Info om antagningsprov - Teaterhögskolan i Malmö

Comments

Transcription

Info om antagningsprov - Teaterhögskolan i Malmö
ANTAGNINGSPROV INFÖR HÖSTEN 2015
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst, 180 högskolepoäng, är ett
kandidatprogram som omfattar sex terminer på grundnivå. Varje år antas tolv
studenter till programmet som leder fram till Konstnärlig kandidatexamen i
skådespelarkonst. Utbildningen kan utgöra grund för vidare studier på masternivå.
Utbildningens övergripande mål är att utbilda skådespelare till yrkesmässigt kunnande, engagemang i den
konstnärliga processen, förmåga att delta i den konstnärliga diskussionen, samt i att reflektera över
samspelet mellan den konstnärliga processen och samhället.
Teater är en kollektiv konstart. Ett mål med skolans undervisning är att studenten ska bli en självständig
och solidarisk del av den gemensamma arbetsprocessen. Aktivt deltagande i undervisningen och
samarbetsförmåga är av central betydelse.
Utbildningens uppläggning bygger på ämnesintegration. De enskilda ämnena griper in i varandra,
kompletterar och förutsätter varandra. Teaterhögskolan i Malmö ska, både som arbetsplats och som
studiemiljö, präglas av jämställdhet mellan könen och likabehandling av studenter och anställda. Sociala
maktstrukturer avseende genus, etnicitet och social tillhörighet belyses genom diskussioner och praktiskt
arbete inom ramen för respektive ämne.
BEHÖRIGHET
För programmet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Om du inte har genomgått
gymnasieskolan kan du begära att få dispens för detta om du blir antagen till programmet. Denna begäran
bifogar du din ansökan till antagning.se.
För att bli antagen gäller dessutom att den sökande vid inträdesproven bedöms av antagningsjuryn ha
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
STUDIEAVGIFTER
Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte är medborgare i EU,
EES-länderna eller Schweiz. Om du inte är svensk medborgare ska särskilda dokument bifogas din
ansökan till antagning.se. Information om vilka dokument du ska bifoga, eller om du måste betala
anmälningsavgift, finns här:
https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/
Observera att om du inte styrker avgiftsfrihet eller betalar anmälningsavgift är ansökan ogiltig.
STUDIEMEDEL
Studierna på skådespelarprogrammet berättigar till studiemedel.
ANTAGNINGSPROVEN
1. Till det första provet väljer du fritt din text, t.ex. en berättelse, eller en scen ut valfritt material.
Scenprovet får vara max 3 minuter.
Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för. Om du har ett annat
modersmål än svenska är det tillåtet att utföra första provet på ditt modersmål, men då behöver
juryn en kort resumé eller översättning av scenen.
2. Till det andra provet väljer du fritt en scen ur en pjäs. Scenprovet får vara max 3 minuter. Inte
heller här behöver du bry dig om vilket kön rollen du väljer har.
Till andra provet ska du även skriftligt berätta vad som intresserar dig i scenen och /eller
rollfiguren. Max en halv A4-sida. Utan denna skriftliga motivering kommer du inte tillåtas att gå
upp till prov 2. Provet ska genomföras på svenska.
Förbered dina scener väl. Det är viktigt att du kan din text utantill och har en klar uppfattning om vad
som sker i din text och kunna förmedla detta till juryn. Den pjäs som du valt scen ur ska du ha läst i sin
helhet, så att du känner den väl och har möjlighet att samtala med juryn om dess handling, rollfigurens
bakgrund etc. Du får hjälp av en motläsare ur årskurs 1. Denna sitter vid sidan av scenen och läser
replikerna ur pjästexten utan att ”spela med”. Scenerna får vara max tre minuter långa. Du ska ha med dig
ditt manus, med kopia till motläsaren.
ANTAGNINGSPROVET ÄR INDELAT I TVÅ PROVOMGÅNGAR
Den första provomgången
1:a och 2:a provet äger rum 2015-01-07—2015-01-09 och 2015-01-12—2015-01-16.
Du kommer att kallas till en viss given dag under provomgången. Notera att du inte har möjlighet att byta
provdag till ett annat datum än det du blir tilldelad. På förmiddagen visar du din första scen för juryn och
om du går vidare får du visa din andra scen på eftermiddagen samma dag.
Den andra provomgången
Juryn avgör vilka sökande som går vidare till den andra provomgången (3:e och 4:e provet), vilken äger
rum under perioden 2015-01-23—2015-01-30. Under denna provomgång kommer juryn att göra ett urval.
Alla som gått vidare till den andra omgången måste dock vara beredda på att delta under hela perioden.
I denna provomgång arbetar du tillsammans med skolans lärare och studenter i en intensiv period av
praktiskt skådespelararbete. Denna provomgång är utformad som en workshop.
ANMÄLAN
OBS! Om du vill söka in till skådespelarutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö ska du anmäla dig via
www.antagning.se Sista anmälningsdag är 2014-11-17.
I början av december får alla som anmält sig till inträdesproven ett mail eller brev (till dig som inte har
mailadress) från skolan med kallelse till första provomgången. Eventuella ändringar och närmare
upplysningar om provens utformning meddelas i kallelsen till proven.
Ytterligare information och upplysningar lämnas vardagar 8 – 12 på telefon 040-32 55 65, eller kan hämtas
på vår hemsida: www.thm.lu.se
Sista anmälningsdag via www.antagning.se är 17 november 2014!
Välkommen med din anmälan!

Similar documents