Filolar otonun büyük müsterisi oldu, arac say›s› 1.8

Comments

Transcription

Filolar otonun büyük müsterisi oldu, arac say›s› 1.8
8
AKSAM
Coca-Cola’n›n tepesinde ikinci Türk
YEN‹ yönetim yap›lanmas›na göre, The Coca-Cola Company global yönetimi üçe
ayr›lacak: Coca-Cola International, Coca-Cola Americas ve Bottling Investments Group (BIG). Amerika k›tas› d›fl›ndaki tüm uluslararas› faaliyetlerin yürütülece¤i CocaCola International’›n Baflkanl›¤›’na Ahmet Bozer, Coca-Cola Americas Baflkanl›¤›’na
Steve Cahillane, BIG Baflkanl›¤›’na ise Irial Finan getirildi. 2008 y›l›ndan bu yana 93
ülkenin ba¤l› oldu¤u Avrasya ve Afrika Grubu’nun Baflkanl›¤›’n› yürüten Ahmet Bozer, The Coca-Cola Company’nin Amerika k›tas› d›fl›ndaki tüm ülkeleri kapsayan
uluslararas› faaliyetlerinin yürütülece¤i Coca-Cola International’›n Baflkan› olacak.
Antalya Serbest Bölgesi’nde CMB Yat
fiirketi taraf›ndan
üretilen, geçen y›l
‹talya’da ‘’En ‹yi
Dizayn’’ ödülünü
alan ve Türk as›ll›
‹ngiliz bir ifladam›na sat›lan dünyan›n
ilk balkonlu ultra
lüks yat› özelli¤ine
sahip mega yat, denize inmeye haz›rlan›yor. CMB Yat
fiirketi sahibi Hüseyin Baflaran, gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, 2 y›l önce
yap›m›na bafllanan
47 metre uzunlu¤undaki yat›n
tamamlanarak, 15,5
milyon euroya sat›ld›¤›n› söyledi.
KOP’un
ödene¤i
kesinleflti
KALKINMA Bakanl›¤›’nca Konya Ovas›
Projesi Bölgesi’ndeki illere kulland›r›lacak 63,4 milyon lira ödenek kesinlefltirildi. Yap›lan aç›klamada, su potansiyeli bak›m›ndan
Türkiye’nin en k›s›tl› bölgelerinden
birisi olan KOP
Bölgesi’nde sulama
sistemlerinin tasarruflu hale getirilmesinin büyük önem
arz etti¤i belirtildi.
‹MKB’nin en de¤erlisi Asil Çelik oldu
180 milyon liral›k ödenmifl sermayeye sahip Asil Çelik’in piyasa
de¤eri ilk ifllem gününde 45 milyar liray› aflt›. ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB), Serbest ‹fllem Platformu’nda (S‹P)
‘’ASCEL’’ kodu ile ifllem görmeye bafllayan Asil Çelik, ilk ifllem gününde 45,02 milyar liral›k piyasa de¤erine ulaflarak, ‹MKB’nin en de¤erli flirketi oldu. Garanti 30,2 milyar lira ile ikinci s›rada yer al›rken, bu
flirketi s›ras›yla Akbank 27,2 milyar lira, Türk Telekom 25,3 milyar lira, ‹fl
Bankas› 22,7 milyar lira ve Turkcell 22,4 milyar lira piyasa de¤eriyle izledi.
Tasaruf lamba
kapatt›r›yor
TÜRKBESD’‹N tüketici
trend araflt›rmas›na göre
tüketicilerin yüzde 55’i gereksiz lambalar› kapatarak, yüzde 44’üyse enerji
ampulleri kullanarak tasarruf yap›yor. Yüzde 32’lik
bölümse suyu bofla ak›tmamaya çal›fl›yor.
Filolar otonun büyük müsterisi Dünya nereye?
oldu, arac say›s› 1.8 milyona D
ciro ise 3 milyar dolara ulast›
