akuta - HandkirurgiStockholm

Comments

Transcription

akuta - HandkirurgiStockholm
Riktlinjer för akut handläggning av
Komplicerade hand- och övre extremitetsskador
Definition:
A. Isolerade svåra skelett- eller mjukdelsskador (nerver, senor/muskler, huddefekter,
kärlskador) inom arm och hand, vilka kräver handkirurgisk specialistkompetens
B. Skelett- eller mjukdelsskador på multipelt skadad patient
Handskador kan lätt undervärderas vid primär bedömning av multipelt skadade patienter.
Primärt obehandlade eller icke-optimalt skötta handskador är ofta svåra att sekundärt åtgärda
på ett bra sätt. Senare kan dessa skador ibland orsaka den största kvarvarande
funktionsnedsättningen hos patienten. Handkirurgisk specialistkompetens bör tidigt
involveras vid bedömning av patienter med komplicerade hand- och övre extremitetsskador.
Riktlinjerna är tänkta som hjälp för jourhavande ortopeder som primärt handlägger dessa
patienter.
Principer:
•
•
•
Primär rekonstruktion av alla vävnader inom 3 dygn eftersträvas
Rekonstruktionen skall föregås av noggrann kirurgisk revision som utförs akut
Tidig mobilisering eftersträvas och kräver stabil rekonstruktion
Primär handläggning:
A. Isolerade svåra hand- eller övre extremitetsskador
Patient utan övriga skador eller misstanke om sådana.
• Anamnes & status enligt nedan
• Lägg tryckförband på såret och ev gipsskena. Högläge.
• Telefonkontakt med primärjouren, Handkir klin, SÖS (se kontaktruta nedan)
• Förbered patienten för snabb transport till SÖS. Tillse att patienten är fastande,
smärtstillad och har fått antibioticum.
B. Skelett- eller mjukdelsskador på multipelt skadad patient
Patient med skador på andra kroppsdelar eller misstanke på sådana skador, t ex efter
trafikskada eller fallolycka. Patient med påverkat allmäntillstånd av annan medicinsk
orsak.
• Anamnes & status enligt nedan
• Lägg tryckförband på såret och ev gipsskena. Högläge.
• Telefonkontakt med primärjouren, Handkir klin, SÖS (se kontaktruta nedan)
• Vid skada som kräver urakut åtgärd, t ex kontaminerad öppen skada,
cirkulationsstörning eller okontrollerad blödning blir det ofta aktuellt att
handkirurger reser till den mottagande klinikens operationsavdelning och
deltar i primär skadeinspektion, revision, blodstillning, kärlrekonstruktion etc.
• Patient som är cirkulatoriskt stabil och transportabel och där skador på andra
kroppsdelar primärt har handlagts eller kunnat uteslutas inom 48 timmar bör i
de flesta fall transporteras till handkir klin, SÖS för definitiv åtgärd mot hand/ övre extremitetsskadan. En förutsättning är att primär revision / debridering
av öppen skada utförts akut och att adekvat förband har lagts.
• För patient som inte är transportabel inom 48 timmar planeras handläggningen
från fall till fall tillsammans med primär- och bakjour från handkir, klin, SÖS.
Riktlinjer för akut handläggning av
Komplicerade hand- och övre extremitetsskador
Kontaktinformation
Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Primärjour: Vardagar: 08- 616 2050
Kvällar & helger: via SÖS växel 08-616 1000
Bakjour: via SÖS växel 08 616 1000
Viktig information vid överrapportering
•
•
•
•
•
•
När, var och hur skedde skadan? Högenergi-skada?
Status ( se ruta nedan). Vilken hand / vilket finger är skadat?
Andra skador? Allmäntillstånd? Är patienten transportabel?
Hälsotillstånd? Medicinering?
Röntgen / CT utförd?
Antibiotika eller annan medicinering given- i så fall när?
Status / handläggning
•
•
•
•
•
•
Cirkulation (färg, temperatur, turgor, kapillärfyllnad). Stoppa blödning med
tryckförband på såret och högläge. Undersök ev i blodtomhet, klampa inte kärl i
blindo.
Huddefekt? Storlek? Blottad sena /skelett?Är ev hudlambåer vitala?
Skelettskada / luxation? (hematom, ömhet, felställning, röntgen)
Senskada? (tonus, distalstatus, senände i såret) Litet sår kan ev sutureras efter
rengöring.
Nervskada? (sensorik, motorik) Bedöm före ev lokalanestesi.
Tecken på kompartmentsyndrom? (smärta vid passiv fingerextension, domningar)
Några speciella skador att tänka på:
• Amputerade kroppsdelar lindas i koksaltkompress, läggs i handske/plastpåse som
läggs i isvatten.
• Partiella flexorsenskador i fingrar (litet sår, patienten kan flektera men med dålig
kraft. Explorera såret i blodtomt fält vid misstanke)
• Handledsluxation (högenergi-våld, sidobild på röntgen visar luxationen!, ofta
medianuskompression sekundärt)
• Högtrycksinjektionsskada (litet ingångshål, initialt diskret status, men snabb
progress av nekroser, akut operation!)
• Nekrotiserande fasciit (snabb progress av infektionsstatus, smärta!, påverkat
allmäntillstånd)
• Djup volar abscess (ofta pat med nedsatt immunförsvar / diabetes, smärta,
domningar, smärta vid passiv extension av fingrar, ibland ringa svullnad/rodnad)
• Proximal nervskada i extremitet / plexusskada- tidig telefonkontakt med Handkir
klin. Vid total skada oftast operation inom några dagar.
20100809 Mihai Pietreanu, Specialistläkare, Marianne Arner, Verksamhetschef, VO
Handkirurgi Södersjukhuset