DE GEERHANDBOKEN - De Geergymnasiet

Comments

Transcription

DE GEERHANDBOKEN - De Geergymnasiet
DE GEERHANDBOKEN
LÄSÅRET 2013-2014
Utbildar för framtiden sedan 1868
INNEHÅLL
1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID
2. FRÅNVARO OCH CSN
3. MENTORSKAP
4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK
5. ELEVSTÖD
6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET
7. SERVICELAGET
8. ORDNINGSREGLER
9. ELEVDEMOKRATI
KONTAKTUPPGIFTER
1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID
FRÅN GRUNDSKOLAN TILL GYMNASIET
Nu är du på nästa trappsteg i din utbildning. Skillnaderna mellan grundskolan och gymnasiet är många. Här betraktar vi dig som ”ung vuxen” och
ställer högre krav på att du tar ansvar för dina studier och ditt uppträdande.
På gymnasiet tar de flesta kurser slut efter ett år och då sätts betyg – därför
är det viktigt att du hänger med från början.
PLANERA
Planera ditt arbete effektivt. Sätt upp realistiska mål för varje ämne. Använd
en kalender där du skriver in läxor, prov och sista datum för inlämningar.
Tänk särskilt på att planera in tid för repetition inför prov.
OM DU KOMMER EFTER
Om du kommer efter med dina studier – prata med dina lärare eller din
mentor på De Geertimmen eller mentorstiden.
DE GEERTIMMAR
Under De Geertimmarna - på tisdagar mellan 9.50-10.50 och torsdagar mellan 14.00-15.00 - ges du möjlighet att boka extra tid med en ämneslärare
eller med din mentor. Du kanske vill få en extra förklaring, få respons på en
text du skriver eller diskutera dina mål.
MENTOR
Din mentor är den lärare som har bäst koll på din studieplan. Diskutera
regelbundet din planering, målsättning och utveckling med din mentor.
Varje termin kommer du att inbjudas till ett utvecklingssamtal.
ÄMNESLÄRARE
Ämnesläraren är den som är insatt i ämnenas innehåll och kunskapskrav. Tillsammans med läraren diskuterar du regelbundet dina mål och din utveckling.
ALLAS SKOLA – ALLAS ANSVAR
Vi vet att du lyckas bättre med dina studier om du trivs på skolan. Därför är
vårt mål förstås att du ska göra just det. Men trivseln påverkar du också själv.
Var en bra kamrat och ha en positiv inställning till skolan och människor omkring dig – då blir de närmaste tre åren både trevliga och framgångsrika!
2. FRÅNVARO OCH CSN
Gymnasieskolan är en frivillig skolform men i och med att du tackat ja och
påbörjat ett gymnasieprogram är all undervisning obligatorisk. All frånvaro
måste anmälas och kommer att registreras. Ogiltig frånvaro kan leda till
indraget studiebidrag.
Frånvaro ska anmälas via talsvar. Vårdnadshavare eller elev ringer telefonnummer 011-15 62 00. Där ombeds du att knappa in personnummer samt
tid för frånvaro, följ sedan instruktionen. Frånvarons startdatum, 6 siffror
anges med ÅÅMMDD. Ogiltig frånvaro skickas automatiskt via SMS till vårdnadshavarna.
Ledighet ansöker du om hos mentor. Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om ledighet”. Blanketten finns på hemsidan och i receptionen.
Ledighet i anslutning till lov beslutas av rektor.
3. MENTORSKAP
Det finns två mentorer per klass. Mentorerna är ditt stöd under gymnasietiden. Ni träffas varje vecka på mentorstid och en gång per termin på utvecklingssamtal. Alla undervisande lärare lämnar information om dina skolprestationer, sociala färdigheter och trivsel till mentorn inför utvecklingsamtalet.
Tillsammans med din mentor går ni igenom din studieplan och hur du ska
nå dina mål. Om du skulle riskera att inte nå godkända betyg kan ett åtgärdsprogram skrivas.
