet, forutsetninger for
12.6 2014
budsjettarbeidet.
Møte med hovedtillitsvalgte og ledere, informasjon om
budsjettarbeidet og utfordringer knyttet til dette. Informasjon om
16.6.2014
signaler fra formannskapet
Sektorene arbeider med budsjettforslag og innspill til tiltak. Arbeidet
har vært innrettet mot at administrasjonen skal å ha mest mulig
August/november. oppdaterte tall til de politiske møteplassene.
16.9.2014
Formannskapet informeres om tertialrapport og status budsjettarbeid
8.10.2014
Statsbudsjettet foreligger.
Formannskapet informeres om statsbudsjettet og konsekvenser for
9.10.2014
Krødsherad
23.10.2014
Arbeidsmøte budsjett i formannskapet.
Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Statusgjennomgang og
20.11.2014
gjennomgang tiltak.
Forslag til budsjett og økonomiplan fra rådmannen foreligger –
27.11.2014
informasjon til kommunestyret
28.11.2014
Orientering om budsjettforslaget til de hovedtillitsvalgt og ledere
Budsjettmøter i de politiske partiene. Partiene drøfter det
administrative budsjettforslag. Partiene utarbeider evt.
28.11 – 5.12.14
endringsforslag.
04.12.2014
Budsjettbehandling i administrasjonsutvalget.
Formannskapets budsjettbehandling. Endelig budsjettdokument fra
administrasjonen behandles. KL § 45 Årsbudsjett, p.2.:
”Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette.
Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet” KL §
45 Årsbudsjett, p.3.: ”Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag
til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst
04.12.2014
14 dager før den behandles i kommunestyret.
18.12.2014
Kommunestyrets budsjettbehandling.
Administrative tilpasninger av detaljbudsjettet i forhold til
Uke 52
Kommunestyrets vedtak.
11
1.5
SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR
ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.
Lønnsvekst
Lønnsvekst som følge av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i sektorenes rammer med
helårsvirkning for 2015. På fellespost under sentraladministrasjonen er det lagt inn i 1,5
mill. kroner til dekning av lønnsoppgjøret for 2015 basert på regjeringens anslag for
lønnsvekst i kommunesektoren på 3,3 % fra 2014 til 2015. Overhenget fra 2014 til 2015
er høyere enn foregående år og derfor blir den sentrale lønnsavsetningsposten lavere enn i
2014.
For resten av økonomiplanperioden har en lagt til grunn faste priser (nominelt nivå fra
2015). Tilsvarende er gjort på inntektssiden. Dette innebærer at forventet prisjustering av
inntektssiden som blir gjort når statsbudsjettet legges frem vil dekke lønnsveksten.
Pensjonskostnader
Netto pensjonskostnad er budsjettert med 19,1 % til KLP og 11,6 % til Statens
pensjonskasse (SPK). Tallene er usikre da det gjøres mange endringer i
pensjonsordningene for tiden. I tillegg vil kostnadene bli påvirket av hvordan
lønnsoppgjøret faller ut neste år. Satsene er redusert noe fra 2014 budsjettet og
differansen er avsatt til å kunne dekke opp for evt. merkostnader når man får
reguleringspremien fra pensjonskassen.
I tillegg er det budsjettert med utgiftsføring/ amortisering av tidligere opparbeidet
premieavvik, som ved utgangen av 2013 var på netto 9,7 mill. kroner. Det er ikke
budsjettert med et positivt premieavvik i 2015 for å saldere driften. Premieavviket må
dekkes inn over 7 år og det er lagt til grunn av man avsetter premieavviket til dekning av
de påfølgende års utgifter. Det er derfor heller ikke tatt høyde for økte amortiseringskostander i årene 2016 og utover. Disse vil med nevnte opplegg kunne dekkes av
pensjonsfond.
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt
område.
Forsikringer.
Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler.
Energikostnader /Strømkostnader.
Utgifter til energikostnader er lagt inn i henhold til forventet forbruk i 2014.
Prisvekst for øvrig.
Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å
kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst
innenfor egne sektorrammer. Som det fremgår av omtalen under sektorbudsjettene er det
12
dekket opp for økninger der endringen går betydelig over ordinær prisvekst eller er
knyttet til tjenester man kjøper fra andre.
1.6 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER:
Bruk av stillingsressurser.
Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger.
Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme
på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og
økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Det kan ikke foretas
økninger i stillinger som medfører økte utgifter utover de rammer som foreligger i vedtatt
budsjett.
Lærlinger
Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av
lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den
stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens
bestemmelser.
Kompetanseutvikling.
Kommunestyrets vedtak om studiestipend til videreutdanning av kommunalt ansatte for å
oppnå bedret sykepleierdekning gjelder.
Lederutvikling.
Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste
ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt
midler spesielt til dette formål.
Planstrategi for Krødsherad kommune
Gir overordnede føringer som skal vektlegges i alle sektorer.
13
2. DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN.
2.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET FOR 2015 OG
ØKONOMPLANEN 2015-2018
Tabellen nedenfor viser hovedoversikten for driftsbudsjettet for perioden 2015 til 2018.
Første år i perioden er bindende mens de øvrige år er retningsgivende.
HOVEDOVERSIKT
2014-2017
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre skatter
Generelle statstilskudd
Sum frie inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finans og gjeld
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidl. års mindreforbr.
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til inv.budsjett
Sum overf. Inv.budsjett
Til fordeling drift
VEDTATT
BUDSJETT 2014
2015
2016
2017
2018
-58 109 000
-59 728 000
-59 728 000
-59 728 000
-59 728 000
-66 490 000
-70 206 000
-70 206 000
-70 206 000
-70 206 000
-1 900 000
-1 950 000
-1 950 000
-1 950 000
-1 950 000
0
0
0
0
-1 300 000
-1 300 000
-1 300 000
-1 300 000
-1 300 000
-127 799 000
-133 184 000
-133 184 000
-133 184 000
-133 184 000
-1 950 000
-1 350 000
-1 350 000
-1 350 000
-1 350 000
3 238 000
2 905 000
3 032 000
3 195 000
3 131 000
5 205 000
5 902 000
6 595 000
7 108 000
7 484 000
6 493 000
7 457 000
8 277 000
8 953 000
9 265 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
546 000
200 000
200 000
200 000
200 000
0
0
0
0
-2 352 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-1 681 000
325 000
325 000
325 000
325 000
200 000
640 000
640 000
640 000
0
200 000
640 000
640 000
640 000
-122 987 000
-125 202 000
-123 942 000
-123 266 000
-122 954 000
17 545 000
21 882 000
21 882 000
21 882 000
21 882 000
41 942 000
42 092 000
42 058 000
42 058 000
42 058 000
49 276 000
47 123 000
47 123 000
47 123 000
47 123 000
11 180 000
11 076 000
11 016 000
11 016 000
11 016 000
3 044 000
3 029 000
3 129 000
3 129 000
3 129 000
-1 266 000
-1 942 000
-2 254 000
1. Admin./fellesdrift
2. Oppvekst
3. Helse, sos. og omsorg
4. Teknikk næring og miljø
5. Nav
Ufordelt innsparing
Sum netto driftsramme
122 987 000
125 202 000
123 942 000
123 266 000
122 954 000
Overskudd/avsetninger
0
0
0
0
0
14
Fellesutgifter og fellesinntekter
Skatt, rammetilskudd, andre skatter og statstilskudd
For årsbudsjettet 2015 er de frie inntektene (summen av skatt og rammetilskudd) lagt inn
i henhold til statsbudsjettforslaget. Det foretas en løpende utjevning av skatteinntektene
som skjer via rammetilskuddet, således er det summen av de to inntektene som er viktig å
vurdere. Inntektsutjevningen medfører en trygghet når skatteinngangen blir lavere enn
landsgjennomsnittet men innebærer også at man kun får en del av den skatteveksten når
den er høyere enn landsgjennomsnittet.
Det er lagt til grunn at de frie inntektene videreføres på 2015-nivå i resten av
økonomiplanperioden. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015-priser og det er således
ikke lagt inn prisvekst på inntektssiden eller utgiftsiden. Erfaringsmessig tilsvarer
utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste
fall får inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Av rammetilskuddet utgjør
det såkalte småkommunetilskuddet 5,5 mill. kroner. Regjeringen har bebudet at
inntektssystemet vil bli gjennomgått i 2016 med iverksetting av endringer fra 2017.
Småkommunetilskuddet vil bli vurdert som del av gjennomgang av inntektssystemet og
man må forberedte på at det kan falle bort helt eller delvis.
Eventuell økning i de frie inntektene må en anta vil gå til å dekke økte kostnader slik man
ser det i 2015. En burde i økonomiplanen tatt høyde for at inntektene kan gå ned for å
redusere usikkerheten. Således er dette et optimistisk anslag.
Skatt på eiendom er videreført på samme nivå. Generelle statstilskudd er
rentekompensasjon fra staten knyttet til tidligere investeringer. Kompensasjonsbeløpet
påvirkes av endringen i markedsrenten og er justert ned til det nivå som var i regnskapet
for 2013.
Renteinntekter og utbytte
Krødsherad kommunestyre har i 2009 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning
av Everkets framtidige investeringsoppgaver:
”Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr.
Everkstyre-vedtak i sak 20/08, men Everket må finansiere dette innenfor de
rammer som nettdriften dekker.
Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel
av finansinntekter fra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor
nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til
nettdriftsregnskapet.
Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på
ansvarlig lån og utbytte.”
Vedtaket tilkjennegir klare signaler fra eier om forventet årlig uttak av midler.
Renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente
NIBOR + 0,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 2015 er kr. 800.000
(1,8% +0,5%). NIBOR-renten ligg pt. under dette nivået. Renteinntektene og
renteutgiftene ses i sammenheng og utslagene av renteendringer utgjør om lag det samme
både på inntekts- og utgiftssiden.
15
Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets
vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Vedtak om disponering av utbytte
gjøres når regnskapet legges frem og er ikke innarbeidet i budsjettforslaget.
Rente- og avdragsutgifter.
Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak pr. 1.1. 2015 med 3,0%
mot 3,5 % i 2014. Det er videre innarbeidet økte renter og avdragskostnader som følger
av forslag til investeringsbudsjettet. En har også innarbeidet konsekvensene av at man
nedbetaler på eksisterende lån.
Avsetninger
Avsetninger til fond er i henhold til tidligere vedtak og til selvkostfond.
Overføring til investeringsregnskapet.
