verksamhetsberättelse årsredovisning

Comments

Transcription

verksamhetsberättelse årsredovisning
verksamhetsberättelse
årsredovisning
2011
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Varje år med Furuboda är unikt och fantastiskt
Våra ambassadörer, fyra unga före detta kursdeltagare, har under året framfört sina livsberättelser vid
Jubileumsåret 2010, då vi firade 50 år, präglades av
besök i skolor, på arbetsplatser och i olika organisatio-
tillbakablickar fyllda av glädje och tacksamhet. 2011
ner. En gymnasieklass beskrev sina upplevelser av
har varit ett år då vi i Furubodastyrelsen haft fokus på
ambassadörernas besök så här: ”Starka intryck får vi
framtiden med diskussion om utveckling av befintliga
genom att ambassadörerna trotsar handikappet och
verksamheter och inriktning mot nya för åren som ligger
lever normalt, binder samman orsak och verkan,
framför. Snabba förändringar i omvärlden gör att
rekommenderar allmänheten att våga närma sig dem
tidsperspektivet får hållas kortare än femtio år, men
och skojar om sina handikapp”. Fler än 5000 personer
redan de närmaste fem åren känns både spännande
har genom ambassadörerna fått större insikt om och
och utmanande.
förståelse för vad det innebär att leva med funktionsnedsättning.
2011 har varit ett år då verksamheten vid Furuboda
Under 2011 har Furuboda fått möjlighet att gå vidare
verkligen blommat ut. Antalet deltagare på folkhögsko-
för att nå nya målgrupper genom ”Skolsamverkan”.
lans läsårskurser har varit fortsatt högt och internatplat-
Fem idrottsmedarbetare, med egen erfarenhet av
serna har varit upptagna till sista sängplats. Arbetsmark-
funktionsnedsättning, har anställts av Furuboda med
nadsenheten i Malmö och Kristianstad har haft ett
uppgift att visa på möjligheter att genomföra idrottsak-
rekordår när det gäller verksamhetens omfattning och
tiviteter trots funktionsnedsättning för elever på skolor i
antalet deltagare i olika program.
regionen.
Föreningens dotterbolag Furuboda Assisans AB är nu
När jag på styrelsens vägnar här framför vårt tack är
väl etablerat och känt för sin höga kvalitet i utförandet
det inte en formsak för att det så ska vara. Vårt tack
av assistans och för fokus på kundens bästa.
kommer från hjärtat till alla medarbetare för ert stora
Den positiva utvecklingen i de olika verksamheterna
engagemang och kunnande. Ett stort tack till alla
har inneburit att Furuboda idag kan erbjuda fler
medlemmar, volontärer och gåvogivare för ert stöd
människor utbildning, stöd och möjlighet till personlig
som gjort det möjligt att fortsätta att utveckla Furuboda.
utveckling samt fler arbetstillfällen än vid något tidigare
tillfälle under föreningens 51-åriga historia.
Magnus Eriksson
Styrelsens ordförande
Furuboda har en uppgift att nå utanför de traditionella
informationsvägarna för att minska fördomar i samhället mot personer med funktionsnedsättning.
2
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Innehåll
Innehåll
Ordförande har ordet
2
Folkhögskolan4
Arbetsmarknad6
Kompetenscenter8
Det goda samtalet
10
Föreningen Furuboda
12
Furuboda Assistans AB
14
Ekonomi i sammanfattning 16
Årsredovisning 2011
17
3
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Folkhögskolan
Nu vågar jag prova nya saker!
Högstadiet och gymnasiet
I högstadiet och på gymnasiet trivdes hon bättre och fick
Att klara uppkörningen till körkortet på första försöket, att
nya kompisar.
spela huvudrollen i en julpjäs, att utan tvekan tacka ja till
- Jag var alltid orolig att folk inte skulle gilla mig och sa ofta
utlandspraktik. Tre utmaningar som Louise Valentinsson inte
ja till saker bara för att bli accepterad. Så var det när jag
kunde drömma om att hon skulle klara, om du frågat henne
började röka. Känslan av att vara annorlunda och inte lika
för tre år sedan.
bra som andra fanns där hela tiden. Efter 9:an blev det
Resursenheten på gymnasiet där jag klarade svenska och
Louise är idag en glad och öppen tjej med glimten i ögat,
engelska på grundskolenivå.
men så har det inte alltid varit. Hon är en av många som
Det var min mamma som övertalade mig att söka till Fu-
börjar på vår folkhögskola med en motig skolgång bakom
ruboda. Första året gick jag egentligen här mot min vilja;
sig.
jag var inte ett dugg motiverad att plugga och det kändes
skrämmande att flytta hemifrån. Men jag gjorde mamma
Louise är född och uppvuxen utanför Tomelilla, med en
till lags och det är jag glad för idag, berättar Louise.
äldre bror och en yngre syster. Vid 5 års ålder fick hon diagnosen ADHD. De tre första skolåren gick allt bra. Men i fyran
På folkhögskolan
började hon känna sig utfrusen och mobbad. Louise blev
Louise är nu inne på sitt tredje år på Furuboda folkhögskola.
blyg och tillbakadragen.
Hon går Allmän kurs Omvärld med Behörighetsprofil. Efter att
Louise Valentinsson deltagare på Furuboda folkhögskola.
4
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
ha klarat gymnasieengelskan och grundskolematten och
Framtiden
repeterat svenska på grundskolenivå, läser hon nu matte
Louise deltar i SIA som står för Stegen in i Arbetslivet, ett
och svenska på gymnasienivå. Hon tycker det är kul att
projekt som Furuboda Arbetsmarknad driver. Hon träffar
plugga och att det betyder mycket att få läsa i sin egen takt.
regelbundet sin SIA-coach och tillsammans jobbar de med
- Mitt självförtroende har vuxit jättemycket. Jag har fått
att skriva CV, hitta praktikplatser och lägga upp en framtids-
många nya kompisar och vågar testa nya saker.
plan för Louise.
Kursledaren en viktig person
Ett av Louise intressen är hundar – familjen har två - och när
Louise får medhåll av sin kursledare Agneta Strömberg som
vi pratar framtid är det ett område hon skulle kunna tänka
berättar:
sig att jobba inom, t ex på ett hunddagis. Men om hon fick
- Louise gjorde en bejublad imitation av mig på senaste
önska är det barn hon vill jobba med.
julfesten och när jag häromdagen erbjöd Louise praktik i
På önskelistan står också åtminstone ett år till på Furuboda
Stuttgart i Tyskland, nappade hon direkt på erbjudandet.
och då vill hon läsa Naturkunskap och Samhällskunskap på
gymnasienivå och kanske fler ämnen som krävs för Grund-
-Tiden på Furuboda har fått mig att tro på mig själv. Min
läggande behörighet.
kursledare Agneta har betytt mycket. Hon har hjälpt mig
att inse att jag kan om jag vill och vågar. Att våga säga
Kjerstin Perby,
ifrån och att våga fråga om det är något jag inte förstår.
lärare/studierektor
FAKTA Långa kurser
FAKTA Korta kurser och samverkanskurser
Vårterminen Höstterminen
Vårterminen Höstterminen
Antal deltagarveckor: 2247 1732
Antal deltagarveckor: 266 702
(Varav SMF)192
240
Antal korta kurser: 56
Totalt antal deltagare: 106 105
Totalt antal deltagare: 288 722
Kvinnor*/Män: 50*/55
Kvinnor*/Män: 157*/131 362*/360
funktionsnedsättning:
196 556
Deltagare med
invandrarbakgrund:
12 5
50*/56 Deltagare med
funktionsnedsättning:
60 Deltagare med
57 56
Kurser: Allmän kurs med Omvärldskunskap,
Allmän kurs Behörighet, Allmän kurs Teknik, Baskurs, Assistentkurs,
Samverkanspartners:
IT-kurs, Musikverkstan, Musiklinje och På väg…igen.
