Visa publikationer m.m.

Comments

Transcription

Visa publikationer m.m.
Publikationer m.m.

Ak. avh.: Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom, Sthlm 1977

Kapitel i: Svante Bergström och Gertrud Lennander, Särskilda avtalstyper II. Försträckning
och borgen. Pantavtal, 4 uppl. Uppsala 1978

Artikel: Avoidance of preferences and fraudulent transfers under Swedish bankruptcy law,
Scandinavian Studies in Law 1983 s. 65-96

Artikel: Säljarens rätt att återkräva obetalda varor från en insolvent köpare, Festskrift till Jan
Hellner, Sthlm 1984, s. 311-335

Artikel: Otillbörlig betalning av bokföringstjänster vid konkurs, Affärsrätt nr 3, 1985, s. 25

Artikel: Den nya insolvensrätten. Utvecklingstendenser inom konkurs- och ackordsrätten,
särskilt i västtysk, engelsk, fransk och österrikisk rätt, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1987 s.
545-589

Artikel: Vad är en ordinär betalning? Ett bidrag till tolkningen av 4:10 KL, Festskrift till Lars
Welamson, Sthlm 1988, s. 389-413

Recension: Anmälan av Mogens Munch, Konkursloven af 1977 med kommentarer, Tidsskrift
for Rettsvitenskap 1988 s. 241-242

Artikel: Något om säkerhetsrätter och mervärdesskatt, Svensk Juristtidning 1989 s. 344-355

Rättsfallskommentar: Konkursboets inträde i gäldenärens avtal, Juridisk tidskrift 1989/90 s.
113-116

Rättsfallskommentar: Återvinning i konkurs, Juridisk tidskrift 1989/90 s. 116-119

Rättsfallskommentar: Tolkning av borgensförbindelse, m.m., vid eftergift av borgensansvar,
Juridisk tidskrift 1989/90 s. 515-522

Recension: Anmälan av Ulf Göranson, Återvinning utom konkurs, Juridisk tidskrift 1989/90 s.
691-695

Redaktör: Rättsfallssamling i Sakrätt, Sthlm 1990, med H. Renman och J. Tillqvist

Rättsfallskommentar: Återvinning i konkurs och företagshypotek, Juridisk tidskrift 1990/91 s.
78-80

Kapitel i: SOU 1990:74, Skuldsaneringslag. Delbetänkande av Insolvensutredningen, Malmö
1990, s. 105-106, 133-161

Artikel: Skuldsanering för privatpersoner, Juridisk tidskrift 1990/91 s. 234-255

Artikel: Rekonstruktion av insolventa företag, Insolvensrättsligt Forum 1990, Uppsala 1990, s.
40-50

Rättsfallskommentar: Otillbörlig betalning till företagshypoteksborgenär, med medel som
erhållits ur säkerheten, och extraordinär insättning på checkkreditkonto: Två rättsfall om
återvinning i konkurs, Juridisk tidskrift 1990/91 s. 468-476

Rättsfallskommentar: Underhandsförsäljning av fast egendom i konkurs, Juridisk tidskrift
1991/92 s. 483-486

Recension: Anmälan av Gösta Walin, Panträtt, Juridisk tidskrift 1991/92 s. 531-536

Artikel: Debt Adjustment for Private Individuals, Scandinavian Studies in Law 1991 s. 127-154

Artikel: Gäldenärens kontraktsförhållanden i ett framtida rekonstruktionsförfarande, Juridisk
tidskrift 1992/93 s. 318-330

Kapitel i: SOU 1992:113, Lag om företagsrekonstruktion. Slutbetänkande av Insolvensutredningen, Malmö 1992, s. 197 och 235-299

Redaktör: Köp och avtal, uppsatser 1980-1992 av Jan Hellner, Sthlm 1992, med J. Kleineman

Kapitel i: Lehrberg (red.), Gorton, Helldén, Lennander, Lindskog, Ramberg, Borgen.
Förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, Sthlm 1995, s. 55-62

Recension: Anmälan av Arne Tjaum, Valuta- og renteswaper, Juridisk tidskrift 1996/97 s. 188190

Artikel: Kontoristen Wilzén med medskick på Solvalla. NJA 1964 s. 80, Rättsfall att minnas,
Sthlm 1997, s. 141-151

Departementspromemoria (författare): Ds 1998:40, Översyn av vissa bestämmelser i
konkurslagen m.m.

Kapitel i: Stig Strömholm m.fl. (red.), Svensk rätt – en översikt, Uppsala 2001, kap. XXXI,
Insolvensrätt, s. 695-707

Artikel: Borgenärens rätt till ställd säkerhet vid förändringar i den säkerställda fordringen,
Festskrift till Gösta Walin, Stockholm 2002, s. 311-332

Artikel: Casus mixtus, Essays on Tort, Insurance, Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa,
Sthlm 2006, s. 723-736

Artikel: Pantsättning av bostadsrätt. Några reflexioner i en brytningstid, Skrifter till Anders
Victorins minne, Sthlm 2009, s. 325-344

Artikel: Lojalitetsplikt i insolvensrätten, Festskrift till Torkel Gregow, Sthlm 2010, s. 203-224

Artikel: Misstagsbetalning och kvittning i konkurs, Festskrift till Torgny Håstad, Uppsala 2010,
s. 427-446

Rättsfallskommentar: Innebörden av en återvinning i konkurs, Juridisk tidskrift 2010/11 s.
901-911

Lärobok: Kredit och säkerhet, 10 uppl. Uppsala 2011

Monografi: Återvinning i konkurs, 4 uppl. Sthlm 2013

Kommentarer till 3-5 kap. konkurslagen (materiell konkursrätt) i Karnov, Svensk Lagsamling
med kommentarer, 1996-