2012 Årsmøte innkalling

Comments

Transcription

2012 Årsmøte innkalling
Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie
Tid: Onsdag 25.04.2012 kl. 18:00 – 20:00
Sted: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang på hjørnet mot rundkjøringen)
Saksliste:
1. Konstituering
• Valg av møteleder samt referent
• Godkjennelse av innkallelsen
• Godkjennelse av fullmakter
• Valg av 2 sameiere til å medundertegne årsmøteprotokollen
2. Styrets årsberetning for 2011
( se vedlegg 1 )
3. Regnskap 2011
( se vedlegg 2 )
4. Presentasjon av forslag til nye inngangspartier
( se vedlegg 3 )
5. Søknad om utbygning av kaldt loft over snr 41
( se vedlegg 4 )
Forslag til vedtak : (krever 2/3 flertall)
Årsmøtet godkjenner at seksjon nr 41 i Sameiet Hoff Terrasse får kjøpe del av fellesarealet på
loft i Hoff Terrasse 2 (ca 40 kvm) iht. vedlagte planskisse til en foreslått pris på kr. 2.500.- per
kvm. Godkjenningen forutsetter at det gjennomføres reseksjonering* av seksjonen på
tiltakshavers bekostning, de nødvendige offentlige godkjennelser blir gitt, seksjonseiere som har
loftsbod godkjenner tiltaket og blir kompensert for tap av bod på loft samt at disse minimum har
1 stk bod i kjeller og at tiltaket gjennomføres av autoriserte personer der dette er krav.
* Årsmøtet godkjenner reseksjoneringen iht. nevnte tiltakt.
6. Forslag om innføring av dugnadsgebyr på 500.Forslag til vedtak og endring av vedtektenes §8,6 : (krever 2/3 flertall)
”Dugnadsgebyr pålydende kr. 500.- innkreves fra alle seksjoner årlig.
Gebyret tilbakebetales i forhold til deltagelse på fastsatte dugnader.
Dugnadspengene følger seksjonen.”
7. Forslag om honorar for drift av sameiets hjemmeside
( se vedlegg 5 )
8. Forslag om høyere honorar til styret
( se vedlegg 6 )
9. Budsjett 2012
( se vedlegg 2 )
Herunder forslag om økning av fellesutgiftene med 2.5% grunnet ny
og utvidet avtale med Canal Digital, se årsberetning.
10. Valg av styret for periode 2011 / 2012
Oslo, 16. april 2012
HOFF TERRASE SAMEIE
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011
1.
TILLITSVALGTE
Siden forrige sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:
Leder:
David Fluck
Styremedl.:
Linda Hansen
(nestleder)
Toril Romundset
Henrik Visby
Jan-Erik Slåttbakken
Varamedlem : Idar Lie Aslesen
Jørgen Insulan
2.
FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON
Sameiets forretningsfører har vært eie Eiendomsmegling avd. forvaltning / Lilleaker
økonomi as.
Revisjon for 2011 er utført av revisjonsfirmaet Flattum & Co. AS.
Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til
formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne.
3.
BYGNINGER OG FORSIKRINGER
Sameiet Hoff Terrrasse består av 218 boligseksjoner og 18 næringsseksjoner og 1
barnehage.
Sameiets eiendom har gårds.nr 31 og bruks nr. 175 i Oslo Kommune.
Forsikringer.
Sameiets eiendom er forsikret i Gjensidige Nor med polisenr. 77446354.
Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs at erstatningsbeløpet ved totalskade skal
tilsvare kostnaden ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse, etter
dagens byggeskikk. Ved skade skal denne meldes til Gjensidige Nor v/John
Wennersgaard, tlf. 23 35 82 60.
Forsikringen omfatter ikke innboforsikring. Den enkelte sameier må selv tegne
innboforsikring.
4.
EIENDELER OG GJELD - OPPGAVEPLIKT TIL LIGNINGSKONTORET
Sameierne har fått tilsendt oppgave med oppstilling over den enkelte seksjons andel av
sameiets gjeld, eiendeler, inntekter og utgifter. Denne meldingen må tas vare på og
sjekkes mot den ferdigutfylte selvangivelsen som kommer i april. Ligningsverdi kan ikke
lenger fåes av forretningsfører da de etter nye regler ikke kan oppbevare slike tall. Denne
må man henvende seg til det lokale ligningskontor for å få oppgitt.