Föreningen Hidde lyo Dhaqan Malmö • Föreningen Grunden
Profiler: Behörighetsgivande, Hemteknisk och Teknisk.
Hjärt-& lungsjuka i Eksjö • SRF Syn skadades Riksförbund •
SMF = Studiemotiverande folkhögskolekurs
Tuberös Skleros • Downföreningen • Epilepsiförbundet •
Sverige • SMOK • Riksförbundet Mag-& tarmsjuka •
FSDB Föreningen för Dövblinda • Svenska föreningen för
Astrid Lindgrens barnsjukhus
5
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Arbetsmarknad
Ett arbetsmarknadsprojekt
bakom sig, orsakad delvis av hans dyslexi. De åtgärder
som gjordes i skolan gjorde mer skada än nytta. Han gav i
Kompletterande aktör – KA Mix är ett av flera arbetsmark-
princip upp i årskurs sju och hoppade av skolan. En strulig
nadsprojekt med coachning, som ingår i Furuboda Arbets-
hemsituation bidrog till att han hamnade i missbruk.
marknads verksamhet. Till projektet kommer unga människor
som står långt från arbetsmarknaden. De kommer till oss
Utan struktur
via Arbetsförmedlingen därför att vi kan ge dem ett aktivt,
Mattias var 20 år och hade under de senaste två åren
personligt och brett stöd för att hitta en väg till arbete.
deltagit i flera olika projekt som inte funkat. Ofta började
det med att han inte såg något meningsfullt i det han
En KA Mix-kille
gjorde, snart kände han att det började ticka i hans inre
Daniel Svensson är en av våra coacher och på frågan vem
och återfallen i missbruk var mer regel än undantag. Även
han tänker på som en typisk KA Mix deltagare svarar han.
hos oss på Furuboda Arbetsmarknad hade han en sådan
Jag tänker spontant på Mattias, en kille som jag jobbade
period. Men när Daniel efter en månad fick tag på Mat-
med under våren 2011. Mattias hade en kaotisk skolgång
tias igen kunde de fortsätta arbetet med att hitta en väg
Mötas, lära, växa…
Marita Cyrén, kock på Furuboda handleder praktikanten Ritta Rizk.
6
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
framåt. De fick börja med att nysta upp det senaste halvårets missade möten, icke inlämnade papper och blanketter
till Försäkringskassan med mera, för att Mattias skulle komma
på fötter ekonomiskt.
Naturintresse
Under deras samtal uttryckte Mattias ofta att naturen var
en plats där han kände sig lugn. Tillsammans formade de
en plan där han skulle söka till en folkhögskola med friluftsprofil. Med stöd från Maria ungdoms drogteam och i en
samtalsprocess där Mattias skrev om sitt liv, formades texten
till en ansökan till folkhögskolan. Nu började processen med
möjligheter till en faktisk förändring.
Att skriva en ansökan
I skrivandet kom flera av sakerna Mattias brottats med upp.
Känslan av misslyckandet i skolan, sveket han upplevt från
vuxna under sin uppväxt, rädslan för att falla tillbaka i det
gamla och frustrationen över att det han skrev, inte alltid
fakta arbetsmarknad
uttryckte det han kände. Det blev många samtal om vad
han gått igenom och hur vägen framåt kunde se ut. De
redigerade ansökan många gånger. Skrivandet blev en nyttig process där mycket kunde bearbetas. Till slut skickades
ansökan in till Tornedalens folkhögskola. Den skola vars profil
Kortfakta:
• Vill vara en brygga mellan utbildning och arbetsliv för
missgynnade samhällsgrupper
som tydligast stämde med Mattias längtan.
• 40 anställda med bred kompetens; arbetsterapeuter,
psykolog, personalvetare, pedagoger, studie- och
yrkesvägledare, socionomer, med flera
En folkhögskola
• Finns idag i Malmö, Kristianstad och Furuboda/Yngsjö
När de skildes åt efter allt det intensiva arbetet kände sig
• Mötte drygt 700 deltagare i olika projekt och
uppdrag under året
Daniel tveksam.
-Jag måste erkänna att jag inte var så säker på hur Mattias
skulle klara sommaren, om han skulle kunna hålla fast vid
sina mål. Nervös, ringde jag honom i september och fick då
höra att han pluggade allmän kurs i Tornedalen, berättar
Daniel.
Mattias sa att det var tufft, men han trivdes och ville fortsätta. Hans mål är att läsa in sina gymnasiebetyg och samti-
Om våra uppdrag:
• Konsultuppdrag för att tillgängliggöra arbetsplatser och
arbetsmarknadsutbildningar för alla
• Stötta och motivera de som tappat tron på sin egen
förmåga
• Utföra tekniska och andra anpassningar samt ge
pedagogiskt stöd till deltagare och dess omgivning
digt få utbildning som naturguide, gärna av det lite tuffare
• Upphandlade tjänster från Arbetsförmedlingen
slaget.
• Projekt finansierade av Allmänna Arvsfonden
Nystart
• Samverkansprojekt med finansiering från europeiska
socialfonden (ESF)
Att byta miljö, komma bort från stan och dåliga influenser
har gett Mattias ett lugn och en trygghet, i vetskapen om
• Studiemotiverande insatser riktade till ungdomar som
saknar gymnasiebehörighet
att hans liv kan ta en positiv vändning. En vändning som
• Uppdragsutbildning åt Kristianstads kommun
hans coach Daniel fick vara med och se under våren 2011.
Daniel Svensson,
coach
Mattias är ett fingerat namn.
7
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Kompetenscenter
Ur dagboken från en arbetsterapeut på Furuboda
Datorn är hans röst
Jag sitter och funderar på nästa person som jag ska träffa.
En elrulle är lycka!
Hur skulle det kännas att mista förmågan att kommunicera?
Ett glädjetjut hörs på internatet. Det är Axel som kommer kö-
Hur låst skulle jag vara om jag bara kunde nicka eller skaka
rande i sin elrullstol. Träning och åter träning har gjort att han
på huvudet? Vilken frustation finns inom en person som
kommit till insikt om att han i denna stol faktiskt kan styra
inte kan säga det han eller hon tänker? Stefan har mist sin
sin omgivning, lite grand. Busköra är kul, träning ska ju vara
förmåga att kommunicera via talet. Vi hjälper honom att
kul också! Att se glädjen i hans ägon när han förstår vilken
hitta ett annat sätt att kommunicera på. Vi jobbar med
frihet en elrullstol ger, gör att det känns gott i magen. Då är
hans dator, vilka ord ska finnas med? Vilka fraser är viktiga
alla hårda träningstimmar glömda.
att uttrycka? Vilka frågor är viktiga att ställa? Hans dator
ska fyllas med frågor och uttryck, han ska kunna peka och
Nu Skypar han med mamma
datorn ska bli hans röst.