Ülkemizdeki filo araç kiralama sektörünün elindeki araç say›s› 1.8 milyon adete ulaflt›. 2015 y›l›nda
toplam araç say›s›n›n 12.4 milyon adete, filolar›n pay›n›nsa 2.3 milyon araca ç›kmas› bekleniyor.
Yurt çap›nda 650 firman›n bulundu¤u sektörün cirosal büyüklü¤ü 3 milyar dolara ulafl›yor
F
ilo araç kiralama sektörü otomotivin en büyük müflterisi konumuma ulaflt›. Sektöre iliflkin en son yap›lan araflt›rman›n raporuna göre Türkiye’deki toplam 9.9 milyon arac›n yüzde
18’inin flirket filolar›na ait oldu¤u belirendi. Türkiye’de filo araç kiralama sektörü,
Sümer
birçok ülkeyi geride b›rakarak 1.8 milyon DEM‹RC‹LER
adetlik bir filo büyüklü¤üne ulaflt›. Böylece toplam 9.9 milyon adet araç bulunan pazarda, flirket filolar›n›n pay› yüzde 18 e yükseldi.
KAMU
BÜYÜK
MÜfiTER‹
[email protected]
Ultra lüks
yat mega
fiyata sat›ld›
EKONOM‹
31 TEMMUZ 2012, SALI
F‹LO ARACI 2 M‹LYONA ÇIKACAK
Araç ve filo kiralama sektöründe önümüzdeki iki y›l içinde Türkiye’de toplam araç say›s›n›n 11.9 milyon adede, bunun içindeki filo
araçlar›n›n say›s›n›n ise 2 milyon adede yaklaflmas› öngörülüyor. 2015 y›l›nda ise toplam
araç say›s›n›n 12.4 milyon adete, filodaki
araç say›s›n›n ise 2.3 milyon adede ulaflaca¤› tahmin ediliyor.
B‹ZZ Filo Yönetim Kurulu Baflkan›
Nurettin
Toköz; “Sadece ‹stanÖZEL HAVA YOLLARI UÇURDU
HER geçen gün h›zl› bir büyüme içinde
bul’da günlük binlerce araç kiolan sektörde, Türkiye pazar›nda 7
Kiralama sektörünün son y›llarda
ralanarak, trafi¤e ç›k›yor.
uluslararas›
marka d›fl›nda, yurt çap›nbüyük geliflim göstermesinin baflka bir
Mevcut ekonomik durum göz
daki
ofisleriyle
faaliyet gösteren 30’dan
nedeni de özel havayollar›n›n yayg›nönüne al›nd›¤›nda sektöre ait
fazla
firma
ve
yerel ölçekli 650 flirket
laflmas› oluflturuyor. 2005 y›l›nda topflu anki rakamlar bile çok
bulunuyor.
Toplamda,
1 milyon 250
lam kiral›k araç say›s› sadece 50 bin
düflük kal›yor. Kiralaman›n
bin
kifliye
yaklafl›k
4
milyon
gün
kiralama
adetken, günümüzde bu rakam 160 bin
avantaj ve rahatl›¤› keflfeyap›l›yor.
Sektörün
genel
büyüklü¤ü
3 miladede ulaflt›. Bu araçlar›n 30 bin adetlik
dildikçe sektör daha da büyar
dolar›
yakalarken,
bu
rakam›n
önümüzdebölümü günlük kiralamada, 130 bin adedi
yüyecek” aç›klamas›
ki y›llarda katlanarak artmas› bekleniyor.
uzun dönem kiralamada kullan›l›yor.
yapt›.
DAHA DA
BÜYÜYECEK
YERL‹, YABANCI
TOPLAM 650 F‹RMA
K‹RALAMA sektörünün pay›n› yükselten geliflmelerden
biri de kamu kurulufllar› oldu. Hizmet
arac› sat›n alma prosedürlerinin a¤›rl›¤›,
bak›m giderlerinin
yüksekli¤i ve kiralamada firmalar›n›n
sundu¤u cazip flartlar sayesinde kumu
kurulufllar›n›n elindeki kiral›k araç say›s›
sürekli art›yor. Belediyeler dahil olmak