5.
REGNSKAPET FOR 2011
Regnskapet viser et overskudd på kr 1.432.656.-. Beløpet vil bli foreslått overført til
annen egenkapital.
Sameiet har per 31.12.2011 en negativ egenkapital på kr. 2.829.357.Sameiet er avhengig av å ha et positivt resultat som også er tilstrekkelig for å dekke
løpende avdrag.
Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av
sameiet, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter.
6.
FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er
det ingen tvil knyttet til boligsameiets evne til å kunne fortsette driften.
7.
ARBEIDSMILJØ
Sameiet har ingen ansatte, og følgelig heller ikke noe arbeidsmiljø. Sameiet har ikke
foretatt seg noe spesielt vedrørende likestilling da styrets sammensetning er basert på at
de som er interessert melder seg til tjeneste.
8.
YTRE MILJØ
Etter styrets oppfatning driver boligsameiet ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø
mer enn det som er vanlig for en bygård av denne type.
9.
HOVEDAKTIVITETER 2011
I perioden 2011-12 har vi:
• Avholdt 13 styremøter (vanligvis den første tirsdagen i hver måned på vaskeriet)
• Avholdt 3 Åpen halvtimemøter hvor beboere har fremmet forslag og stilt spørsmål
direkte til styremedlemmer
• Avholdt en varm og effektiv dugnad med 72 deltagere, med NOK1.000 loddtrekning og
grillparty
• Avholdt en kald men hyggelig julegrantenning med innslag fra Gjallarhorn musikkorps,
45 barn, enda flere foreldre, og en Nisse
• Deltatt i mange fora i nærområdet bla. møter mellom vellene og ledelsen i bydel Ullern,
og i utformingen av Oslos Byplan 2030
• Styret har etablert 3 undergrupper med deltagelse fra frivillige beboere: Enøkgruppen,
Plankomiteen og Bygningsgruppen
• Vi har benyttet oss av «in house» kompetanse ved behov, f.eks: for å bistå med valg av
Kabel TV leverandør, og inngangspartileverandør
• Vi har hatt et godt samarbeid med vaktmester og de mange underleverandører han
koordinerer for å fullføre sine daglige gjøremål f.eks: rørleggere, elektriker, hagehjelp,
vaskefolk, dreneringsfolk, varme-eksperter, snekkere osv.
• Vi har opprettet bra kontakt med styret i begge St Edmunds vei sameiene
• Vi har holdt tett oversikt over økonomi og innført en intern «halvtårs
økonomigjennomgang» i styret
• Har brukt ekstremt mange timer på enkelte «indre-ordens saker»
Her er en oversikt over noe av det vi har fått til i perioden:
• Dokumenter:
• Vedtekter oppdatert med innspill innkommet siden 2004
• Husordensregler – revidert (første gang siden 1997)
• Beboerhåndbok – revidert
• Vi har inngått ny 3-års Fullserviceavtale Skadedyr med Anticimex
• Vi har inngått ny 5-års barnehage kontrakt
• Vi har inngått ny avtale med Canal Digital (HD PVR)
• Opprettet ny «utleiesøknad» på webben
• Publisert 2 rebussløp for barn/voksne «skattejakt 1 & 2» på webben
• Parkering:
• Parkeringsbestemmelser – revidert
• Nye gule p-oblater og blå gjestekort utlevert
• Aktiv bruk av Smart Security til å fjerne biler når nødvendig
• Erstattet MC parkerings plass med to til biler
• Malt linjene på parkeringsplassene
• Enøkgruppen – har jobbet med:
• Utarbeiding av mandat
• Fjernvarme – innført månedlig avlesning av fjernvarmeforbruk
• Opplæring på varmesystemet
• Vurdering av effektiviteten av INVA serviceavtalen
• Bevisstgjøring av energiforbruk
• Plankomiteen – har jobbet med:
• Konventveien
• Sykkeltiltak på Hoffsveien
• Friområde på Kikkut
• Utvidelsen av den Rambøl bygningen
• Oslo Kommunens 2030 planprosess
• Planlagt rundkjøring ved Hoffsveien 17
• Foreslått nybygg ved Hoffsveien 10 (bak Rimi)
• Bygningene:
• Regulert 6 seksjoner som ved feiltagelse hadde blitt regulert til bolig tilbake til
næringsseksjoner gjennom Statens Kartverk
• Løst problemer med vanninnsig ved inngangspartiet av HT8
• Spylt ned hovedkummene for å forbedre flyt, og fjernet kloakk fra HV14
• Hatt en ny runde med vindusutskiftning
• Har fått tilbud for innkjøp av markiser
•
•
•
•
•
Skaffet oversikt over leilighetsdører for å kunne styre fornyelser etter eierens behov
Oppslagstavler i vaskeriet: for dere uten internett
Vaskeriet: autolys, ny tørketrommel , innhentet tilbud på ny vaskemaskin
Låssystemet – kontinuerlig utskiftning av sylindre og bestilling av nye nøkkler
Har fått tilbud for utskiftning av inngangspartiene og oppussing av oppganger –
presenteres på årsmøte
• Hagene:
• Gjerdesaken – nå løst med utsetting av betongblomsterkasse
• Web (www.hoffterrasse.no)
• Epost adresser for direkte tilgang til alle styremedlemmer
• Kontakter – med navn, bilder, telefon, epost og ansvarsområder
• 77 Nyhetsartikler fra årsmøte 2011 frem til «Urimelig bot?» 11. apr 2012
• Bilder – ofte referert til av eiendomsmeglerne – bedre priser ved salg!
