UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)

Comments

Transcription

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)
5.1.2012
UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)
För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05
Programöversikt
Klocktider 14:15-19 (om inte annat meddelas)
Kurstider: Se nedan
Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Modul I LEDARSKAP vt 2012
To 18.01.
Ti 07.02.
On 14.03.
Ti 17.04.
Ti 15.05.
Ti 12.06.
Teorier om ledarskap, presentation av utbildningen, portfolioarbete
Ledarskapets dimensioner och ledarfilosofi
Professionella samtal I skolan
Ledarskap, omvärldsorientering och framtidsberedskap inom
Professionella samtal II
Skolkultur, ledarskap samt aktörsberedskap i praktiken
Modul II FÖRVALTNING ht 2012
Exakta tider meddelas senare
Introduktion och presentation av modulen
Utbildningsmyndigheter och svenskspråkig förvaltning
Grundlagen, Förvaltningslagen och dess tillämpningar
Kommunallagen och dess tillämpningar
Utvärdering på skol- och nationell nivå
Examination/Genomgång av praktikuppgifter modul I
Kontaktuppgifter:
Torbjörn Sandén,
PeD, Direktör
E-post: [email protected]
Tel: 06-3247455
Margareta Bast-Gullberg,
TL,Utbildningsplanerare
[email protected]
06-3247458
Carina Österåker
Planerare
[email protected]
06-3247454
Modul I
LEDARSKAP (10 sp) + PRAKTIKUM (2,5 sp)
Mål:
Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande
•
•
•
•
•
•
visa förmåga att formulera en pedagogisk grundsyn
visa förmåga att formulera en egen ledningsfilosofi
visa god kunskap om grundläggande ledarskapsteorier och olika ledarstrategier
visa förmåga att föra professionella samtal, hantera och lösa konflikter
visa förmåga att formulera visioner inför framtiden
visa kunskap om skol-/arbetskulturens betydelse
Målet med det egna arbetet är att skapa utrymme för egen reflektion under studiernas gång. Vidare
har det egna arbetet som mål att studerande skall utveckla
• en god förmåga och tolka vetenskaplig litteratur och forskning om skolledning och
skolutveckling
•
en förtrogenhet med uttryck och begrepp som ansluter till ledarskap, skoljuridik och
förvaltning
•
en god förmåga att formulera sig i ärenden som gäller pedagogiska, samhälleliga,
elevsociala och andra till skolans verksamhetsområde hörande fält
•
en god förmåga att argumentera, utvärdera och analysera till rektors verksamhet hörande
frågeställningar
18.01.2012 kl 14:15-19 (Stora rummet, G18)
Orientering i modulen ledarskap och kursens arbetssätt [10 sp]
Orientering i praktikum: Skuggning, ledarskapsartikel (4-6 s, inlämnas per e-post), lärarintervju,
litteraturarbete; läslogg och personliga reflektioner [2,5 sp]
Ledarskapets teori I
Teorier om ledarskap
Introduktion/Litteraturarbete. Välj en av följande böcker:
Augustinsson, S & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap. Lund: Studentlitteratur
Sandén, T (2007). Lust att leda. Pdf-fil. Skickas i separat e-post-meddelande
Portfoliouppgift 1: Berätta om dig själv samt motiven till ditt intresse för ledarskap (1-2 s)
Portfoliouppgift 2: Skriv en reflektion om den bok du läst till denna kursdel
Portfoliouppgift 3: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion
Litteratur till följande tillfälle (Välj en):
Hargreaves, A. (2008). Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Augustinsson, S & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap. Lund: Studentlitteratur
7.2.2012 kl 14:15-19
Ledarskapets didaktik I
Ledarskapets dimensioner och ledarfilosofi; att äga en pedagogisk insikt
Skuggningsrapportering; Intervjurapportering
Litteraturarbete: Hargreaves, A. (2008). Hållbart ledarskap i skolan.
