Designed in Finland

Comments

Transcription

Designed in Finland
NJ_tag_pro_electro.indd 1
Designed in Finland
www.nokianfootwear.fi
BERNER OY Sport
ETELÄRANTA 4 A
FIN-00130 HELSINKI
TEL. +358 20791 4000
9/28/11 9:16 AM
NJ_tag_pro_electro.indd 2
9/28/11 9:16 AM
pro
NJ_tag_pro_electro.indd 3
Nokian Jalkineita on valmistettu vuodesta 1898. Yhdistämme
tuotteissamme yli satavuotisen kokemuksen ja uusimman
jalkineteknologian.
Vi på Nokian Footwear har tillverkat gummistövlar sedan 1898.
När vi tillverkar våra nya avancerade modeller drar vi naturligtvis
nytta av vår långa erfarenhet.
Nokian Footwear has been manufactured since 1898. Our products
combine over 100 years’ experience with the latest footwear technology.
Nokian Footwear gibt es seit 1898. In unseren Produkten verbindet sich
Erfahrung aus über hundert Jahren mit der neuesten Schuhtechnologie.
1
9/28/11 9:16 AM
NJ_tag_pro_electro.indd 4
9/28/11 9:16 AM
Electro
Turvajalkine
Tämä jalkine täyttää turvajalkinestandardin EN ISO 20345:2004 kokokumijalkineiden (luokka II) perusvaatimukset (SB) ja seuraavat lisävaatimukset:
- Standardin EN 50321:1999 sähköneristykselle asettamat vaatimukset luokassa
00; enintään 500 V a.c ja 750 V d.c
- E: kantaosan energinen absortio
- HRO: ulkopohjan kuumuudenkestävyys
- kuvioitu ulkopohja
Pohjan pitävyys täyttää standardin EN ISO 20345 vaatimuksen.
Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, henkilösuojainten
ilmoitettu laitos no.0403 on EY-tyyppitarkistanut tämän tuotteen direktiivin
89/686/ ETA ja sen korjausten mukaisesti.
NJ_tag_pro_electro.indd 5
9/28/11 9:16 AM
Käyttöalueet
Saappaat on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää yhdessä muiden henkilösuojainten
käytön kanssa vaarallisen sähkövirran kulkemiselta henkilön läpi jalkineiden kautta,
kun jännite on alle 500 V a.c ja 750 V d.c. Sähköä eristävät saappaat eivät saa olla
ainoa suoja vaarallista sähkövirtaa vastaan. Saappaat soveltuvat käytettäväksi
olosuhteissa, joissa varpaita on suojeltava putoavilta esineiltä ja puristukselta.
Varvassuojus kestää 200 J:n iskuenergian (EN ISO 20345:2004/5.3.2).
Saappaiden päälliset eivät kestä öljyä eivätkä useimpia kemikaaleja. Saappaiden
pohjat ovat öljynkestävät (EN ISO 20345:2004/5.8.7) ja ne kestävät lyhytaikaisen
kosketuksen kuumiin pintoihin (EN ISO 20345:2004/6.4.4). Pohjien kuviointi
parantaa pitoa. Pohjia ei saa nastoittaa, koska tämä saattaa heikentää saappaiden
sähköneristyskykyä. Kumisaappaat soveltuvat käytettäväksi märissä tai
kosteissa olosuhteissa. Käytettäessä saappaita märissä olosuhteissa on oltava
erityisen huolellinen; jos saappaan varren ylimmät 10 cm kostuvat, eristyskyky
heikkenee tai häviää kokonaan. Saappaissa käytetyt materiaalit säilyttävät hyvin
taipuisuutensa kylmissä olosuhteissa., joten riittävällä lämpöeristyksellä lisättynä
(esim.irtohuopavuori) saappaat sopivat myös talvikäyttöön. Kantaosan rakenne
vaimentaa iskuja (EN ISO 20345:2004/6.2.4).
NJ_tag_pro_electro.indd 6
4
9/28/11 9:16 AM
Hoito
Pese saappaat heti käytön jälkeen haalealla saippuavedellä ja pehmeällä sienellä.
Saappaat eivät kestä liuottavia pesuaineita. Vältä harjausta karkealla harjalla.
