Rodkulle_6-sid_slutkorr

Comments

Transcription

Rodkulle_6-sid_slutkorr
Åres mest avancerade detaljplaneförslag
Åreskutan
Centrum
Med genomförandet av Rödkulleprojektet skapas framtidens mest
attraktiva fjälltomtområden i Europa. Kvalitet i minsta detalj, bästa läge
men samtidigt höga krav på design och funktion för åretruntboende
och en känsla av harmoni med omgivningen.
Detaljplanerna kring områdena 4 och 5 öppnar helt nya möjligheter att skapa kvalitet i boendet och kringmiljön med integrerade
vägar och nedfarter med liftsystem. Område 4 omfattar ca. 17 ha
och innehåller 65 tomter där högst 72 lägenheter medges. Område 5 är på ca. 14 ha och innehåller 60 tomter där en lägenhet
per tomt medges. Detaljplanen är utformad så att husen smälter
in i miljön. Det ska inte tillåtas en salig blandning hustyper som i
området Copperhill i Årebjörnen.
första tomtgränsen. Avståndet varierar mellan cirka 15–65 meter.
Marken däremellan är planlagd som naturmark.
Det har aldrig funnits ett så avancerat detaljplaneförslag i
Följande undersökningar har hittills genomförts av exploatören
för att tillgodose detaljplanens bestämmelser:
Åre.
– Detaljplaner ska inte vara mer detaljerade än nödvändigt och
vanligtvis ställs inte alla dessa krav i planbestämmelserna, säger
planarkitekt Malin Edin, Åre kommun.
– I detta fall har det bedömts som viktigt med höga krav på
bebyggelsens gestaltning för att bl.a. minska negativ påverkan på
landskapsbilden, d.v.s. upplevelsen av planområdet från Ullådalen
och Åreskutan.
I planerna för område 4 och 5 regleras tomtstorlekar, byggnadsareor, våningsantal och höjder för ny bebyggelse. Det innebär
bl.a. krav på vegetationsklädda sadeltak, träfasader i mörka och
matta kulörer samt begränsning av fönsterytor.
– Planen ställer också krav på att mark som inte tas i anspråk
för bebyggelse ska bevaras som naturmark eller återplanteras med
vegetation som är karaktäristisk för området och fällning av träd
är lovpliktigt, berättar Malin Edin.
Den största tillåtna byggnadsarean är begränsad utifrån tomtstorleken. Från tomt som är minst 900 kvm som får bebyggas
med högst 150 kvm, upp till tomt som är minst 1500 kvm som
får bebyggas med högst 300 kvm. Därutöver får uthus/garage
uppföras med högst 20–30 kvm per tomt.
Samtliga hus ligger i gran- och björkskog mellan vägen
och backarna. Det blir en skogsridå mellan Ullådalsvägen och till
– Det innebär att den vegetation som finns kommer att bevaras
med undantag för den avverkning som behöver göras för att en
gång-, cykel- och skidväg ska kunna anläggas. På tomtmarken
finns också en remsa med s.k. ”prickmark” där byggnader inte
får uppföras, vilket gör att avståndet mellan Ullådalsvägen och
bebyggelsen ökar ytterligare något, säger Malin Edin.
Miljökonsekvensbeskrivning – Översiktlig geoteknisk undersökning
– Översiktlig dagvattenutredning – Naturvärdesinventering och
beståndsindelning – Arkeologisk utredning – Fågelinventering
För att planeringen ska kunna gå vidare behöver exploatören
göra följande prövningar och utredningar under 2014:
Tillståndsprövning Natura 2000 – Dispens artskyddsförordningen
– Utredning kring avrinning samt ras och skred – Utredning av speloch häckningsplatser för fåglar – Bullerberäkning för Ullådalsvägen
framtiden. Projektet ska också bidraga till Åres generella utveckling med t.ex. nya längdskidspår och vandringsleder, gångväg från
Ullådalen till Åre centrum, skatepark, nytt bostadsområde för
pemanentboende, i samråd med Trafikverket ev. rondell vid E14Ullådalsvägen samt en rondell efter Ullådalsvägen och infarten
till nuvarande Rödkulleliften, detta för att minska trafikproblemen m.m.
Rödkullen
Bustadmon
Det är exploatörens fasta övertygelse att genomförandet av Rödkulleprojektet kommer att ge Åre kommun positiva ekonomiska
effekter på lång sikt.
