IT-Guide, en metod för hur ungdomar lär äldre

Comments

Transcription

IT-Guide, en metod för hur ungdomar lär äldre
I Örebro erbjuder ungdomar Internet-handledning till seniorer på
olika träffpunkter och seniorboenden. Här är berättelsen om ITGuide, ett projekt som beskrivits som omöjligt att inte bli kär i.
Varför startade IT-guide?
Gunilla Lundberg funderade våren 2010 över hur ungdomar som varit i Sverige under endast ett par år
skulle kunna öka sina möjligheter att bli delaktiga i det svenska samhället. Gunilla arbetar för Transfer,
en ideell organisation som skapar kontakt mellan unga och näringslivet i Örebro. Hon såg att de ungdomar hon mötte behövde bli bättre på svenska och få erfarenhet från arbetslivet. Samtidigt kände
seniorer i Örebro sig många gånger utanför och kanske till och med bortglömda när de inte alltid
förstod det nya ”Internetspråk” som växt fram och/eller hade tillräcklig kunskap för att till exempel
följa med tv-programmet in på www, boka biljetter för resor eller betala räkningar. Tänk om de kunde
få ökad kontakt med vänner och familj och ett rikare liv med Internetkunskap!
Båda grupperna upplevde alltså begränsningar för att delta fullt ut i samhället. Gunilla fann att genom
att pussla samman de två olika grupperna och låta dem möta varandras behov fanns chans till unika
vinster som ökad kontakt mellan generationerna och kulturutbyte. Ur dessa tankar växte konceptet ITGuide fram, ett projekt som smart erbjöd nyckeln till den digitala världen eller det svenska språket och
samhället. Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte ledde till ökad delaktighet i samhället såväl som
berikande utbyte mellan olika generationer och kulturer och win-win effekterna visade sig fler än de
kunde räkna. Nu har projektet med IT-guider rullat på i 3 år och vad som startade under några veckor
en sommar har nu utökats till verksamhet under hela året.
Från ax till limpa
IT-guide kickade igång verksamhet sommaren 2010 genom att tre ungdomar fick feriepraktik på
träffpunkter för seniorer i Örebro. Projektledare Gunilla utrusta ungdomarna med en dator för att
kunna erbjuda det ”lilla extra”. Ingen särskild marknadsföring förekom och ungdomarna lärde de äldre
alltifrån hur de skulle e-posta, lyssna på en skiva till att skypa.
Satsningen gav mersmak och sommaren 2011 utökades feriepraktiken till att omfatta 10 ungdomar
som fanns till hands på 4 träffpunkter under tre sommarveckor. Katalysator för IT-guides utökning
var att Transfer Örebro sökte och erhöll ekonomiskt stöd från Internetfondens fokusområde digital
delaktighet. (Medel beviljades även 2012 samt 2013, du kan läsa mer i projektens slutrapportering till
Internetfonden). Den ökade kapaciteten tillsammans med marknadsföringsmaterial som till exempel
flyers ökade antal besökare till 200 och ungdomarnas utbildning lockade fler än bara de boende.
Utvärderingen efter andra sommaren 2011 visade att seniorerna nu hittade till kursverksamheten och
att projektet inte bara var väldigt lärorikt utan också roligt för ungdomarna och kursdeltagare.
Ökade satsningar under 2012
Våren 2012 ökas satsningarna ytterligare och konceptet stärks genom att ungdomarna får fortbildning och studiebesök hos olika aktörer. Swedbank tränar IT-guiderna i Internetbanken och biblioteket
visar hur tjänster de äldre efterfrågade fungerar. Ungdomarna visar stor nyfikenhet och kunskapstörst
och Gunilla Lundborg inser att utvecklingspotentialen är stor. IT-guiderna blir positiva förebilder för
ungdomar som kommer till Sverige, inte minst när debatten om främlingsfientlighet blossar upp. Flera
seniorer har aldrig lärt känna nysvenskar tidigare och det sker något magiskt i mötet mellan de unga
och äldre, från olika kulturer, berättar Gunilla.
För att åstadkomma den goda stämningen har Gunilla har lyssnat, tänkt framåt och tagit vara på möjligheter. Framförallt har hon vågat ge ungdomarna förtroende och delegera arbete till dem. – Alla är
modiga i projektet IT-guide, säger Gunilla.
Tack vare Annelie Nyman, handläggare för Kultur i vården, har initiativet förankrats i organisationen
och ungdomarna utvecklar ett gott samarbete med vård och omsorg. IT-guide växer till en alltmer
sammansvetsad och professionell grupp. På inbjudan av Länsbiblioteket deltar de på Bokmässan
2012 och bär för första gången en turkos tröja. Tröjan knyter samman gruppen och skapar en visuell
identitet för IT-guide. Och så tar fram ett snyggt marknadsföringsmaterial med hjälp av en fotograf.