Det hörs ett rungande skratt. Jag går försiktigt dit och kikar
in. Det är Sven som har rummet fullt av gäster; alla är samla-
Frågorna och tankarna är många i en arbetsterapeuts
de framför hans dator, de ser något humorprogram. Jag vet
huvud. En rolig och utmanande dag är till ända.
att Sven nu kan hantera sin dator själv och genom den kan
han interagera med omvärlden. Han kan inte prata, men
Maria Blad,
han kan skriva en kommentar på Facebook, skicka ett mail
arbetsterapeut i kommunikationsteamet
till brorsan och Skypa med mamma. Allt tack vare att han
har tränat enormt mycket på att använda sin Headmouse.
Självständigare med mobil
Det plingar till i Rogers mobiltelefon. Mobilen säger till att
nu är det dags att träffa mig; Maria från Kom-teamet. För
att Roger ska få struktur på sin dag och komma ihåg vad
han ska göra, så arbetar vi tillsammans med att lägga in
hans aktiviteter i datorn. Via datorn skickas sedan smspåminnelser till hans mobiltelefon. Ett sätt som fungerar bra
tycker Roger, han behöver inte lika mycket påminnelser från
assistenterna längre.
Träning ger resultat
Åter på mitt arbetsrum knackar det på dörren och där står
Tomas. Motvilligt går han in och sätter sig vid datorn, det är
dags för minnesträning. Tomas har gjort enorma framsteg.
Främsta målet med denna träningsperiod är att han ska
öka sin uthållighet och sin koncentrationsförmåga. Jag sitter
bredvid, stöttar och hejar på. Modul efter modul blir klar.
Det går bra för Tomas idag, han slår nya rekord och jag
uppmuntrar honom till att fortsätta. Träningsperioden på
åtta veckor har gett resultat – det är härligt att se hur han
har vuxit med sin uppgift.
8
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Fakta projekt i Kompetenscenter
”Att se glädjen i hans ögon
när han förstår vilken frihet
en elrullstol ger, gör att
det känns gott i magen.
Då är alla hårda
träningstimmar glömda.”
Samspel – ett projekt för musikaliska möten - Utveckling
av teknik och metoder för att personer med omfattande
rörelsehinder ska kunna spela och delta i musikkulturen.
Projektledare Christina Lindberg.
DIKO – den digitala kontaktboken - Arbete med att ta fram
en plattform för digitala kontaktböcker för familjer som har
barn med utvecklingsstörning. Projektledare Bitte Rydeman.
SID -Sinnlighet, Interaktion och Delaktighet - Vidareutveckling
av Snoezelenkonceptet, i syfte att skapa nya förutsättningar
för barn med utvecklingsstörning att kunna utnyttja dagens
interaktiva möjligheter. Projektledare PeO Hedvall.
Projekten finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.
Skolsamverkan – fem ungdomar med funktionsnedsättning
har arbetat med att leda idrottsaktiviteter på skolor i
Kristianstads och Tomelilla kommuner. Projektledare Peter
Svensson. Arbetet finansieras med stöd av Skåneidrotten.
Projekten genomförs i samverkan med andra organisationer.
Samverkanspartners under 2011: Kristianstads kommun, Högskolan i Kristianstad, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Kristianstad, Musik i Syd, Certec,
FUB i Lund med omnejd, Lunds kommun, Region Skåne.
Kommunikationsteamet – arbetar med behandlingsinsatser i
folkhögskolan och möter kursdeltagare med förvärvade eller
medfödda skador som har kognitiva och kommunikations
svårigheter. Logoped, arbetsterapeut och tekniker arbetar i
teamet.
9
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Det goda samtalet
Långsiktig kompetenssatsning i verksamheten
Vision och uppdrag i vardagen
Att förankra Furubodas vision hos all personal har varit årets
Inför 2011 beslutade Furubodas styrelse att avsätta särskilda
stora utmaning. Vi har arbetat med tvärgrupper där med-
medel till en kompetenssatsning över flera år. Följande rikt-
arbetarna har fått chans att möta och lära känna kollegor
linjer angavs för arbetet:
från andra avdelningar. Det blev ett tillfälle att tillsammans
• Hur finns Furubodas vision och uppdrag med oss i
fördjupa sig i frågeställningar som; Vad betyder orden i
verksamheten, i vardagens arbete?
visionen i vårt dagliga arbete? Hur kan visionen inspirera
• Fortbildning och handledning för personal utifrån yrkesroll,
oss i mötet med våra deltagare och med varandra? Totalt
specifika behov och professionalitet.
deltog 192 medarbetare i dessa tvärgruppsmöten.
• Ledarutveckling för arbetsledare.
Arbetsledarna valde det goda samtalet
En kreativ dag
Som ett resultat av möten med alla arbetsledare inleddes
Årets kompetensutvecklingsarbete avslutades med en före-
arbetet utifrån temat: Samtalet som utgångspunkt för
läsning av Anna Källdén under en gemensam personaldag
människors växande och organisationens utveckling. Vi bjöd
på Kreativum i Karlshamn. Som ett ”kvitto” på visionsarbetet
in Angelica Frithiof, en föreläsare som själv lever med en
fick alla en dokumentation av arbetet i tvärgrupperna;
funktionsnedsättning och som arbetar mycket med samtal
en sammanfattning av kommentarer, kloka ord, bilder och
och bemötande. Hon utgick från temat i en storföreläsning
illustrerade känslor. Vi kallar materialet för ”Furubodas lilla
för all personal och vidare tillsammans med alla arbets-
anda”.
ledare. Att möta varandra i ett gott samtal är en konst som
ständigt behöver begrundas och övas.
10
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Medarbetarenkät
Jag blev påmind om
I samband med visionsmötena genomfördes också en
• att vi är många här med många olika åsikter och att alla
medarbetarenkät. Som en del kompetensutvecklings-
har rätt att säga sin åsikt
arbetet kommer alla arbetsgrupper att gå igenom enkäten
• att allt vi gör ska gå att motivera utifrån vision och upp-
och resonera kring utfallet av den, i förhållande till sin egen
drag, det tycker jag förenklar arbetet.
grupp. Detta arbete kommer att utgöra en grund för
skapandet av en långsiktig kompetensutvecklingsplan.
Jag blev förvånad över
Tankar efter en workshop
• hur väl samtalen flöt på, att alla var delaktiga och fun-
Jag tänkte på
gerade i gruppen.
• att jag har fått fantastiska erfarenheter från alla mina
• ingen roffade åt sig uppmärksamheten och ingen gjorde
arbetsår på Furuboda, det finns en speciell ANDA på
sig osynlig.
Furuboda.
• jag gick till denna workshop med tankar som: Inget jag
• både lekfulla och allvarsamma uppgifter gjorde att jag
tycker är roligt, jag har gjort detta förr, går för att jag
reflekterade över sådant som ibland blir vardagsmat och
måste, det leder inte till något.
bara rullar på. Workshoppen gav nya tankar, kring arbe-
Men... tiden gick för fort, jag skulle velat hålla på längre.
tet, kollegorna och vårt viktiga arbete med deltagarna
Roligt att höra andras åsikter och syn på vårt arbete. Det
på folkhögskolan.
är viktigt att kunna lyssna och respektera varandras åsikter.
Kerstin Olofsson,
chef Kompetenscenter
11
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Föreningen Furuboda
Att vara volontär ger hälsa och livskvalité
Stina: - Vårt uppdrag är att finnas till hands och hjälpa till.