• Åres popularitet för året-runt turism ökar.
Ullådalen
• Den typ av tomter som nu presenteras finns inte på annat håll i
Åre - men på andra ställen i Europa. Det finns en marknad som
Åre måste ta till sig.
Ullsjön
• Genomförandet av Rödkulleprojketet skapar ca. 400 NYA
heltidsarbeten på årsbasis.
• Under anläggnings- och byggtiden skapas nya arbetstillfällen för
företag inom kommunen under en period av upp till 20 år.
Vatten- och avloppsnätet för Rödkulleområdet är idag inte
tillräckligt dimensionerat för en utbyggnad. Det krävs flera nya
höghöjdsvattenbassänger ovanför tomterna för att kunna säkerställa acceptabelt vattentryck i ledningarna till husen. Helt
nya avloppsledningar måste naturligtvis anläggas. För att klara
elförsörjningen måste nya ledningar med transformatorstationer
anläggas av Jämtkraft samt installation av fiberteknik för att klara
bredbandsåtagande i området.
• Den infrastruktur som byggs upp i form av nya vägar, längdspår,
gångvägar, vandringsleder, rondeller etc. finns kvar i all framtid.
Investeringskostnaderna på över 100 miljoner kr för vatten och
avlopp samt elförsörjning i område 4 och 5 är baserade på nuvarande antal tomter på 125 st. Om antalet tomter skulle reduceras
ytterligare omöjliggör det fortsatt utveckling av området, då
kostnaden per tomt blir alldeles för dyr.
Vill du veta mer?
Gå in på www.arerodkullen.se
där hittar du aktuellt material om projektet
Stugorna ligger i skogen
– inte på kalfjället
Huvudexploatörer för Rödkulleområdet är Åre Panorama AB
som äges av Dähliebyn Åre AB, SkiStar AB och Stiklestad Eiendom AS.
En missuppfattning som uppstått är att husen i område 4
och 5 skulle byggas på kalfjället. Så är inte fallet.
Rödkullen är ett stort projekt som ska utvecklas i 20 år in i
Rödkullen
Annars skulle jag inte redan 2005 investerat i mitt första fastighetsprojekt i Åre.
Under åren har det blivit fler och en helt
nytt är på uppförande i centrala byn.
Jag har en stark tro på långsiktighet
i allt det jag gör, vilket också var fallet
under min tid som längdskidåkare. Samma
premisser gäller för Rödkulleprojektet.
För mig handlar det om ett långsiktigt åtagande som sträcker sig över 20-30 år in i
framtiden. Jag och mina samarbetspartners
tror att Rödkulleprojektet kan bli en viktig
del i Åres fortsatta utveckling och ett sätt
w w w.arerodkullen.se
Bustadmon
Liftar
Kära Årebor!
Jag tycker Åre är en fantastisk by. Det lilla
centrumet med Torget i mitten, blandningen av byggstilar, intimiteten som man
känner med alla trevliga människor, härliga
restauranger och små mysiga bistron. Den
storslagna naturen och den fantastiska
skidåkningen lämnar ingen oberörd. Det
är lätt att bli hänförd av Åre – och det har
jag blivit!
Bef stugor
Område 4
att stärka attraktionskraften för Åre under
många år framåt.
Jag tror på Åre som en fortsatt
stark destinationsort för skidturister.
Och då inte bara alpint. Jag känner starkt
för att även utveckla längdskidåkningen i
Åre, som jag tror mig veta en del om...
Jag är samtidigt medveten om att det
finns många olika viljor kring utvecklingen
av Åre. Vi har fått en del kritik för de
ursprungliga planerna och med all rätt.
Vi har ödmjukt tagit till oss av denna
kritik och omarbetat planerna. Bl.a. har vi
reducerat antalet tomter och ökat bredden
på skogsridån mellan Ullådalsvägen och
tomterna för husen ska synas så lite som
möjligt.
Ullådalsvägen
Ullådalsstugan
Med denna broschyr vill vi presentera
detaljplanerna för områdena 4 och 5 av
Rödkulleprojektet som det ser ut idag. Det
är vår förhoppning att frågetecken ska rätas ut och att Ni ska tycka att vårt projekt
tillför Åre mer än det skadar.
