CamCleaner luftrenare

Comments

Transcription

CamCleaner luftrenare
Ca m Cl ea n e r l u f t re na re
Ca m f i l Fa r r P r o d u k t b r os c hy r
Ca m Cl e a n e r l u f t r e n a r e
Ca m f i l Fa r r - c l ea n a i r s o l u t i o n s
camfil farr
När du en gång andats
riktigt ren luft, vill du inte
andas något annat.
På arbetsplatser idag virvlar det runt
snabbt. När luften är helt ren minimeras
mängder av bakterier, damm, virus och
dessutom antalet driftstörningar som
skadliga partiklar. I många fall leder det
sker på grund av damm och smuts.
till kliande ögon, huvudvärk, täppt näsa
och retningar i halsen.
Sänk energikostnaden.
Med effektiv luftrening kan inneluften
Med rätt luftrenare slipper du
detta. Våra luftrenare är patenterade och
cirkuleras, och på så sätt behöver inte
utrustade med marknadens effektivaste
lika mycket kalluft värmas upp. Uppvärm-
filter. Tack vare högeffektiva mikrofilter
ning effektiviseras och energikostnaden
reduceras antalet partiklar kraftigt. Du får
minskar. I större lokaler kan man uppnå
en mer hälsosam arbetsmiljö, effektivare
stora energivinster genom att kombinera
produktion, mindre damm och färre skad-
HEPA-rening med en lägre inblandning
liga partiklar.
av inneluft.
Luften känns lättare att andas. Du
känner skillnaden. Varje gång du tar ett
djupt andetag.
Skona miljön.
Med vår teknik renar du mekaniskt, via
HEPA-filter, istället för elektrostatiskt.
Få friskare personal.
Elektrostatiska filter tillför luften skadliga
Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk,
ämnen såsom ozon och fria radikaler.
astma och luftvägsirritationer. När damm,
Alla våra filter är EPD-märkta samt klassi­
dålig lukt och skadliga partiklar försvinner
ficerade och standar­­di­serade, vilket gör
trivs personalen. Ren luft leder till bättre
våra luftrenare miljövänliga.
arbetsprestationer, minskad sjukfrånvaro
och ökat välbefinnande.
Komplettera din ventilation.
Vid produktion, lagersystem, daglivaru-
Minska behovet av städning.
handel samt rum med höga renlufts­-
Våra filter renar luften och tar bort
krav passar våra system bra som ett
dammet. Du kommer att märka att hyllor,
komplement till ditt befintliga ventila­
lådor och möbler inte blir dammiga lika
tionssystemen.
2
3
camfil farr
Luftrening för
större ytor.
CamCleaner 20 000 och 30 000 är luftrenare för stora ytor.
De kan används som mobila eller stationära enheter och finns med
motorer från 5 kW till 15 kW. Dessa luftrenare är mycket effektiva,
med filter från G4 till HEPA klass (kolfilter finns som tillbehör).
Eftersom CamCleaner kan förse olika zoner med ren luft passar
de i stora lokaler och industrier. Genom textildon sprids luften
där man vill ha den. Enheternas kammarfläktar är mycket tysta,
och tack vare att de är byggda i isolaminsystem är de mycket
lätta att hantera. Kan ModBus-anslutas och styrs 0 -10 V.
Storlek CC 20 000: 1320 x 1626 x 2415 mm
Luftvolym: 16 000 m3/h
Luftreningsyta: beroende på förorening, men upp till 3 000 m2
Storlek CC 30 000: 1320 x 1930 x 2735 mm
Luftvolym: 28 000 m3/h
Luftreningsyta: beroende på förorening, men upp till 4 500 m2
Komfort- och reningssystem i kammare med CC 30 000.
4
5
camfil farr
Luftrening för kontor
och mindre rum.
Den enda luftrenare
som tänker på dig.
Våra luftrenare är intelligenta. Till skill­nad från alla andra luftrenare
utveckling, men däremot kan vi avhjälpa symptomen med bättre