üzere Türkiye genelinde kamu kurulufllar›n›n elindeki kiral›k araç say›s›n›n 20
bin adeti geçti¤i
tahmin ediliyor.
Kamu kurulufllar›
aras›nda özellikle
belediyelerde
makam arac› olarak
görev yapan
araçlar›n›n büyük
ço¤unlu¤unu kiral›k
araçlar oluflturuyor.
ünyada 2011-2012 sürecinde özellikle
ve büyük çapta Avrupa’n›n sorunlar›ndan kaynaklanan müthifl bir kötümserli¤e ve riskten kaç›fla gelindi. Örne¤in ABD’de
flirket kârlar› yüksek ama bu flirketleri yat›r›m
yapmaya götürmüyor. fiirketler paran›n üstünde oturuyor. Bankalar da öyle, kredi
vermiyor, nakdi elde
tutuyor. Bu nedenle
de konut piyasas› da
yavafl düzeliyor. ‹sitihdam da yavafl yavafl düzeliyor. Tüketim de artm›flt›. Ama
Avrupa’n›n sorunlar›
her ülkeyi oldu¤u gibi
ABD’yi de s›n›rl› ölçüde de olsa, etkiliyor.
ABD’de 2012 son çeyre¤i için (ikinci çeyrek) ilk büyüme tahmini yüzde 1.5 olarak ilan
edildi. Bu tahmin consensusa yak›n ama bir
evvelki çeyre¤e göre düflük. Hat›rlan›rsa ABD
büyümeyi iki çeyre¤in aras›ndaki yüzde art›fl›
al›p dörtle çarparak y›ll›k hale getiriyor. Afla¤›daki grafikte büyümenin son iki çeyrekte darald›¤›n› görmek mümkün. Ancak ABD’de tüketim art›yordu ama global sorunlar›n
ABD’deki tüketimi de yavafllatt›¤›n› afla¤›daki
y›ll›klaflt›r›lm›fl grafikten de görmek mümkün.
‹kinci grafik de ABD tüketim say›lar›n› sergiliyor. Görüldü¤ü gibi tüketim de Avrupa’n›n
2012 elemlerinden etkilenmifl gözüküyor.
Macaristan IMF’yi önemsemiyor
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) ve Macaristan
aras›nda kredi anlaflmas›na iliflkin yeni toplant› eylülde yap›lacak. “IMF bazen yard›m edebilir ancak
bazen yard›m edemez’’ diyen Macaristan Baflbakan› Viktor Orban, IMF ile anlaflmaya o kadar da
önem vermedi¤inin sinyalini verdi.
Konya’n›n günefli
parlad›kça evler ‘temiz’
enerjiyle ayd›nlanacak
Konya’da, 350 bin euro yat›r›mla kurulan 200 KW kapasiteli
Türkiye’nin ilk günefl enerjisi santral› üretime bafllad›
TÜRK‹YE’N‹N ilk resmi günefl enerjisi santral› IBC Solar, Konya’da
üretime bafllad›. MEDAfi için
3.500 metrekare alana kurulan
200 KW gücündeki santral, 350
bin euroya mal oldu. Büyük
ço¤unlu¤u Türk firmalar› taraf›ndan gerçeklefltirilen santral iki ay gibi k›sa bir sürede
kuruldu. Üretilen temiz
enerji Meram elektrik
Da¤›t›m Afi (MEDAfi) taraf›ndan
Konya’n›n yan› s›ra,
Aksaray, Karaman, Ni¤de, Nevflehir ve K›rflehir
Hayri Bali
illerine da¤›t›la-
cak. IBC SOLAR Türkiye Genel
Müdürü Hayri Bali, “Araflt›rmalar›m›z sonucunda Konya’n›n Avrupa’daki birçok bölgeye k›yasla daha fazla günefl alan ve kusursuz
›fl›ma de¤erleri sunan bir bölge oldu¤unu belirledik. Ayn› zamanda, örnek uygulamalara imza atmak isteyen MEDAfi’›n do¤ayla
