En aktivitet för söndagsskola

Comments

Transcription

En aktivitet för söndagsskola
BIBELNS DAG 2012
FÖR BARNEN
TALA – MÅLA
I samarbete med Salt, en självständig ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan, bidrar vi här med ett
förslag på aktivitet för barnen i gudstjänsten eller i
söndagsskolan. Materialet är hämtat från en norsk
förlaga till det nya söndagskolematerial som lanseras i
Sverige hösten 2012: ”Skatten – på äventyr med Gud”.
FÖRBEREDELSER
•
•
•
Skriv ut tala-måla.pdf på ett så stort papper som
du kan finna. Eventuellt måla av den på en stor
whiteboard eller skriv ut den på ett OH-blad och
se till så OH-projektorn finns på plats i lokalen ni
ska bruka.
Ta fram en penna som fungerar för det medium
du önskar använda i din presentation: stor tuschpenna för papper eller OH-penna.
Öva så du enkelt kan fylla i så bokstäverna i rutorna blir tydliga.
SENAPSKORNET
Berättelsen är liknelsen om senapskornet som du
finner i Bibeln, bland annat i i Matteus evangelium
kapitell 13. Berättartekniken bygger på att de undertiden du berättar berättelsen så fyller du i planchen
som du skrivit ut. På så sätt växer berättelsen också
fram visuellt för barnen samtidigt som du berättar. De
små rutorna är till för att man ska fylla i bokstäver, se
exemplet här intill. Tanken är inte att man ska skriva
bokstäverna i rutorna utan att man ska fylla i tomrummet så det vita blir bokstaven.
BERÄTTELSEN
Kan läsas högt eller återberättas fritt.
Många människor kom för att höra på Jesus. Det var
inte bara för att han gjorde många mirakel utan också
för att han pratade om stora och vackra saker.
En dag när Jesus talade (rita en mun på Jesus) med
människorna nere vid sjön började han berätta för
dem om ett frö. Några av dem som hörde på undrade
nog säkert vad som kunde vara så viktigt eller speciellt
med ett litet frö.
(Skriv frö) Ett litet frö kan se mycket obetydligt ut.
På grunn av at teksten er en lignelse, f
sering og ’preken’. Det kommer på slu
Fortellingen
Mange menn
fordi han gjo
fortalte om v
En dag Jesus
mange menn
om – et frø! N
i hodet og lu
med et bittel
(skriv FRØ)
er jo bare en
denne lille pr
telille frøet Je
sennepsplant
og næring, så
ten som en st
armer som s
Sennepsplan
andre planten
snor og vikle
vikler seg m
bærer med se
og derfor kan én plante gjøre at det bl
nye busker i bakgrunnen/forgrunne
Planten kan bli så stor og tett at fugler
som flyr over busken/planten) – den
plantene
finner fuglene
(Rita en liten prick under busken
till vänster)
Men mat, der får de
den lilla pricken rymmer stora hemligheter. Det
frö som Jesus talde om var senapsfröet
och när Jesus
det så mye om et li
Hvorfor snakker
planteras i jorden och får vatten, sol och näring så
lære
oss enett
hemmelighet,
og den hem
växer det upp till en stor växt,
ja nästan
träd (rita
med
stigebokstaver
inn
i
rutene øver
grenar).
När senapsplantan växer så blir
denrike
större
än många
Guds
– hva
er det? (Barna kan ko
av de andra växterna. (rita i fler grenar så alla blomHusker dere noe av det Jesus har sagt
orna får en gren). När plantan sedan är stor så blir det
andre
landnya
ogsenasplanriker her på jorden. I G
nya frön som trillar till jorden
och fler
største
viktigste.
Guds rike er på m
tor börjar växa upp. (rita några
små og
plantor
i förgrund
eller bakgrund)
helt synlig, og alt i dette riket skal vær
skal bli lykkelige, de kranglete skal bli
Guds rike ligner altså på et lite frø me
side av plansjen)
Når vi har Jesus som venn, har vi TRO
troen kan være som et bittelite frø inn
BIBELNS DAG
Mange menn
fordi han gjo
fortalte om v
2012
En dag Jesus
Sennepsfrøet
Bibelpakke 1–2011
mange menn
Jesuserveien,
om – et
frø! N
sannheten
og livet
•20.-27.02.2010
i hodet og lu
et bittel
På grunn av at teksten er en lignelse, får denne formidlingsformen også et preg med
av aktualisering og ’preken’. Det kommer på slutten.
(skriv FRØ)
er jo bare en
Fortellingen
denne
Mange mennesker kom for å høre på Jesus. Det var ikke
barelille pr
telille
frøet Je
fordi han gjorde mange under og mirakler, men også fordi han
sennepsplant
fortalte om viktige og vakre ting.
og næring,
så
En dag Jesus sto og snakket (tegn åpen munn på Jesus)
til
ten
som
en
st
mange mennesker nede ved sjøen, begynte han å fortelle dem
armer litt
som s
om – et frø! Noen av dem som hørte på, klødde seg kanskje
FÖR BARNEN
i hodet og lurte på: Hva kunne vel være så viktig eller vakkert
Sennepsplan
med et bittelite frø?
andre planten
snor
vikle
(skriv FRØ) Et frø er lite og kan egentlig se litt kjedelig
ut.ogDet
er jo bare en rund liten prikk. (tegn gult rundt frøet)vikler
Men seg m
bærer
med se