• Ny «search» funksjonalitet
• «Terms for Use»
Vi er stolte over det vi har klart så langt, og her er en del av styrets ønskeliste for 2012-13:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Implementere nye inngangspartier / oppussing av alle oppganger
Implentere nytt, elektronisk låssystem på ytterdører
Iverksette og følge Bevar 10 år plan
Etablere en hageklubb med og for interesserte beboere
Plante hekker mellom bilene og plenene, og rundt søppelsiloene og
underetasjesleilighetene
Asfaltere rundt søppelsiloene og utenfor HT10
Fjerne ledningene mellom bygningene hvor de ikke lenger trengs
Bli ferdig med balkongprosjektet og reklamasjoner hvor nødvendig
Tette alle balkongluker
Etablere en ektra uteplass på plenen mellom HV22 og HT1
Sette opp fotballmålstenger for barna 6-12 år
Kjøpe inn felles grill på grillplassen
Samle sandkassene for barna 1-5 år
Utrede muligheten for en ballvegg
Montere nye oppslagstavler i all oppganger
Oslo, den 16. april 2012
David Fluck
Styreleder
(sign.)
Linda Hansen
Nestleder
(sign.)
Henrik Visby
(sign.)
Jan-Erik Slåttbakken
(sign.)
Toril Romundset
(sign.)
HOFF TERRASSE SAMEIE
Resultatregnskap per 31.12.2011
Note
REGNSKAP REGNSKAP
31.12.11
31.12.10
BUDSJETT
2011
BUDSJETT
2012
+15% 01.07
+5% 01.01 - +2,5% 01.07
Inntekter
Fellesutgifter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
2
3
7 118 712
1 670 849
8 789 561
6 466 919
351 896
6 818 815
7 116 500
1 675 640
8 792 140
8 092 103
331 640
8 423 743
4
6200
14
6240
6300
164 304
231 637
2 506 558
421 113
0
111 837
192 100
1 176 500
313 100
393 809
151 189
595 755
463 700
24 112
10 625
208 898
-23 728
80 473
8 808
2 470
12 969
56 228
7 102 455
171 150
341 864
3 295 057
428 860
169 769
87 617
206 275
897 970
313 500
1 286 568
82 971
565 718
411 688
22 981
10 000
209 856
22 797
78 103
12 682
2 300
16 158
55 407
8 689 290
171 150
290 000
3 000 000
480 000
0
90 000
205 000
1 163 000
313 500
450 000
100 000
596 000
400 000
25 000
10 000
216 000
0
80 000
6 000
2 300
10 000
50 000
7 657 950
171 150
270 000
2 650 000
508 000
0
120 000
130 000
1 235 000
313 500
450 000
110 000
710 000
450 000
34 000
10 000
216 000
0
80 000
8 000
2 500
13 000
50 000
7 531 150
1 687 106
-1 870 476
1 134 190
892 593
4 357
-258 806
-254 449
31 387
-284 723
-253 336
5 000
-270 000
-265 000
5 000
-220 000
-215 000
1 432 656
-2 123 812
869 190
677 593
1 432 656
1 432 656
-2 123 812
-2 123 812
Utgifter
Lønnskostnad
Strøm - nett / kraft fellesareale
Fjernvarme
Assuranse - forsikring
Søppelhåndtering - Gårdpass
Containerleie
Renhold
Offentlige avgifter
Festeavgift
Rep. og vedl. vedr. byggninger
Snøbrøyting / feiing
Kostn. Kabel TV-anlegg
Vaktmestertjenester
Skadedyrbekjempelse
Revisjonshonorar
Bestyrerhonorar
Advokathonorar
Andre honorar / Inva
Telefon
Huseierenes landsforbund
Bank og kortgebyr
Adm. kostnad
Sum driftskostnader
6360
6370
6380
5
6615
6620
6680
6700
6710
6720
6730
6900
7770
7790
Driftsresultat før finansposter
Finansielle poster
Renteinntekt
Rentekostnad
Sum finansposter
Årsresultat
7
8
Disponering av årsresultat
Overført til Udekket tap
Sum disponert
HOFF TERRASSE SAMEIE
Balanse per 31.12.2011
Note
BALANSE
31.12.11
BALANSE
31.12.10
EIENDELER