Marknadsföringen ger resultat och kurserna lockar dubbelt så många besökare. Samtidigt ställs allt
högre krav på ungdomarnas kunskaper eftersom frågorna ökar ju fler seniorer som kommer på kurserna.
Eftersom arbetet går bra är lusten stor att fortsätta arbetet även under helgerna. 5 studiecirklar startas
av IT-guider under lördagar och söndagar klockan 10.00-15.00 på träffpunkter i Örebro och bemannas
av 6 roterande IT-guider. Glädjande nog står nu kommunen för lokalkostnaden och på kurserna dyker
30-40 av sommarens seniorer upp. I november anordnas även Internetcafé på lördagar.
Konceptet IT-guide utvecklas och förbättras
Arbetet går bra. Vid årsskiftet 2013 skrivs ett avtal med Örebro kommun som innebär att IT-guider
under våren 2013 får i uppdrag av kommunen att hålla Internetcafé på träffpunkter under lördagarna.
Gunilla har arbetat hårt för att förankra projektet. Kommunens avtal är resultatet av ett målinriktat
och proaktivt arbete där bland annat politiker och utvecklingsledare bjudits in att komma och besöka
verksamheten och lett till att möten bokats som sedan de unga guiderna deltagit i. Gunilla ser till
att tala om vad IT-guiderna gör och hålla alla parter informerade. Gunilla har fördelen att som projektledare ha ansvar men också befogenhet och möjlighet att fatta snabba beslut över till exempel
ekonomiska frågor vilket innebär att de kan tuta och köra, något som hela gruppen ser som en stor
framgångsfaktor.
- Ska projekt bli verklighet gäller det att ha mod att fatta beslut och våga, även om du inte helt vet hur
du ska göra, slår Gunilla Lundborg fast och får medhåll av alla IT-guider. Med det menar de att ska man
göra något nytt så går det inte att fundera för länge, det går inte på förhand ha svar på alla frågor. Projekten vinner istället på att när de väl dragit igång också kontinuerligt utvärderas, förbättras och skalas
upp under projektets gång.
Vad händer med IT-guide nu?
Projektet IT-guide har våren 2013 tre år på nacken och har byggt broar och skapat mängder av ”winwin”-effekter och värdefulla erfarenheter. Inte minst visar projektets deltagare en enorm entusiasm,
glädje och lust till ständig produktutveckling. IT-Guiderna är ett starkt team av duktiga projektledare
och engagerade ungdomar. Erfarna IT-guider lär upp de nya. Men det räcker inte, i projekt IT-guide
bubblar mängder av idéer för produktutveckling och framtiden. Projektledare Gunilla Lundberg och
hennes adepter har visioner! Det märks att det finns en stor vilja i hela gruppen att ytterligare trimma
idéerna och hitta nya målgrupper, samarbetspartners, grepp och möjliga vägar.
Under våren har de åkt på turné i orterna utanför Örebro. IT-Guiderna hoppas att kunna erbjuda ett
nationellt nätverk, finna samarbeten med flera olika branscher och åstadkomma internationellt utbyte.
De beskriver det själva som att de nu har laborerat och testat olika metoder och börjat komma fram till
en variant som fungerar bra. Intresse finns också från Landstinget för att IT-guiderna ska vara på vårdcentralen och berätta om mina vårdkontakter och Länsstyrelsen vill nå de ensamkommande flyktingungdomarna. Efterfrågan på handledning av ungdomarna är stor visar på att de är en stor resurs och
tillgång i Örebro! Nu är utmaningen att gå från ett framgångsrikt projekt till en kontinuerlig verksamhet som måste kunna stå på egna ben berättar projektledare Sten Lundberg. En viktig knut att lösa är
att de behöver börja ta betalt för sitt arbete för att ha en chans att arbeta vidare utan stöd. Som ett led
i detta arbete har de registrerat IT-guide som ett varumärke. Tanken är att för att få kalla sig IT-Guide
så ska man uppfylla vissa kvalitetskrav byggda på de erfarenheter som har gjorts i projektet. Projektledare Gunilla Lundberg beskriver det som att ”vad som tidigare varit en stig har nu blivit en landsväg
och nu går tankarna för hur de ska kunna få vägen till en motorväg”.
Vad ska man tänka på?
Efter tre års arbete har både projektledare och IT-Guider samlat på sig en stor kunskapsbank. För att
lyckas gäller det att alla tar ansvar och vill göra ett bra jobb. Det gäller också att ha ett gott samarbete,
mellan varandra i gruppen, med projektledare, seniorer och samarbetspartners i kommunen. - Kommunikationen inom gruppen är otroligt viktig, såväl som inom organisationen för att förankra och
marknadsföra projektet, säger Gunilla.
