Uppgift 3 – Mediekommunikation - S:t Eriks mediekurser

Comments

Transcription

Uppgift 3 – Mediekommunikation - S:t Eriks mediekurser
UPPGIFT 3 MSK 1 MSK SA14 1 Uppgift 3 – Mediekommunikation
Introduktion
Dagligen möts vi av budskap via olika medier som påverkar hur vi uppfattar vår vardag. Tv-reportage
och dokumentärfilmer är exempel på kanaler som används när budskap kommuniceras. Dessa
budskap är alltid vinklade och anpassade till den tänkta mottagaren på ett eller annat vis, fast du
kanske inte uppfattar det. Det ser också väldigt olika ut beroende på dels vem som ligger bakom
reportaget eller dokumentärfilmen, och dels på vad som egentligen kommuniceras, samt varför
kommunikationen är vinklad på det sätt den är.
I denna uppgift ska du börja träna din förmåga att vara mer källkritisk genom att titta på en dokumentär
och ett tv-reportage. Till din hjälp har du bl a Harold D Lasswells välanvända formel för att beskriva
1
mediekommunikation.
Uppgiftens syfte är att ni ska få utveckla kunskaper om mediernas roll i samhället och hur
medierna påverkar utvecklingen av det demokratiska samhället och vår samtidskultur. Syftet är
även att ni ska söka, granska, tolka och värdera information på webben, samt att ni
utvecklar förmågan att använda viss grundläggande vetenskaplig kommunikationsteori.
Vad ska göras?
1. Se avsnittet "Dom kallar oss svennejävlar" ur serien Välkomna nästa allihopa på UR.se (se
länk nedan). Svara på följande frågor:
Vad tycker du generellt om avsnittet? Vad berättas? Vad berättas inte?
Finns det någon vinkel? På vilket sätt? Vem eller vilka är avsnittet riktat till tror du, dvs vilka är
målgruppen?
På vilket sätt framställs National demokraten Marc Abrahamsson i detta inslag?
•
•
•
2. Se youtube klippet från rt.com. Svara på följande frågor:
Finns det någon vinkel? På vilket sätt? På vilket sätt framställs National demokraten Marc
Abrahamsson i detta inslag? Vilka skillnader uppfattade du i jämförelse med "Dom kallar oss
svennejävlar" när det kommer till hur Abrahamsson framstår eller porträtteras?
•
2
3. Utgå sedan ifrån Lasswells formel och försök svara på de frågor som är kopplade till denna modell.
Svara utifrån båda av ovanstående avsnitt/filmklipp. Använd internet för att ta reda på info om du
behöver.
Vem?
Säger vad?
Med vilken kanal?
Till vem/vilka?
Vad får det för effekt?
•
•
•
•
•
Samtliga svar skriver du på din blogg med frågorna som rubrik. Deadline v.43.
1 Se Laswells formel på antingen mikaelskurser.weebly.com, eller vi det lösa papper som delades ut på lektionen. 2 Ibid.
Länkar och hjälpmedel
”Dom kallar oss svennejävlar” Välkomna nästan allihopa - URplay
http://www.ur.se/Produkter/153405-­‐Valkomna-­‐nastan-­‐allihopa-­‐Dom-­‐kallar-­‐oss-­‐svennejavlar Utländska nyheter om Sverige – rt.com
http://www.youtube.com/watch?v=ipGpAUKJtzI
Prezi om Laswells formel
http://prezi.com/aolvdtdd-jkg/lasswells-formel-kallkritik/
Litteratur:
- Hemberg, Daniel & Fridolin, Gustav, Kanal: medier, samhälle, kommunikation. 1 & 2, 1. uppl.,
Bonnier Utbildning, Lund, 2011
Arbetsgång och Deadline
SA14A
• Fredag v.45 – Genomgång, dokumentärfilm, diskussion i stor grupp och eget arbete.
• Fredag v.45 – Bloggande i B501 tom 13:30 ca. Ny uppg genomgång kl 13:40.
Ur kursens Förmågor och Centrala innehåll
-
Kunskaper om den historiska bakgrunden till dagens mediesituation, mediernas roll
i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och
samtidskulturen.
-
Förmåga att använda digitala medietillämpningar och olika källor för att söka,
granska, tolka och värdera information.
Förmågan att använda grundläggande vetenskaplig kommunikationsteori.
-
Bedömning
Betyget E
Eleven redogör översiktligt för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i
samhället. Dessutom redogör eleven översiktligt för enkla samband mellan mediernas roll och
demokratins och samtidskulturens utveckling.
Eleven redogör översiktligt för den svenska och internationella mediestrukturen. Dessutom drar eleven
enkla slutsatser om utvecklingstendenser inom dagens massmedier och kommunikation. I arbetet
använder eleven med viss säkerhet någon kommunikationsteori för att beskriva enkla samband mellan
människor, medier och samhälle.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka,
granska, tolka och värdera information. Eleven värderar med enkla omdömen informationens relevans
och källornas trovärdighet. Eleven presenterar med viss säkerhet sina resultat och mediebudskap på
ett strukturerat sätt.
Betyget D
UPPGIFT 3 MSK 1 MSK SA14 3 Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget C
Eleven redogör utförligt för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och mediernas roll i
samhället. Dessutom redogör eleven utförligt för samband mellan mediernas roll och demokratins och
samtidskulturens utveckling.
Eleven redogör utförligt för den svenska och internationella mediestrukturen. Dessutom drar eleven
välgrundade slutsatser om utvecklingstendenser inom dagens massmedier och kommunikation. I
arbetet använder eleven med säkerhet någon kommunikationsteori för att beskriva samband mellan
människor, medier och samhälle.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka,
granska, tolka och värdera information. Eleven värderar med enkla omdömen informationens relevans
och källornas trovärdighet. Eleven presenterar sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt
samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för mediernas utveckling, mediesituationen i dag och
mediernas roll i samhället. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för komplexa samband
mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling.
I arbetet använder eleven med säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka,
granska, tolka och värdera information. Eleven värderar med nyanserade omdömen informationens
relevans och källornas trovärdighet. Eleven presenterar med säkerhet sina resultat och mediebudskap
på ett strukturerat sätt samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna.
Tack! /Mikael Törnblom

Similar documents