ROT-blankett

Comments

Transcription

ROT-blankett
Bilaga till servicerapport nr/Offert datum:
Villkor för ROT-avdrag
Följande gäller vid Beställarens utnyttjande av skattereduktion för ROT-avdrag.
Det behövs en månadsinkomst på cirka 26.000:- beskattningsbar inkomst i Sverige för att kunna nyttja avdraget fullt ut (50.000:-/ägare), detta då det måste finnas skatt att kvitta ROT-avdraget mot. Åldersgränsen
är 18 år och gäller bara lagfaren ägare till fastigheten. Det gäller bara hus som är minst 5–6 år gamla (med
vissa undantag). Hänsyn måste också tas till ev. andra skatteavdrag som räntor på huslån etc.
Då det finns olika regler för vad som är godkänt för ROT-avdrag är det bra att fråga skatteverket först, vid
större arbeten. När flera entreprenörer är inblandade bör man också kontrollera hur mycket skatt som finns
att dra emot.
Om vi begärt utbetalning från skatteverket och det redan utnyttjats, hela eller del av ROT-avdraget,
så skickas en faktura till beställaren i stället. Därutöver påförs Beställaren en avgift för Entreprenörens
­administration om 400 kronor.
Skulle Skatteverket återkräva belopp, eller del av belopp, som felaktigt utbetalats för av Beställaren
­utnyttjad skatte­reduktion, skall Beställaren, mot faktura från Entreprenören, erlägga det belopp som
Skatte­verket krävt åter. En administrativ avgift på 125:- inkl moms tillkommer på varje ROT-uppdrag.
Entreprenören ansvarar inte för att Beställaren skall vara berättigad till skattereduktion för de
arbeten som utförs utan vid tveksamhet bör skattemyndigheterna kontaktas av beställaren, tel:
0771-567 567.
Strömstads Värme & Sanitet AB
Faktureringsavdelningen
Anette Andersson
0526-620 94
Jag godkänner att nedan lämnade personuppgifter lagras.
Lagfaren fastighetsägare:
Personnummer:
Fastighetsbeteckning:
Bostadsrättsförening: (namn/org.nr/lägenhetsnummer)
Underskrift:
Skriv ut