på marknaden har Camfill Farrs filter en reningsgrad som kan ta
luft. Utvecklingen har ingenting med städning eller ventilation att
bort de partiklar som är allra svårast att komma åt. Produkterna
göra, utan är ett resultat av att vi mer sällan utsätts för smitta
CamCleaner 600
CamCleaner 30
kännetecknas av högeffektiv rening, energi­besparing och nästan
via luft och mat. Ventilation är en del av lösningen, då detta ökar
CamCleaner 600 lämpar sig väl för dammiga miljöer och
CamCleaner 30 är en liten men effektiv mobil luftrenare som
ljudlös drift. Som tillval finns dessutom inbyggda sensorer som
luftomsättningen. Men många skadliga partiklar återstår. Dessa
större lokaler inom t.ex. livsmedelsindustri och lager. Den
är näst intill ljudlös. Den placeras på golvet eller monteras på
automatiskt reglerar inomhusmiljön. Luftens kvalitet anpassas då
kan man enbart ta bort med luftrenare. Luftrenare och ventilation
är mobil, effektiv och enkel att golv-, vägg- eller takmontera.
väggen och passar för kontoret och mindre rum. CamCleaner 30
efter antalet personer som vistas i rummet.
kompletterar varandra och bidrar tillsammans till att skapa en
Kan även användas i kombination med Camfil Farrs filterskåp.
kan också utgöra ett komplement till de lite större luftrenarna.
hälsosam och ren inomhusmiljö.
Vår omvärld idag är renare än någonsin.
Det låter bra, men tyvärr leder det till att vårt immunförsvar
generellt sett har blivit sämre. Vi kan inte förändra denna
Storlek: 650 x 810 x 1810 mm
Luftvolym: max 9000 m3/h
Luftreningsyta: max 1000 m2
Storlek: 280 x 665 x 210 mm
Luftvolym: 100 -300 m3/h
Luftreningsyta: 25 m2
CamCleaner 200
CamCleaner 80
CamCleaner 200 kan användas mobilt eller golv-, vägg-
CamCleaner 80 passar för alla former av luftrening av inomhus-
och takmonteras. Den passar för såväl större lokaler som
miljöer såsom kontor, hemmiljö, skolsalar samt andra offentliga
industrier. Då den kan hantera byggdamm, mögel och asbest
miljöer. CamCleaner 80 renar såväl vanlig kontorsluft som mer
lämpar den sig väl vid rivning, montering eller andra bygg­
extrema miljöer.
moment. Som tillbehör finns kolfilter för rök, gas och emis­
sionsreducering.
Storlek: 610 x 560 x 260 mm
Luftvolym: 800 m3/h
Luftreningsyta: 65 m2
Storlek: 1070 x 750 x 260 mm
Luftvolym: 2000 m3/h
Luftreningsyta: 200 m2
6
7
...är världsledande inom renluftteknik och energi­
effektiva luftfilterlösningar och har produktutveckling, F&U och lokal representation i Nord- och
Sydamerika, Europa och Asien- Stillahavsområdet.
Vi kan erbjuda högkvalitativa produkter och
tjänster som gör våra kunders verksamhet mer
hållbar, energi­effektiv och produktiv.
Vårt eget arbete för hållbarhet bedrivs på det
globala planet och tar hänsyn till såväl människor
och miljö som verksamhetens effektivitet.
Camfil Farr är medlem i FN:s Global Compact­
program och följer GRI-modellen i sin hållbarhets­
redovisning.
Camfil Svenska AB
www.camfil.se
Trosa +46 (0)156 537 00 (HK och fabrik)
Österbymo +46 (0)381 55 13 80 (Fabrik och plåtcenter)
Borås +46 (0)33 17 85 00 - Eskilstuna +46 (0)16 14 27 32 - Falun +46 (0)23 79 54 50, +46 (0)23 101 37 - Göteborg +46 (0)31 709 95 50 - Helsingborg +46 (0)42 22 20 38
Malmö +46 (0)40 680 67 30 - Norrköping +46 (0)11 39 11 91- Stockholm +46 (0)8 603 08 00 - Umeå +46 (0)90 12 56 92 - Örebro +46 (0)19 10 26 80 - Örnsköldsvik +46 (0)660 22 16 50