Det har uppstått en del missförstånd kring Rödkulleprojektet och det är
synd. En del av dessa missförstånd får vi
ta på oss själva, andra ligger utanför vår
kontroll.
w w w.arerodkullen.se
Björn Dählie
Ullådalsstugan
Område 5
Kartbilderna visar tydligt var husen kommer att byggas och det blir öster om Ullådalsvägen. Detta område
är redan idag exploaterat då det finns ett antal befintliga
stugor.
Detaljplanen reglerar väldigt hårt den nya bebyggelsen i
form av tomtstorlekar, byggnadsareor, våningsantal och
höjder för ny bebyggelse. Det innebär bl.a. krav på vegetationsklädda sadeltak, träfasader i mörka och matta kulörer
samt begränsning av fönsterytor.
Ullådalsvägen
Bustadmon
Från Ullådalsvägen kommer man knappast att se något
av husen. Mellan vägen och stugorna blir det en skogsridå som varierar i bredd mellan 15–20 meter upp till
65–70 meter. Dessutom ligger husen i de allra flesta
fallen högre än vägen, vilket också minskar insynen.
Ullådalsvägen
w w w.arerodkullen.se
Henrik Windstedt:
Niclas Sjögren Berg, Skistar:
Ett område
som inte finns idag
Rödkullen bästa
backen i Åre!
– Rödkulleområdet har några av Åres bästa
backar!
Det anser Henrik Windstedt, Åres i
särklass bästa friåkare och uppvuxen i
Åres backar, så han om någon, borde veta
vad han talar om. Henrik har meriter som
junior-VM guld i puckelpist, seger i Red
Bull Big Air, sju segrar på nordiska mästerskapen i friåkning och världsmästare i
friåkning 2008.
– När jag säger att Rödkullen har de
bästa backarna, så menar jag det för vanliga skidåkare. Rödkullen är inte lika brant,
lutningen gör att folk vågar åka och stå på
samt att backarna är kuperad, vilket gör
åkningen ännu roligare, säger Henrik, när
vi når honom på telefon en tidig morgon
(lokal tid) på Chicagos flygplats. Han är på
väg till Revelstock, British Columbia i Kanada för skidåkning och sponsoruppdrag.
Henrik är positiv till planerna på att
bygga ut Rödkulleområdet.
– Ja, området är väldigt fint, men det
behöver utvecklas för att stärka Åre som
skiddestination. De planer som nu har presenterats gör att det är svårt att inte vara
positiv, menar han.
– Jag kan se framför mig en utveckling
av Åre Snow Park där ungdomarna skulle
kunna få en grym plattform att fostras på
skidor inom de nya OS-grenarna slopestyle
och halfpipe. I de här områderna (mellan
Ullådalen och Bräcke) skulle man kunna
lägga in all möjlig typ av skidåkning.
Glesade man ut skogen skulle man till och
med kunna få till en härlig öppen friåkning
i orörd pudersnö, något som är svårhittat i
Åre idag, anser Henrik.
Henrik spenderar många hundra dagar
om året för att åka skidor världen över.
Han kan göra jämförelser med alla stora
alpina skidorter och tycker att Åre står sig
bra i konkurrensen.
– Men Åre behöver hela tiden utvecklas
Henrik Windstedt, en av Åres främsta skidåkare,
ser utbyggnaden av Rödkullen som en stor chans
för framtidens skidungdom.
Foto: Christoffer Sjöström.
om man ska ha kvar sin attraktionskraft
och jag ser Rödkulleprojektet som en viktig del i den utvecklingen. Samtidigt är det
viktigt att utbyggnaden av hus och vägar
görs smart gentemot naturen. Och att det
görs generösa områden för aktiviteter som
belysta längdspår, pulkbackar, m.m, säger
Henrik Windstedt
Karl-Göran Nyström:
Fler än jag som tjänar på projektet
Karl-Göran Nyström är en av två lokala
markägare vars mark kommer att tas i
anspråk om Rödkulleprojektet blir av. Han
bor i ett litet rött hus nedanför uppfarten
till Ullådalsvägen och här har Karl-Göran,
hans far och farfar brukat jorden i över
100 år.
– Rödkulleprojektet är bra för hela Åre,
inte bara för mig personligen.
Karl-Göran är påtagligt medveten om
hur åsikterna delar befolkningen i Åre; ska
det byggas ut mer eller vara bra som det är.