Saappaiden varastointiolosuhteet vaikuttavat oleellisesti sähköneristyskyvyn
säilymiseen. Lämpötilan on oltava välillä -30°c – +30°c. Saappaisiin ei saa
kohdistua auringonvaloa tai keinovaloa. Pitkäaikainen valo aiheuttaa ns.
vanhenemisilmiön eli saapas haurastuu, mikä näkyy hiusmurtumina.
Varastointitilan otsonipitoisuuden on oltava mahdollisimman alhainen, eikä
tilassa saa olla otsonia synnyttäviä laitteita (esim. useat sähkölaitteet). Jos
saappaaseen tulee vaurio, joka vaikuttaa sen suojausominaisuuksiin, on se
hylättävä. Kumisaappaan kumipinnan hoitoaineeksi suosittelemme Nokian
silikonia sisältävää kuminhoitoaineitta tai muuta silikoniöljyä.
Varoitukset
Vältä käyttöä, mikäli sinulla on alttiutta kumiallergiaan. Kumisaappaan pohja
saattaa värjätä lattian, matot tai muut rakennepinnat, joten mm. varastoinnissa
pinnat tulee suojata tätä vastaan. Emme vastaa mahdollisesta pintojen värjääntymisestä tai nastojen käytön aiheuttamasta pintojen vahingoista. Emme vastaa
mahdollisista liukastumistapaturmista.
NJ_tag_pro_electro.indd 7
9/28/11 9:16 AM
Electro
Skyddssko
Denna sko uppfyller grundkraven (SB) för helgummiskor (klass II) i standarden
EN ISO 20345:2004 för skyddsskor. Dessutom uppfylls följande tilläggskrav:
- Standarden EN 50321:1999 för elektriskt isolerande fotbeklädnad, klass 00,
dvs. högst 500 V AC och 750 V DC
- E: energiupptagningsförmåga i häldelen
- HRO: värmetålig yttersula
- mönstrad yttersula
Yttersulans grepp om underlaget uppfyller kraven enligt standarden EN ISO 20345.
Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 a A 00250 Helsingfors, kontrollorgan för
personlig skyddsutrustning nr 0403, har EG-typgranskat denna produkt enligt
direktiv 89/686/EEG och tillhörande korrigeringar.
NJ_tag_pro_electro.indd 8
6
9/28/11 9:16 AM
Användningsområden
Stövlarna ska användas tillsammans med annan personlig skyddsutrustning för
att hindra att farlig elektrisk ström går igenom personen via skorna vid en
spänning under 500 V AC och 750 V DC. Stövlar som isolerar mot elström bör
inte vara den enda skyddsutrustningen mot den farliga elströmmen. Stövlarna
lämpar sig för omständigheter där tårna behöver skyddas mot fallande
föremål och från att komma i kläm. Tåskyddet tål en slagkraft på 200 J
(EN ISO 20345:2004/5.3.2). Gummistövlarna lämpar sig för våta eller fuktiga
förhållanden. Eftersom stövlarnas material bibehåller sin flexibilitet även
under kalla förhållanden, passar stövlarna också för vinterbruk, om tillräcklig
värmeisolering sätts in (t.ex. ett löstagbart filtfoder). Stövelns ovandel tål inte olja
och inte heller de flesta kemikalier. Sulan är oljebeständig
(EN ISO 20345:2004/5.8.7) och tål kortvarig kontakt med heta underlag
(EN ISO 20345:2004/6.4.4). Sulornas mönster förbättrar greppet. Sulorna bör inte
förses med dubbar, eftersom det kan minska stövlarnas förmåga att isolera mot
elström. Häldelens konstruktion är stötdämpande (EN ISO 20345:2004/6.2.4).
Då stövlarna används i våta förhållanden krävs särskild försiktighet. Om stövelskaftets översta 10 cm blir våta kan isoleringsförmågan försämras eller helt
försvinna.
NJ_tag_pro_electro.indd 9
9/28/11 9:16 AM
Skötsel
Tvätta stövlarna i ljummet tvålvatten med en mjuk svamp genast efter användning.
Stövlarna tål inte tvättmedel som innehåller lösningsmedel. Undvik att skrubba
med grov borste. Förvaringen har stor betydelse för om stövlarnas elektriska
isoleringsförmåga bevaras. Temperaturen bör ligga mellan -30º C och +30º C.