Vi har roliga uppgifter, tar ansvar och får ut mycket av att
På Furuboda vet vi hur viktiga volontärer är för verksamhe-
vara här. Bara att få vara på ett så fint ställe. Vi får mat och
ten, de har funnits med alltsedan föreningen startades och
husrum, det är lite som semester.
kursgården byggdes.
”Rymdexpeditionen rädda världen”.
Furuboda och volontärerna
De båda tjejerna ansvarar för aktiviteter med alla barn upp
Till den omfattande sommarverksamheten kom det över
till 12 år. Temat för veckan är rymden och miljön.
hundra volontärer varje år för att vårda och hjälpa till på
Johanna har en nästan självlysande grön rymddräkt, kanske
olika sätt. I mitten av 90-talet kom assistansreformen, då
kommer hon från Mars! Genom den folieklädda rymd-
hade man med sig sina egna assistenter och behovet
av volontärer som vårdare minskade. Volontärerna idag
betyder mervärde för verksamheten, de står inte längre för
omvårdnaden utan blir en medmänniska och vän till våra
deltagare.
”Att vara volontär är
att utmana sig själv,
lära känna nya människor
och lära sig nya saker.”
Sommaren 2011
Tallskogen doftar, som den bara gör en varm sommardag.
På lekplatsen sitter Stina och Johanna, volontärer i Familjeveckan. Första gången Stina kom till Furuboda var hon bara
tio år. Hennes bror är rullstolsburen och familjen deltog i en
Familjevecka. Nu läser hon statsvetenskap på universitet i
Linköping men till Furuboda längtar hon varje sommar.
Johanna ska börja sista året på gymnasiet i Linköping, hon
är engagerad i scouterna på fritiden. Hennes föräldrar var
värdpar under en Sommarvecka 2005 och sedan dess har
Furuboda blivit en speciell plats för henne också.
Varför vill de då vara volontärer?
Johanna: Det är bara så himla kul! Vi känner oss hemma
här och även om man inte får någon lön så tjänar man
något annat. Det finns bara vinster att göra på att vara
volontär.
Stina och Johanna lyssnar efter budskap från rymden tillsammans med barnen.
12
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
radion kommer meddelanden från ett rymdskepp. Det blir
En dag hade vi sopsorteringsstafett. Uppdelade i två lag
mycket lek och samtidigt får barnen lära sig en massa saker
sprang barnen i full fart för att kasta sopor i rätt kartong.
om vår miljö.
Under hela året ställer volontärerna upp och hjälper till, med
sommarauktionen, dukar upp till Brasafton, finns med som
Hur viktigt det är att ha tillgång till rent vatten passar bra att
ett extra stöd i en av de långa kurserna eller fixar med små
berätta om när man har vattenstafett. Både de stora och
praktiska göromål.
små barnen plaskar, skrattar och flyttar vatten från en tunna
till en annan. Det är tävling och man vill bli det lag som
Marie Hallqvist,
samlar in mest vatten.
informatör
13
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Furuboda Assistans AB
På kundbesök med Furuboda Assistans
Det är en solig vinterdag, snön ligger fläckvis på åkrarna.
Malin Persson enhetschef på Furuboda Assistans är på väg
till ett kundbesök. Det vita trähuset ser inbjudande ut i solskenet, villakvarteret ligger i utkanten av det lilla samhället,
med väl skottade gångar och prydligt klippta träd. Här bor
”Han är härlig
och go på sitt
speciella vis.”
Emre nio år tillsammans med sin pappa Dogan.
Barn och personlig assistans
Sondmat och stora framsteg
Emre föddes med en låg födelsevikt och med diagnoserna
Under 2011 blev Emre kund hos Furuboda Assistans.
CP-skada och autism. Under de första levnadsåren stod
Mycket har hänt under 2011 då Emre började med sond-
han nästan still i utvecklingen. Det var mycket oro för föräld-
mat. Han har blivit ett riktigt charmtroll, säger Malin Persson.
rarna kring hur det skulle gå för honom.
Emre och hans pappa busar och leker.
14
Verksamhetsberättelse Furuboda 2011
Det är mycket näring i sondmaten, den innehåller proteiner,
En vanlig dag
fibrer och fett. Resultatet lät inte vänta på sig Emre har fått
Frukosten består av sondmat och medicin, sen är det dags
nya krafter, han växer och utvecklas. Det enda han äter nu
att köra till skolan. Dogan har stort förtroende för personalen
är smakportioner. Men hans Pappa Dogan drömmer om att
och känner sig trygg när han lämnar Emre på skolan. Han
han en dag ska kunna äta riktig mat.
är inte mycket med de andra barnen men de finns där.
Efter skoldagen trivs Emre bäst på sitt rum, han är i sin egen
Daglig träning
värld. Det händer att han vill ut och busa i snön, men han är
Det är först nu som Emre börjat gå, de första stegen tog han
känslig för kyla och fryser lätt.
mellan två soffor. Sen fick han en ställning att gåträna med.
Nu går han nästan helt själv. Han kan ta sig från vardags-
Kortis – speciella dagar
rummet och in till sitt rum, berättar pappa Dogan stolt,
Emre är på ett privat korttidsboende, för barn med lätta
pekar in mot pojkrummet med den färgglada mattan på
utvecklingstörningar, 6 dagar i månaden.
golvet och fortsätter. Om det finns en TV i rummet så tar han
- Det har varit en del arbete med att få en bra struktur i var-
sig dit. Favoriten är Simpsons den tecknade serien med de
dagen för Emre men nu har alla bitar fallit på plats. Du gör
gula figurerna, det ska vara mycket färg och ljud.
ett jättebra arbete och är det något så vet du att du alltid
kan ringa oss på Furuboda Assistans, säger Malin Persson.
Kommunikation
Emre har inget talspråk, han kommunicerar på andra sätt.
Pappa och Assistent
– När han vill något kan han ta med sin hand och dra mig
- Jag lever för att Emres liv ska bli så bra som möjligt. Jag tar
dit han vill. Han gör en massa ljud och har ett speciellt skratt,
med honom överallt. Men han trivs bäst hemma, så är det
det gör mig glad, berättar Dogan.
när man har autism. Allt ska vara så vanligt som möjligt, för-
Emre träffar regelbundet en logoped på habiliteringen för
ändringar skapar oro. Så länge Emre mår bra så är jag nöjd.
att få hjälp med att hitta ett sätt att kommunicera.
Nu ser jag fram mot våren och sommaren när jag kan bada
På habiliteringen finns ett team med arbetsterapeut, logo-
i poolen med Emre, säger Dogan.
ped, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, läkare och kurator,
de håller i kontakten med skolan och hemmet.
Marie Hallqvist,
informatör
Anpassningar
Vid entrétrappan finns en ramp och badrummet är ombyggt för att öka tillgängligheten. Dogan målar, snickrar och
gör det mesta själv.
”Nu känner jag att det
finns trygghet och hjälp
när jag inte orkar.”
