2014-11-21 1 Turbinhallen, Järla Sjö- Frågor och svar Aktörer

Comments

Transcription

2014-11-21 1 Turbinhallen, Järla Sjö- Frågor och svar Aktörer
2014-11-21
Turbinhallen, Järla Sjö- Frågor och svar
Aktörer
Vilka är SSM?
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag
en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla
Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare! Morgondagens
stockholmare är enkelt beskrivet en ung målgrupp som värdesätter stadens puls,
spårbundna kommunikationer och en attraktiv bostad.
Vilka är Profi?
Profi Fastigheter äger idag fastigheten men kommer i ett gemensamt bolag med SSM
utveckla fastigheten.
Vilka är arkitekterna och vad är deras erfarenhet av liknande projekt?
Förslaget är framtaget av erfarna arkitekter från ETTELVA arkitekter. Erfarenhet finns från ett
flertal större projekt och ombyggnationer. ETTELVA står bl. a. bakom Fotografiska museet
vid Slussen och Försäkringskassans nya lokaler vid Telefonplan. Man har också en gedigen
erfarenhet av bostadsprojektering.
Har SSM byggkompetens att bygga ett projekt likt detta?
SSM har utvecklat och producerat bostäder i över 20 år. Under 2014 kommer vi att starta ca
500 lägenheter inom Stockholmsområdet. Inom företaget finns kompetens och erfarenheter
från genomförande av liknande omvandlingsprojekt.
Vad händer med Modecenter och varför ska de flytta?
Modecenter behöver växa och utvecklas. Dessa möjligheter finns inte i befintliga lokaler.
Myndighetsprocessen
Detaljplan och bygglovsansökan
Ingen ny detaljplan kommer att tas fram. Förslaget håller sig inom det som är beskrivet i
samma detaljplan som för övriga Järla Sjö. Detaljplanen togs fram 2000 och processen
gjordes på det sätt som förväntas med samråd och utställningar. Bygglovsansökan följer
detaljplanen och prövas av kommunen med normal handläggning.
Det kulturhistoriska värdet
Vilken skyddsklassning har byggnaderna och hur tar man tillvara de kulturhistoriska
värdena?
Utvecklingen av centralkvarteret och dom förändringar som föreslås är gjorda i nära
samarbete med byggnadsantikvarier. En konsekvensanalys av förslaget finns framtagen. I
bygglovsprocessen görs även en bedömning av kommunens antikvarie. Byggnaderna har
skyddsklassning av olika omfattning, vi förhåller oss till och respekterar dessa, och i samråd
med antikvarier uttolkar vi vad klassning och regler kan innebära och hur vi skall förhålla oss
till dem.
1
2014-11-21
Vad får förslaget för konsekvenser för de lägenheter som tidigare utvecklats i
området?
Positivt. Järla Sjö har en intrikat och intim plan med en stor variation av gårdar och
rumsbildningar. Med de förändringar som föreslås öppnas också området upp för
genompassering och en ny spännande miljö som i utförande, material, planering och stil,
anspelar på Järla Sjös historia tillförs. Detta höjer värdet i hela området och gör Järla Sjö än
mer attraktivt.
Varför ska ni riva delar av de gamla byggnaderna (på gården)?
Konvertering av fabrikslokaler till bostäder ställer nya krav på ventilation, dagsljus, utrymning
och tillgänglighet. Vi river delar i mitten av kvarteret som tidigare inte har varit tillgängliga för
allmänheten och där skyddsvärdet inte är så starkt. Här ges plats för nya byggnader som
anpassats i stil och utförande till fabriksmiljön.
Hur påverkas byggnaden utvändigt vid ombyggnaden?
På kvarterets utsidor görs mycket små förändringar och alla inblandade har ett intresse av att
behålla så mycket som möjligt av befintlig äldre bebyggelse.
Arkitekturen - lägenheterna
Vilka byggnader ingår i Centralkvarteret?
Med Centralkvarteret avses hela kvarteret som avgränsas av Winborgsväg och Gustaf De
Lavals väg.
Hur många lägenheter och vilken typ av lägenheter blir det?
Vi har i bygglovsansökan 232 lägenheter. Drygt hälften är 2:or. Men även 1:or, 3:or, 4:or och
5:or finns. Storlekar varierar mellan 36 och 154 kvm. Utförandet är enkelt men genomtänkt.
Det är inte lyx-standard, men det blir känsla och patina i spelet mellan gammalt och nytt.
