ÅSUNDSHOLMS GOLFKLUBB

Comments

Transcription

ÅSUNDSHOLMS GOLFKLUBB
Åsundsholms Golfklubb
ÅSUNDSHOLMS GOLFKLUBB
HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR
2 december 2014 kl. 18:30
på Åsundsholm
Organisationsnummer: 866001-3452
1
Kallelse till Höstårsmöte
Datum: Tisdagen 2 december 2014
Tid: 18.30
Plats: Åsundsholm
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mötet öppnas
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
a) Styrelsens kort information om verksamheten 2014 och ekonomisk prognos för 2014 samt inriktning,
verksamhetsplan och budget för 2015.
b) Bolaget kort info
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
Fastställande av medlemsavgifter och spelavgifter samt verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret (2015)
Beslut om antal medlemmar i styrelsen och klubbens organisation
Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år;
I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande;
e) representant till Västergötlands Golfdistriktsförbunds vårårsmöte
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor
Avtackning och prisutdelning – KM mm
Mötet avslutas
Höstårsmöteshandlingar finns på klubbens hemsida eller kan beställas via mail eller post fr.o.m. måndag
24 november. Möteshandlingar finns också i tillgängliga i möteslokalen.
Efter årsmötet serveras en JULLANDGÅNG a la Ola i herrgården med dricka och kaffe, kostnad 50 kr.
Anmälan om deltagande till måltiden via mail till [email protected] eller tfn till 0730-57 85 47 senast
söndagen den 30 november.
Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!
2
Verksamhetsplan 2015
Övergripande
 Vårda och vidareutveckla sammanhållningen samt den vänliga och positiva
atmosfären i klubben.
 Vårda, vidareutveckla och kommunicera kvalitéer och värden kopplade till klubbens
värdegrund samt dess uniciteter.
 Skapa aktiviteter och värden för att stimulera befintliga samt attrahera nya
medlemmar.
 Erbjuda nybörjarutbildning vår och höst.
 Erbjuda träningsverksamhet för enskild individ och grupp kopplade till mål.
 Säkra fortsatt motivation för golfande och medlemskap på alla hcp-nivåer.
 Tillsammans med Bolaget arbeta för att inom år 2015-16 nå målet 500
seniormedlemmar.
 Vidareutveckla relation och kommunikation med media.
Organisation
 Förtydliga och renodla ansvarsområden inom och mellan olika funktioner i
verksamheten.
 Integrera styrelse- och kommittéarbete.
 Säkra bemanning inom kommittéer.
 Utforma en tydlig tidsatt handlingsplan för året baserad på verksamhetsplanens
ambition och inriktning.
 Etablera marknadskommitté i syfte att förbättra information på hemsida samt lyfta
fram klubben i lämpliga media.
 Förbättra information om aktiviteter, starttider, resultat m.m. ex. vis anslagstavlor
samt TV-monitorer
Kommittéverksamhet
Damkommittén





Utveckla tävlingsverksamheten, golfträning samt tematräffar av mer social karaktär.
Utveckla insikt och kunskap inom regelverk och golfetikett.
Skapa insikter om hur man kan öka spelhastigheten.
Etablera lag för seriespel.
Aktiv kontakt för att välkomna nya medlemmar och hjälpa dem in i nätverket samt
erbjuda fadderrundor,
 Målsättning att öka antaget deltagare i damgolfen.
 Introducera matchspel
Herrkommittén
 Vidareutveckla ”tisdagskonceptet” bl a med tematävlingar samt ”stimulanspaket” till
den flitige deltagaren.
 Aktiv bearbetning av herrar över 25 år samt erbjudanden till medlemmar
i grannklubbar för att öka deltagandet.
 Växla mellan slaggolf och poängbogey.
 Aktiv kontakt för att välkomna nya medlemmar och hjälpa dem in i nätverket, samt
stöttning vid fadderrundor.
 Målsättning öka snitt antal deltagare i herrgolfen med 20 %.
3
Ungdomskommittén










