ARBEIDSVARSLINGSPLAN - Trondheim parkering

Comments

Transcription

ARBEIDSVARSLINGSPLAN - Trondheim parkering
ARBEIDSVARSLINGSPLAN
Skriv ut
Arbeidssted veg/gate, husnummer:
Arbeidsvarslingsplan skal leveres minimum 2 dager før oppstart av arbeidet.
Arbeid på offentlig areal kan medføre gategrunnsleie. Se prisliste på www. trondheimparkering.no
Merknader:
Arbeidet igangsettes:
Dato
Klokkeslett
Arbeidet avsluttes:
Dato
Klokkeslett
Ja
Gjelder arbeidet graving:
Utplassering av:
Brakke
Stillas
Lift
Container
Mobilkran
Pumpebil
Annet:
Blir kjørebane helt sperret:
Blir kjørebane delvis sperret:
Blir gangvei eller fortau berørt:
Blir parkeringsareal benyttet eller berørt i forbindelse med arbeidet:
Medfører arbeidet at faste installasjoner blir berørt:
Skilt
Trær
Benker
Søppelbeholder
Sluk
Støyskjerm
Annet:
Skal arealet benyttes til lager/ riggplass:
Kan store utrykningskjøretøy samt kollektivtrafikk passere:
Godkjendt varslingsplan SKAL oppevares på arbeidsstedet og framvises ved kontroll.
Mobiltelefon ansvarlig på arbeidsstedet:
Navn ansvarlig på arbeidsstedet:
(person med godkjent opplæring, minimum kurs 1)
Firmaopplysninger/ Fakturaadresse:
Prosjektnummer
Utførende entreprenør
Adresse
Postnummer
Poststed
SKILTPLAN
Skisse av arbeidsområdet med inntegnede skilt skal vedlegges.
Sikring og varsling ihht. håndbok 051 ARBEIDSVARSLINGSPLAN.
Antall vedlegg:
Skiltplan inkl. denne side
E-postadresse ansvarshavende
Mobiltelefon ansvarshavende
Telefaks ansvarshavende
Underskrift og stempel ansvarshavende
(av person med godkjendt opplæring kurs 2)
VEDTAK ARBEIDSVARLINGSPLAN (for Trondheim parkering)
Med hjemmel i Vegtrafikklovens §5 og §7 og Skiltforskriftens § 26,§32, §33 og §34 treffes vedtak om bruk av trafikkregulerende skilt i samsvar med arbeidsvarslingsplan/ skisse.
Arbeidsvarslingsplan godkjennes ikke:
Arbeidsvarslingsplan godkjennes:
Trondheim parkering KF.
Erling Skakkes gate 40
7004 TRONDHEIM.
/
-
Dato
Tlf. 72 54 09 00
Faks. 73 52 17 01
e-post:
[email protected]
Underskrift / stempel
VARSLING TIL: Politi, brannvesen, AMK- sentral, VTS, busselskap
Nei