Det er innarbeidet 0,2 mill. kroner i overføring til investeringsregnskapet, dette gjelder
finansiering av PC-kjøp i skolen. Et sunt økonomisk prinsipp er å ha rom for
driftsfinansiering av en større del av investeringene.
Til fordeling drift
Dette er det beløpet man har igjen av felles inntektene til drift i sektorene etter at renter
og avdrag er dekket inn. I tabellen ser man nettorammene til sektorene og utviklingen i
dem. I de beløp som fremkommer er rammereduksjoner og økte sektorinntekter trukket
ut. For en mer detaljert oversikt over de ulike korreksjoner som er lagt inn fra 2014 til
2015 vises til sektoromtalen. Der er det også redegjort for hvilke tiltak som er
innarbeidet.
Nederste linje før netto driftsramme viser ufordelt innsparingskrav for perioden 2016 til
2018. Årsaken til at man får minustall er konsekvenser av investeringene som er
innarbeidet. Disse innsparingene er det ikke funnet inndekning for og må arbeides videre
med i budsjettarbeidet for 2016. Tallene er en synliggjøring av at omstillingsarbeidet og
arbeidet med å øke inntektsgrunnlaget må fortsette. Investeringene som gjøres bør ha som
mål å bidra til reduserte driftskostnader.
Sentrale anbefalinger til kommunene.
 Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene avhengig av
nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er nødvendig for å kunne takle
svingninger på både utgifts- og inntektssiden. Egenfinansieringsdel ved
investeringer må ha høyt fokus. Dette er et viktig grunnlag for å styrke
kommunens økonomiske stilling
 Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunene må i
økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt
lånegjeld.
16
2.2 SEKTOR 1 – ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER
POLITISK STYRING.
Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre.
 Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for
sektorene, som planutvalg og administrasjonsutvalg.
Formannskapets faste medlemmer er klientutvalg.

Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling
gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer.
SENTRALADMINISTRASJONEN, FELLESDRIFT, KULTUR.
Administrasjonen omfatter kommuneovergripende funksjoner herunder
sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten samt
kulturadministrasjon.
I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som
følger:
 Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester
 All virksomhet skal drives, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover,
forskrifter og nasjonale føringer.
 Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft.
 Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning.
 Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre
arbeidsplasser.
 Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse.
 Sikre at alle arbeidstakere bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass.
 Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen.
 Utvikle en fleksibel organisasjon med ”tverrsektorielt og
virksomhetsoverbyggende blikk.”
 Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift.
 All drift skal skje med fokus på HMS.
 Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen.
 Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen.
 Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner.
For kulturområdet gjelder følgende mål i henhold til gjeldende kommuneplan.
 Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder.
 Styrke kulturtilbudet i Krødsherad.
 Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen.
 Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet.
 Tilrettelegge for voksenopplæring.
17



Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid.
Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet.
Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd.
For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår
av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer.
Bemanning.
Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på
den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og
økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon.
Bemanningen i sentraladministrasjonen omfatter følgende:
- økonomi, lønn, regnskap, innfordring
- skatteoppkrever
- IT
- overordnet og samordnet personalarbeid
- politisk sekretariat
- arkiv og dokumentsenter
- informasjon
- publikums- og telefontjeneste
- kommuneutvikling
- beredskap
- husbankens låne- og tilskuddsordninger
- bevilgninger etter alkoholloven og kontrollordninger
- M.m.
Kultur har fra 2012 ingen egen bemanning. Oppgavene ligger under
sentraladministrasjonen ved rådmannen. Dette innebærer at man ikke har fokus på
utvikling av kulturoppgavene utover det som løses gjennom andre prosjekter, løende
saksbehandling og tilskuddsbehandling. I tillegg har en ressurser på følgende områder:
 Folkebibliotek og skolebibliotekene løses fra 2014 gjennom interkommunalt
samarbeid med Modum og Sigdal. Krødsherads stillingsressurs utgjør ca. 65%.
Ungdomsklubben har 25 % stillingsressurs.
 Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst.
Styringssignaler for 2015:
 Revidering av kommuneplanens samfunnsdel, iverksetting av planen.
 Sekretariat for utredning og prosess kommunestruktur
 Gjennomføre planarbeid i henhold til planstrategi for Krødsherad innen de ramme
som følger av vedtatt budsjett for 2015.
 Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen.
 Beredskapsplan.
 Delegeringsreglementet med økonomireglement gjennomgås og legges frem for
kommunestyret.
18









Valgsekretariat og folkevalgtopplæring
Videreutvikling av dokument- og arkivfunksjonen
Deltakelse i småkommuneprogrammet – styrking av utviklingskapasitet
Prosjektansvar for forstudie utredning Norefjell regionalpark fra fjord til fjell
Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement.
Drifte kommunal ungdomsklubb på dagens nivå, dvs. annenhver uke i perioden
fra etter høstferien og fram til mai måned.
Videreføre tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda.
Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud.
Forbedre internkontrollsystemet
Prosjekter
Atelier Anders Kjær.
Utarbeiding av prosjektplan og finansieringsløsning. Plan og forslag til
finansieringsløsning framlegges til politisk behandling før igangsetting av prosjektet.
Arbeidet er startet opp i siste halvdel av 2013 og det har vært aktivitet i 2014 i forhold til
å få mulighetsbeskrivelser av utvikling av anlegget. Prosjektet er fortsatt i startfasen.
Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV.
Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV videreføres. Administrasjonen skal ha
fokus på mulige arbeidsoppdrag som kan gjennomføres i regi av dette prosjektet.
Forstudie Norefjell regionalpark fra fjord til fjell
Samarbeidsprosjekt sammen med Sigdal og Modum kommune. Krødsherad er
prosjektansvarlig. Rapport for forstudiet skal leveres i 2015.
Kirker
Rådmannskontoret har ansvar for utbetaling av tilskudd til Kirkelig Fellesråd og andre
trossamfunn. Fellesrådet er i 2015 i henhold til rådmannens budsjettforslag tilført dekning
av lønnsoppgjøret Tilsvarende ble gjort i 2014.
Tilskudd til andre trossamfunn må for øvrig følge økningen i tilskuddet til Kirkelig
fellesråd.
19
Tabellen nedenfor viser de endringer som er innarbeidet i budsjettet for
administrasjon, fellesutgifter og kultur:
Sektor 1 Administrasjon, fellesdrift og kultur
Grunnlag ramme
Vedtatt
2014
17 589 260
2015
17 545 000
2016
2017
2018
21 882 000
21 882 000
21 882 000
21 882 000
21 882 000
21 882 000
Økte/reduserte kostnader:
Fordelt lønnsoppgjør
Avsetning lønnsoppgjør - fordeles påfølgende år
Innarbeiding av årets lønnsoppgjør sektor 1
Justering pensjon avsetning sektorene
Justering pensjon sektor 1
Kirkelig fellesråd - økte lønns- og pensjonskostnader
Tilskudd andre trossamfunn
Kommunevalg
Økt pensjonskostnader
Amortisert premieavvik KLP
Årets premieavvik - Statens pensj.
Merkostnader Økonomisystem
Merkostnader ESA/modum ikt
Telefon, hele kommunen
Bedriftshelsetjeneste
Kontingenter KS og samarbeid
Modum ASVO
Gruppeliv og personforsikring
Regionsekretær - økt ressurs, prisjustering
Buffer merkostn. barnevern og andre uforutsette utg.
Stortingsvalg
Avsetning pensjonsordning 2013
-2 000 000
-2 170 000
2 170 000
1 500 000
200 740
360 000
452 000
-46 000
40 000
68 000
10 000
10 000
50 000
681 000
1 100 000
700 000
407 000
100 000
100 000
100 000
300 000
100 000
20 000
50 000
10 000
100 000
100 000
20 000
500 000
-30 000
-1 575 000
Økte/reduserte inntekter:
Årets premieavvik
Reduksjon premieavvik (evt inntekt går til amortisering påfølgende år)
Amortisert premieavvik - Statens pensj.
Momskompensasjon investeringer
-2 500 000
2 500 000
-123 000
-27 000
175 000
Tiltak
Rammereduksjon
- Reduksjon 0,4 stilling kommuneutvikler - netto null pga bortfall inntekt
- Reduksjon 0,2 stilling økonomi/service
Økte sektorinntekter
Kommuneplan og øvrig planarbeid
Tilskudd Kryllingen
Oppfølging Ungdataundersøkelse
Medlemsskap Norefjell destinasjon Fskap 110/14
Oppfølging kommuneplanen
Ny ramme - overført hovedoversikt
-100 000
-50 000
600 000
50 000
50 000
40 000
250 000
17 545 000
21 882 000
På sektor 1 føres en rekke felleskostnader som gjelder hele kommunen. Lønnskostnader i
henhold til lønnsoppgjør 2014 og forventede nivå på pensjonskostnader i 2014 er
innarbeidet. Dette gjelder også Kirkelig fellesråd og tilskudd til andre trossamfunn.
Under sektor 1 avsettes også midler til lønnsoppgjøret våren 2015 som vil bli fordelt
sektorene når lønnsoppgjøret er kjent. Tilsvarende trekkes ut avsetningen som ble gjort i
2014 til formålet ettersom lønnsoppgjøret for 2014 nå ligger inne i sektorens rammer.
Under fellesutgifter har en også budsjettert amortisering av tidligere opparbeidet
premieavvik og budsjettert premieavvik for 2015. Amortiseringen baserer seg på faktiske
regnskapstall med unntak av det som gjelder 2014 som er et anslag. For Statens
pensjonskasse utgjør premieavviket en utgift mens for KLP utgjør det en inntekt som det
fremgår av tabellen.
20
Som forutsatt i foregående økonomiplan er det ikke budsjettert med et positivt
premieavvik i 2015 for å saldere driften. Premieavviket må dekkes inn over 7 år og det er
lagt til grunn av man avsetter premieavviket til dekning av de påfølgende års utgifter. Det
er derfor heller ikke tatt høyde for økte amortiseringskostander i årene 2016 og utover.
Disse vil med nevnte opplegg kunne dekkes av pensjonsfond.
Det er lagt inn merkostnader til drift av nytt økonomisystem knyttet til driftsavtalen med
Ringerike kommune og til pris- og lønnsjustering samt kostnader til oppgraderinger av
utstyr og programvare som skjer i regi av samarbeidsavtalen med IKT-Modum. Det er
også lagt inn justeringer for merkostnader til andre fellesposter som telefon,
bedriftshelsetjeneste, kontingenter og personforsikringer. I forbindelse med
kommunevalget neste år er det lagt inn et anslag på kostnader til dette.