Anleggsmidler:
Varige driftsmidler
Garasjer
Sum varige driftssmidler
1100
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
18 227 545
110 574
494 135
18 832 254
19 740 828
126 126
71 454
19 938 408
734 672
1 340 683
Sum omløpsmidler
19 566 926
21 279 091
SUM EIENDELER
19 581 925
21 294 091
11
-2 829 357
-2 829 357
-4 262 017
-4 262 017
12
21 679 527
83 900
21 763 427
23 548 618
83 900
23 632 518
439 574
114 065
0
0
94 216
647 855
526 114
180 606
11 139
31 500
1 174 230
1 923 589
Sum gjeld
22 411 282
25 556 107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
19 581 925
21 294 091
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler:
Fordringer
Balkongrehabilitering
Restanse fellesutgifter
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kasse og lignende
14
1520
9
10
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Opptjent egenkapital
Udekket tap
Sum egenkapital
Gjeld:
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalte fellesutgifter
Leverandørgjeld
Skyldig/påløpt arbeidsgiveravgift
Skyldig skatte trekk
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
OSLO 16 april 2012
For Sameiet Hoff Terrasse
2400
2770
13
HOFF TERRASSE SAMEIE
Noter 2011
Note
1
REGNSKAP
31.12.11
REGNSKAP
31.12.10
BUDSJETT
2011
BUDSJETT
2012
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i
samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett
år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større
anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.000,- avskrives planmessig
over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forvendtede tap.
Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte
kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert
som vedlikehold faktisk er utført.
I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen
fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til
rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpede i den perioden tiltakene utføres.
Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører
tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike
tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som
gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle
Note
Note
2
Fellesutgifter
3100 Periode 1 - 6
3100 Periode 7 - 12
Fellesutgifter
3 311 034
3 807 678
7 118 712
3 153 642
3 313 277
6 466 919
3 310 000
3 806 500
7 116 500
3 996 100
4 096 003
8 092 103
3
Annen driftsinntekt
3105 Garasje
3106 Næringslokale
3110 Leilighet / hybel / fellesutg
3121 Lagerleie
3122 Barnehageleie
3125 Vaskei inntekter
3130 Ekstra innbetaling brensel 2010
Annen driftsinntekt
85 728
44 580
98 000
5 040
48 000
41 113
1 348 388
1 670 849
85 916
44 580
102 000
7 020
48 000
64 380
0
351 896
86 000
44 600
102 000
5 040
48 000
40 000
1 350 000
1 675 640
86 000
44 600
108 000
5 040
48 000
40 000
0
331 640
+ 15 % 01.07.11
+5% 01.01 - +2,5% 01.07
REGNSKAP
31.12.11
Note
4
Lønnskostnad
5330 Styrehonorar
5400 Arbeidsgiveravgift
Lønnskostnad
Gjennomsnittlig antall årsverk 2011
Revisors godtgjørelse
Note
Note
Note
Note
5
030
040
050
070
Rep. og vedl. vedr. byggninger
Låser nøkler og ringeanl, port
Fyrkjele
Vaskeri
Trepleie / Grøntanlegg
Dengin uteområdre (2010)