4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK
DEXTER-FRÅNVARO OCH DIN INDIVIDUELLA STUDIEPLAN
För att kunna planera dina studier och följa dina studieresultat har du en
individuell studieplan. Dexter är en elevportal där du kan se din studieplan
och din frånvaro. Du väljer programfördjupning och individuellt val på
Dexter.
HEMSIDAN
På skolans hemsida (www.degeer.norrkoping.se) hittar du aktuell information om
vad som händer på skolan. Du kan logga in på Dexter och First Class från
hemsidan. Den här handboken och andra viktiga dokument finns också på
hemsidan. Skoltidningen ”Lärkan” finns även här.
FIRST CLASS
På First Class kan du kommunicera, organisera skolarbetet och spara och få
tag på ämnesmaterial. Du har e-post som är viktigt att du använder för att
få information. Du som elev ska läsa din e-post regelbundet. Lärarna kan
även lägga viktigt ämnesmaterial i mappar på First Class.
1-1 - MAC BOOK PRO TILL ALLA ELEVER
Alla skolans elever får låna en Mac Book Pro av skolan. Datorn är ett viktigt
verktyg i undervisningen. Under studietiden kan du se din Macbook Pro
som personlig och ”din studiekompis” som du använder för att kommunicera, söka information och göra flera skoluppgifter på. Det är därför viktigt
att du vårdar den väl, alltid förvarar den i avsett fodral och ser till att den är
väl inlåst då du inte använder den. Laddar du ner och installerar program på
den är det ditt ansvar att de är lagliga och inte på något sätt skadar datorn.
Du skriver på ett lånekontrakt för datorn. Se alltid till att ha datorn laddad
när du är i skolan.
TÄNK OM!
På skolan ska vi nu alla tänka om och tänka nytt. Vi ska se datorn som ett
pedagiskt verktyg som ger oss nya möjligheter. Med datorns hjälp kan du
ännu mer än tidigare bidra till att göra skolarbetet och lektionerna roligare
och mer lärorika. Dela med dig till kompisar och lärare av dina erfarenheter
om hur man t.ex. kan använda ett speciellt program eller hitta viktig information för kursen ni för tillfället hållet på med. Tänk även på att inte fastna
i oviktig Facebook-kommunikation eller spel under lektionerna - då riskerar
datorn att ”stjälpa i stället för att hjälpa”.
5. ELEVSTÖD
SKOLSKÖTERSKA OCH SKOLLÄKARE
Om du behöver träffa skolsköterskan, kan du antingen boka tid genom att
ringa,meila eller komma till mottagningen. (se kontaktuppgifter). Lättare
saker kan du oftast få hjälp med direkt utan att boka tid.
Alla elever i år 1 erbjuds ett enskilt hälsosamtal. Skolsköterskan deltar i
elevkonferenser och i övrigt elevvårdsarbete på skolan. Skolsköterskan
har tystnadsplikt. Skolläkare kan träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.
KURATOR
Kurator tillhör skolans elevstödsteam som arbetar aktivt för att alla elever ska
få en trygg och bra studiemiljö. Kurator arbetar lösningsfokuserat och har
tystnadsplikt. Kurator har ett stort nätverk ute i samhället och hjälper till att
förmedla kontakter med olika myndigheter och organisationer. Kuratorn finns
för dig när du behöver någon att prata med för att få råd och stöd. Boka tid
direkt med kurator genom besök, ring eller maila, se kontaktuppgifter.
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING (SYV)
Studie- och yrkesvägledarna ger vägledning och information om yrken och
utbildning. Där får du hjälp att planera dina studier för att nå dina framtida
mål. I Framtidshäftet finns information om olika utbildningar och behörigheter till fortsatta studier. Framidshäftet finns både i pappersform och under
fliken SYV på De Geergymnasiets hemsida. Boka gärna tid för personlig
vägledning!
SPECIALLÄRARE
På skolan finns två speciallärare som kan hjälpa dig om du får problem med
studierna. Du kan få hjälp genom t ex extra undervisning, längre provtid,
inspelade läromedel eller anpassning av studieplanen.