FAKTA Furuboda Assistans AB
Antal anställda totalt: 185
Kvinnor*/män:
138*/47
Antal utförda
assistanstimmar:
159 600
Antal kunder vid
årets utgång:
28
15
1%
7%
7% 7%
30%
30%30%
16%
16%16%
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Bidrag
Bidrag
Projektintäkter
Projektintäkter
Projektintäkter
Försäljning
Försäljning
Försäljning
Övriga löneanslag
Övriga
löneanslag
Övriga
löneanslag
17%
17%17%
29%
29%29%
EKONOMI I SAMMANFATTNING
NOMI
I SAMMANFATTNING
MI
I SAMMANFATTNING
Gåvor
Gåvor
Gåvor
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Bokslut 2011 Föreningen Furuboda
ut 2011
Föreningen
Furuboda
011
Föreningen
Furuboda
Intäkter
Intäkter
2011,
110.718
Intäkter
2011,
110.718
tkr tkr 2011,
Kostnader 2011, 101.756 tkr
Kostnader
2011,
101.756
Kostnader
2011,
101.756
tkr tkr
5%
5%
Bidrag
5%
5%
5%
1%
1% 1%
7% 7%
16%16%
110.718 tkr
7%
Bidrag
Bidrag
Projektintäkter
Projektintäkter
30%30%
30%
Försäljning
16%
Försäljning
19%
19%19%
Övriga
löneanslag
Övriga
löneanslag
17%17%
17%
29%
29%
5% 5%
5% 5%
71%
Försäljning
71%71%
Gåvor
Gåvor
Övriga löneanslag
Övrigt
Övrigt
Gåvor
29%
Kostnader
2011,
101.756
Kostnader
2011,
101.756
120
120
000
000 tkr tkr
Projektintäkter
Övrigt
Flerårsöversikt,
Flerårsöversikt,tkr
tkr
100
100000
000
Personalkostnader
Personalkostnader
Kostnader 2011,
101.756 tkr
19%19%
8080000
000
71%
71%60
60000
000
5%
5%
Övriga
rörelsekostnader
Övriga
rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Fastighetskostnader
4040000
000
Verksamhetens
Verksamhetenskostnader,
kostnader,exl.
exl.
avskrivningar
avskrivningar
Personalkostnader
Avskrivningar,
räntor
Avskrivningar,
räntor
19%
2020000
000
00
Verksamhetens
Verksamhetensintäkter
intäkter
Övriga rörelsekostnader
71%
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
Fastighetskostnader
2007
2007
Gåvornas
Gåvornasbetydelse
betydelseoch
ochanvändande
användandei iverksamheten.
verksamheten.
Avskrivningar, räntor
Gåvor
Gåvorärären
enviktig
viktigdel
delav
avföreningens
föreningensintäkter.
intäkter.De
Deresurser
resursersom
somvivifår
fårvia
viagåvor
gåvoroch
och
testamenten
testamentenger
geross
osshandlingsfrihet
handlingsfrihetoch
ochökad
ökadkvalitet
kvalitetför
förden
denenskilda
enskildaindividen
individen
i våra
i våraverksamheter.
verksamheter.
Under
Under2011
2011har
harvivianvänt
använtgåvor
gåvorinom
inomflera
fleraområden:
områden:
**
**
**
**
**
16
Ambassadörsprojektet
Ambassadörsprojektet
Delfinansiering
Delfinansieringav
avvistelse
vistelsepå
påFuruboda
Furuboda
Fastighetsinvesteringar
Fastighetsinvesteringarsom
somkommer
kommerdeltagare
deltagaretillgodo
tillgodo
Opinionsbildning
Opinionsbildning
Kompetetensutbildning
Kompetetensutbildninginom
inomuppdrag
uppdragoch
ochvision
vision
Personalkostnader
Personalkostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnade
Övriga
rörelsekostnade
Övriga
rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Fastighetskostnader
Fastighetskostnader
Avskrivningar, räntor
Avskrivningar,
räntor
Avskrivningar,
räntor
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR
FÖRENINGEN FURUBODA ÅHUS
Räkenskapsåret 2011-01-01-- 2011-12-31
Styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus avger härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-- 2011-12-31 .
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
Föreningen Furuboda Åhus är en ideell förening som bildades 1959 och har under 2011 haft cirka 4.000
medlemmar.
Föreningens vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och
tillgängligt samhälle".
Enligt stadgarna skall Furuboda arbeta för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, social
och kulturell utveckling. Furuboda skall vidare medverka till att den enskilda
människans kompetens och erfarenhet tillvaratas och kommer samhället tillgodo.
Furubodas verksamhet
Furubodas huvudsakliga verksamhet genomförs i form av folkhögskolekurser, uppdragsutbildningar
projekt och konferensarrangemang.
Vår målsättning är att alla skall ha möjlighet att välja verksamheter på Furuboda. Vi lägger stor vikt vid
bemötande och tillänglighetsfrågor.
Verksamheten har bedrivits på huvudanläggningen i Furuboda, Åhus samt vid filialerna i Kristianstad och
Malmö.
Föreningen Furuboda är moderbolag till det helägda dotterbolaget Furuboda Assistans AB (556682-3638),
som etablerades 23 juni 2005.
Flerårsöversikt
Genomförda deltagarveckor Fhsk
2011
2010
2009
2008
4947 *)
4803 *)
4 048
3 849
Medelantal anställda
169
156
153
166
Personalkostn./verksamhetens
70%
72%
74%
73%
102 482
95 090
85 625
90 968
96 343
90 716
86 010
88 493
Gåvointäkter (tkr)
7 999
5 945
13 745
4 153
Kassalikviditet
Soliditet
143%
58%
94%
52%
89%
57%
74%
49%
intäkter
Verksamhetens intäkter (tkr)
Verksamhetens kostnader (tkr)
exkl avskrivningar
*) Exlusive deltagarveckor SMF 432 st (181 st), SMF= Studiemotiverande folkhögskolekurs.
Definitioner av nyckeltal framgår av tilläggsupplysningar
17
1 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under året har ett viktigt kompetensutvecklingsarbete genomförts där alla medarbetare på Furuboda
varit delaktiga. Rubriken för arbetet har varit Furubodas vision och uppdragsformulering.
Furuboda folkhögskola har under året genomfört 4.947 deltagarveckor (4.985) varav 2.856
deltagarveckor (2.935) för deltagare med funktionsnedsättning. Kursen Motorverkstan ersattes under
året av Allmän kurs med teknisk profil.
Furuboda Arbetsmarknad har under året ökat volymerna i uppdragen från Arbetsförmedlingen kraftigt.
Man deltog även för första gången med seminarium på Almedalsveckan i Visby och berättade om ett
av de arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till unga med funktionsnedsättning.
Under 2011 har Föreningen Furuboda mottagit gåvor till en summa av 7.999 tkr. Av dessa kommer 7.362
tkr från testamenten.
Den stora gåvan som erhölls 2009 i form av ett testamente om 9 770 tkr avsattes till en särskild fond. Totalt
har under året 2.128 tkr använts ur fonden inom följande strategiskt viktiga områden: Investeringar som
kommer deltagare och gäster till del, opinionsbildande information, personalens kompetensutveckling
och särskilda projekt till exempel Furubodas ambassadörer.
Föreningens dotterbolag Furuboda Assistans AB har under året tecknat avtal med 12 nya kunder har vid
årets utgång totalt 28 kunder. Furuboda Assistans AB har lämnat ett koncernbidrag till föreningen med
520 tkr.
Förvaltning och organisation
Furubodas beslutande organ utgörs av årsmötet och styrelsen.