bar›fl›k, temiz ve çevreci enerji
üretimine verdi¤i önemi de
dikkate ald›k. Bu yat›r›m
Türkiye’de bir ilk. Ürün
kalitesi ve teknolojik
standartlar aç›s›ndan
sektör ad›na örnek
uygulama” olacak
diye konufltu.
OSD ÜYES‹ TÜM F‹RMALAR
‹SO 500 L‹STES‹NE G‹RD‹
‹SO 500 listesinde Otomotiv Sanayi Derne¤i (OSD) tüm üyeleri
yer al›rken, baz›lar› geçen y›la göre listedeki yerlerini de yükseltti
‹STANBUL Sanayi Odas›’n›n haz›rlad›¤› “2011 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu Araflt›rmas›” sonuçlar›na göre; 2011 y›l›nda tüm Otomotiv Sanayii Derne¤i (OSD) üyesi firmalar listede yer ald›. OSD üyesi
Hattat Tar›m Makinalar› bu y›l listeye ilk kez 363’üncü
s›radan girifl yaparken Ford Otosan, Oyak-Renault,
Tofafl, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai Assan, Türk
Traktör, BMC, Karsan Otomotiv, Otokar, MAN Türkiye, Temsa Global, Honda ve Anadolu-Isuzu bir önceki seneye göre listedeki yerini yükseltti.
Kudret Önen
Di¤er taraftan Avrupa’da finansal piyasalarda geçen hafta Draghi’nin “Euro ve euro sistemi için ne yap›lmas› gerekiyorsa
yapaca¤›z!” beyanat› sonras› iyimserlikile
z›plama görülürken, ‹spanya ve ‹talya nedeniyle artan risk alg›lamas› da eflanl› devam etmekte.
Avrupal›lar art›k siyasilere inanm›yorlar, sadece Merkez Bankalar›n›n kurtulufl yolunu
açabilece¤i kan›s› normal vatandafla da yerleflmeye bafllad›. Bu nedenle de geçti¤imiz günlerde Avrupa Merkez Bankas› Baflkan› Draghi’nin beyanat›n›n gere¤ini ne zaman yapaca¤› bekleniyor. Benzer flekilde ABD Merkez
Bankas› Baflkan› Bernanke’nin de ne yapaca¤› da bekleniyor.
Siyasiler ne kadar konuflursa konuflsun pek
bir katk›lar› olamaz. Dolay›s›yla finansal piyasalar da geçen haftadaki balay› havas›n›n da
büyük çapta Avrupa Merkez Bankas› ve ABD
Merkez Bankas›’n›n ne yapaca¤›na endeksli
oldu¤unu vurgulamak gerek..
Rusya’da inflaatç›lara
s›k› denetim geliyor
RUSYA’DA devletin inflaat flirketleri üzerinde
denetimleri s›k›laflt›rmas› gündemde. Maliye
Bakanl›¤›’n›n yasa tasar›s›, flirketlerin muhasebe kay›tlar›n›n ve evraklar›n›n devlet organlar› taraf›ndan sürekli denetlenebilmesini
öngörüyor. Vedomosti gazetesinin haberine
göre, tasar› yasalafl›rsa, Rusya’da devlet, inflaat flirketlerinin muhasebe kay›tlar›n› ve evraklar›n› her an denetleme yetkisine sahip
olacak. Rusya’da bugün sorunlu emlak yat›r›mlar›n›n say›s›n›n 828’i buldu¤u aç›kland›.

Similar documents

00 Bo lu m_DIL VE ANLATIM 12

00 Bo lu m_DIL VE ANLATIM 12 16. etkinlik: “Sihirli Çeflme” adl› masaldan al›nan yukar›daki paragrafta hangi anlat›m türü kullanılmıştır? Metinde farkl› anlat›m türleriyle oluflturulmufl paragraflar olup olmad›€›n› belirleyiniz. ...

More information