Gunilla har svetsat samman gruppen och stärkt IT-guiderna med utbildning. – Att göra något tillsammans ger en upplevelse och gemensamma positiva minnen, berättar Gunilla. Gruppen arbetar även
på att skapa samhörighet över generationsgränserna och de anordnar en julfest där kursdeltagare,
ungdomar och projektledare firar tillsammans.
IT-guiderna berättar att i planeringsfasen är administrationen kanske inte det mest spännande men
ändå en viktig pusselbit för att det ska fungera med bland annat bokning av lokaler, tider, scheman
och kontakter. Tillgång till teknik och test för att se att den verkligen fungerar behöver vara lösas innan
det är dags att dra igång kursverksamhet, annars riskerar lust, trovärdighet och tid att försvinna från
både kursledare och elever.
När det är dags att genomföra projektet och hålla handledning och kurser är det viktigt att IT-Guiderna
är bekväma i sin roll som utbildare och seniorerna måste känna trovärdighet i lärosituationen. För att
skapa goda relationer redan från början presenterar sig därför IT-Guiderna alltid för de äldre och berättar lite om sig själva.
Guiderna har också samlat på sig flera tips på hur de får deltagarna intresserade för Internet. – Säg
aldrig, jag ska lära dig lite om datorn och Internet, då kommer du aldrig kunna lära de äldre. Försök
istället fråga vad de är intresserade av och visa på något som de kan göra på Internet, som att lyssna
på musik, berättar de. Erfarenheten visar att det inte heller särskilt bra att sitta i en stel datasal, utan ITGuiderna tänker även på yttre omständigheter som att finna en trevlig och kreativ miljö som var ljus,
luftig och inbjudande.
IT-Guiderna både ger och får stöd av varandra i gruppen som träffas kontinuerligt tillsammans med
handledarna mellan kurstillfällena. Ute på plats arbetade de allra flesta i par vilket också de tycker
är att föredra. Guiderna fann också att det var användbart med någon form av tydligt, och enkelt
beskrivet kursmaterial, gärna i steg och punktform.
Tack vare det engagemang som ungdomarna och deras projektledare uppvisar har de nöjda kursdeltagare, kursledare, projektledare och en nöjd kommun. Precis som alla projekt har IT-guiderna och dess
projektledare också mött utmaningar som ovilja till samarbete, missförstånd, intern konkurrens inom
kommunen. Tursamt nog har IT-Guiderna god hjälp av sina projektledare Gunilla och Sten Lundberg
har båda lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation, PR och marknadsföring. De har därför
förstått värdet av att ha ett tydligt budskap riktat mot kursledare, kursdeltagare, kommun och samarbetspartners samt media.
- Särskilt media behöver tydliga budskap där du förklarar problemet och visar nyttan flera gånger om.
IT-guiderna har varit uthålliga och flera gånger själva tagit initiativ till mediekontakter, säger Gunilla
Lundborg. Deras idoga arbete har gett resultat och lokal media har flera gånger uppmärksammat och
ökat kännedomen om IT-guidernas arbete. Även i kursverksamheten har metoden att arbetat öga mot
öga med uppsökande verksamhet visat sig ge god effekt.
- Som projektedare behöver du fatta beslut hela tiden. Ungdomarna vill ha en ledare. Hur gör vi nu
säger ungdomarna och tittar på mig. Då måste jag ha modet att bestämma, säger Gunilla. Som sedan
med gruppen utvärderar för att gå kokare in i nästa steg och utveckla och förbättra allteftersom. Som
vuxen behöver du våga delegera och låta ungdomarna tar eget ansvar och tro på dem! Du finns hela
tiden till hands som stöd. Lyssna på dina ungdomar och seniorer, säger Gunilla. Det är så idéer växer.
Vi behöver komma igåg att det går inte att bestämma över människor, därför gäller det att skapa en
positiv atmosfär och bygga gemensamma minnen!
För mer information
www.digidel.se
www.internetfonden.se
www.it-guide.se
Metod-workshop
För att fånga IT-Guiders metod genomförde vi en workshop där både projektledare och kursledare deltog. Utifrån IT-Guides process fick varje deltagare max 3 minuter på sig per process för att självständigt
skriva ned sina tankar och erfarenheter. Varje process redovisades inför de andra i gruppen. Turordningen skiftade så att olika personer fick börja och vara sist. Därefter prioriterades tre värdeord under två
minuter för de olika processerna i grupp. Gruppen reflekterade på så vis över sin process.
Dessa nyckelord har legat som grund för att beskriva IT-Guides metod i denna sammanfattande artikel.
•
Ide
•
Planering
•
Genomförande
•
Resultat
•
Framtid
•
Marknadsföring