Stövlarna får inte utsättas för solljus eller artifi ciellt ljus. Långvarigt ljus gör att
gummit i stöveln åldras, det vill säga blir skört och bildar sprickor. Ozonhalten i
förvaringsutrymmet bör vara så låg som möjligt och där får inte fi nnas apparater
som bildar ozon (t.ex. de fl esta elektriska apparater). För skötseln av gummistövelns gummiyta rekommenderar vi Nokian behandlingsmedel för gummi eller
någon annan silikonolja. Om stöveln skadas så att de skyddande egenskaperna
påverkas, bör stöveln kasseras.
Varning
Undvik användning om du har anlag för gummiallergi. Gummistövelns sula kan färga
av sig på golv, mattor eller andra ytor. Därför bör bl.a. förvaringsytorna skyddas. Vi
ansvarar inte för om sulorna färgar av sig eller för eventuella skador på underlaget
pga. dubbarna. Vi friskriver oss från ansvar vid eventuella halkolyckor.
NJ_tag_pro_electro.indd 10
8
9/28/11 9:16 AM
Electro
Safety footwear
This boot complies with the basic requirements (SB) of the safety footwear
standard EN ISO 20345:2004 for all-rubber footwear (class II) and the following
additional requirements:
- Standard EN 50321:1999 requirements for electrically
insulating footwear class 00; max 500 V AC and 750 V DC
- E: Energy absorption of seat region
- HRO: Heat resistance of outsole
- Cleated outsole
Sole grip complies with EN ISO 20345. The Finnish Institute of Occupational Health,
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 HELSINKI, notified body no. 0403 for personal
protective equipment, has EC type-approved this product in accordance with
Directive 89/686/EEC and its amendments.
NJ_tag_pro_electro.indd 11
9/28/11 9:16 AM
Use
The boots are intended to protect the wearer in combination with the use of
other personal protective equipment in the event of dangerous electric current
with a voltage of less than 500 V AC and 750 V DC passing through the person
via the boot. Electrically insulated boots should not be the sole means of protection
against dangerous electrical currents. The boots are suitable for use in conditions
where the toes must be protected from falling objects or against compression.
The toe protection withstands an impact energy level of 200 J
(EN ISO 20345:2004/5.3.2). Rubber boots are ideal for use in wet or damp
conditions. The materials used in the boots stay flexible also in extremely cold
conditions, so with adequate extra insulation (e.g. loose felt lining) the boots are
suitable for use in freezing conditions. The uppers cannot withstand oil or most
chemicals. The outsoles are cleated to give improved grip. The soles are oil resistant
(EN ISO 20345:2004/5.8.7) and can withstand brief contact with a hot surface
(EN ISO 20345:2004/6.4.4). The soles may not be fitted with studs because this
may weaken their electrical insulation. The seat region is shock absorbing
(EN ISO 20345:2004/6.2.4). When using the boots in wet conditions, the user must
take particular care to prevent the top 10 cm of the boot from getting wet as this
will impair or completely destroy its insulating properties.
NJ_tag_pro_electro.indd 12
10
9/28/11 9:16 AM
Care
After use always wash the boots with warm soapy water using a soft sponge. The
boots should not come into contact with any solvent detergents. Avoid brushing
with a coarse brush. The conditions in which the boots are stored significantly
affect the retention of their electrical insulating properties. They must be stored
at a temperature between -30 °C and +30 °C. The boots must not be stored in
sunlight or artificial light. Long-term exposure to light can cause the boots
to age and to become brittle, which can be seen as hairline cracks. The ozone level
in the storage area must be as low as possible, and the area should not contain
equipment which emits ozone (e.g. most electrical equipment). We recommend
Nokian rubber conditioner or other silicone fluid as a rubber conditioner. If a boot
suffers damage which impairs its safety properties, it should be discarded.
Warning
Avoid the use of rubber boots if you are allergic to rubber. The sole of the boot may
discolour floors, carpets and other structural surfaces, so these surfaces should be
protected if the boots are stored on them. We do not accept any responsibility for
any discolouration of surfaces or damage to surfaces caused by boots fitted with
studs, nor do we accept any responsibility for accidents caused by slipping.