075 Lyspærer, lysrør sikring etc.
Vaktmester Tak/blikkenslaget
Vaktmester Elektrikker
Vaktmester Materialer
Vaktmester Rørlegger
Vaktmester rep. inngangspart
Vaktmesterleilighet
Service plenklipper
Egenandel skader / innbrudd
Sperre, mot nabo tomt
Søppel silo
077 Diverse innkjøp
Rep. og vedl. vedr. byggninger
7
Renteinntekt
8050 Renterinntekter
Renteinntekt
8
Rentekostnad
8150 Annen rentekostnad
Rentekostnad
9
REGNSKAP
31.12.10
BUDSJETT
2011
144 000
20 304
164 304
150 000
21 150
171 150
0
0
10 625
150 000
21 150
171 150
150 000
21 150
171 150
10 000
10 000
10 000
17 709
65 044
4 696
4 073
43 370
680
0
20 036
43 494
36 532
42 029
6 260
28 098
0
0
21 500
60 287
393 809
24 727
92 434
9 151
90 377
0
8 376
7 219
38 974
30 036
23 321
0
0
0
30 000
13 500
854 800
63 653
1 286 568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450 000
450 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450 000
450 000
4 357
4 357
31 387
31 387
5 000
5 000
5 000
5 000
258 806
258 806
284 723
284 723
270 000
270 000
220 000
220 000
374 482
41 113
20 040
58 500
494 135
0
0
12 954
58 500
71 454
Andre fordringer
Hafslund
Vaskeri inntekter
Andre kortsiktige fordringer
Depositum
9 Andre fordringer
BUDSJETT
2012
Note
Note
Note
10
Bankinnskudd, kasse og lignende
1920 Husleie konto
1922 Drifts konto
1930 Andre bankinnskudd
1940 Bank høyrente
1950 Bankinnskudd for skattetrekk
Bankinnskudd, kasse og lignende
244 261
482 784
2 906
4 666
55
734 672
REGNSKAP
31.12.11
131 013
94 310
2 898
1 080 840
31 622
1 340 683
REGNSKAP
31.12.10
11
Opptjent egenkapital
2050 IB udekket tap
2050 Overført til Udekket tap
Sum egenkapital
-4 262 017
1 432 656
-2 829 357
-2 138 205
-2 123 812
-4 262 017
12
Gjeld til kredittinstitusjoner
2250 Gjeldsbrevlån I
2251 Gjeldsbrevlån II
Gjeld til kredittinstitusjoner
4 737 805
16 941 722
21 679 527
5 366 018
18 182 600
23 548 618
Det er stilt følgende pant:
Gjeld etter 5 år lån I
Gjeld etter 5 år lån II
Rentesats nom lån I & II
Note
Annen kortsiktig gjeld
Hafslund
Renhold des
Vaktmester
2970 Avsatt styrehonorar
2990 Annen kortsiktig gjeld
13 Annen kortsiktig gjeld
Note
Note
Blankolån
Blankolån
1 134 000
1 938 000
13 930 000
15 658 000
4,85 %
4,90 %
13
14
15
Fjernvarme
Antall Kwh
Snitt pris
Total pris
25 531
14 175
45 000
0
9 510
94 216
0
0
0
16 000
1 158 230
1 174 230
2 993 690
77,69
2 506 558
3 703 820
84,57
3 295 057
Balkongrehabilitering
Det henvises til vedlagt regnskap for balkongprosjektet.
Det vil kun være seksjoner som har mulighet for balkong / uteplass
som vil bære kostnaden for prosjektet.
Kostnaden / lånet fordeles ut ifra type balkong / uteplass mht. størrelsen.
Det er i perioden blitt nedbetalt 1.240.878.- på balkonglånet, av dette er 744.834.- innbetalt
som innfrielse "av sin andel" av balkong gjelden.
Det er per årsskifte 146 seksjoner som ikke har innfridd sin andel og betaler balkonglånet løpende
gjennom de månedlige fellesutgiftene.