Tiltak
Det har også i sentraladministrasjonen vært arbeidet med reduksjonstiltak for 2015.
Utgifter til lærling IKT er forutsatt dekket innenfor rammen. Stillingen som
kommuneutvikler er redusert med 40 %. Dette gir ikke innsparing, fordi stillingen har
vært finansiert av tilskudd som faller bort. Merbelastningen på de øvrige øker. Det er lagt
opp til å redusere med 0,2 stilling utover dette. Arkivfunksjonen må forbedres. Det
samme gjelder kommunens internkontrollsystem og beredskapsarbeid. Valgarbeidet faller
i hovedsak også på medarbeiderne i sentraladministrasjonen. Det er også nødvendig å bli
bedre på førstelinjetjenesten i forhold til publikumshenvendelser for å kunne gi bedre
service og gi medarbeiderne blant annet på teknisk, mer tid til saksbehandling. For å klare
å dekke opp både for økte krav og reduserte rammer arbeides det nå med en
omorganisering med sikte på å kunne arbeide en mer på tvers. Det pågår en prosess
sammen med medarbeiderne i sektoren. Det er en positiv vilje men også signaler om at
arbeidspresset oppleves som høyt.
Tilskudd til Kryllingen på kr. 50.000 som ble innarbeidet i 2014 er videreført. De søkte i
fjor om tilskudd i tre år fremover.
Det er lagt inn kostnader til oppfølging av Ungdataundersøkelsen, medlemskap i
Destinasjon Norefjell i 2015 og en pott til oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel.
Planen skal foreligge vårhalvåret og en anser det som viktig at det er noe rom for å kunne
følge opp strategien og tiltak. Beløpet kunne med fordel vært høyere.
21
2.3 SEKTOR 2 - OPPVEKST.
Sektoren omfatter følgende tjenesteområder:
Noresund barnehage, Krøderen barnehage, kommunal medfinansiering av Lesteberg
Familiebarnehage, Noresund skole med SFO, Krøderen skole med SFO, Krødsherad
kommunes andel av interkommunal P.P.T, voksenopplæring etter Opplæringslovens §
4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole.
Det er sektorens ansvar å disponere årlige tildelte budsjettrammer på en slik måte at
tjenestene innenfor de ulike virksomhetene er best mulige, og at brukergruppene får et
godt tilbud.
Virksomhetsoverbyggende mål
I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som
følger:
 All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale
føringer.
 Det skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på
virksomhetsnivå.
 Sektoren har gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i lesing og
skriving.
 Sektoren har gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse.
 Det er inngått forpliktende partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om
den kulturelle skolesekken.
 Klasseledelse er prioritert utviklingsområde for skolen.
 Lekens rolle og funksjon er et prioritert utviklingsområde for barnehagene.
 Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges.
 Sektoren har plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene.
For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår
av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer.
Bemanning
Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på
den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenlig for å oppnå en rasjonell og økonomisk
organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon.
Sektoren disponerer del av administrativ stilling som ligger under servicesenteret. I
spørsmål som angår økonomi og personal, nyttiggjør sektoren seg av den kompetanse
som finnes sentralt i kommunen på kommunekasse og hos personalsjef.
Sektorens ramme ble i 2014 økt med 1 490.000 kr grunnet spesielle elevbehov. Dette
behovet er ikke redusert ved inngangen til 2015. Det forutsettes at sektoren ivaretar disse
elevenes behov innenfor den samlede skoleorganisering uten at midlene øremerkes.
22
Bemanningsnormen for SFO er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt.
Bemanningsnormen for barnehagene følger krav i Barnehageloven for pedagogisk
personell. Norm for øvrig bemanning oppheves og tas ut av vedtektene.
Krødsherads andel av interkommunal PPT utgjør for 2015 en kostnad på kr. 829.000 kr.
Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2015 – oppvekstsektoren – er som
følger:
 Økt makspris på foreldrebetaling i barnehager fra 01.05.15.
 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling i barnehage fra 01.05.15.
 Kompensasjon for tiltak for å redusere ventetiden på barnehageplass.
 Helårseffekt av redusert etterspørsel etter barnehageplasser grunnet økt
kontantstøtte.
 Helårsvirkning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager på 98 %.
 Helårseffekt av innføring valgfag 10. trinn. Valgfag er dermed innført på hele
ungdomstrinnet.
 Avvikling av frivillig gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tiden.
 Avviklingen av ordningen med gratis frukt og grønt i skolen.
 Videreføring av rentekompensasjonsordningen for lån til skole- og
svømmeanlegg.
Andre utfordringer og utviklingstrekk.
Fortsatt har mer enn 10 % av elevene spesialpedagogiske utfordringer som, etter
sakkyndig vurdering fra PPT, utløser enkeltvedtak om spesialundervisning. Omlag 20 %
av skolenes pedagogiske ressurs til opplæring styres mot disse vedtakene.
Assistentressurs kommer i tillegg.
Andel barn av fremmedspråklige foresatte er 12,5 % i barnehagene og 5,5 % i skolene.
Dette kan i perioder være en utfordring både hva gjelder tilrettelegging av
opplæring/undervisning for barna, og kontakt med hjemmene da språkkunnskaper kan
være dårlige også når det gjelder engelsk.
23
Tabellen nedenfor viser de endringer fra 2014 til 2015 som er innarbeidet i
budsjettet for oppvekstsektoren:
Sektor 2: Oppvekst: Korreksjoner og tiltak
Grunnlag ramme
Vedtatt
2014
2015
2016
2017
2018
38 444 900
41 942 000
42 092 000
42 058 000
42 058 000
501 100
1 750 000
42 058 000
42 058 000
Økte/reduserte kostnader:
Innarbeiding av årets lønnsoppgjør
Økt pensjonskostnad
Justering pensjon sektor 2
Avslutningsekskursjon 10 klasse årets kostnad
Avslutningsekskursjon 10 klasse fjorårets kostnad
Valgfag i henhold til statsbudsjett
Privat barnehage - økt tilskudd i hht statsbudsjett
Kulturskoletilbud iht statsbudsjett
Driftskostnader ny barnehage - vårvirkning
PPT-tjenesten
Skole - "lån" betalt
PPT-vedtak - økning i antall vedtak
Fleksiblet opptak
Fjerning av kulturskoletilbud iht statsbudsjett
1 502 000
-158 000
109 000
75 000
-82 000
-109 000
77 000
50 000
121 000
45 000
25 000
620 000
110 000
420 000
1 491 000
50 000
-25 000
Økte/reduserte inntekter:
Økt makspris barnehage fra 1.5.15 - trukket i rammetilskuddet
Redusert betaling barnehage for lavinntektshustander 1.5.15
-100 000
-50 000
32 000
16 000
Tiltak
Rammereduksjon
Økte sektorinntekter
Årlig PC-kjøp - dekkes med driftsmidler føres i inv.regn.
Øvrig utstyrskjøp dekkes innenfor rammen fra 2015
Ny ramme - overført hovedoversikt
-1 050 000
-1 500 000
-190 000
-20 000
41 942 000
42 092 000
0
42 058 000
Økte lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2014, samt justert nivå på
pensjonskostnader i 2015 er innarbeidet i ramma.
Videre er de punktene i statsbudsjettet som får betydning for oppvekstsektoren også
innarbeidet i sektorens ramme. Dette gjelder:
 Statlig kompensasjon for at valgfag fra 01.08.15 er innført på hele
ungdomstrinnet.
 Helårsvirkning av økt tilskuddssats på 98 % til private barnehager.
 Statlig kompensasjon for fleksibelt barnehageopptak gjennom året.
 Behovsrelatert moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehage
Reduksjon av sektorens ramme foretas på grunnlag av:
 Statlig tilskudd til frivillig gratis kulturskoletilbud avvikles
 Statlig ordning med gratis frukt/grønt til grunnskoleelever avvikles
 Økte sektorinntekter som følge høyere makspris i barnehagene
Kommunestyret har vedtatt å dekke avslutningsekskursjon for 10. kasse med øremerket
tilskudd på 3.500 kr pr. elev. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til
disposisjon for gjennomføring av turen. Dette gjelder for hele
økonomiplanperioden. Ordningen videreføres.
24
Krødsherads andel til drift av interkommunal PPT økes med 110.000 kr fra 2014 til 2015.
Denne økningen innarbeides i sektorens ramme.
Det ble i 2014 innarbeidet 1,491 mill. kroner knyttet til økte kostnader til
spesialpedagogiske tiltak. Behovet har ikke gått ned. Ramma videreføres på samme nivå i
2015.
Det foretas så langt som mulig løpende inntak av barn i de kommunale barnehager, jfr.
kommunestyrevedtak.
Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler gjøres i henhold til sentrale
ordninger og kommunale planer. Det søkes om statlige midler.
Musikk- og kulturskolen videreføres innenfor dagens ramme. Det arbeides med å
videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud.
Tiltak
Det er i totalbudsjettet for hele Krødsherad kommune synliggjort økte kostnader på flere
områder. For å kunne dekke deler av dette er det i 2015 nødvendig med en reduksjon av
rammen i de ulike sektorene. For oppvekstsektoren er det innarbeidet en
rammereduksjon fra 2014 – nivå på 1 500.000 millioner kroner. Dette er i tråd med
signaler gitt av Formannskapet gjennom budsjettprosessen.
Arbeidet med kostnadsreduksjoner er påbegynt og vil fortsette i 2015. Reduksjon av
disponibel budsjettramme vil innebære oppsigelser av medarbeidere. Det har vært
tradisjon i oppvekstsektoren for at nødvendige stillingskutt og bemanningsreduksjoner
gjøres gjeldende fra 1.august. For 2015 kan det også gjøres bemanningsreduksjoner
gjennom første halvår.
For å innfri vedtatt budsjettreduksjon for 2015 gjør sektoren følgende tiltak:
Barnehage:
 Kommunalt vedtatt bemanningsnorm ut over pedagogisk bemanning oppheves og tas
ut av vedtektene.
 Reduksjon av voksentettheten i barnehagene. Gjennomføres dels gjennom å ta inn
flere barn uten å øke bemanning, dels gjennom bemanningsreduksjon.
 Gjennomgang av enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 5.7.
Grunnskole:
 Ordning med skoleskyss på «særlig farlig skolevei» oppheves for elever på
ungdomstrinnet. Det innebærer en minimumsgrense for å få gratis skoleskyss på 4
km for denne elevgruppa.
 En fleksibel organisering av elevene innad på skolene og mellom skolene etter en
faglig og pedagogisk vurdering.
