med höga krav på låga partikelhalter

Comments

Transcription

med höga krav på låga partikelhalter
VVS I OLIKA MILJÖER
Inom sjukvården används renrum i bland annat operationsrum. Förr
användes antibiotika före och efter operationen. Idag kan man istället
ha ett speciellt lufttak över operationsbordet för att eliminera luftburna
bakterier. Bilden visar ett operationstak av typen OPTICEIL®-2000 med
mediebrygga och ”tear drop”-lampor.
FOTO: YIT
Renrum
med höga krav
på låga partikelhalter
Anders Grönblad är ansvarig för sjukhus och
läkemedelsindustri inom
YIT Sverige AB, när det
gäller renrum. Han har 20
års erfarenhet inom renrum och är med i SIS/TK
527. Kommittén ska ta
fram en handbok för operationsrum.
i
Tomas
Hörman är ansvarig
T
för
f mikroelektronikindustrin
inom YIT Sverige AB
s
när det gäller renrum. Han
har arbetat med renrum på
beställarsidan sedan 1996
och med renrumsentreprenader sedan 2000.
16
VVS-FORUM < VVS I VÅR MILJÖ > OKTOBER 2009
Renrum används där kraven på processrenhet och
hygien är extremt höga, där halterna av partiklar och
bakterier måste vara mycket låga. Kraven på renrum
kan vara så höga att rökare överhuvudtaget inte får
arbeta där eftersom deras utandningsluft avger
rökpartiklar länge efter den senaste cigaretten.
E
tt renrum ställer mycket höga
krav på utformningen av
rummet, på personalens uppträdande och klädsel, på materiallogistik och ventilation. Lika viktigt
är det med el- och teleanläggningar,
processmedier som gaser och renvatten,
och själva processutrustningen. Men
det ställs krav inte bara på renheten i
rummet utan också på temperatur, fukt,
elektromagnetiska fält, ljud, ljus, statisk
elektricitet och vibrationer.
Målsättningen i ett renrum är att det
ska vara så partikelfritt som möjligt. Par-
VVS I OLIKA MILJÖER
tiklar i luften kan störa processer som
kräver extremt hög renhet. Partiklar kan
också vara bakteriebärare, och bakterier
kan vara livsfarliga inom till exempel
läkemedelsindustri och sjukvård. I ett
vanligt kontorsrum kan det finnas 1–10
miljoner partiklar per kubikmeter luft.
I ett ”rent” renrum (ISO-klass 5) får det
vara maximalt 3 520 partiklar per kubikmeter luft, räknat på partiklar som är 0,5
mikrometer och större (1 mikrometer =
0,001 millimeter).
Tabell 1.
Renrum klassificeras efter luftens renhetsgrad. I tabellen anges högsta tillåtna koncentration (antal per kubikmeter luft) av partiklar av olika storlek (μm = mikrometer).
Renrumsklass
Maximalt tillåten koncentration (antal partiklar per kubikmeter luft)
enligt ISO14644-1 0,1 m
0,2 m
0,3 m
0,5 m
1 m
5 m
ISO 1
10
2
ISO 2
100
24
10
4
ISO 3
1 000
237
102
35
8
ISO 4
10 000
2 370
1 020
352
83
ISO 5
100 000
23 700
10 200
3 520
832
ISO 6
1 000 000
237 000
102 000
ISO 7
Hur rent är ett renrum?
Renrum klassificeras efter luftens renhetsgrad i termer av högsta tillåtna koncentration av luftburna partiklar mellan
0,1 mikrometer och 5 mikrometer (tabell
1). Alla tidigare klassificeringsnormer
har nu ersatts av en ISO-norm, EN ISO
14644-1. Utöver detta har renrum för
läkemedelsindustri en egen standard EU
GGMP som används för övervakning av
renrummet.
Definitionen av ett renrum enligt
ISO 14644-1 är: ”Ett rum där antalet
partiklar är kontrollerade, och som är
konstruerat och används på ett sådant
sätt att partiklar inte tillförs utifrån, skapas i rummet eller håller kvar partiklar.
Andra relevanta parametrar som t.ex.
temperatur, luftfuktighet och differentialtryck ska också kontrolleras.”
Kraven på regelbunden klassificering,
det vill säga kontroll av hur rent det är,
är olika för olika renhetsklasser och
även kraven på hur ofta renheten ska
klassificeras varierar beroende på verksamheten.
Små partiklar osynliga för ögat
Eftersom partiklar är bärare av bakterier