Samtliga medlemmar har rösträtt vid årsmötet som behandlar styrelsens och revisorernas
berättelse, beslutar om ansvarsfrihet och utser ordförande, styrelse och revisorer
samt fastställer föreningens stadgar.
Styrelsen har bestått av ordförande och åtta ledamöter.
Sex styrelsemöten har hållits under året.
Styrelsen fastställer budget, organisations- och verksamhetsplaner, beslutar i övergripande
och principiella frågor samt följer och kontrollerar att verksamheten genomförs enligt gällande
lagar och förordningar.
Vid årets utgång fanns en organisation för genomförande av verksamheten med 406 anställda.
2 (21)
18
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Förslag till disposition av fritt eget kapital
Balanserat resultat från föregående år
4 563 196
Årets resultat
148 409
Kronor
4 711 605
Styrelsen föreslår årsstämman att ovanstående
belopp balanseras i ny räkning
4 711 605
Kronor
4 711 605
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt
tilläggsupplysningar.
19
3 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter mm
Medlemsavgifter
Försäljning
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet
SPSM särskilt utbildningsstöd
SPSM tilläggsbidrag
Övriga Löneanslag
Projektintäkter
Huvudmannabidrag
Övriga Intäkter
Not
1
Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Fastighetskostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
2
3
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fodringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
4
Resultat efter finansiella poster
Gåvor och testamenten
Resultat efter gåvor och testamenten
Dispositioner
Avsättning till RUF arbetsmarknad
Återföring gåvofond
Avsättning till gåvofond
Avsättning till vistelsefond Furuboda Assistans AB
Avsättning till vistelsefond
Avsättning investerings - och reparationsfond
Årets skatt
Uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT
1
2011
2010
251 050
18 503 531
6 230 700
4 451 050
17 957 516
4 262 884
16 595 632
31 843 506
43 151 702
263 650
17 673 228
6 178 000
4 465 000
18 127 796
3 066 304
17 532 026
22 961 205
3 700 000
36 558 329
143 247 571
130 525 538
-106 706 681
-5 403 542
-22 882 755
-4 740 749
-100 510 346
-4 944 726
-19 515 474
-4 894 940
-139 733 727
-129 865 486
3 513 844
660 052
73 944
314 366
-755 653
1 802 965
64 088
-451 606
3 146 501
2 075 499
7 999 063
5 944 738
11 145 564
8 020 237
-1 619 288
228 000
-4 500 000
-100 000
-342 016
-3 000 000
-732 880
-244 327
-254 000
-6 670 300
-709 422
-337 091
-130 264
835 053
-80 840
20
4 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
KONCERNENS BALANSRÄKNING
Not
2011-12-31
2010-12-31
6
2 418 287
2 418 287
2 418 287
2 418 287
41 148 922
1 793 480
1 510 993
6 987 440
386 981
1 797 292
53 625 108
42 504 912
1 842 977
1 389 068
6 764 822
386 981
1 987 365
54 876 125
56 043 395
57 294 412
112 321
234 936
112 321
234 936
8 508 018
143 760
1 487 600
5 804 508
392 233
2 071 549
10 139 378
8 268 290
24 228 125
16 309 955
Summa omsättningstillgångar
34 479 824
24 813 181
SUMMA TILLGÅNGAR
90 523 219
82 107 593
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Datautrustning
Fordon
Inventarier
Missionshus
Pågående nyanläggning
Summa anläggningstillgångar
9
10
11
12
13
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
21
5 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
KONCERNENS BALANSRÄKNING
2011-12-31
2010-12-31
41 664 683
7 341 491
835 053
34 054 126
7 422 330
-80 840
49 841 227
41 395 616
16 968 888
17 618 735
16 968 888
17 618 735
4 931 008
6 664 520
12 117 576
5 344 739
5 210 102
12 538 401
Summa kortfristiga skulder
23 713 104
23 093 242
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
90 523 219
82 107 593
POSTER INOM LINJEN
2011-12-31
2010-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fonder
Fria reserver
Årets resultat
14
15
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkning
Lån
16
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
17
slut
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
18
27 313 000
27 313 000
0
0
22
6 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter mm
Medlemsavgifter
Försäljning
Allmänt statsbidrag, Folkbildningsrådet
Förstärkningsbidrag, Folkbildningsrådet
SPSM särskilt utbildningsstöd
SPSM tilläggsbidrag
Övriga löneanslag
Projektintäkter
Huvudmannabidrag
Övriga Intäkter
Not
1
Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Fastighetskostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
2
3
2011
2010
251 050
19 215 449
6 230 700
4 451 050
17 957 516
4 262 884
18 120 903
31 843 507
149 157
263 650
18 445 717
6 178 000
4 465 000
18 127 796
3 066 304
17 532 026
22 961 205
3 700 000
350 642
102 482 216
95 090 340
-71 836 229
-5 403 542
-19 102 807
-4 672 205
-68 173 184
-4 944 726
-17 598 110
-4 861 933
-101 014 783
-95 577 953
Rörelseresultat
5
1 467 433
-487 613
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fodringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
4
73 944
162 576
-741 303
1 802 965
33 926
-445 968
962 650
903 310
7 999 063
5 944 738
8 961 713
6 848 048
520 000
228 000
-4 500 000
-100 000
-342 016
-3 000 000
-1 619 288
330 000
-6 670 300
-709 422
-254 000
148 409
-455 674
Resultat efter finansiella poster
Gåvor och testamenten
Resultat efter gåvor och testamenten
1
Dispositioner
Erhållit koncernbidrag
Återföring gåvofond
Avsättning gåvofond
Avsättning till vistelsefond Furuboda Assistans AB
Avsättning till vistelsefond
Avsättning investerings - och reparationsfond
Avsättning till RUF arbetsmarknad
ÅRETS RESULTAT
23
7 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not
2011-12-31
2010-12-31
6
7, 8
2 418 287
100 000
2 418 287
100 000
2 518 287
2 518 287
41 148 922
1 793 480
1 244 883
6 954 886
386 981
1 797 292
53 326 444
42 504 912
1 842 977
1 073 446
6 728 956
386 981
1 987 365
54 524 637
55 844 731
57 042 924
112 321
234 936
112 321
234 936
7 033 913
1 323 652
1 226 253
5 293 839
802 719
4 547
1 970 694
9 583 818
8 071 799
14 879 813
8 959 098
Summa omsättningstillgångar
24 575 952
17 265 833
SUMMA TILLGÅNGAR
80 420 683
74 308 757
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Andelar i koncernföretag
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Datautrustning
Fordon
Inventarier
Missionshus
Pågående nyanläggning
Summa anläggningstillgångar
9
10
11
12
13
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran dotterbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
24
8 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
2011-12-31
2010-12-31
41 664 683
4 563 197
148 409
34 054 126
5 018 870
-455 674
46 376 289
38 617 322
16 968 888
17 618 735
16 968 888
17 618 735
4 682 584
2 199 466
10 193 456
4 768 662
2 620 038
10 684 000
Summa kortfristiga skulder
17 075 506
18 072 700
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
80 420 683
74 308 757
POSTER INOM LINJEN
2011-12-31
2010-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fonder
Balanserat resultat
Årets resultat
14
15
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkning
Lån
16
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skuld till dotterbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
17
slut
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
18
27 313 000
27 313 000
0
0
25
9 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
KASSAFLÖDESANALYS KONCERN / tkr/
2011-12-31
2010-12-31
11 145
5 278
8 020
2 243
-977
15 446
-1 034
9 229
-1 871
620
123
14 318
1 489
5 975