Kommer det att finnas några hyresrätter?
I nuläget planeras det inte för några hyresrätter.
Kommer det att byggas balkonger och terrasser på husen?
Balkonger och terrasser är orienterade mot gård, endast huset i områdets södra del har
balkonger på de nya delarna mot omgivande gator. Den stora montagehallen kompletteras
med försynta räcken utanför fönster på tredje våningen.
Tider
När är det byggstart?
När bygglov är beviljade och nuvarande hyresgäster är utflyttade kan byggnationen starta.
Byggstart är planerad till hösten 2015.
När är det första tillträde?
Inflyttning kommer att ske i etapper. Första inflyttning är beräknad till första kvartalet 2017.
När är hela området färdigställt?
Hela området beräknas vara klart under första kvartalet 2018.
2
2014-11-21
Byggprocessen
Kommer de kommersiella lokalerna att ha verksamhet i gång under byggtiden?
Ja, de lokaler som idag har restaurang- och eventverksamhet kommer att kunna finnas kvar
under byggtiden.
Hur kommer det påverka de boende i området? (Byggtrafik, byggbodar osv.)
Byggverksamhet innebär oftast en viss påverkan på närliggande omgivning. SSM följer de
arbetsmiljölagar som finns och kommer så långt som möjligt bedriva verksamheten under
normala arbetstider.
Blir det någon sprängning?
Ja, men i begränsad omfattning eftersom endast ett hus kommer få källare. Sprängning kan
även komma ifråga för avloppsledningar och dagvattenhantering.
P-platser
Kommer det att finnas parkeringsplatser till alla nya lägenhetsinnehavare?
Hela Järla Sjö – alla BRF i Samfälligheten har 830 p-platser. Efter ombyggnad av
Centralkvarteret kommer Järla Sjö bestå av 1030 lägenheter. Detta innebär att antalet pplatser ändå motsvarar detaljplanens krav på p-tal som är 0,8 platser per lägenhet.
En bilpool kommer avlasta behovet av p-platser. En bilpoolsplats motsvarar 5-7 bilplatser. I
närheten finns även ett stort P-garage med gott om p-platser.70 procent av alla lägenheter är
1:or och 2:or vilket kräver färre p-platser per antal lägenheter.
Var kommer dessa p-platser att finnas?
I Turbinhallen finns det 120 p-platser som kommer att disponeras av det boende.
Hur blir det med besöksparkering?
Befintliga parkeringsregler i området gäller.
Området
Vad får detta för påverkan på lägenheterna i närområdet?
De kommer att bli en del av det område som Nacka kommun nu tar ett helhetsgrepp för att
utveckla, vilket medför att närmiljön avsevärt kommer att förbättras genom projektet.
Blir det någon förskola i området?
Det pågår diskussioner gällande att etablera en förskola i kvarteret, men inget är ännu
bestämt.
Vad planeras det för verksamhet i de kommersiella lokalerna?
Befintlig restaurang- och eventverksamhet har möjlighet att finnas kvar i lokalerna.
Fastighetsägaren Profi har tillsammans med kommunen även tittat på övriga ytorna för en ny
verksamhet.
Blir det någon typ av service och handel i området?
Möjligheterna för att etablera en mindre livsmedelsbutik i området utreds. Annan service för
vardagslivet skulle naturligtvis vara bra – kemtvätt, apotek, skrädderi, frisör etc.
3
2014-11-21
Försäljning
Kan man ställa sig i kö till lägenheterna?
Ja, på vår hemsida kan man göra en intresseanmälan. Det kommer att vara det datum som
du gjorde din anmälan som sedan avgör din köplats.
När blir det säljstart?
Första etappen har preliminär säljstart under andra kvartalet 2015. Den som har gjort en
intresseanmälan har förtur vid säljstart och får en inbjudan via mailen.
Vad kommer det att kosta att bo här?
Frågan kan besvaras först när projektet är färdigprojekterat och en preliminär byggkostnad är
framtagen. Slutligen kommer priserna att anpassas till rådande marknadsläge för området.
Övrigt
När blir utbyggnaden av T-banan färdig?
Tunnelbanan skall börja byggas preliminärt 2018 och beräknas vara klar tidigast 2025.
Samfällighetsföreningen
Centralkvarteret kommer att fortsätta ingå i samfällighetsföreningen.
För övriga frågor: [email protected]
4

Similar documents