 Vurdere om ordning med gratis frukt og grønt til elevene avvikles.
25


Skolenes ekskursjonsplaner revideres med tanke på kostnadsreduksjon.
Gjennomgang av enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 5.1.
Voksenopplæring:
 Gjennomgang av enkeltvedtak etter opplæringslovens § 4A-2
Sektorens inntektsposter:
Prisene på barnehageplass økes i tråd med prisjustert makspris fra 01.05.15.
Betalingssatsene i SFO og kulturskole justeres for prisindeks.
Investeringer:
Bærbar PC- til elever videreføres. Dette innebærer at alle elever får bærbar PC fra
skolestart i 7. klasse. Vedtaket gjelder for hele økonomiplanperioden. Kostnadene
dekkes opp med en økning i driftsramma.
26
2.4 SEKTOR 3 - HELSE OG OMSORG.
Sektoren omfatter følgende tjenester:
Legetjenester (herunder legevakt), kommunelege, helsestasjonstjenester, fysioterapitjenester, friskliv, folkehelse, sykehjemstjenester, eldresenter, hjemmebaserte tjenester
med forebyggende tiltak, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, psykisk
helsevern og krisesenter.
I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål
som følger:




Ivareta befolkningens behov for helsetjenester.
Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.
Innbyggere i alle aldere med et behov for omsorgstjenester skal ha et faglig
forsvarlig tilbud.
Folkehelsearbeid skal vektlegges, med helsefremmende og forebyggende arbeid.
For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår
av vedtatt kommuneplan for helse og omsorgssektoren, med evt. nødvendige endringer.
Bemanning:
Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på
den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenlig for å oppnå en rasjonell og økonomisk
organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Bemanningen er knyttet opp mot den
enkelte avdeling/tjeneste, men de siste årene har målsettingen vært å arbeide mot en
bedre samordning og bruk av ressurser på tvers av tjenesteområdene vurdert ut i fra
løpende behov.
Tjenesten er nå organisert med en sykepleiefaglig leder og en leder som har
hovedansvaret for personal og økonomi. Stillingene skal, sammen med sektorleder,
samordne alle avdelingene/tjenestene innen helse og omsorg. Fra januar er nye
teamlederroller på plass i hjemmesykepleien, sykehjemmet, tjenester til psykisk
utviklingshemmede og kjøkken/reinhold i henholdsvis stillingsstørrelse i prosent 40-4020-20. Med denne satsningen vil en styrke den stedlige ledelsen i avdelingene.
Saksbehandlerstillingen skal videreutvikles.
Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2015 – helse- og omsorgssektoren – er
som følger:
 Videreføring og utvidelse av øremerket tilskudd til barnevern.
 Videreføring av investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser.
 Kommunene skal planlegge oppbygging av plasser til øyeblikkelig hjelp /
døgnopphold. Planlagt ikrafttredelse 2016. Krødsherad er med i et prøveprosjekt
med Ringerike sykehus og flere andre kommuner der øyeblikkelig hjelp plasser er
etablert.
 Etablering av dagtilbud til innbyggere med en demens sykdom.
 Medfinansiering av somatiske tjenester fra annenlinjetjenesten avvikles.
27
Øvrige utviklingsområder:
 Videreutvikling av tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud.
 Oppfølging av gjennomgangen med Agenda Kaupang, se egen rapport.
 Videreutvikling av elektroniske løsninger i Gerica (pasientjournalsystemet) og
KDO (turnussystemet).
Helse:





Styrke folkehelsearbeidet med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.
Oppfølging av ung data undersøkelsen.
LIST prosjektet i samarbeid med Modum og Sigdal.
ICDP, foreldreveiledningsprogram.
Videreutvikle samarbeidet rundt Frisklivsentralene i Midt Buskerud.
Barnevern:
 Videreutvikle samarbeidet med interkommunal barneverntjeneste for Modum,
Krødsherad og Sigdal.
Samhandlingsreformen:
 Overgang til nødnett Helse.
 Videreutvikling av meldingsløftet, elektronisk overføring av pasientjournaler
m.m.
 Evaluering av avtaler inngått med Vestre Viken HF i 2012.
Omsorg – hjemmetjeneste:
 Videreføring av samhandlingsreformen.
 Innføring av hverdags rehabilitering.
 Gjennomføring av hjemmebesøk til alle innbyggere over 75 år.
 Oppfølging av gjennomgangen med Agenda Kaupang.
Omsorg – sykehjem.
 Videreføring av samhandlingsreformen.
 Etablere fast ordning for øyeblikkelig hjelp tilbudet.
 Kryllingheimen skal fortsatt ha trivselsassistenter på samme nivå som tidligere,
finansiert ved bruk av Inga Hagen-fond.
 Kryllingheimen skal utredes med fokus på fremtidig drift.
Demensplan:
 Botilbudet i Demensplan, vedtatt i 2013, skal vurderes på nytt i gjennomgangen
og utredningen av Kryllingheimen.
 Dagtilbud opprettes fra 2015 i Sundestua.
Omsorgstjenesten har i løpet av de senere år endret karakter. Spesielt hjemmebasert
omsorg har gått fra å være et tjenestetilbud for eldre hjemmeboende til å være et tilbud
for personer i alle aldre. Også 2. linjetjenestens endrede utskrivingsrutiner får virkning
28
for kommunene som ivaretar hele 1.linjetjenesten. Når det gjelder Kryllingheimen som
har vært et botilbud for eldre med få korttidsplasser, endrer behovet seg. En ser et økende
behov for medisinsk rehabilitering, avlastningsplasser og korttidsplasser der en kan
ivareta alvorlig syke, herunder også yngre pasienter.
Stipendordning for sykepleiere:
Stipendordning for videreutdanning av egne ansatte til sykepleiere videreføres.
Kompetanse:
Det skal søkes statlige midler til kompetanseutvikling av personalet.
ALERT innføres i omsorgstjenesten. Et interkommunalt samarbeidsprosjekt.
Rådet for eldre og funksjonshemmede:
Rådene er sammenslått fra og med 2012. Økonomisk tildeling videreføres som for 2013.
Interkommunalt samarbeid:
 Videreutvikling av Samhandlingsreformen. Delta i helsesamarbeidet i
Vestregionen og i regionen Midt-Buskerud.
Prosjekter:
 Oppfølging av flere foreslåtte anbefalinger fra gjennomgangen med Agenda
Kaupang.
 Det pågår et interkommunalt samarbeidsprosjekt der en ser på organisering av
støttekontaktordningen – fritidskontakter. Prosjektet er i november 2014 tildelt
0,4 mill. kroner fra innovasjonsmidlene som disponeres av fylkeskommunen.
29
Tabellen nedenfor viser de endringer som er innarbeidet i budsjettet for helse og
omsorg:
Sektor 3: Helse og omsorg:
Grunnlag ramme
Vedtatt
2014
2015
2016
2017
2018
46 383 300
49 276 000
47 123 000
47 123 000
47 123 000
410 700
1 400 000
47 123 000
47 123 000
47 123 000
Økte/reduserte kostnader:
Innarbeiding av årets lønnsoppgjør
Økte pensjonskostnader
Justering pensjon sektor 3
Interkommunalt legevakt
Barnevernfaglig administrasjon
Barnevernsvakt Kstyre 15/14
Innkjøp inventar - videreføres i 2015
Avlastningshjem med kompensasjon
Medfinansiering somatiske tjenester
Norsk pasientskadeerstatning
Økt kommunal andel bet. barneverninst.
Pris og lønnsøkning kjøp jordmortjenester
Krisesenter
Tjenesteyting fra private
2 483 000
-193 000
16 000
15 000
50 000
50 000
35 000
50 000
40 000
200 000
50 000
85 000
83 000
80 000
30 000
20 000
20 000
Økte/reduserte inntekter:
Samhandlingsreform
Vederlagsberegning
Brukerbetaling kortidsopphold
-2 400 000
460 000
20 000
Tiltak
Rammereduksjon
Økte sektorinntekter
Omstillingsmidler
Legetjeneste Norefjell - økt tilskudd
Dagsenter (demente)
Psykiatri, skolehelse
Trygghetsalarmer (fra fastelefon til mobil)
Inntekter trygghetsalarmer
Ny ramme - overført hovedoversikt
-950 000
-1 500 000
-220 000
-20 000
200 000
-200 000
25 000
100 000
100 000
200 000
49 276 000
47 123 000
Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2014 og forventede nivå på pensjonskostnader
i 2015 er innarbeidet. Videre er det innarbeidet økte kostnader til interkommunal legevakt
og barnevernfaglig administrasjon. Tilsvarende som tjenester i kommunal regi øker lønnog pensjonskostnader også for tjenesteområder der en deltar i interkommunale samarbeid
og andre samarbeidsformer. I tillegg vil en kunne være bundet av å følge opp andre
endringer. Det påløper utskiftningskostnad på utstyr, spesielt senger og gode hvilestoler
til Kryllingheimen og behandlingsbenker til legekontoret og fysikalske institutt.
Kommunens medfinansiering for somatiske tjenester avvikles fra 2015 i tråd med
nasjonale føringer. Kostnader til pasientskadeerstatning øker. Dette er kostnader man
ikke påvirker selv og det må derfor korrigeres i rammen dersom man ikke skal ha skulte
kutt i tjenestene. Når det gjelder inntektssiden går betalingen både for langtidsopphold
ned men betalingen for korttidsopphold øker. Dette skyldes et lavere inntektsgrunnlag
hos beboerne og en nedgang på antall langtidsplasser, men antall korttidsplasser vil øke.
30
Tiltak:
Det er innarbeidet en rammereduksjon på 1,5 mill. kroner i helse og omsorgssektoren.
Sektoren har utarbeidet en handlingsplan på bakgrunn av Agenda Kaupang rapporten
som synliggjør mange prosjekter og endringer organisatorisk. Prosjektene skal bidra til en
strategi på en bærekraftig sektor med kompetente medarbeidere som leverer riktige
tjenester med god kvalitet.
Prosjektene som det vises til i handlingsplanen vil kunne bidra til å oppfylle
innsparingskravene og forhindre store kostnader for sektoren fremover med tanke på
omsorgstjenestene. Handlingsplanen har som formål å innrette videre omlegging og
innsparinger med sikte på å tilstrebe et mest mulig fremtidsrettet tilbud til alle
brukergrupper, herunder også psykisk utviklingshemmede, barn og yngre brukere som i
større grad enn tidligere har behov for tjenester fra helse- og omsorgstjenestene.
