Skölvene Fiber kallar till ordinarie föreningsstämma.

Comments

Transcription

Skölvene Fiber kallar till ordinarie föreningsstämma.
Skölvene Fiber kallar till ordinarie föreningsstämma.
Vi träffas i Skölvene Bygdegård den 23 februari 2015 kl.19.00
Sedvanliga mötesförhandlingar och information. Föreningen bjuder på fika.
Dagordning:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Godkännande av röstlängd
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna ( v. ordf.)
Årets verksamhetsplan och medlemsinsatser samt info.
Budget
Beslut om medlemsavgiften
Val av styrelseordförande
Val av 3 st. styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning 3 st. varav en skall vara sammankallande
Övriga frågor
Mötets avslutande
Ny information: På grund av att framtida fakturering kommer ske via mailadresserna tvingas vår
redovisningsbyrå att lägga till en nolla i medlemsnumren hos alla med nummer mellan ett och
hundra, tex. förutvarande 201101 kommer i fortsättningen heta 2011001. Detta gäller alla som blev
medlemmar under 2011, 2012 samt 2013.
Mycket välkomna
Styrelsen
___________________________________________________________________________________
Skölvene fiber ● c/o Kurt Fredriksson ● Ölanda Soldattorpet 1 ● 524 92 Herrljunga
Tel: 070-622 31 86 ● Web: www.skolvenefiber.se ● Mail: [email protected]

Similar documents