Busken blir så stor att fåglarna kan bygga bon i den. denne lille prikken har liv og hemmeligheter inni seg! Det biténplante
plante
gjøre
at det bl
Närfrøet
vi harJesus
Jesussnakket
som vänom,
harog
vi derfor
något
oss
som
vi
(måla vingar på fåglarna och tre små ägg i fågelboet) I telille
var
frøeti kan
til en
som
heter
kan
kalla
tro
(fyll
i
tro
på
höger
sida).
Också
tron
kan
nye
busker
i bakgrunnen/forgrunne
busken kan de få skydd från rovfåglar och de kan vila. sennepsplanten. Når frøet blir
lagt
ned i jorden
og får vann, lys
vara som ett litet frö i vårt hjärta. (Rita ett hjärta runt
Varför talar Jesus så mycket om senapsfröet? Jesus
berättar att fröet kan visa oss en hemlighet och den
hemligheten heter: Guds rike (fyll i bokstäverna för
Guds rike).
og næring,
så precis
voksersom
detmed
til åsenapsfröet
bli en storsåplante,
ja, den blir nesfröet) Men
kan fröet
Planten
kan
bli
så
stor
tengro,
sombörja
en stor
eller etsigkratt!
(tegn(rita
en små
del streker/planteväxabusk
och sprida
till andra.
frönog tett at fugler
som
over
– den
i andra
ochseg
på så
sätt
kanflyr
Guds
rikebusken/planten)
växa.
armer
somhjärtan)
strekker
oppover
og
utover)
plantene finner fuglene mat, der får de
Det är inte bara fåglar som får bygga bo i Guds rike.
Sennepsplanten
vokserrike
fortere
og blir
større enn
Även vi får ha Guds
som hem.
Allaofte
är välkomna
in alle de
Guds rike vad är det? (Här kan barnen få ge förslag)
Hvorfor
snakker
Jesus
så myesom
om et li
plantene
i hagen!
Den
kan är
nesten
et ugress
i Guds
rike. Jesus
störtsa
önskan
att få bli
varasom
tillsamJesus berättar att detta rike inte är som något annat andre
lære
oss
en
hemmelighet,
og
den
mans
med dig
eftersom
han älskar
oss alla.
og vikler
segoch
innmig
overalt!
(fortsett
å tegne
planten som hem
rike på jorden. I Guds rike är Jesus kung. Och i Guds snor
med
inn i rutene øver
rike är barnen de största och viktigaste. Guds rike är vikler seg mer og mer utover
og stigebokstaver
oppover) For sennepsplanten
Därför
står
Jesus
här
med
utsträckta
armar
(rita
artill viss del oynligt nu men en dag ska det vara helt
bærer
med seg tusener på tusener av nye bitte små sennepsfrø,
marna på Jesus i mitten av bilden) och säger välkomsynligt och det ska vara gott. De sjuka ska bli friska, de
Guds rike – hva er det? (Barna kan ko
og
derfor
kan
én
plante
gjøre
at
men.det blir en hel masse nye sennepsplanter. (Tegn tre små
ledsna ska bli glada och de rädda ska bli trygga.
Husker dere noe av det Jesus har sagt
nye busker i bakgrunnen/forgrunnen)
andre land og riker her på jorden. I G
Guds rike liknar alltså ett litet frö med en massa liv i
og viktigste.
Guds
er på m
sig. (rita ett lite frö på högerPlanten
sida) kan bli så stor og tett at fugler kan bygge redestørste
der (tegn
ferdig redet
ogrike
fuglene
helt synlig,
og alt fugler!
i dette Iriket
skal vær
som flyr over busken/planten) – den kan altså bli hjemmet
til mange
sennepsskal bli
lykkelige,
kranglete
skal bli
plantene finner fuglene mat, der får de skygge for den varme
solen,
og der de
føler
de seg trygge.
Guds
lignerataltså
påfrøet
et litekan
frø me
Hvorfor snakker Jesus så mye om et lite sennepsfrø da?
Jesusrike
forteller
dette
side
av plansjen)
lære oss en hemmelighet, og den hemmeligheten heter:
Guds
rike (skriv GUDS RIKE
med stigebokstaver inn i rutene øverst).
Når vi har Jesus som venn, har vi TRO
information
om
Skatten
på äventyr
troen
kan –være
som et bittelite frø inn
Guds rike – hva er det? (BarnaFör
kanmer
komme
med forslag)
med
Gud
rekomenderar
vi
Salts
hemsida:
vokserrike?
inniGuds
oss, ogrike
denersprer
Husker dere noe av det Jesus har sagt om dette riket? Guds
ikke seg
somogså v
får
flere
og
flere
mennesker
TRO
andre land og riker her på jorden. I Guds rike er Jesus konge. I Guds rike er barna de i hje
rikenå
større
og større!
største og viktigste. Guds rike er på mange måter usynlig
– men
en gang skal det bli
salt.efs.nu
helt synlig, og alt i dette riket skal være bare godt! De syke skal bli helt friske, de triste
skal bli lykkelige, de kranglete skal bli gode og de som er redde skal få være trygge.
Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A • Postadress: Box 1235 75142 Uppsala
Guds rike •ligner
altså på et lite frø med masse liv i seg!
www.bibeln.se • www.bibelsällskapet.se
www.bibelbutiken.se
Tfn 018-18 63 30 • Fax 018-18 63 31
[email protected] • Pg 90 06 26-3 • Bg 900-6263
side av •plansjen)
(tegn gult rundt frøet på høyre
Når vi har Jesus som venn, har vi TRO inni oss (skriv TRO med stigebokstaver). Også
troen kan være som et bittelite frø inni hjertet vårt (tegn hjertet rundt frøet). Troen