6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET
BETYG OCH BEDÖMNING
Ett gymnasieprogram är 3 år och omfattar 2500 gymnasiepoäng. Programmet består av ett antal kurser och betygen sätts efter avslutad kurs. Ett antal
kurser avslutas varje läsår och du får dina första betyg redan efter år 1.
Betygsskalan är A-F. Endast betyget F går att ändra genom prövning under
tiden som du går på gymnasiet.
Alla betyg är kunskaprelaterade och sätts utifrån bestämda kunskaps- och
färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att gå igenom målen och kriterierna för
betygssättning. Vid betyssättning väger läraren samman dina prestationer,
både skriftliga, muntliga och praktiska. Ditt ansvar är att redovisa dina kunskaper och därför måste du delta vid alla bedömningstillfällen.
SVÅRT ATT NÅ MÅLEN
Efter halva kursen ska bedömningsunderlag finnas så att läraren kan meddela om du riskerar betyget F. Detta meddelar läraren till dig och din mentor.
Om du ändå får betyget F, hänvisas du till prövning på hel kurs. Vid prövning
kan du nå upp till alla betygssteg. Information om datum för prövning finns
längre ner i detta dokument.
Om du är inskriven på en kurs men din frånvaro är så hög att dina kunskaper
inte kan bedömas har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg.
Du kan då inte tillgodoräkna dig poängen på kursen och riskerar att inte nå
en gymnasieexamen.
Om du har svårt att nå målen i kurserna kan rektor besluta att ett åtgärsprogram upprättas. Mentor skriver åtgärdsprogrammet i dialog med dig och
dina föräldrar samt elevstödslaget. Innehållet i åtgärdsprogrammet kan t ex
vara pedagogiska justeringar, förändringar i studieplan, samt även tillgång till
någon av skolans speciallärare.
UTÖKAT PROGRAM
Utökat program innebär att du läser fler kurser än vad som ingår i programmet. Utökade kurser ska vara programfördjupning eller individuellt val . Det
ska vara beslutat i förväg vilken/vilka kurser som är utökade. Redan betygsatta kurser kan inte registreras som utökade. Rektor fattar beslut om utökade
kurser.
GYMNASIEEXAMEN
Efter avslutat program får du gymnasieexamen med betyg i kurser som
omfattar 2500 poäng. Från högskoleförberedande program får du högskoleförberedande examen och från yrkesprogram får du yrkesexamen.
Högskoleförberedande examen
Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav lägst betyget E
i minst 2250 poäng. Betyget måste vara lägst E i kurserna Svenska/Svenska
som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 och Gymnasiearbetet. Högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till
högskolestudier. Många utbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer om
särskild behörighet på vår hemsida.
Yrkesexamen
Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav lägst betyget E
i minst 2250 poäng. Betyget måste vara lägst E i kurserna Svenska/Svenska
som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1, Gymnasiearbetet och minst 400
poäng av de programgemensamma kurserna. För grundläggande högskolebehörighet krävs även Svenska/Svenska som andraspråk 2, 3 och Engelska 6.
STUDIEBEVIS
Om du inte har betyg i de gymnasiegemensamma ämnena eller inte läst alla
ämnen får du ett studiebevis.
PRÖVNING
Om du har fått betyget F har du möjlighet att pröva kursen. Du kan nå alla
betygssteg på en prövning. Det finns två prövningstillfällen per läsår, samt
två extra provtillfällen för dig som behöver pröva i två kurser.
PRÖVNINGSPERIOD 1
Sista anmälningsdag 2013-10-07
Tisdag 5 november 2013, kl. 14.30-17.30 i aulan.
Måndag 11 november 2013, kl. 14.30-17.30 (extra provtillfälle för dig som
behöver pröva i två kurser) i aulan.
PRÖVNINGSPERIOD 2
Sista anmälningsdag 2014-04-14
Måndag 5 maj 2014, kl. 14.30-17.30
Torsdag 8 maj 2014, kl. 14.30-17.30 (extra provtillfälle för dig som behöver
pröva i två kurser)
7. SERVICELAGET
På skolan finns ett servicelag som består av kanslipersonal, vaktmästare, datatekniker, IT-pedagog, cafépersonal och bibliotekarie. Servicelaget hjälper dig
med allt praktiskt som behöver fungera för en bra skoldag.
