Nye rammebetingelser. Direktør Morten Baltzersen, Finanstilsynet

Comments

Transcription

Nye rammebetingelser. Direktør Morten Baltzersen, Finanstilsynet
Rammebetingelser for norske banker
1. november 2012
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen
Disposisjon
•
•
•
•
•
2
Økonomiske utsikter og risikofaktorer
Norske bankers økonomiske stilling
Finansiering og OMF
Nye krav i EU/EØS (CRD IV)
Husholdningsgjeld og boligmarked
16. oktober 2012
Brutto nasjonalprodukt
Kilde: Thomson Reuters Datastream
3
Pengemarkedsrente og
kredittvekst
Kilde: Statistisk sentralbyrå
4
Risikofaktorer
• Internasjonale finansmarkeder
• Internasjonalt tilbakeslag
• Oljepris
• Kronekurs
• Boligpriser og husholdningenes gjeld
5
Situasjonen i norske banker
Resultatutvikling
6
Egenkapitalavkastning
Utlånstap og inntjening
Tap på utlån
Note: DNB inngår for illustrative formål i gruppen for forretningsbanker
7
Resultat etter skatt
Situasjonen i norske banker
Egenkapitalavkastning (morbank)
Note: DNB inngår for illustrative formål i gruppen for forretningsbanker
8
Soliditet
Ren kjernekapitaldekning, alle banker
(inkl. boligkredittforetak)
Ren kjernekapitaldekning, alle banker
(inkl. boligkredittforetak, halvårstall)
10,7
5,3
9
Soliditet
Ren kjernekapitaldekning
(konsern)
10
Ren kjernekapitaldekning
(konsern, halvårstall)
Soliditet
- utvikling i risikovekter for kapitalkrav
Risikovekter
100%
100%
Foretakslån
72%
51%
50%
Godt sikrede
boliglån
Basel I
11
35%
13%
Basel II Standard
Basel II IRB (skravert viser avansert IRB)
Nye krav til soliditet og likviditet
- EU-Kommisjonens forslag
(1. januar)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ren kjernekapital
3,5 %
4%
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
kjernekapital
4,5 %
5,5 %
6%
6%
6%
6%
6%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
0,625 %
1,25 %
1,875 %
2,5 %
ansvarlig kapital
bevaringsbuffer
motsyklisk buffer
LR (kjernekapital /
eksponering)
likviditetskrav
følger bevaringsbuffer, men kan forseres i enkeltland med sterk kredittvekst
Pilar 2
Pilar 2 og 3
LCR
3%
3%
LCR og NSFR
Hybrid- og tilleggskapital som ikke tilfredsstiller nye krav fases ut til 2021
12
Nye krav til soliditet og likviditet
- Systembuffer
•
Formål om å dempe systemrisiko. Buffernivå skal revurderes jevnlig og bestå
av ren kjernekapital. Restriksjoner ved manglende oppfyllelse.
•
Parlamentets forslag: Buffer pålegges globale og nasjonale systemviktige
enkeltinstitusjoner.
– Vurderingskriterier for systemviktighet basert på prinsipper fra Basel.
– Fem kategorier med normalkrav mellom 1 og 3 % av beregningsgrunnlaget.
Øvre grense på 10 %.
•
Rådets forslag: Buffer kan pålegges alle, eller en eller flere undergrupper av
institusjoner avhengig av sektoreksponering eller risikoprofil.
– Ulike krav kan stilles for ulike undergrupper av institusjoner. Nasjonal
beslutningsmyndighet for buffer inntil 3 % av beregningsgrunnlaget.
13
Egenkapitalbevisets stilling som ren
kjernekapital
• Forslag til CRD IV skaper tvil om egenkapitalbevisets
stilling.
• Utkast til tekniske standarder om ansvarlig kapital kan
åpne for egenkapitalbevis som ren kjernekapital.
• Verken CRD IV eller de tekniske standardene om
ansvarlig kapital er endelig fastsatt.
Utvikling i finansieringsstruktur
Forretningsbanker
Sparebanker
Prosent forvaltningskapital
Prosent forvaltningskapital
Kilde: Finanstilsynet
Kilde: Finanstilsynet
Note: DNB inngår for illustrative formål i gruppen for forretningsbanker
15
OMF-markedet
16
OMF-markedet
• Har sikret langsiktig finansiering i urolige markeder.
• Kan gjøre annen finansiering vanskeligere og virke
prosyklisk.
• Kan stimulere boligkreditt.
• Bør vurdere begrensninger.
17
Husholdningenes finansielle stilling
Gjelds- og rentebelastning
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
18
Andel husholdninger med høy gjeld
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Boligmarkedet
Nominelle og reelle priser
Kilder: EFF,
NEF, Finn.no,
Pöyry, SSB og
Finanstilsynet
prisstigning
2007 - sept 2012
1987 - sept 2012
1992 - sept 2012
19
nominelt
24.8 %
266.7 %
430.4 %
just. KPI
12.8 %
101.4 %
258.0 %
just. lønn
3.5 %
25.6 %
94.4 %
Boligmarkedene i Norden
Boligprisindekser
Kilder: Thomson Reuters Datastream
20
Veksten i boligpriser og gjeld
• Den sterke veksten i husholdningenes gjeld er i stor grad drevet
av høy etterspørsel:
–
–
–
–
Lav realrente etter skatt
Sterk inntektsvekst
Gunstig boligbeskatning
Forventning om fortsatt prisvekst på boliger
• Vanskelig å bremse sterk etterspørsel, men viktig at
kredittvurderinger ivaretar langsiktige hensyn.
–
–
–
–
21
Kapitalkrav
Risikovekter
Retningslinjer for boliglån
Bankenes finansiering
Boliglånsundersøkelsen 2012
Belåningsgrad på nedbetalingslån
Nedbetalingslån med pant i bolig
Kilde: Finanstilsynet
22
Belåningsgrad på lån til kjøp
Kilde: Finanstilsynet
Oppsummering
• God norsk økonomi og solide og lønnsomme banker et godt
utgangspunkt for å møte internasjonal finansuro og økonomisk
tilbakeslag.
• Bankenes soliditet er styrket, og egenkapitalen bør fortsatt øke.
• Bankenes finansiering og likviditet er bedre, men fortsatt sårbar. OMF
har bidratt til mer robust markedsfinansiering, men kan likevel
representere en framtidig sårbarhet.
• Husholdningsgjeld og boligpriser en risiko for finansiell stabilitet.
Kredittvurderinger må baseres på langsiktige hensyn når
låneetterspørselen er stor.
23
FINANSTILSYNET
Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
www.finanstilsynet.no

Similar documents