Augustinsson, S & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap. Lund: Studentlitteratur
Portfoliouppgift 4: Skriv en reflektion om den bok du läst till denna kursdel
Portfoliouppgift 5: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion
Litteratur till följande tillfälle:
Artikel om kommunikation
14.03.2012 kl 14:15-19 (Siv Saarukka)
Ledarskapets didaktik II
Professionella samtal
Den goda kommunikationen
Portfoliouppgift 6: Skriv en läslogg på vald litteratur
Litteratur till följande tillfälle: Välj en av följande böcker:
Fullan (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass
Bolman & Deal (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Kap 15-17.
Artikel: Krűger, M.L (2008). School leadership, sex and gender: welcome to difference. International
Journal of Leadership in Education, vol. 11 No. 2, 155-168
Skickas per e-post.
17.4.2012 kl 14:15-19
Ledarskapets teori II
Ledarskap, omvärldsorientering och framtidsberedskap inom skolan
Att leda förändringsprocesser och förstå betingelserna för förändring
Ledaren och läroanstaltens utveckling
Skuggningsrapportering; intervjurapportering
Litteraturarbete: Fullan/Bolman & Deal/ Krűger
Portfoliouppgift 7: Gör avstamp i de teman som behandlats hittills. Reflektera kring olika perspektiv
på ledarskap; Vilka ledarskapsroller borde du själv utveckla, eller vilka borde utvecklas i din miljö?
Vilka innebörder och handlingsmönster skulle du lägga i begreppet pedagogiskt ledarskap (2-3 s).
Portfoliouppgift 8: Skriv en reflektion om den bok du läst till denna kursdel och sammanfatta
gruppens litteraturdiskussion
Övrigt: Planera din skuggning av en ledare, lärarintervjun och ledarskapsartikeln
Litteratur till följande tillfälle: Välj en av följande böcker:
Crafoord, C (1998) Människan är en berättelse, Natur och Kultur
Dimbleby, R. & Burton, G (1999). Kommunikation är mer än ord, Studentlitteratur
Hägg, K. & Kuoppa, S-M (1997) Professionell vägledning, Studentlitteratur
15.5.2012 kl 14:15-19
Ledarskapets didaktik II (Siv Saarukka forts...)
Professionella samtal
Den goda kommunikationen
Portfoliouppgift 9: Sammanfatta gruppens litteraturdiskussion
Övrigt: Planera din skuggning av en ledare, lärarintervjun och ledarskapsartikeln
Litteratur till följande tillfälle:
Persson (2003). Skolkulturer. Studentlitteratur
Bolman & Deal (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Kap 6-14.
Välj artikel (eng): Framgångsrika svenska rektorer alt. Framgångsrika norska rektorer
Artiklarna sänds per e-post.
12.6.2012 kl 14:15-19
Ledarskapets didaktik III
Skolkultur, ledarskap samt aktörsberedskap i praktiken
Skuggningsrapportering; Intervjurapportering
Litteraturarbete: Persson alternativt artiklar
Portfoliouppgift 10:
a) Gör en kulturanalys på din skola/i din organisation (enligt anvisning som utdelas)
b) Skriv en kommentar till resultatet av kulturanalysen och
c) ”Spegla” ditt resultat mot skolkulturpresentationerna i Perssons bok (anvisningar ges vid
närstudietillfälle)
d) Utvärdering av kursmodulen (ca 1 s)
Obs!: Skuggnings - och intervjurapporter införs i portfolion när uppgiften utförts!
Portfoliorapportering: Genomgång portfolioarbetet med fokus på ledarskapsartikel.
Små förändringar i programmet kan bli nödvändiga under kursens gång. Ett detaljprogram för
modul II meddelas senare under våren.