Det er allerede startet prosesser i sektoren med målsetting om å gjennomføre punktene i
handlingsplanen. Det er ledige leiligheter i Sundestua som nå bidrar til at en har mulighet
for å endre bruken av omsorgsboligene i tilknytning til Kryllingheimanlegget. Dette er
krevende prosesser som vil berøre mange og medvirkning er helt sentralt. Jo lengre tid
prosessene tar jo større innsparinger må gjøres for å nå innsparingskravet og andre tiltak
vil måtte gjennomføres. Med disse organisatoriske endringer, søker en å opprettholde
tjenestenivået i omsorgstjenestene. En søker også å benytte noen av ressursene innenfor
rammen til å opprette dagtilbud til hjemmeboende med en demensdiagnose som er
lovpålagt fra januar 2015. Dessuten er behovet for en prosentandel til stedlig ledelse på
avdelingene tatt innenfor rammen, noe som er høyt prioritert fra ansatte.
De allerede inngang satte omstillings og innsparingsprosessene vil kunne innebære
overtallige medarbeider med 4-5 stillinger noe som kan medføre oppsigelser. Disse
prosessene vil skje i henhold til hovedavtalen med den foreskrevne involvering av
tillitsvalgte.
Helse- og omsorgssektoren er en sårbar tjeneste som skal yte tjenester 24 timer i døgnet
365 dager i året. Økonomisk styring og tildeling av tjenester, samt saksbehandling, er
krevende fagfelt der flere perspektiver skal vektlegges samtidig. Dette blir viktige
områder sektoren må ha fokus på.
31
2.5 SEKTOR 6 - TEKNIKK, NÆRING OG MILJØ.
Sektoren omfatter følgende tjenester:
Vann, avløp, renovasjon, kommunale veier, brann-, rednings- og feiervesen, drift og
vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, herunder energiforvaltning. Drift av parker
og plasser, planlegging, byggesaksbehandling og oppmåling, landbruk og miljø.
Sektoren drifter anleggene til NVA og ivaretar oppgaven daglig ledelse av NVA.
Bemanning.
Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på
den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og
økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon.
Sektoren er, som en prøveordning som skal evalueres innen utgangen av 2015, organisert
i to enheter (Plan og Drift) der en har fokus på å utnytte de samlede ressursene og i større
grad jobbe på tvers av fagområder. Prosessen i sektoren ble startet i desember 2013. Som
følge av at man hadde vakante stillinger, har det ikke vært nødvendig med oppsigelser
I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål
som følger:
Plan (Utvikling og forvaltning): Gi innbyggere og kunder en best mulig service og en
saksbehandling av god kvalitet.
Drift (Utbygging og drift): Gi innbyggere og kunder varer og tjenester av god kvalitet til
riktig pris.
For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår
av vedtatt kommuneplan for teknikk, næring og miljø, med evt. nødvendige endringer.
I 2015 skal følgende gjennomføres i Drift:
Vann og avløp
- Ferdigstille sjøledning fra Sunnelykkja til Olberg som styrker framtidig
vannforsyning til Noresundområdet.
- Prosjektere videre vannforsyning i Bjertnesområdet (ref investeringsprosjekt i
budsjett 2015).
- Drifte og bistå med utbygging av NVA’s ledningsnett og anlegg etter selskapets
planer. Driftsutgiftene dekkes av NVA i henhold til gjeldende avtale med
selskapet.
- Framtidig renseløsning - Aktivitet er avhengig av vedtak om framtidig
renseløsning.
- Vannmålere – legge til rette for innføring av dette (anbudsprosesser på målere og
rørleggertjenester gitt vedtak om innføring ihht innstilling).
32
Framtidig renseanlegg for Krødsherad kommune
Kommunestyrets vedtak 18.12.14 blir styrende for videre arbeid.
Renovasjon
Renovasjonsordning ivaretas gjennom avtale med Hallingdal renovasjon. Krødsherad
kommune følger opp som en av deltakerne i forhold til eierstyring og en tilfredsstillende
oppfølging av abonnenter i kommunen.
Veger
- Bygging av ny bru til Bjørøya og utbedring/tilrettelegging av tilførselsveg fra FV
192 fram til ny bru (ref. tidligere vedtatt investeringsprosjekt).
- Etablere kjøresterkt rekkverk på to bruer på kommunalt vegnett, ihht
investeringsbudsjett.
- Videreføre legging av freseasfalt på kommunale veger, ihht investeringsbudsjett
Brann/redning, feiing/tilsyn
Brann og feiing ivaretas gjennom avtalen med DRBV. Krødsherad kommune følger opp
som en av deltakerne i forhold til eierstyring.
Kommunale bygg og anlegg.
Kommunen har en stor bygningsmasse i tillegg til uteområder og for liten bemanning til
en tilfredsstillende oppfølging. En stillingsressurs er omdisponert til å ha ansvar for
vedlikehold i et samarbeidsprosjekt med NAV. Dette gir god uttelling på flere måter men
en ser at øvrig bemanning blir for liten. Dette er en situasjon man ikke kan leve med over
tid. Det arbeides videre med kartlegging og plan for bygningsvedlikehold og
bygningsdrift og gjennomføring av tiltak innen de rammer som bevilges.
Parker og plasser
Lyssette «Den gamle mester» gitt vedtak om finansiering.
Samarbeid teknisk/e-verk
Samarbeidet om vegvedlikehold /opprusting og oppdrag innen vann- og avløp videreføres
i 2015.
Planlegging.
 Behandle private reguleringsplaner.
 Gjennomføring av vedtatt planstrategis oppgaver innenfor de budsjettrammer som er
vedtatt for 2014.
 Oppfølging av kommunestyrets vedtak om:
« Kommunestyret vedtar oppstart av følgende reguleringsplaner i 2014:
 Slettemoen næringsområde
 Leiligheter Krøderen (området mellom Coop og skolen)
 Øvre Ruud (boliger)
33
Kommunestyret gir administrasjonen i oppdrag å ferdigstille reguleringsplanen i
Noresund sentrum (ved bankbygget) og gå til erverv av resterende areal som er regulert i
Bjertnesfeltet.
Gang/sykkelveg i Krødergata gjennomføres i 2014»
Kart og oppmåling.
 Det er et stort behov for å forbedre kvaliteten på matrikkelen. Mange av feilene
og manglende registrering ligger langt tilbake i tid. Det er behov for å forbedre
kvaliteten blant annet for å kunne få en sikrere og mer effektiv saksbehandling og
for å kunne få gjennomført prosjektet gateadresser. Matrikkelen er sammen med
folkeregisteret og næringsregisteret de tre sentrale registrene i Norge.
 Igangsetting av arbeid med tildeling av gateadresser til alle matrikkeladresser i
kommunen. Det er bevilget kr. 200.000 til prosjektet i 2013 som overføres til
2015. Fremdriften vil avhenge av punkt en.
Landbruk og miljø.
 Aktivitet i henhold til vedtatt Energi- og miljøplan.
 Landbruk: Effektivisere behandlingen av søknader. Gjøre grunneiere enda mer
selvhjulpne i arbeid med søknader.
 Videreføre rydding langs veiene, og arbeide for bruk av trevirket.
 Fullføring av arbeidet med utarbeiding av digitale gårdskart.
 Fullføring av utarbeiding av vannforvaltningsplaner (jfr. revidert vannforskrift).
Prosjekt.
God Tur -prosjekt.
Dette er et fellesprosjekt for kommunene i Midt-Buskerudvidereføres med samme
kommunale egenandel. Dette er et prosjekt som har utløst svært store eksterne midler.
Midtfylkekommunene ligger nå i forkant i landet i forhold til å ha fått GPS-merket
turløyper som også legges inn i databasen til UT.no. Krødsherad kommune overtok
prosjekteieransvaret for prosjektet etter at personalressursen knyttet til Destinasjon
Norefjell ble nedlagt. Skogbruksleder i Krødsherad ivaretar prosjektet og er også lokal
kontakt for prosjektet.
34
Tabellen nedenfor viser de endringer som er innarbeidet i budsjettet for teknisk
sektor:
Sektor 6: Teknikk, næring og miljø: Korreksjoner og tiltak
Grunnlag ramme
Vedtatt
2014
2015
9 842 490
11 180 000
257 510
400 000
2016
2017
2018
11 076 000
11 016 000
11 016 000
11 016 000
11 016 000
Økte/reduserte kostnader:
Innarbeiding av årets lønnsoppgjør
Økt pensjonskostnad
Justering pensjon sektor 4
Brannvesen - økte årlige kostnader
Forsikringer
Forsikring ny barnehage
Teknisk drift Krøderen barnehage (7/12)
Økning kommunal avgifter
Vintervedlikehold komm.veger - brøyting
Vassdragsovervåking
Teknisk vakt
Økt kostnader kommunal anlegg, parkering og K4
715 000
-49 000
220 000
0
20 000
100 000
80 000
280 000
150 000
100 000
60 000
10 000
50 000
60 000
Økte/reduserte inntekter:
Justering "Andel EDB" - sektor 1
70 000
Tiltak
Rammereduksjon
- Reduksjon 0,6 stilling - rest 0,4 skogbruk
Lyssetting Gamle mester
Økte sektorinntekter-gebyrer
Økte husleieinntekter fra 1.7.2014
Vedlikehold og drift bygg
Skilting turveier (kommunens egenandel)
Ny ramme - overført hovedoversikt
-300 000
-400 000
60 000
-60 000
-500 000
-475 000
-475 000
500 000
50 000
11 180 000
11 076 000
11 016 000
Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2014 og forventede nivå på pensjonskostnader
i 2015 er innarbeidet. Det er videre innarbeidet konsekvenser av prisøkninger på
forsikringer, kommunale avgifter i kommunens egne bygg. Det påløper også kostnader
knyttet til serviceavtaler, det er ikke kompensert for dette. Det er etablert ny løsning for
teknisk vakt. Vaktordningen er delt på 4 personer. To er også ansatt i DRBV og har
kombinert vakt (teknisk og brann), mens de to andre kun har teknisk vakt. Dette
resulterer i økte vaktkostnader for sektoren. Det er lagt inn en kompensasjon for økte
kostnader knyttet til nye anlegg og bygg. Gebyrinntekter vann, avløp og renovasjon
beregnes etter selvkost og påvirker ikke driftsbudsjettet.
