här - Internetpsykiatri

Comments

Transcription

här - Internetpsykiatri
Utförlig information om Magdalena-studien:
Internetbehandling för gravida med depression
Bakgrund och syfte
Denna forskningsstudie görs för att undersöka effekten och deltagarnas upplevelse av en
internetbaserad psykologisk behandling för gravida med en pågående depression.
Behandlingen kommer att jämföras mot endast sedvanlig vård på mödravårdscentral och
andra instanser. Behandling pågår under 10 veckor och förmedlas via en säker webbplats.
Deltagare i behandlingen lottas mellan att få behandlingen på en gång eller få möjlighet att
genomgå internetbehandling antingen 10 veckor senare eller efter förlossningen beroende på
önskemål och vad som är praktiskt möjligt. Behandlingen är baserad på en tidigare
internetbaserad KBT-behandling mot depression som varit i bruk i reguljär vård vid
Internetpsykiatrienheten sedan 2007 med goda resultat. I den här studien har denna behandling
anpassats för depression under graviditeten och vissa tillägg har gjorts baserat på tidigare
forskning om vad gravida kvinnor har för särskilda problem och behov. Internetbaserad
psykologisk behandling har för flera andra problemområden ett gott stöd och erbjuds idag som
en del av behandlingsutbudet inom psykiatrin i Stockholms län. Effekten av behandlingarna
kommer att följas upp under och efter behandlingen vilket innebär att deltagare också kommer
att fylla i mätningar samt svara på frågor om behandlingen vid flera tillfällen.
Hur studien går till
Den som anmäler sig till att delta får fylla i ett antal formulär på internet (tar ca 30-45
minuter). Formulären innehåller bland annat frågor om graviditeten samt mående och
deltagarens nuvarande situation. Dessa mätningar hjälper oss att avgöra om behandlingen kan
vara lämplig eller om andra vårdalternativ kan passa bättre. Om behandlingen anses lämplig
utifrån de första mätningarna, får deltagare göra en telefonintervju för att bedömning slutligt
beslut om deltagande i studien. Om vi bedömer att behandlingen inte passar den sökandes
besvär kommer detta att meddelas och vid behov ges information om vart man kan vända sig
för att få hjälp.
De som inkluderas till studien får SMS om detta och fyller sedan i ytterligare några
internetformulär via internet (tar ca 10-20 minuter). Dessa formulär är ett krav för att kunna
påbörja behandlingen och ska ha fyllts i innan behandlingens start för att vi ska få en klar bild
av hur de aktuella besvären ser ut. Deltagare kommer under studiens gång att få påminnelser
som stöd för att komma ihåg behandlingen och ifyllnad av formulären.
När man fyllt i formulären slumpas man direkt till att antingen få internetbehandlingen som
ett tillägg till övriga vård eller till endast sedvanlig vård under ca 10 veckor. De som slumpas
till att få vänta på behandling får efter ca 10 veckor och då de fyllt i nya formulär (tar ca 2030 minuter) och genomgått en kort telefonintervju fritt välja mellan att då få behandling eller
att avstå behandling. De som väljer att få behandling får du då internetbaserad KBT anpassad
för depression under graviditeten förutsatt att de har minst 11 veckor kvar till din beräknade
förlossning. Annars erbjuds man att 3-6 veckor efter förlossning genomgå vår reguljära
internetbaserade KBT för depression. Det är viktigt att understryka att den behandling vi
erbjuder inte är tänkt att ersätta din vård vid MVC, vårdcentral eller annan mottagning på
deltagarens hemort, utan den fungerar som ett komplement till den vård man redan får.
Behandlingen bedrivs på internet så deltagare behöver inte komma på något besök under
studien. Man arbetar med övningar och olika behandlingsmetoder i din vardag och får
regelbundet stöd av en personlig behandlare via säkra meddelanden inom
behandlingsplattformen, via sms och vid behov via telefon. I forskningsprojektet ingår läkare
med specialisering på dels psykisk ohälsa (psykiater), dels graviditet och förlossning
(obstetriker) för att bidra med medicinsk expertis.
Mellan de tillfällen man loggar in och läser eller svarar på frågor i behandlingsplattformen
behöver man alltså aktivt träna på de verktyg man får med dig vid varje behandlingsavsnitt.