innebär det att ett rum med extremt lite
partiklar i luften också är ett rum med
lite bakterier. Partiklar är till exempel
hudflagor och dammkorn. En människa
avger cirka 15 000 hudpartiklar per
minut och en hudpartikel är 1–10 mikrometer stor. Som jämförelse är ett hårstrå
60–70 mikrometer i diameter. Ögat kan
se partiklar som är 50 mikrometer och
större. Alltså kan vi inte visuellt avgöra
om ett renrum är tillräckligt rent; det
måste mätas med en partikelräknare.
I ett renrum renas luften från partiklar som är 0,1, 0,3 eller 0,5 mikrometer
eller större (HEPA/ULPA-filter). I ett
vanligt rum omsätts luften cirka en halv
gång per timme. I ett renrum omsätts
luften 20–500 gånger per timme beroende på verksamheten i renrummet.
Luftslussar med täta dörrar, avancerad
FED STD 209E
Ekvivalent
Klass 1
Klass 10
29 Klass 100
35 200
8 320
293 Klass 1 000
352 000
83 200
2 930 Klass 10 000
ISO 8
3 520 000
832 000
ISO 9
35 200 000
8 320 000
29 300 Klass 100 000
293 000 Rumsluft
Tekniska metoder
för att eliminera partiklar
Luftfilter
HEPA-filter (high efficiency particulate airfilter) kan filtrera bort upp till 99,97 procent av
luftburna partiklar som har en storlek av cirka: 0,3 mikrometer MPPS i diameter. ULPAfilter (ultra low particulate airfilter) är ännu finare än HEPA-filter och avskiljer fler och
mindre partiklar.
Ett hårstrå från människa kan vara 100 mikrometer i diameter, medan partiklar är avsevärt
mindre och inte kan ses med blotta ögat.
luftströmningsteknik och kontroll av
elektrostatisk uppladdning i samband
med strikta personalrutiner är några av
ingredienserna i ett renrum (fler metoder att eliminera partiklar framgår av
faktaruta).
Kraven på klädsel styrs av renhetsklassen i rummet. Det är också viktigt hur
man uppför sig i ett renrum. Man får naturligtvis inte äta eller röka och man får
inte springa eller göra hastiga rörelser
eftersom det skapar luftvirvlar som ökar
spridningen av partiklar.
Arbetet med renrum
Att arbeta med renrumsinstallationer
kan spänna från tidiga skeden, såsom utredningar för att precisera krav som sedan inryms i projekteringen och installationen, till drift och underhåll av den
färdiga anläggningen. Genom att vara
med och utveckla ett renrumsprojekt
från ett tidigt skede kan vi som är teknikoch installationsexperter vara med och
se till att kostsamma och tidskrävande
ändringar undviks i ett senare skede.
De höga kraven på flexibilitet inom
renrum för främst elektronik- och läkemedelsindustri har inneburit att vi inom
YIT har utvecklat egna produkter som är
modulanpassade och ger hög flexibilitet
och snabbt montage. De är anpassade
Zonindelning
Ett renrum kan delas in i olika zoner. Zonindelning görs för att uppnå olika grader av renhet
och kan ske genom väggar, slussar och luftzoner.
Strömningsteknik
Inblåsningssätt och lufthastighet på inblåsningen av luft kan reglera partikelhalten i ett
bestämt område.
Tryckstyrt rum
Ett tryckstyrt rum innebär ett rum med övertryck som stänger ute oren luft.
Statisk elektricitet
Uppladdade partiklar fastnar lättare på ytor;
därför vill man få bort statiskt elektricitet från
ett renrum. Det kan ske genom 1) jonisering
då luftens partiklar neutraliseras genom tillförsel av joner, 2) fuktkontroll i rummet eftersom partiklar laddas av torr luft, samt 3) jordning genom halvledande golv.
så att valfriheten beträffande materialkvaliteter och leverantörer är stor. När
det gäller sjukhus innebär flexibiliteten
främst att uppgradering av utrustning
ska kunna ske på ett smidigt sätt.
Anders Grönblad, YIT Sverige AB
[email protected]
Tomas Hörman, YIT Sverige AB
[email protected]
LÄS MER!
Rena rum för industri,
utveckling och överlevnad.
VVS-FORUM < VVS I VÅR MILJÖ > OKTOBER 2009
>
17

Similar documents