-102
16 591
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-4 068
0
40
-4 028
-8 893
6 168
117
-2 608
Finansieringsverksamheten
Amortering lån / Upptagna lån
Utnyttjande av fonder/netto
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-650
-1 722
-2 372
-650
-6 004
-6 654
7 918
16 310
24 228
7 329
8 981
16 310
4 740
320
218
5 278
4 895
Den löpande verksamheten
Resultat före disposition fonder
Justeringar av poster som inte ingår i
kassaflödet m.m.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder
Förändring av varulager
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets ingång
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Direktavskrivning mot fond
Realisationsförluster
-2 652
2 243
26
10 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG / tkr/
2011-12-31
2010-12-31
8 961
5 210
6 848
2 210
14 171
9 058
-1 512
-998
123
11 784
954
5 160
-102
15 070
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-4 051
0
40
-4 011
-8 523
6 168
117
-2 238
Finansieringsverksamheten
Amortering lån / Upptagna lån
Erhållet koncernbidrag
Utnyttjande av fonder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-650
520
-1 722
-1 852
-650
330
-6 004
-6 324
5 921
8 959
14 880
6 508
2 451
8 959
4 672
320
218
5 210
4 862
Den löpande verksamheten
Resultat före disposition fonder
Justeringar av poster som inte ingår i
kassaflödet m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder
Förändring av varulager
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets ingång
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Direktavskrivning mot fond
Realisationsförluster
-2 652
2 210
27
11 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt
rekommendationer från Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Byggnader
2,5%
Byggnadsinventarier
10%
Fordon
15%
Markanläggningar
4,5%
Datautrustning
30%
Inventarier
8%-20%
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Nyckeltalsdefinition
Kassalikviditet
Kassa och bank, kundfordringar samt andra kortfristiga fordringar i förhållande till summa
kortfristiga skulder.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
28
12 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Not 1 Huvudmannabidrag, Gåvor
Koncernen/moderbolag
Huvudmannabidrag
Gåvor och testamenten
Summa
2011
7 999 063
7 999 063
2010
3 700 000
5 944 738
9 644 738
Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Koncern
2011
2010
183
79
262
166
71
237
2011
2010
119
50
169
110
46
156
4
5
9
4
6
10
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män:
Samtliga
Kvinnor
Män
Totalt
Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Moderbolag
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män:
Samtliga
Kvinnor
Män
Totalt
Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt
29
13 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Löner och ersättningar uppgår till
2011
2010
1 618
77 180
78 798
1 252
71 219
72 471
22 242
4 483
20 893
4 498
105 523
97 862
2011
2010
1 017
51 066
52 083
988
47 521
48 509
15 127
3 439
14 435
3 329
70 649
66 273
2011
183 600
17 250
28 775
229 625
2010
206 500
3 687
21 126
231 313
2011
129 750
17 250
21 375
168 375
2010
161 500
3 687
16 813
182 000
Koncernen
Styrelsen, direktor och VD
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar /tkr/
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader /tkr/
Löner och ersättningar uppgår till
Moderbolag
Styrelsen och direktor
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar /tkr/
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader /tkr/
Not 3 Arvode och kostnadsersättning
Koncernen
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
Arvode och kostnadsersättning
Moderbolag
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar
Koncern/moderbolag
2011
2010
Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper
1 640 000
Utdelningar
73 944
162 965
Summa
73 944
1 802 965
30
14 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Not 5 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Moderbolag
2011
2010
0%
2,1%
0%
0,8%
2011-12-31
2011-12-31
2010-12-31
Marknadsvärde
Bokfört värde
Bokfört värde
1 712 125
1 545 738
1 246 623
1 171 664
1 246 623
1 171 664
3 257 863
2 418 287
2 418 287
2011-12-31
2010-12-31
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Inköp
Försäljning
Not 6 Värdepapper
Koncern/moderbolag
Marknadsnoterade aktier
Fonder
Summa
Not 7 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Kapitalandel
Furuboda Assistans AB
100%
Organisationsnummer
556682-3638
Säte
Kristianstad Kommun
Antal andelar
100
Bokfört värde
100 000
Eget Kapital
1 169 467
Resultat
1 917
15 (21)
31
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Not 9 Byggnader och mark
2011-12-31
2010-12-31
96 871 009
333 445
97 204 454
-43 992 800
93 586 277
3 284 732
96 871 009
-42 415 597
-1 591 455
-45 584 255
-500 000
-97 980
-9 873 297
41 148 922
-1 577 203
-43 992 800
-500 000
-3 284 732
-6 588 565
42 504 912
863 234
1 598 526
38 687 162
41 148 922
863 234
1 496 961
40 144 717
42 504 912
2011-12-31
2010-12-31
13 591 171
1 073 936
-283 926
14 381 181
-11 748 194
283 926
-1 123 433
-12 587 701
1 793 480
12 874 014
1 110 044
-392 887
13 591 171
-10 663 808
392 762
-1 477 148
-11 748 194
1 842 977
Koncern/moderbolag
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Avskrivning mot investeringsbidrag
Årets avskrivning mot fond
Ack avskrivn. mot inv. fond
Redovisat värde
Varav:
Mark
Markanläggning
Byggnad
Not 10 Datautrustning
Koncern/moderbolag
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Redovisat värde
32
16 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Not 11 Fordon
Koncern
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Avskrivning mot gåvomedel
Redovisat värde
Fordon
Moderbolag
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Avskrivning mot gåvomedel
Redovisat värde
Not 12 Inventarier
Koncern
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning mot gåvofond
Ack. avskrivningar mot fond
Redovisat värde
2011-12-31
2010-12-31
2 422 048
454 782
-486 800
2 390 030
-979 014
466 120
-312 177
-825 071
-53 966
1 510 993
1 931 403
880 500
-389 855
2 422 048
-1 032 903
296 965
-243 076
-979 014
-53 966
1 389 068
2011-12-31
2010-12-31
2 091 848
454 782
-486 800
2 059 830
-964 436
466 120
-262 665
-760 981
-53 966
1 244 883
1 931 403
550 300
-389 855
2 091 848
-1 032 903
296 965
-228 498
-964 436
-53 966
1 073 446
2011-12-31
2010-12-31
22 840 942
2 205 378
-1 710 946
23 335 374
-13 346 032
1 473 730
-1 713 323
-13 585 625
-31 861
-2 730 448
6 987 440
20 966 227
1 886 555
-11 840
22 840 942
-11 753 719
4 581
-1 596 534
-13 345 672
-1 354 349
-1 376 099
6 764 822
33
17 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Inventarier
Moderbolag
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning mot gåvofond
Ack. avskrivningar mot fond
Redovisat värde
Not 13 Pågående nyanläggning
2011-12-31
2010-12-31
22 756 838
2 189 658
-1 710 946
23 235 550
-13 297 434
1 473 730
-1 694 651
-13 518 355
-31 861
-2 730 448
6 954 886
20 921 912
1 846 766
-11 840
22 756 838
-11 722 931
4 581
-1 579 084
-13 297 434
-1 354 349
-1 376 099
6 728 956
2011-12-31
2010-12-31
564 000
402 000
312 000
79 000
74 000
73 000
71 000
222 292
1 797 292
49 000
108 000
50 000
424 000
329 000
1 008 000
19 365
1 987 365
Fria reserver
7 422 331
Årets
resultat
-80 840
-80 840
80 840
Koncern/moderbolag
Konferensgården, mark, renovering rum och allmänna ytor.