Tiltak
Som oppfølging av formannskapets bestilling er det er lagt inn en kostnadsreduksjon på
0,4 mill. kroner. Med et svært begrenset vedlikeholdsbudsjett og øvrige kostnader bundet
opp til avtaler og løpende driftskostnader har en kun sett på muligheten for å ta
innsparingskravet ut gjennom reduksjon av administrative ressurser (stilling som
jordbrukssjef reduseres til 40 % i forbindelse med ledighet i stillingen – oppgaven
tillegges kommuneutviklerstillingen). Deler av oppgavene er omfordelt til andre i
sektoren men kapasiteten svekkes naturligvis, og det kreves stor fleksibilitet og gir økt
arbeidspress hos de øvrige medarbeiderne. Stillingsreduksjonen kommer i tillegg til
stillingsreduksjon i sektoren som ble tatt i 2014 budsjettet.
35
Det er lagt inn midler til lyssetting av Den gamle mester. Det vises til egen sak.
Gebyrinntektene ble i 2014 økt til et selvkostnivå. I tillegg ble husleieinntektene på
kommunale utleieboliger og på omsorgsboliger økt med konsumprisindeksen fra
01.01.14 og i tillegg ble de økt til gjengs leienivå fra 01.07.14. Husleien reguleres med
konsumprisindeks for 2015.
36
2.6 SEKTOR 5 - NAV
NAV Krødsherad skal være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til alle tjenester
som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, samt kommunale tjenester som har et
selvhjelpsperspektiv og et bredt arbeidsrettet fokus.
Kommunale tjenester:
Ut over kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester, råd
og veiledning, herunder økonomisk rådgivingstjeneste (gjeldsrådgiving), arbeidet med
individuelle planer og kvalifiseringsprogrammet, skal kontoret dekke følgende tjenester:
 Flyktningtjenesten.
 Tiltak rusmiddelbrukere.
 Bostøtteordning.
Bemanning.
Krødsherad kommune har gått inn i NAV Krødsherad med 2 stillingshjemler.
I tillegg dekker Krødsherad kommune 20 % av lønnskostnader til NAV-leder.
I tillegg består bemanningen av 50% stilling rusmedarbeider og 50% stilling
flyktningkonsulent som finansieres ved øremerkede midler og prosjektmidler.
I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål
som følger:
 Fremme økonomisk og sosial trygghet.
 Bedre levekårene for vanskeligstilte.
 Forebygge sosiale problemer
 Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.
Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2015 – NAV – er som følger:
 Videreføring av kvalifiseringsprogrammet, innlemmet fra 2011. Statlig ”norm”
for Krødsherad er i denne sammenheng 2-3 års brukere.
Øvrige føringer og oppgaver som sektoren skal ivareta:
Sosialomsorg.
 Sosialhjelpssatsene skal justeres løpende i henhold til veiledende satser for
sosialhjelp. Denne økning dekkes opp innenfor sektorens nåværende rammer.
 Sosialtjenesten skal videreføres innenfor samme økonomiske rammer som for
budsjett 2014.
 Tjenesten kvalifiseringsprogram skal videreføres.
 Sektorens totalramme, inkludert midler til kvalifiseringsprogram, disponeres
helhetlig og under ett ut fra sektorens egen løpende vurdering.
37
Rusomsorg.
 Rusomsorgen videreutvikles tuftet på hjemmebaserte tjenester.
 50 % prosjektstilling – rusforebyggende arbeid ble innarbeidet i budsjettet for
2013. Midler til å finansiere stillingen ble trukket ut av rammetilskuddet i 2014.
Det søkes om tilskudd via Fylkesmannen og NAV Krødsherad fikk for 2014
kr.500.000. En må derfor årlig vurdere fremtiden på stillingen etter hvert som
man får avklart tilskuddets størrelse. Hovedintensjon med stillingen er i tillegg til
forebyggende virksomhet å hjelpe brukere tilbake i arbeid og aktiv fritid.
 Prosjekt bygningsarbeid/vedlikehold sammen med forebyggende rusarbeid
videreføres. Krødsherad kommunes administrasjon skal sammen med NAV
sosial ha høyt fokus på videreføring av samarbeidsprosjekter.
Flyktningtjeneste.
 Sak om ytterligere mottak av flyktninger i Krødsherad legges frem parallelt med
budsjettet. Lønn til flyktningkonsulent i 50 % stilling er dekket opp via statlige
tilskuddsmidler. Ny flyktningfamilie ble bosatt i 2013 noe som utløste nye midler.
Kostnader knyttet til flyktninger og stilling som flyktningkonsulent dekkes av
integreringstilskuddet. Tilrettelegging for flyktningene gjennomføres i henhold til
kommunalt vedtatte retningslinjer. Statlige tilskuddsmidler inntektsføres med eget
prosjektnummer, og avsettes, så sant dette er mulig i forhold til årlige
regnskapsresultater, til framtidig arbeid med flyktninger i Krødsherad kommune.
Bostøtte.
 Administrasjon av bostøtteordningen videreføres som del av NAV’s oppgaver.
Tabellen nedenfor viser de endringer som er innarbeidet i budsjettet for NAV:
Sektor 5: NAV: Korreksjoner og tiltak
Grunnlag ramme
Vedtatt
2014
2015
2016
3 215 200
3 044 000
11 800
91 000
3 029 000
2017
2018
3 129 000
3 129 000
3 129 000
3 129 000
Økte/reduserte kostnader:
Innarbeiding av årets lønnsoppgjør
Økt pensjonskostnader
Justering pensjon sektor 5
Kommunalt rusarbeid trekkes ut av rammetilskuddet, jfr statsbudsjett
92 000
-6 000
-275 000
Tiltak
Rammereduksjon
Ny ramme - overført hovedoversikt
3 044 000
-100 000
100 000
3 029 000
3 129 000
Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2014 og forventede nivå på pensjonskostnader
i 2015 er innarbeidet. Det er innarbeidet en reduksjon i rammen for 2015 knyttet til at det
vil være «utleie» av personell til et annet NAV-kontor. Reduksjonen er ikke videreført i
2016 da dette ikke er en varig endring.
38
3. INVESTERINGSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN.
Tabellen på neste side viser investeringene som er lagt til grunn ved beregning av renter
og avdrag i økonomiplanen.
Det vises også til egen sak til kommunestyret 18.12.14 vedrørende overføring av tidligere
vedtatte investeringsbudsjettbevilgninger.
Investeringsbudsjettet for 2015 er bindende når kommunestyret har gjort sitt
budsjettvedtak. Øvrige år er veiledende. I budsjett for 2015 er det innarbeidet
konsekvensen av allerede vedtatte saker. I tillegg er det innarbeidet noe bevilgning til
rehabilitering bygninger og veier/bruer. Bevilgningene burde utfra behovet vært betydelig
høyere. Det er også lagt inn midler til utvikling av nye bo- og næringsområder for å
stimulere til videre utvikling. Dette er viktig bl.a. for å opprettholde inntektsnivået.
Videre i økonomiplanperioden har en synliggjort behovet for ytterligere investeringer.
Det er ikke lagt inn midler til skolerenovering eller nybygg i påvente av behandling av
sak vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak:
«Rådmannen får i oppdrag å utrede alternativt for fremtidig skolestruktur før budsjettet
for 2015 legges fram, samt gjennomgå lokalisering, ressursbruk og organisering for hele
oppvekstsektoren.»
Det er heller ikke avsatt midler til ny svømmehall fordi dette bør vurderes som en del av
et samlet investeringsbehov og finansiering av dette. Saken kommer til politisk
behandling på nyåret.
Investeringer i et større omfang krever store kutt i driften/økte inntekter for å dekke renter
og avdrag eller tilførsel av nye inntekter. Hvilke veivalg som skal gjøres vil være
politiske vanskelige valg. Om man velger å ikke gjøre investeringer vil det også få
betydning for utviklingen av kommunen videre både i forhold til bosetting og
næringsutvikling og i forhold til økte vedlikeholds- og reparasjonsutgifter.
Følgende prosjekter i 2015, jfr. investeringsoversikten foreslås delegert til
administrasjonen å gjennomføre uten ytterligere politisk behandling:
-
KLP egenkapitalinnskudd
PC-innkjøp ungdomskolen
Rehabilitering kommunale bygg og bygningsmessige tilpasninger helse- og
omsorgsanlegg
Kommunale veger/bruer
Nødstrøms aggregat
VA investeringer Krøderen og Bjertnes
39
Øvrige saker der det ikke allerede er gjort vedtak, legges fram for politisk behandling i
formannskapet før gjennomføring, dersom prosjektene er innenfor de rammer som
fremgår av budsjettet.
INVESTERINGER
Rammeområde 1:
KLP - egenkapitalinnskudd
Nytt økonomisystem
Opprusting linjer og utstyr IKT
Sum rammeområde 1
PR.nr.
Vedtatt
Budsjett
2014
2015
2016
440 000
440 000
440 000
440 000
440 000
440 000
440 000
440 000
200 000
0
200 000
200 000
0
200 000
200 000
0
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
Rammeområde 3:
Hjemmesykepleien - bil
Sykesignalanlegg
Sum rammeområde 3
230 000
250 000
480 000
Total investering
Dekning:
Disposisjonsfond
Driftsfinansiering
Låneopptak
Total finansiering
2018
300 000
700 000
500 000
1 500 000
Rammeområde 2:
PC-innkjøp
Skolerenovering
Sum rammeområde 2
Rammeområde 4:
Kommunale veger/forsterkning broer
Nødstrømsagregat med montering mv Kryllingh
Kjøp industritomt og reguleringsplanarbeid
Rehabilitering Kryllingheimen
Bygningsmessige tilpasninger helse- og
omsorgsanlegg
Rehabilitering kommunale boliger/bygg
Opparbeiding parkering meieritomta
Bru Bjørøya
Miljøgate/gang og sykkelveg Krøderen
Rehabilitering svømmehall
Gateadresser
Reguleringsplanarbeid boligtomter
Opparbeiding mv boligtomter
Opparbeiding industritomt
Ledningsnett mv Bjertnes - VA-investering
Ledningsnett mv Krøderen - VA-investering
Sum rammeområde 4
2017
200 000
230 000
0
230 000
0
0
800 000
600 000
500 000
500 000
500 000
0
5 000 000
5 000 000
0
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
0
0
2 300 000
500 000
1 500 000
2 500 000
500 000
1 500 000
300 000
2 500 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
3 500 000
7 500 000
500 000
0
0
500 000
300 000
1 400 000
500 000
1 000 000
1 500 000
8 100 000
11 300 000
9 000 000
6 000 000
9 680 000
8 740 000
12 170 000
9 640 000
6 640 000
0
440 000
200 000
8 100 000
8 740 000
0
640 000
11 530 000
12 170 000
0
640 000
9 000 000
9 640 000
0
640 000
6 000 000
6 640 000
9 680 000
9 680 000
Finansiering
Som det fremgår av tabellen foran er alle investeringer finansiert ved lån med unntak av
egenkapitaltilskudd som ikke kan finansieres ved lån. Egenkapitaltilskuddet er finansiert
ved bruk av fond i 2015. For 2016 er det forutsatt finansiert ved midler overført fra
driften. I 2015 overføres 0,2 mill. kroner fra driftsbudsjettet til finansiering av PC kjøp i
skolen slik det var forutsatt i forrige økonomiplan. Ved fremtidig tomtesalg vil dette
kunne brukes som delfinansiering. Dette må en komme tilbake til i senere budsjetter. På
de områder der det gis kompensasjon for merverdiavgift er beløpene i tabellen eksklusive
merverdiavgift. Konsekvensene for driftsbudsjettet fremgår av tabellen nedenfor som
viser økte renter og avdrag av investeringene. Det er lagt inn halvårseffekt av nye
40
låneopptak det året investeringen gjøres, da en antar et jevnt uttak av investeringsmidler
gjennom året. Selv om man legger til grunn tomtekjøp må anta at en hele tiden må
forskuttere i infrastruktur slik at effekten på driften av investeringer vil bli som i tabellen
nedenfor gitt det investeringsbehovet som er satt opp i tabellen.