HOFF TERRASSE SAMEIE
Resultatregnskap per 31.12.2011
Inntekter
Låne innbetalinger
Andel lån innfridd
Sum driftsinntekter
Note
REGNSKAP
2011
REGNSKAP
2010
BUDSJETT
2011
BUDSJETT
2012
14
1 748 400
744 834
2 493 234
1 798 969
680 539
2 479 508
1 772 712
0
1 772 712
1 703 000
0
1 703 000
1 357
78 344
79 701
1 354
29 597
30 951
1 500
0
1 500
1 500
0
1 500
2 413 533
2 448 557
1 771 212
1 701 500
-900 250
-900 250
-934 735
-934 735
-848 400
-848 400
-816 000
-816 000
Årsresultat
1 513 283
1 513 822
922 812
885 500
Fra regnskap 2006
Fra regnskap 2007
Fra regnskap 2008
Fra regnskap 2009
Fra regnskap 2010
Fra regnskap 2011
Sum mellomregning
-7 049 338
-19 586 511
3 516 072
1 865 127
1 513 822
1 513 283
-18 227 545
-7 049 338
-19 586 511
3 516 072
1 865 127
1 513 822
Utgifter
Garanti
Entreprenør / usbl
Sum driftskostnader
Driftsresultat før finansposter
Finansielle poster
Rentekostnad
Sum finansposter
-19 740 828
Forslag til nye inngangspartier
Styret i Hoff Terrasse sameie har i denne perioden arbeidet med å hente inn anbud for
utskiftning av inngangspartiene. De nåværende holder ikke lenger ønsket standard når det
gjelder sikkerhet, energiøkonomi og fremtoning.
Styret har vurdert ulike løsninger, men kommet frem til at vi vil anbefale at det monteres nye
inngangspartier i aluminium. Aluminium er solid, pent og enkelt å vedlikeholde. I tillegg er
det rimeligere sammenlignet med treverk.
Inkludert i dette forslaget ligger også utskifting av låssystemet fra det eksisterende til et som
er moderne, elektronisk og sikkerthetsmessig solid.
Å bytte ut det nåværende callinganlegget er også ønskelig. Pris og forslag til finansiering på
alt dette vil vi legge frem på årsmøtet.
Styret har også innhentet 3 anbud på maling av oppgangene. Vår vurdering er imidlertid at
dette bør komme etter utskifting av inngangspartiene og vinduene i felles oppganger.
Søknad om utbygning av kaldt loft over snr 41
Styrets innstillingen :
Det er ulike faktorer i forslaget som styret er skeptiske til, herunder :
•
•
Det er satt ett forslag til pris på mellom 2500.- til 5000.- fra Takstmann Rune
Mannsåker, hvor forslagsstiller har foreslått en pris pålydende 2500.Styret finner denne pris unaturlig lav i forhold til gevinsten ved utbygningen.
Sameiet vil kunne ha en stor gevinst ved f.eks å utvikle disse loftene til seksjoner
for salg.
En godkjennelse vil skape presidens ved tilsvarende søknader, selv om hvert enkelt
tilfelle må vedtas i et årsmøte
Til Årsmøtet i Hoff Terrasse Sameie 2012
Fra Linda Hansen, Toril Romundset, Henrik Visby, Jørgen Insulan, Idar Lie
Aslesen
Dato 16.04.2012
Webhonorar
Forslag om webhonorar for oppgradering og vedlikehold av www.hoffterrasse.no.
Forslag om at oppgradering og vedlikehold av websider til sameiet blir en egen
post som honoreres separat.
Sameiet Hoff Terrasse Sameie
FULLMAKT
Jeg gir herved (navn): ......................................................................................
(adr.): ......................................................................................
fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på ordinært sameiermøte i Hoff Terrasse Sameie den
25.april 2012
……………………………………..
Navn seksjonseier
…………………………………
adresse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sameiet Hoff Terrasse Sameie
Dette adgangstegnet må avleveres ved inngangen før stemmerett oppnås.
ADGANGSTEGN
til ordinært sameiermøte i Hoff Terrrasse Sameie , 25.april 2012. Ved levering av
adgangstegn er det kun seksjonseier som har stemmerett. Medeier, familiemedlem, rådgiver og
leietaker har kun møte- og uttalelsesrett.
Seksjonseier ..................................................................... ...................................……………
(1 stemme)
navn
adresse
Medeier/Familie .................................................................... ...................................…………
(ingen stemmerett)
navn
adresse
Leietaker ..................................................................... ...................................……………..…
(ingen stemmerett)
navn
adresse
Rådgiver ..................................................................... ...................................……………..…
(ingen stemmerett, må godkjennes av møtet)
adresse

Similar documents