Varje vecka, i samband med behandlingsarbetet, fyller man i internetformulär som hjälper oss
att följa utvecklingen av deltararens mående. För att uppnå resultat rekommenderar deltagare
investera ca 30-45 minuter om dagen i behandlingsarbetet. Efter behandlingen får man
återigen att få fylla i ett antal formulär (tar ca 20-30 minuter) och genomgå en telefonintervju
(tar ca 10-25 minuter) för att vi ska kunna undersöka om behandlingen har haft önskad effekt
samt för att få veta mer om hur du uppfattat behandlingen och dess olika delar.
Risker
Behandlingen kan upplevas som arbetskrävande utifrån kravet på deltagande och träning i
vardagen. Dock har man möjlighet att diskutera med sin behandlare när man stöter på frågor
och hinder för att då gemensamt hitta lösningar för att komma vidare. Om deltagare under
behandlingens gång upplever att de av olika skäl är i behov av annan vård, kan de fritt söka
denna och om de önskar även kommunicera detta till sin behandlare. Deltagande i
behandlingsprogrammet kommer inte att ha några negativa konsekvenser för ens möjlighet till
övrig vård.
Fördelar
Metoderna som behandlingen bygger på har visat sig effektiva för många som lider av
depression och det är därför mycket möjligt att man blir hjälpt av ett engagerat och fokuserat
deltagande i studien. Dock behöver behandlingsformen effekter för gravida bekräftas, vilket
är anledningen till studien. I projektet ingår legitimerade psykologer, psykiatriker samt
obstetriker som vid behov kan hjälpa till att hänvisa deltagare till att söka annan vård.
Medicinska födelseregistret
Studien kommer också hämta information om alla deltagare från Medicinska födelseregistret
(MFR). Uppgifter som hämtas från registret är bland annat paritet (vilket barn i ordningen den
aktuella förlossningen gäller), förlossningssätt, graviditetenslängd, annan sjukdom, barnets
vikt, om barnet behövt neonatalvård.
Hantering av data och sekretess
All personlig information och resultatet från undersökningen behandlas under sekretess och
deltagares svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
Formulär och behandlingen finns på en krypterad hemsida med SSL-certifikat och all data
sparas i en databas vid Psykiatri Sydväst. Ansvarig för personuppgifter är Stockholms läns
landsting och uppgifterna kommer att förvaras enligt personuppgiftslagen (PUL). Stockholms
läns landsting, Psykiatri Sydväst, ansvarar för att personuppgifter ges samma skydd som
vanliga journalhandlingar. Man har enligt §26 i personuppgiftslagen (PUL; 1998:204) rätt att
gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Stockholms läns
landsting, Psykiatri Sydväst, få besked om vilka av ens personuppgifter om som vi behandlar
och hur vi behandlar dessa. Man har också rätt enligt §28 i personuppgiftslagen begära
rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om en.
Resultaten av studien kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form och
presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. Vi som arbetar med projektet
omfattas alla av sjukvårdslagens tystnadsplikt.
Information om studiens resultat
Studiens resultat planeras att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. De
deltagare som så önskar kan efter studiens färdigställande få en kort sammanfattning av den.
Ens personliga resultat kommer inte att finnas tillgängliga eftersom resultaten analyseras
statistiskt på gruppnivå.
Försäkring, ersättning
Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien.
Frivillighet
Deltagande i studien är frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att
behöva förklara varför. Vid ett eventuellt avbrott i studien meddelar man detta och fyller i
några avslutande formulär, men även detta är självfallet frivilligt.
Ansvariga
Forskningshuvudman:
Nils Lindefors, klinikchef Psykiatri Sydväst,
Stockholms läns sjukvårdsområde
Personuppgiftsansvarig:
Stockholms läns sjukvårdsområde, representerat
av Nils Lindefors, klinikchef Psykiatri Sydväst
Ansvarig forskare:
Viktor Kaldo, docent och leg psykolog
Internetpsykiatrienheten, M46
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
Kontaktperson för frågor om studien och
deltagande i den:
Erik Forsell. PTP-psykolog och doktorand
E-post: [email protected]
Telefon: 073 923 06 78

Similar documents