– Det är klart jag gör mig en hacka
genom att sälja marken om projektet blir
av, inget snack om den saken, menar KarlGöran ärligt.
– Men man måste se lite längre än så.
Byggprojektet kommer att ge mycket jobb
lokalt och när sedan anläggningen är färdig
kommer den att ge ytterligare jobb inom
bl.a. servicenäringen. Det kommer att bli
fler än jag som kommer att kunna tjäna på
att Rödkullen byggs ut, menar han.
Kliver han ut på farstubron kan han
blicka uppåt mot Rödkullen och det han
ser är bara skog.
– Det är en fantastiskt fint område där
uppe och jag hoppas att fler får ta del av
det, säger Karl-Göran Nyström.
Håkan Hansson:
Rödkullen är redan exploaterat
Håkan Hansson är en etablerad och
välkänd skidprofil i Åre genom sin sportaffär. Som lokal näringsidkare har han tagit
ställning till Rödkulleprojektet.
– Ja, jag tycker att man ska bygga ut
enligt planerna. Rödkullen är ju idag ett
redan exploaterat område, menar han.
All utbyggnad i Åre genom åren har
engagerat befolkningen. Och delat den.
Håkan Hansson påminner om hur det var
innan 2004 då Åre stod inför en expansion.
– Även då var folk för och emot. Men
nog har Åre tjänat på den utbyggnad som
gjorts från 2004 och under följande 3–4 år
och så kommer det att bli nu också, menar
Håkan Hansson.
Den forne pucklpistmästaren (inofficiell
OS-mästare i Calgary 1988) har på gamla
dagar börjat gilla längdåkning alltmer och
Ullådalen är ett favoritställe.
– Jag skulle aldrig stödja en exploatering
av Ullådalen, för det är ett oerhört fint
rekreationsområde.
– Men till höger om Ullådalsvägen är ju
området redan exploaterat och en fortsatt
utbyggnad av Rödkullen är bara bra för Åre
och kommer att stärka byns attraktions-
kraft, menar Håkan.
Som lokal företagare är han påtagligt
medveten om årssvängningarna inom
turistnäringen. Han efterlyser, eller snarare
hoppas, att man kan få till en jämnare
ström av turister året om.
– Det skulle naturligtvis vi alla tjäna på.
Och framförallt norska stugägare utnyttjar
sina stugor i betydligt högre grad än andra,
så visst ser jag gärna att fler norrmän köper
stugor här i byn. Också av den anledningen
ser jag positivt på Rödkulleprojektet, säger
Håkan Hansson.
w w w.arerodkullen.se
– Utbyggnaden av Rödkullen kommer att skapa
ett område som inte finns i Åre idag säger Niclas
Sjögren Berg, destinationschef hos Skistar.
Rödkulleprojektet är ett unikt projekt i
den meningen att det blir det första skidområdet i Åre som projekteras från noll
tillsammans med alla inblandade aktörer.
Det innebär framförallt att Skistar får
vara med från början att skapa liftar och
backar, något som inte varit fallet tidigare.
– Utbyggnaden av Rödkullen kommer
att skapa ett område som inte finns i Åre
idag. Högt beläget, fantastisk utsikt och
ski-out/ski-in läge för samtliga stugor.
Dessutom med enhetlig bebyggelse och
med Åremått mätt stora tomter. Allt detta
sammantaget gör Rödkulleprojektet unikt,
säger Skistars destinationschef Niclas
Sjögren Berg.
Som jämförelse nämner han utbyggnaden av Björnenområdet, där man först
byggde upp alla hus för att sedan efterfråga skidnedfarter. Något som nu är omöjligt
att tillmötesgå med mindre än att man
måste riva ner en del hus.
Sedan Rödkulleprojektet presenterades
första gången har en del missförstånd
uppstått, som Niclas Sjögren Berg nu vill
tillrättalägga.
* Det ska byggas på kalfjället.
–Nej, det är fel, all exploatering sker
nedanför trädgränsen.
* Ullådalen kommer att beröras.
–Nej, det är fel. All exploatering sker
öster om Ullådalsvägen.
* Ullådalen kommer att bli överbefolkat.
–Nej, det är fel. Vi har lång statistisk
erfarenhet av att beräkna vilka aktiviteter
våra gäster ägnar sig åt per dag. Och av de
tillkommande stugbäddarna i etapp 4 och
5 vet vi att ca. 10-15 proc. kommer att gå
på tur varje dag under högsäsong, vilket i
snitt innebär 70-80 fler personer som rör
sig i området.