Servicelaget servar dig bland annat med:
• Registrering av kurser
• Busskort
• Utlåning av läromedel, facklitteratur och skönlitteratur
• Vårt café: De Café
• Datorhantering och hantering av teknisk utrustning
• Elevskåp
8. ORDNINGSREGLER
PÅ DE GEERGYMNASIET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Behandlar vi varandra med respekt och har ett trevligt sätt.
Har vi en dämpad och lagom samtalsnivå för att skapa studiero både i och
utanför klassrummet
Är vi tysta då läraren har genomgångar och instruerar.
Låter vi inte mobiltelefonen på något sätt störa lektioner och genomgångar.
Håller vi tillsammans våra klassrum och övriga lokaler rena, snygga och
givetvis fria från klotter.
Får vi tilldelat ett skåp som vi ansvarar för och använder bra lås till.
Kommer vi i rätt tid till rätt plats och med rätt material med oss.
Är vi aktsamma om all skolmaterial såsom t ex böcker och datorer.
Tar vi i matsalen eller restaurangen inte mer mat än vi orkar äta upp. Vi ser
också till att bordet där vi suttit är rent och snyggt då vi går därifrån.
Fuskar vi inte på prov eller tentor och på nätet hämtar vi information och
inspiration men kopierar inte andras arbeten för att bli våra egna.
Och dess skolgårdar förekommer inte alkohol, rökning eller andra droger.
Har vi så gott omdöme att ordningsreglerna egentligen inte skulle behövas över huvud taget.
Har vi en likabehandlingsplan, som du kan läsa mer om här på hemsidan.
9. ELEVDEMOKRATI
Du som elev är viktig. Vi vill att du ska trivas på De Geer och att du gör din
röst hörd. Det gör du genom att alltid söka upp oss som arbetar på De Geer
så hjälper vi dig. Det finns dessutom olika forum där du kan vara med och
påverka skolan:
• Klassrådet: minst en gång i månaden har klassen klassråd och skriver
protokoll som inlämnas till elevrådet och till rektor.
• Elevrådet: består av elevrepresentanter i från alla program på skolan och
ska representera dig som elev i viktiga frågor som berör dig.
• Elevforum: är en samling årskursvis i aulan och leds av skolledningen. Där
tas viktig information upp som gäller din skolgång.
• Skolkonferens: leds av rektor och består av elev-, och lärarrepresentanter
från respektive program. Här behandlas bl. a. klassrådsprotokollen.
• Elevskyddsombud deltar i skolans arbetsmiljöarbete.
•
10. DE GEERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN
För att du som elev ska lyckas i skolan är trivsel, trygghet och studiero en
förutsättning. På skolan har vi en likabehandlingplan som revideras varje år av
elevstödslaget med remiss i klassråden och arbetslag och beslut i skolkonferens . Likabehandlingsplanen hittar du på vår hemsida.
KONTAKTUPPGIFTER
KANSLI
Karin Johansson, reception, växel [email protected]
011-15 38 00
011-16 15 50 (FAX)
SKOLLEDNING
Johan Norman, gymnasiechef/rektor
ES, RL
[email protected]
011-15 38 01
Cathrine Conrad, vik. rektor HRS, Särskola, IM
[email protected]
011-15 33 81
Caroline Hedvall, rektor
SA, HU
[email protected]
011-15 38 02
ELEVHÄLSA
Marie Hedberg, SYV
[email protected]
011-15 38 09
Louise Ingegerdsdotter, SYV
[email protected]
0730-202732
Barbro Grabski, skolsköterska
[email protected]
011-15 38 07
Anette Struwe, kurator011-15 38 08
[email protected]
Lotta Ekfeldt, speciallärare [email protected]
076-762 03 67
Magnus Johansson, speciallärare
[email protected]
070-208 19 11
[email protected]
www.degeer.norrkoping.se
De Geergymnasiet, Nygatan 68,
602 34 NORRKÖPING
011-153800
UTGÅVA 3, OKT 2013
www.degeer.norrkoping.se

Similar documents