Modul II
UTBILDNINGSFÖRVALTNING (10 sp) + PRAKTICUM (2,5 sp)
Mål:
Efter avklarad modul inklusive portfolioprestationer skall studerande
•
se sambandet mellan rektors uppdrag och nationella styrdokument
•
visa förmåga att känna till och kunna tillämpa skollagstiftning och andra styrdokument
•
visa förmåga att formulera åsikter i utbildningspolitiska frågor
•
visa förmåga att kunna sammanställa och tolka skolresultat
•
visa förmåga att identifiera rektorsrollen i skolans förvaltningssystem
Prakticum: Utbildningspolitisk artikel (4-6 s), förvaltningsuppgifter samt litteraturarbete;
läsloggar och personliga reflektioner [2,5 sp]
Närstudietillfälle 1, hösten 2012
Introduktionsseminarium
Orientering i utbildningsmodulen
Planering av tider och uppgifter
Portfolio
Litteraturorientering
Utbildningsmyndigheter och svenskspråkig förvaltning / MBG
Litteratur: (Behandlas i gruppdiskussiner)
Bolman-Deal: Nya perspektiv på organisation och ledarskap Kap. 3, 6, 9,12 (Läs och gör läslogg).
Utbildning och forskning 2011-2016, Utvecklingsplan, Undervisnings- och kulturministeriet,
2011.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/kesu_2011_2016_sv.pdf
Läs och ta med (i e-version eller pappersform)! Rapporten är en 5-årsplan med målsättningar och
strategier för vårt lands utbildningsväsen. Skriv en reflektion kring de avsnitt i rapporten som berör
ditt arbete och ditt stadium. Detta är Portfoliouppgift 1.
Närstudietillfälle 2, hösten 2012
Tema: Utvärdering på skol- och nationell nivå/MBG
Rektors roll i skolans utvärdering
Litteratur: (Behandlas i gruppdiskussioner)
Uljens, Michael (red): PISA, pedagogik och politik i Finland, Rapport från Pedagogiska fakulteten
vid Åbo Akademi, Nr 25, 2009 . Läslogg s. 5-27, 53-66.
Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning. Läslogg s. 19-36, 157-185
Darling-Hammond, Linda &Rothman, Robert: Teacher and Leader Effectiveness in HighPerforming Education Systems, Scope, Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 2011.
Bekanta Dig med rapporten (ingen läslogg behövs).
Portfoliouppgift 2: Beskriv en utvärderingsprocess i din skola/på din arbetsplats.
Analysera utvärderingens upplägg och utfall. Hur tillvaratas utvärderingens resultat?
(2-3 s). Presenteras och behandlas i gruppdiskussioner vid närstudietillfället.
Närstudietillfälle 3-4, hösten 2012
Finlands Grundlag
Kommunallagstiftning
Förvaltningslagen och dess tillämpningar
/Henrik Hägglund, Svenska social-och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Närstudietillfälle 5, hösten 2012
Aktuellt inom utbildningslagstiftning /Kurt Torsell, Kommunförbundet
Litteratur (behandlas i gruppdiskussioner):
Salo Petri: Skolans sociala arkitektur. Läslogg över sidorna 5-22, 108-160.
Närstudietillfälle 6, hösten 2012
Examination:
Genomgång av förvaltningsuppgifter/MBG, TS
Förvaltningsuppgifterna samt dina svar och lösningar bifogas portfolion.
Presentation av utbildningspolitiska artiklar
Portfoliouppgift 3: Utvärdera hela modulen! Reflektera över vad du lärt dig, Kommentera de
arbetssätt som tillämpats och utvärdera dem. Hur kan du använda den kunskap som du förvärvat?
(1-2 s)
Källor och litteratur:
Bolman & Deal (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur.
Darling-Hammond, L. & Rothman, R. (2011). Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing
Education Systems, Scope, Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
Hägglund, H. (2011). Rättssäkerhet i förvaltningen med fokus på skolförvaltningen.
Förvaltningslagstiftning med tillämpningar, (Kompendium).
Salo, P. (2004). Skolans sociala arkitektur. En kvalitativ studie byggd på berättelser och metaforer,
Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Nr 22.
Uljens, M. (red). (2009): PISA, pedagogik och politik i Finland, Rapport från Pedagogiska fakulteten
vid Åbo Akademi, Nr 25.
Vedung, E. (2009). Utvärdering i politik och förvaltning, Studentlitteratur 1998
Wikström, G. (2004). Bildningsväsendets lagstiftning med kommentarer, Finlands kommunförbund
2004.