–Vi skulle aldrig gått in i detta projekt
om vi inte trodde på det, säger Niclas och
menar att Skistars engagemang i projektet
borde borga för att att utbyggnaden sker
på ett förnuftigt sätt.
– Vi har redan tagit intryck av den kritik
som framförts och tagit bort flera områden ur planen. För att trygga hela projektets fortsättning är det av största vikt
att områdena 4 och 5 godkänns och att
planeringen kan komma igång så snart det
är möjligt, avslutar Niclas Sjögren Berg.
Ett av Europas
mest attraktiva
fjälltomtområden
20
13
Mats Svensson:
Rödkulleprojektet
viktigt för Åre
– Rödkulleprojektet är ett bra projekt
och en naturlig del i den utvecklingsfas
som Åre bör genomgå, för att kunna bibehålla och öka sin attraktionskraft.
Det anser Mats Svensson, tidigare VD
för Holiday Club och numer bl a styrelseordförande för Örndalenprojektet i Härjedalen, den största satsningen på ett helt
nytt alpint rekreationsområde som gjorts i
Sverige sen 70 talet. .
Mats Svensson är fortfarande Årebo och
engagerad i samhällsdebatten. Han har
lång erfarenhet av turismutveckling i allmänhet och har en unik inblick i utvecklingen av Åre i synnerhet.
– Åre kommun och näringslivet har
tillsammans i en bred process utarbetat
en tillväxtversion för Åre som går under
namnet Åre vision 2020. Visionen är
antagen i kommun fullmäktige såväl som
i Åre Destinations styrelse. Här har ett
antal mål satts upp som ska vara uppfyllda
till år 2020. För att en del av dessa mål
ska kunna uppfyllas är det viktigt att stora
projekt som Rödkullen verkligen blir av,
menar Mats Svensson.
Han påpekar att Åredalen behöver
fler attraktiva bäddar på årsbasis och att
utbyggnaden av kommersiella bäddar är av
stor vikt men går långsamt.
– Därför att det viktigt att det kommer
in fler, vad vi kallar semi-kommersiella
bäddar, d.v.s. privata bäddar som hyrs ut.
Åre behöver och måste utvecklas och växa
för att behålla sin attraktionskraft. Av den
anledningen är Rödkulleprojektet viktigt,
anser Mats Svensson.
– Jag känner inte till en enda framgångsrik destination i världen som inte växer.
Det ligger i sakens natur, för att kunna
Åre Vision 2020
Mats Svensson, tidigare VD för Holiday Club,
anser att Rödkulleprojektet är viktigt för utvecklingen av Åre som attraktiv destinationsort.
skapa nya reseanledningar som backar,
liftar, vandrings- och cykelleder, behövs
tillväxt.
– En förtätning av centrum och utbyggnad av Rödkullen är en helt naturlig
utveckling av Åre, säger Mats Svensson.
w w w.arerodkullen.se
Vision 2020 utarbetades under 2006 i en process
innefattande 160 personer från 60 företag och
intresseorganisationer som representerar turismen
på destinationen Åre. Vision 2020 betonar värdet av
upplevelser, miljöansvar och ett välkomnande förhållningssätt till destinationens gäster.
Under 2009 genomfördes en förnyad process med
syfte att vitalisera innehållet i Vision 2020. Processen genomfördes i egen regi (Åreföretagarna och Åre
kommun tillsammans). Under processen konstaterades tillväxtmåtten behövde kompletteras anpassat till
den produktbredd som destinationen uppnått.
Bl.a. innebär det att målet är 100 proc. fler internationella gästar och att antalet bäddar i området
måste öka ordentligt.
– Ska detta mål uppnås måste en stor del av det
ske genom exploateringen av Rödkulleområdet.
Något annat område i Åre kan knappast bidraga med
nya bäddar i den storleken, menar exploatören bakom
Rödkulleområdet.
För att lättare kunna orientera mellan de olika tillväxtmått som ingår i vision 2020 har dessa samlats
på ett fåtal bilder. Dessa bilder kan i detalj studeras
på: www.are.se/are-vision-2020-varumaerket-are
w w w.arerodkullen.se

Similar documents