NJ_tag_pro_electro.indd 13
9/28/11 9:16 AM
Electro
Sicherheitsschuh
Dieser Sicherheitsschuh erfüllt die Grundanforderungen (SB) der Norm EN ISO
20345:2004 für Vollgummischuhe (Klasse II) und folgende weitere Anforderungen:
- Anforderungen der Norm EN 50321:1999 für Elektroisolationen der Klasse 00;
maximal 500 V AC und 750 V DC
- E: Energieadsorption am Absatz
- HRO: Wärmefestigkeit der Laufsohle
- gemusterte Laufsohle
Die Griffigkeit der Sohle erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 20345.
Das Finnische Institut für Gesundheit bei der Arbeit (Työterveyslaitos),
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, die benannte Stelle Nr. 0403 für
persönliche Schutzausrüstung, hat die EG-Baumusterprüfung dieses Produkts nach
der Richtlinie 89/686/ EWG und deren Berichtigungen durchgeführt.
NJ_tag_pro_electro.indd 14
12
9/28/11 9:16 AM
Einsatzbereiche
Die Stiefel sind dafür konzipiert, den Anwender zusammen mit der Anwendung
anderer persönlicher Schutzausrüstung bei Spannungen von unter 500 V AC
und 750 V DC vor dem Durchströmen schädlichen elektrischen Stroms über das
Schuhwerk durch den Körper zu schützen. Strom isolierende Stiefel dürfen nicht
den einzigen Schutz gegen schädlichen elektrischen Strom darstellen. Die
Gummistiefel eignen sich zum Tragen in nassen und feuchten Bedingungen. Da
die Stiefel auch in der Kälte ihre Flexibilität gut beibehalten, sind sie mit einer
entsprechenden Wärmeisolierung (z. B. einem herausnehmbaren Filzfutter)
ebenfalls im Winter zum Tragen geeignet. Die Stiefel sind für die Anwendung
in Umgebungen geeignet, in denen die Zehen vor herabfallenden Gegenständen
und Quetschungen geschützt werden müssen. Der Zehenschutz ist gegen eine
Schlagenergie von 200 J beständig (EN ISO 20345:2004/5.3.2).
Das Obermaterial der Stiefel ist nicht gegen Öl und die meisten Chemikalien
beständig. Die Sohlen der Stiefel sind beständig gegen Öl
(EN ISO 20345:2004/5.8.7) und kurzzeitigen Kontakt mit heißen Flächen (EN
ISO 20345:2004/6.4.4). Die ProfiIsohlen verbessern die Laufsicherheit. Die
Sohlen dürfen nicht mit Spikes ausgerüstet werden, weil dies das Elektroisolationsvermögen der Stiefel verschlechtern kann. Der Fersenaufbau wirkt
stoßdämpfend (EN ISO 20345:2004/6.2.4).
Bei der Anwendung der Stiefel in nasser Umgebung ist besondere Vorsicht geboten:
NJ_tag_pro_electro.indd 15
9/28/11 9:16 AM
Wenn die obersten 10 cm der Stiefel nass werden, verschlechtert sich das
Isolationsvermögen oder geht ganz verloren.
Stiefelpflege
Die Lagerungsbedingungen der Stiefel haben wesentlichen Einfl uss auf die
Erhaltung des Elektroisolationsvermögens. Die Temperatur muss zwischen -30 °C
und +30 °C betragen. Die Stiefel dürfen nicht Sonnenlicht oder künstlichem Licht
ausgesetzt werden. Langandauernde Lichtexposition verursacht
sogenannte Alterungserscheinungen, d.h. der Stiefel wird spröde, was sich in Form
von Haarrissen bemerkbar macht. Der Ozongehalt im Lagerraum muss so gering
wie möglich sein, ferner dürfen sich im Lagerraum keine Ozon erzeugenden Geräte
befinden (z.B. viele Elektrogeräte). Falls in einem Stiefel ein Schaden auftritt, der
Einfluss auf die Schutzeigenschaften hat, muss er ausgesondert werden.
Bitte beachten
Nicht bei Gummiallergie tragen. Die Sohle färbt evtl. ab; deshalb bitte auf einer
Unterlage abstellen. Der Hersteller haftet nicht für evtl. Beschädigung von
Fußböden, Teppichen oder anderen Flächen durch Färbung oder Verwendung von
Spikes, sowie nicht für Rutschunfälle.
NJ_tag_pro_electro.indd 16
14
9/28/11 9:16 AM