Renter og avdrag nye lån
Halvårsbelastning renter 1. år nye lån
Renter (3%)
Avdrag (20 år)
Sum økte årlige utgifter
2015
121 500
202 500
324 000
2016
2017
415 950
693 250
1 109 200
723 900
1 206 500
1 930 400
2018
948 900
1 581 500
2 530 400
Prosjektbeskrivelser
KLP - stipulert egenkapitalinnskudd som er en årlig utgift som skal føres i
investeringsregnskapet. Må finansieres av driftsmidler eller kapitalinntekter, ikke lån.
PC-innkjøp ungdomskolen; i henhold til tidligere vedtak. Fra 2015 legges det opp til at
dekkes av driftsmidler da prosjektet settes opp årlig. Beløpet føres likevel i
investeringsregnskapet men dekkes ved overføring av driftsmidler fra driftsbudsjettet.
Skolerenovering; Det er ikke satt av midler i påvente av behandling av sak om
skolestruktur m.v. i oppvekstsektoren, jfr ovenfor.
Bil hjemmetjenesten; for hjemmetjenesten skal ha en driftsikker og trygg bil må det
være en jevn utskifting av bilene. Neste utskifting er planlagt i 2016.
Kommunale veger og broer
Det er gjort kontroll av broene og noen rekkverk må forsterkes. For øvrig er midlene
tenkt brukt til freseasvalt.
Nødstrømsaggregat Kryllingheimen
Kryllingheimen har ingen nødstrømsløsning og det er derfor gjort en vurdering av dette i
2014 ut ifra en sikkerhets- og beredskapsbehov. Det er innhentet priser. Godt over
halvparten av kostnaden er knyttet til montering og tilpasninger som må gjøres av
elektriker. Den foreslåtte bevilgningen gir et aggregat med begrenset effekt. Dersom man
skal ha et større aggregat vil kostanden bli betydelig høyere.
Rehabilitering kommunale boliger/bygg
Behovet er betydelig større enn det som er avsatt og gjelder både kommunale
formålsbygg og utleiebygg. Det er avsatt 0,5 mill. kroner til vedlikehold i driftsbudsjettet.
Sistnevnte vil gå til mindre arbeider mens investeringsmidlene skal benyttes til
ekstraordinært vedlikehold som innebærer standardheving. Dette er i tråd med
regnskapsforskriftene. Det legges til grunn at rådmannen ved teknisk sektor foretar
prioritering av hvilke oppgaver som må prioriteres utfra hensyn til sikkerhet, helse,
pålegg og lignende. Områder som må prioriteres i 2015 er radonreduserende tiltak der
man i 2014 har påvist for høye verdier.
41
Bygningsmessige tilpasninger helse- og omsorgsanlegg
Det er behov for kjøling på legekontorene om sommeren. Det har vært uforsvarlig høye
temperaturer de siste «gode» somrer. Kjellerrom i Sundestua må ferdigstilles blant annet
for at beboerne skal få boder. Det er også behov for andre bygningsmessige tilpasninger i
forbindelse med flytteprosessene på omsorg.
Bro Bjørøya. Anbudet er utlyst på Doffin. Det er av satt av 0,5 mill. kroner i 2015 i
tillegg til tidligere bevilgning med sikte på at arbeidet kan utføres våren 2015. Det er
innhentet foreløpige anslag på kostnad og det antydes 3,5 til 4 mill. kroner. Det gjenstår
ca 1 mill. kroner fra tidligere bevilgning.
Miljøgate/gang- og sykkelvei Krøderen. Det vises til kommunestyresak 74/14.
Gateadresser
Prosjektet har dratt ut i tid og det er i løpet av 2014 kartlagt at det er behov for å rette opp
i matrikkelen. Det vil også påløpe betydelige kostnader til skilting basert på informasjon
vi har fått fra andre kommuner. Det er avsatt 0,2 mill. kroner til dette i 2013. Det foreslås
avsatt 0,5 mill. kroner i 2015.
Reguleringsplanarbeid og opparbeiding av boligtomter, opparbeiding av
industritomt
Man er i gang med områderegulering på Slettemoen 2014 og reguleringsplan for Øvre
Ruud er lagt ut på høring. Administrasjonen er også gjennom kommunestyrets vedtak i
fjor pålagt reguleringsplanarbeid knyttet til leiligheter på Krøderen og Noresund samt
arbeide for erverv av arealer for nye boligtomter i Bjertnesfeltet. I forhold til Bjertnes
mener administrasjonen det er behov for regulering. Det er ikke gjort et konkret
kostnadsoverslag men kun satt av midler for å synliggjøre kostnader som vil påløpe ved
regulering og opparbeiding av arealer.
VAR-investeringer
Det legges til grunn selvkost på investeringer. Det foreslås bevilgning til prosjektering for
anlegg videre fra Olberg (der prosjekt sjøledning Sunnelykkja – Olberg) slutter til
Bjertnesområdet. Dette gjøres med sikte på kapasitetsøkning i området. Det foreslås
videre en bevilgning til ledningsarbeid kloakk mv. i området skolen – Coop slik at en kan
gjøre VA-arbeidene mens øvrig anleggsarbeid pågår.
Eventuelle konsekvenser av kommunestyrets vedtak vedr. ny renseløsning innarbeides i
budsjettet når saken er behandlet.
42
Betalingssatser for 2015, vedlegg til budsjett for 2015
Betalingssatser og bestemmelser om betaling og leie av kommunale
lokaler gjeldende fra 1.1.2015
Lag, foreninger og humanitære org. får leie gratis på ukedager.
Forutsettes at det ikke påføres ekstra kostnader til vaktmester
og renhold. Alle andre som leier betaler etter gjeldene satser.
Lokalene vaskes hver formiddag.
Leies kun ut på ukedager. (Helgeutleie kun av samfunnshus/
Kafé /lillesal m/kjøkken mot betaling)
Samfunnshus, øvrige
lokaler og skole
Skole
Kveldsleie på Heldagsutleie på Helgeutleie for Helgeutleie for
ukedager
ukedager.(man- innenbygds lag innenbygds
fre) Pr. dag
og foreninger. private
leietakere
Samf.hus.lokaler
m/kjøkken
Kafé /lillesal m/kjøkken
Skolelokaler (pris pr rom)
1000 kr
4000 kr
1000kr
2500 kr
800 kr
200 kr
2000 kr
Ingen utleie
800 kr
Ingen utleie
1500 kr
Ingen utleie
Samf. Hus (storsal)
400 kr
800 kr
Øvrige komm. lokaler
(Brukerstua, etc)
800 kr
800 kr
Helgeutleie til
innenbygds
arrangører av
kommersielle
arrangement
Ny 5000 kr
Gaml. 2500 kr
1500 kr
Ingen utleie
Helgeutleie Til
utenbygds
leietakere
(uavhengig av
type arrangement)
5000 kr
3000 kr
Ingen utleie
43
Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester gjeldene fra 1.02.2015
Egenandeler
Sats 2014
Ny sats gjeldende
fra 01.02.2015
Betaling for praktisk bistand
(1G = 85.245,-, justeres årlig pr 01.05))
Inntekt inntil 2 G er regulert ift statens satser (utgiftstak)
kr 180,- pr mnd
Justeres årlig pr 1.1
Inntekt 2-3 G
kr 300pr time
kr 300 pr. time
Inntekt 3-4 G
kr 400 pr time
kr 400 pr time
Inntekt 4-5 G
kr 500 pr time
kr 500 pr time
Inntekt over 5 G
kr 600 pr time
kr 600 pr time
kr 200 pr mnd
kr 200 pr mnd
Prisen på trygghetsalarm mot fasttelefon for de med
inntekt under 4G:
kr 150 pr mnd
Kr 150 pr mnd
Prisen på trygghetsalarm mot fasttelefon for de med
inntekt over 4G:
kr 150 pr mnd
Kr 200 pr mnd
Prisen på trygghetsalarm mot mobiltelefon for de med
inntekt under 4G:
kr 150 pr mnd
Kr 200 pr mnd
Prisen på trygghetsalarm mot mobiltelefon for de med
inntekt over 4G:
kr 150 pr mnd
Kr 260,- pr mnd
Husstandens samlede inntekt legges til grunn.
Ambulerende vaktmester
Egenbetaling for ambulerende vaktmester
Trygghetsalarm (abonnement)
Det differensieres for egenbetaling for trygghetsalarmer
mot fasttelefon og mot mobiltelefon, samt i forhold til
inntekt:
I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm vil
betalingssatsen ovenfor gjelde pr. person. (Her legges
ikke husstandens samlede inntekt til grunn)
Justeres per 01.01
Vederlag institusjon (statens satser)
Vederlag for korttidsopphold i institusjon.
Dag/nattplass:
Avlastningsopphold er gratis
Kommunalt ø. hjelpsopphold er gratis.