Renovering villor internat folkhögskolan (varav 99 tkr gåvofinansierat)
Internt fastighetsarbete
Externt fastighetsarbete
Värme energi anläggning
Miljöinvesteringar
Tillgänglighetsanpassningar
Låssystem
Lekplats (varav 198 tkr gåvofinansierat)
Ventilation Aulan
Övrigt
Not 14 Eget kapital
Koncern
Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition enligt beslut
vid årets stämma
Förändring av fondmedel
Årets resultat
Utgående balans
Fondmedel
34 054 127
7 610 557
835 053
41 664 684
7 341 491
835 053
34
18 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
838200-5281
Eget kapital
Moderbolag
Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition enligt beslut
vid årets årsstämma
*)
Årets resultat
Balanserat
resultat
5 018 870
Årets
resultat
-455 674
-455 674
455 674
7 610 557
148 409
4 563 196
148 409
Vistelsefond
Donationsfonder
RUF Arbetsmarknad
Investerings- och reparationsfond
Fond Föreningsforum
Forskning och utveckling
Gåvofond
Fond Alectamedel
2011-12-31
2 917 168
2 166 136
3 000 000
11 816 967
950 000
3 697 053
15 163 799
1 953 560
2010-12-31
2 817 168
1 447 262
1 380 712
8 816 966
950 000
3 697 053
12 991 405
1 953 560
Belopp vid årets utgång
41 664 683
34 054 126
2011-12-31
2010-12-31
16 968 888
0
17 618 735
0
16 968 888
17 618 735
14 369 496
15 019 343
Utgående balans
*)
Fondmedel
34 054 127
41 664 684
Årets avsättning fondmedel
10 568 106
Utnyttjande av fonder
-2 957 549
Summa förändring fondmedel
7 610 557
Not 15 Fonder
Koncernen/moderbolag
Not 16 Långfristiga skulder
Koncernen / moderbolag
Nedan anges den del av långfristig skuld som förfaller till betalning
ning senare än ett år efter balansdagen.
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa
Senare än fem år efter balansdagen:
Skulder till kreditinstitut
35
19 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Föreningen Furuboda Åhus
Föreningen
838200-5281Furuboda Åhus
838200-5281
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern
Föreningen Furuboda Åhus
Personalrelaterade kostnader
838200-5281
Förutbetalda intäkter
SPSM periodiserad intäkt
Föreningen
Föreningen
Furuboda
Furuboda
Åhus
Åhus
Övriga poster
838200-5281
838200-5281
Summa
Föreningen
Föreningen
Furuboda
Furuboda
Åhus
Åhus
Upplupna
kostnader
och
förutbetalda intäkter
838200-5281
838200-5281
Moderbolag
Personalrelaterade kostnader
Föreningen Furuboda Åhus
Förutbetalda intäkter
838200-5281
SPSM periodiserad intäkt
Furuboda
Övriga2012-03-16
poster
Summa
Not 18 Ställda säkerheter
Furuboda
2012-03-16
Magnus
Eriksson
Koncern/moderbolag
Ingemar Hansson
Ordförande
Vice Ordförande
För skulder till kreditinstitut
Furuboda
Furuboda
2012-03-16
2012-03-16
Företagsinteckningar
MagnusFastighetsinteckningar
Eriksson
Ingemar Hansson
2011-12-31
5 647 612
5 396 469
1 073 495
12 117 576
2010-12-31
6 239 323
4 217 278
505 400
1 576 400
12 538 401
2011-12-31
4 158 595
5 396 469
638 392
10 193 456
2010-12-31
4 778 984
4 217 278
505 400
1 182 338
10 684 000
Claes Ruderstam
2011-12-31
4 000 000
Claes23
Ruderstam
313 000
27 313 000
Erna Arhag
Claes
Claes
Ruderstam
Ruderstam
Ordförande
Summa
Vice Ordförande
Agne
Furingsten
Furuboda
Furuboda
2012-03-16
2012-03-16
Magnus
Magnus
Eriksson
Eriksson
Zada Pajalic
Ingemar
Ingemar
Hansson
Hansson
Ordförande
Ordförande
Vice
Vice
Ordförande
Ordförande
Furuboda 2012-03-16
Agne
Furingsten
Magnus
Magnus
Eriksson
Eriksson
Zada
Pajalic
Ingemar
Ingemar
Hansson
Hansson
Erna
Arhag
Claes
Claes
Ruderstam
Ruderstam
Ordförande
Ordförande
Roland Ernebro
Vice
Vice
Ordförande
Ordförande
Jamie Bolling
Turid Apelgårdh
Agne
Agne
Furingsten
Furingsten
Magnus Eriksson
Zada
Zada
Pajalic
Pajalic
Ingemar Hansson
Erna
Erna
Arhag
Arhag
Claes Ruderstam
Ordförande
Vice Ordförande
Roland Ernebro
Agne
Agne
Furingsten
Furingsten
Jamie Bolling
Zada
Zada
Pajalic
Pajalic
4 000 000
23 313 000
27 313 000
Turid Apelgårdh
Erna
Erna
Arhag
Arhag
Roland
Roland
Ernebro
Ernebro
Jamie
Jamie
Bolling
Bolling
Agne
Furingsten
Zada
Pajalic
Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13
Turid
Turid
Apelgårdh
Apelgårdh
Erna Arhag
Roland
Roland
Ernebro
Ernebro
Turid
Turid
Apelgårdh
Apelgårdh
Jamie
Jamie
Bolling
Bolling
2010-12-31
Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13
Roland Ernebro
Jamie Bolling
Johan Törnquist
Rune Svensson
Vår
revisionsberättelse
har
lämnats
2012-04-13
Vår
revisionsberättelse
har
lämnats
2012-04-13
Auktoriserad
revisor
Turid Apelgårdh
Else-Britt Annmo
Johan Törnquist
Rune Svensson
Vår
Vår
revisionsberättelse
revisionsberättelse
har
har
lämnats
lämnats
2012-04-13
2012-04-13
Auktoriserad revisor
Else-Britt Annmo
36
Johan
Törnquist
Rune
Svensson
Johan
Törnquist
Rune
Svensson
Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-13
Else-Britt
Annmo
Else-Britt
Annmo
20 (21)
Föreningen Furuboda Åhus 838200-5281
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Furuboda Åhus, org nr 838200-5281
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Föreningen
Furuboda Åhus för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
samt styrelsens förvaltning för Föreningen Furuboda Åhus för räkenskapsåret
2011-01-01 - 2011-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och en
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Revisorernas ansvar
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på
grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har
utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige.
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning
per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen
är
förenlig
med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Furuboda den 13 april 2012
Johan Törnquist
Auktoriserad revisor
Rune Svensson
Else-Britt Annmo
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för föreningen och koncernen.
37
38
”Självständiga och ansvarstagande
människor med full delaktighet i ett
öppet och tillgängligt samhälle.”
Furubodas vision
39
Föreningen Furuboda Post: 296 86 Åhus Besök: Furubodavägen 247, Yngsjö Telefon: 044 - 781 46 00
Fax: 044 - 781 46 01 E-post: [email protected] Hemsida: www.furuboda.se
Tryck Litografen i Vinslöv ab