Vision – Den självklara klubben för juniorer i regionen.
Utforma handlingsplan för 2015.
Mål 20 juniorer i regelbunden träning, varav 5 flickor.
Nya juniorer ska klara grönt kort under första säsong.
Handicap skall sänkas med 25 % under säsong.
Varje junior skall klara anpassat regeltest i slutet av säsong.
75 % skall delta i juniortävlingar.
Kontakter med skolor i närområdet.
Rekrytering av kvinnliga ledare.
Aktiv kontakt för att välkomna nya medlemmar och hjälpa dem in i nätverket, samt
stöttning vid fadderrundor.
Tävlingskommittén
 Planera och genomföra tävlingar av olika slag. Singel och parspel öppna för alla
och KM damer, herra, D60, D50, D40, H75, H65, H55 och juniorer samt
matchspel i Sverkersson Classic
 Genom att engagera fler och attraktiva sponsorer verka för ett högt deltagarantal
per tävling.
 Vidareutbildning av etablerade tävlingsledare samt grundutbildning för nya samt
utbilda i Nya GIT – tävling.
 3-dagars golfvecka.
 Fortsätta traditionen med en årligen återkommande inbjudningstävling med annan
klubb.
 Tävlingsstart på eftermiddagen för vissa tävlingar och i samband med dessa
arrangera måltid i herrgården som avslut.
 Målsättning öka snittdeltagandet per tävling med 20 %.
 Producera ett tryckt tävlingsprogram
Seniorgolf




Fler deltagare 2015 – engagera spelare utanför åldersgränsen
Torsdagar tävlingsdag, spel 18,13 eller 9 hål, tävling över 18
Andra spelformer vid tillfälle
Arbeta för att få ihop en bredare kommitté
4
Valberedningens Förslag
Thomas Sohlström har avsagt sig vidare styrelseuppdrag.
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
1
2
2
2
år
år
år
år
Anders Frisk
Pernilla Berglund
Claes Westfeldt
Inger Högardh
Nyval
Omval
Omval
Omval
Kvarstående mand.1 år
Rolf Carlsson, Olof Fredman och Patrik
Andersson
Revisor
Revisor
Patrik Jörtell
Magnus Göthager
1 år
1 år
Omval
Omval
Styrelsens förslag till medlemsavgifter i klubben
Senior aktiv/passiv
Junior aktiv
350
150
Avgifter framförhandlade med bolaget för 2015
(gäller även för 2016 och 2017)
Totala avgifter (medlemsavgift och spelavgift)
Senior med spelrätt
Senior årsmedlem
Vardagsmedlem
Ungdom upp till 12 år (f 2003 och senare)
Ungdom upp till 18 år (f 1997-2002)
Ungdom upp till 21 år (f 1994-1996)
Greenfeemedlemmar senior
1) Inkl. 3 fria spel på banan
5
4 795
5 995
3 995
595
895
1 195
1 995
1)
EKONOMI - Prognos per nov 2014 + budget 2015
Resultaträkning
Resultaträkning 1/1 - 31/12
2013
Prog 2014
Budg. 14
Budget 2015
Intäkter
Medlemsavgift sen
Medlemsavgift jun
Tävlingar
Träning
Övriga intäkter
108 842
4 500
39 279
16 500
42 737
98 450
30 990
21 759
24 834
120 000
6 500
45 000
10 000
53 000
140 000
6 500
35 000
24 000
53 000
S:a intäkter
180 366
176 033
234 500
225 500
26 208
8 731
15 746
77 837
88 137
11 514
5 622
5 310
4 446
64 867
81 913
7 245
10 000
10 000
20 000
85 000
80 000
15 000
10 000
10 000
10 000
85 000
85 000
15 000
228 173
169 403
220 000
215 000
Kostnader
Reklam & PR
Kontorsm/trycksaker/porto
Tävlingar
SGF/VGF/GIT
Kommitté/styrelseverksamhet
Övriga kostnader
S:a kostnader
Resultat för finansiella kostn
Ränteintäkter
Bank avgifter
1 420
1 420
1 500
1 500
S:a finanaiella kostnader
1 420
1 420
1 500
1 500
- 18 521
6 228
13 000
2011
2012
2013
1 732
34 673
1 677
47 418
1 677
28 936
0
35 808
36 405
49 095
30 613
35 808
0
0
0
Årets resultat
9 000
Balansräkning
Balansräkning per 31 december
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kassa
Bank
S:a tillgångar
Skulder o Eget Kapital
Prognos
2014
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Summa skulder
Eget Kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
0
0
0
0
995
995
0
1 033
1 033
-441
36 846
36 405
11 695
48 100
- 18 520
29 580
6 228
S:a eget kapital
36 405
48 100
29 580
35 808
Summa skulder o eget kapital
36 405
49 095
30 613
35 808
6

Similar documents