Orättvisa

Comments

Transcription

Orättvisa
Orättvisa
Idag kommer vi stanna till vid en viktig hadith, som rymmer många råd och regler som vi behöver
tillämpa i vår vardag. Det är en Qudsi hadith, vilket innebär att profeten återberättar från Allah: Å
mina tjänare, jag har förbjudit orättvisan hos mig själv och därför förbjudit det bland er, behandla
därför varandra inte orättvist. Å mina tjänare, alla ni är vilseledda förutom de som jag väglett, Be mig
om vägledning, så skall jag vägleda er. Å mina tjänare, alla ni är hungriga förutom de som jag matat.
Be mig om mat, så skall jag mata er. Å mina tjänare, ni är alla nakna förutom de som jag klätt. Be mig
om kläder, så skall jag klä er. Å mina tjänare, ni syndar dag och natt och jag förlåter alla synder. Be
mig om förlåtelse, så skall jag förlåta er. Å mina tjänare, ni kommer inte kunna göra mig illa, och ni
kan heller inte göra mig nytta. Å mina tjänare, om alla människor och de osynliga väsenden skulle
samlas över den mest gudsfruktiga personen av er, så skulle min rikedom inte förlora något. Å mina
tjänare, om alla människor och de osynliga väsenden, från första till den sista, gick upp till en kulle
och bad mig om att uppfylla deras önskemål, så skulle jag givit varje individ av er det han frågat, utan
att min rikedom minskas, så som om en av er skulle doppa en nål i havet. Å mina tjänare det är
sannerligen era handlingar som jag räknar och återbetalar till er. Den som hittar gott får tacka sin
Herre, och den som hittar annat än gott, får enbart skylla sig själv. Finns i muslim.
I den mäktiga hadithen finns många grunder till islam. Den talar för oss att orättvisan är förbjuden i
alla sina former. Orättvisan delas in i två kategorier, människans orättvisa mot sig själv, och det andra
hans orättvisa gentemot andra. Allah har förbjudit orättvisan hos sig själv, han är inte orättvis, så som
han säger i koranen: ‫لِّ ْل َعبِي ِد‬
‫ُّك ِب َظ اَّل ٍم‬
َ ‫َو َما َرب‬
Och din herre är inte orättvis mot människorna
Däremot är vi människor svaga och därför kan vi vara orättvisa mot varandra eller oss själva. Den
största orättvisan är att dyrka någon eller något vid Allahs sida. Allah har beskrivit den i Luqman
ُ َ‫ك ل‬
ُ ‫َوإِ ْذ َقا َل لُ ْق َمانُ ِِل ْب ِن ِه َوه َُو َيع‬
‫ظ ْل ٌم َعظِ يم‬
ِ ‫ِظ ُه َيا ُب َنيا َِل ُت ْش ِركْ ِب ا‬
َ ْ‫اَّلل إِنا ال ِّشر‬
kapitlet:
Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: "Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida;
att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!
Och människan gör orätt mot sig själv i form av synder. Det kan handla om att dricka alkohol, stjäla,
begå otukt osv.
Post adress:
Box: 1811
701 18 Örebro
Sweden
Besöksadress:
Epiloggatan 1
703 70 Örebro
Tel: 019 - 611 60 38
Plus Giro: 490168-2
Bankgiro: 000-0000
Org. nr: 802425-5450
www.orebromoske.se
Den andra sorten av orättvisa är att vara orättvis mot sina medmänniskor. Tar deras tillhörigheter,
anklaga, förtala osv. Och profeten (saw) har varnat oss från den sortens orättvisan i hans hadith:
Muslimen är broder till muslimen, han är inte orättvis mot sin broder, sviker inte honom och
förtrycker inte honom. Profeten (saw) sa också: Frukta orättvisan, för den kommer att vara flera lager
av mörker på domedagen. Den orättvise skall känna till att personen som blivit orättvisbehandlad har
en direkt besvarad bön. Profeten sa: Frukta bönen av en orättvis behandlad person, den har ingen
mellangärde till Allah.
Sedan säger Allah, alla ni är vilseledda förutom de jag väglett, så be mig om vägledning så skall jag
vägleda er. Utan Allahs vägledning så skulle vi vandra i mörker. Därför skall vi alltid be Allah om
vägledning, i allt vi gör. Människan är svag och har ingen aning om vad som väntar honom i slutet av
vägen som han tänker gå. Därför är det ett måste att alltid ha Allah i sina böner och be om
vägledning.
Vi ska fråga Allah om allt i detta liv. Det är han som bestämmer och styr. Därför är det också till
honom vi ställer våra behov och önskemål. Be honom för att han ska hjälpa dig med jobbet, med
försörjningen, med studier, med familjen och allt annat.
Ni skall veta, att Allahs rikedom är fast, den blir varken mer eller mindre av våra handlingar, hur
mycket gott vi än gör, så är Allahs rikedom oberörd. Och hur mycket vi än förstör så förblir Allahs
rikedom oberörd.
I slutet av hadithen så säger Allah: Och den som gör gott, kommer att finna det och han får då tacka
Allah, och den som hittar annat än gott, får enbart skylla sig själv. Det är en garanti från Allah, att om
du gör dina handlingar med rätt avsikt så skall du få belönas med det bästa av Allah och du som gör
orätt mot dig själv eller andra, så skall du få konsekvenser av ditt handlade och ingen kommer att stå
till svars för dina handlingar förutom du själv.
Må Allah förlåta våra synder och täcka för våra brister.
Post adress:
Box: 1811
701 18 Örebro
Sweden
Besöksadress:
Epiloggatan 1
703 70 Örebro
Tel: 019 - 611 60 38
Plus Giro: 490168-2
Bankgiro: 000-0000
Org. nr: 802425-5450
www.orebromoske.se

Similar documents