Vederlag for langtidsplass følger forskriften.
kr 142 pr døgn
kr 74 pr dag/natt
Dagtilbud / Eldresenter
Egenbetaling for dagsenteropphold-
kr 85 pr gang
Kr 90 pr gang
kr 141 pr mnd
Kr 160 pr mnd
Vaskeriet ved Kryllingheimen
Vask av tøy:
-For hjemmeboende m/tjenester fra Helse og omsorg
44
kr 71 pr gang
Kr 80 pr gang
Prisen pr. middagsporsjon v/ utkjøring
kr 85
Kr 90
Middag pårørende servert på Kryllingheimen
kr 70
Kr 90
Middag PU (uten poteter og dessert)
kr 35
Kr 65
Vaskeriet tar ikke imot puter, dyner, filleryer og
overmadrasser til vask.
Middagspriser
Frokost
Kr 30
Kveldsmat
Kr 30
Kaffe / kake
Kr 25
KjøkkenetKryllingheimen, catering og kantine
Lunsj personalet, inkl. kaffe/ the
Kr 40
Kr 45
Lunsj, kaffe, frukt møter
Kr 65
Øvrig: Det vises til egne prislister ved kjøkkenet.
Prisjusteres årlig
Helsestasjonen
ICDP(foreldreveiledningskurs) 8 kvelder
Kr 300
Friskliv
Frisklivssentralens aktiviteter (pris pr 3 mnd):
Kr 300
Kr 310
De som har frisklivsresept, kan delta på alle aktivitetene så
lenge resepten varer.
Husleier
Husleie for omsorgsboliger og lignende indeksreguleres
årlig
45
KRØDSHERAD KOMMUNE
Side 1 av 5
SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Arkivsak: 14/989
BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018
Saksbehandler: Anita Larsen
Saksnr.: Utvalg
4/14
ADMINISTRASJONSUTVALG
131/14
FORMANNSKAPET
Arkiv: 150
Møtedato
04.12.2014
04.12.2014
Vedlegg:
Forslag til årsbudsjett 2015-2018 med budsjettskjema og forslag til betalingssatser omsorg.
Saksopplysninger:
Vedlagt følger forslag til årsbudsjett 2015 - økonomiplan for perioden 2015 – 2018. Det vises
til dokumentet.
Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt.
Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt legges fram
som egen sak i møte 18.12.14 og innarbeides i budsjettet i henhold til vedtak her.
Budsjettoppsettet – rammebudsjettering.
Budsjett for 2015 skal settes opp i henhold til budsjett og regnskapsforskriftene.
Reglene er at kommunestyret ikke kan delegere sin vedtakskompetanse. Det betyr at
budsjettendringer på det nivå som kommunestyret har behandlet budsjettet kun kan foretas av
kommunestyret selv. De politiske signaler har vært at sektorene selv skal foreta
budsjettendringer innenfor gitte øvre rammer og delegeringsreglementets bestemmelser.
Administrasjonen velger derfor å framlegge vedtaksgrunnlaget på budsjettskjemaer som
fastlegger rammene for sektorenes drift og investeringer.
Det foreslås på dette grunnlag at kommunestyret, i likhet med tidligere år, vedtar årsbudsjett
og økonomiplan med netto driftsrammer for hvert rammeområde.
Det er bare årsbudsjettet for 2015 som er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.
Den saksbehandlingsmessige siden av dette er at kommunestyrets evt. endringsforslag må
fremmes på rammeområdenivå og ikke på funksjonsnivå. Den underliggende begrunnelse for
forslaget vil likevel sikre at det innarbeides på ønsket funksjon.
Dersom kommunestyret ønsker å gi føringer innenfor rammeområdene, kan dette gjøres i
budsjettvedtaket eller som enkeltvedtak adskilt fra budsjettet. Dette er i samsvar med dagens
praksis, da slikt vedtak vil innskrenke generell delegering.
KRØDSHERAD KOMMUNE
Side 2 av 5
Som følge av gjeldende budsjettforskrift skal verken budsjettene som sådan eller lån som
opptas godkjennes av fylkesmannen.
Likviditetsvurderinger.
I forbindelse med budsjettvedtaket skal kommunestyret vurdere kommunens likviditet.
Likviditetsgraden pr. 31.8.2014 r 2,30, pr 31.8.2013 var likviditetsgraden 0,98)
Likviditetsgraden bør være minst 1, dvs. at driftslikvidene bør være minst like store som
kortsiktig gjeld. Driftslikvidene er de midler kommunen har til disposisjon for å fange opp
tidsforskyvninger mellom inn- og utbetalinger.
Offentlig ettersyn.
I henhold til Kommunelovens § 45 skal formannskapets budsjettinnstilling legges ut til
alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.
Rådmannens innstilling:
Rådmannen viser til foranstående og vedlagte budsjettskjemaer 1A og 1B, 2A og 2B,
samt eget hefte med budsjettkommentarer, og foreslår at formannskapet fremmer
følgende innstilling overfor kommunestyret.
1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2015 vedtas i samsvar med vedlagte
budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjettet.
Administrasjonen gis i oppdrag å gjennomføre de tiltak som fremgår av budsjettet.
2. Forslag til økonomiplan for perioden 2015 – 2018 vedtas og justeres i forhold til evt.
endringer vedtatt for årsbudsjett 2015. Kommentardelen er retningsgivende for
økonomiplanen.
3. Ved beregning at inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2015 benyttes den
høyeste sats som måtte bli bestemt av Stortinget.
4. Eiendomsskatt.
I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 videreføres utskriving av eiendomsskatt
på verker og bruk i hele kommunen. Den generelle skattesatsen
som gjelder er 7 promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
Ved taksering utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter
5. Avgifter og betalingssatser reguleres i tråd med vedlegg og enkeltsaker.
Øvrige avgifter reguleres i henhold til konsumprisindeksen.
6. Ordføreren, gis i samråd med rådmannen, fullmakt til å forplikte kommunen
økonomisk, begrenset oppad til kr. 200.000,- årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid.
KRØDSHERAD KOMMUNE
Side 3 av 5
Melding om saken, samt forslag til dekning, skal legges fram for
formannskap/kommunestyre i etterkant.
7. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller
utskifting av utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr. 100.000 totalt for året.
Dekning skjer fra disposisjonsfondet hvis dette er mulig, hvis ikke legges saken om
dekning fram for kommunestyret i etterkant.
8. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges
formannskap/kommunestyret. For øvrig holdes formannskapet månedlig orientert om
den økonomiske utviklingen.
9. Oppsparte midler innenfor sektorens totalramme kan forventes overført gitt at
kommunens totalresultat går i balanse.
10. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser.
11. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny
vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for
2014.
12. Lånene tas opp med en vektet avdragstid på 20 år. VA lån tas opp med en avdragstid i
tråd med levetid for investeringene som legges til grunn i selvkostberegningene.
13. Sak vedrørende skolestruktur m.v. legges fram for kommunestyret i begynnelsen av
2015 og eventuelle budsjettmessige konsekvenser tas med i saken.
14. Endringer i korttids/langtidsplasser og andre tiltak og organisasjonsmessige endringer i
omsorgssektoren gjennomføres i tråd med administrativt prosjekt. Det legges til grunn
en fortsatt videre god prosess i forhold til brukere, pårørende, verger og ansatte.
15. Videre utnyttelse/investeringer i sykehjemmet utredes herunder muligheter for statlig
finansiering. Politisk gruppe nedsatt av kommunestyret fungerer som styringsgruppe
for prosjektet. Innstillingen legges fram for kommunestyret før neste års budsjett.
16. Boligsosial handlingsprogram legges fram vårhalvåret 2015. Det vurderes som en del
av dette arbeidet muligheten for salg av deler av dagens utleieboliger og om man bør
erstatte deler av bygningsmassen med nybygg jfr, Husbankens virkemiddelapparat.
17. Tidligere bygg som har vært benyttet til barnehage søkes omgjort til bolig/bruksendring. Det gjøres en vurdering av bygnigsmessige endringer i forhold til
tilrettelegging for utleie. Utleie forutsetter at dette gir kostnadsdekkende leie eventuelt
vurderes salg. Det innhentes også en prisvurdering i forhold til salg av eiendommene.
KRØDSHERAD KOMMUNE
Side 4 av 5
Behandling/vedtak i ADMINISTRASJONSUTVALG den 04.12.2014 sak 4/14
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
Eventuelle skriftlige merknader fra arbeidstakerorganisasjoner sendes rådmann/ordfører i løpet av
dagen i dag (04.12.14)
Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den 04.12.2014 sak 131/14
Behandling:
Gustav Kalager foreslo på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringer/ tillegg til
rådmannens forslag for budsjett 2015:
Rådmannens innstilling tiltres med følgende endringer/tillegg:
Sektor oppvekst netto kutt på kr. 700.000
Sektor omsorg netto kutt på kr. 1.000.000
Inndekning:
Premieavvik kr. 450.000
Oppfølging kommuneplan kr. 250.000
Økt skatteanslag kr. 600.000
Budsjettskjemaene endres i tråd med dette.
Rådmannens pkt. 4 tillegges følgende angående eiendomsskatt:
Med bakgrunn i de store nedskjæringene som må gjøres i sektorene for 2015 og ytterligere
nedskjæringer for 2016, 2017 og 2018 samt de store organisatoriske- og strukturelle endringer
som kan bli nødvendig i årene som kommer, foreslås det å utrede eiendomsskatt. Rådmannen
pålegges å utrede eiendomsskatt på hus og hytter før budsjett for 2016 legges fram. Etter at
utredningen foreligger må det tas stilling til om eiendomsskatt skal innføres.
Det tas kontakt med Sigdal kommune, som er i gang med utredning av dette for å kunne dra
nytte av hverandres utredningsarbeid.
Nytt pkt. 14:
Endringer i korttids-/langtidsplasser innenfor omsorgssektoren gjennomføres. Andre tiltak og
organisasjonsmessige endringer i sektoren utredes i samarbeid med
formannskap7kommunestyre (det nedsatte utvalget). Alle innspill fra brukere, pårørende,
verger, primærkontakter, eldreråd og ansatte legges fram for politisk vurdering (det nedsatte
utvalget)
Andre punkter vedtas uendret i forhold til rådmannens innstilling.
KRØDSHERAD KOMMUNE
Side 5 av 5
Ved avstemming oppnådde rådmannens innstilling 3 stemmer, mens 2 stemmer ble avgitt for
representanten Kalagers forslag.
Vedtak:
Formannskapets flertall (Skinnes, Kristensen og Sæta,) innstiller:
Rådmannens innstilling tiltres.
Formannskapets mindretall (Dybendal og Kalager) innstiller:
Representanten Kalagers forslag tiltres.