Information om Melanocytcellstransplantation

Comments

Transcription

Information om Melanocytcellstransplantation
Information om Melanocytcellstransplantation
På StellaKliniken kan vi, genom ett samarbete med Dr. Mats Olsson, erbjuda melanocytcellstransplantation (pigmentcellstransplantation) för behandling av avpigmenterad (hypopigmenterad)
hud. Hypopigmentering kan uppkomma till följd av att huden har blivit skadad genom till exempel
infektioner/sår, vissa kosmetiska behandlingar eller kontakt med kemikalier. Fläckvis
hypopigmentering förekommer även vid hudsjukdomen Vitiligo.
En hypopigmentering som uppkommit till följd av någon yttre skada på huden, förblir
sedan stabil och påverkar inte pigmenteringen på resten av kroppen. Eftersom hypopigmenteringen
inte sprider sig, är denna typ ofta förhållandevis oproblematisk att åtgärda ur medicinsk /etisk synvikel.
Vid generaliserad Vitiligo (den vanligaste formen) ökar ofta fläckarnas utbredning sakta
under årens lopp. Hos vissa individer upphör spridningen av fläckarna och tillståndet blir stabilt i
många år. Det är dock generellt svårt att förutsäga det framtida förloppet hos en enskild individ. I
första hand bör en medicinsk behandling prövas för att dämpa immunförsvarets attack och för att
stoppa spridningen. Operation är endast att rekommendera på mindre områden, och då hos patienter
med mycket begränsad Vitiligo som har varit stabil i flera år.
Det är mycket viktigt att man är medveten om att en melanocytcellstransplantation är
en metod som har utvecklats för att erbjuda en kosmetisk förbättring av hudområden som har drabbats
av pigmentförlust. Behandlingen utgör ingen bot mot någon eventuell bakomliggande sjukdom (som
ex. Vitiligo), och kommer inte heller att påverka den framtida utvecklingen av eventuella sjukdomar.
Kostnaden för en behandling startar på 35,000 kronor. Vid varje behandlingstillfälle kan
en yta som motsvarar totalt 12x13 cm behandlas. Rita upp ytan på ett papper och försök sedan
uppskatta om de områden du vill behandla ryms inom denna yta. Den övre gränsen för behandlingsbar
yta är satt av medicinska skäl. Om du vill behandla större ytor får behandlingen upprepas som tidigast
6 veckor efter föregående behandling. En viss rabatt kan ges vid upprepade behandlingar.
StellaKliniken är en privat klinik. Du behöver därför ingen remiss för att genomgå
behandling hos oss och der spelar ingen roll vilket landsting du tillhör. Du bokar själv tid för
bedömning och behandling, och du får bekosta behandlingen själv (det går inte att få behandlingen
subventionerad via landstinget, och som regel inte heller genom ditt försäkringsbolag).
Hur transplantationen går till
Enkelt uttryckt kan man säga att man transplanterar friska pigmentceller från en del av kroppen (ofta
ena skinkan) till det hypopigmenterade området. Metoden är ofta mycket framgångsrik, framför allt på
bålen, armarna och benen. Även ansikte och området kring ögonen går att behandla (en marginal på
någon millimeter måste dock lämnas kring ögonfransarna). På fingrarna får man sällan ett gott resultat,
och vi behandlar därför inte detta område.
Efter behandlingen
Efter behandlingen ska man vara hemma från arbete/skola i minst en vecka och då vara så stilla som
möjligt för att undvika att böja/sträcka den behandlade huden så mycket som möjligt. Bandagen tas
bort efter lite drygt en vecka, och man kan då återgå till arbetet. Det åligger patienten själv att ansöka
om ledighet i god tid innan behandlingen.
Det behandlade området ser alltid rosaaktigt ut en tid efter borttagandet av bandaget
och det kan ta flera månader innan repigmenteringen riktigt kommer igång. Slutresultatet ser man ofta
inte förrän efter ett år. Det är inte ovanligt att området en viss tid efter operationen kan bli något
hyperpigmenterad (lite mörkare än omgivande hud). Detta kan ibland kvarstå ganska länge, men
jämnar normalt ut sig med tiden.
Behandlingsresultatet
Det går inte att lämna någon garanti på att behandlingen kommer att lyckas och att du kommer att få
det resultat du förväntar dig. Målet med behandlingen är en förbättring – inte perfektion. Exakt hur
stor denna förbättring kommer att bli, och hur den kommer att upplevas av dig, går inte att förutsäga.
Vi genomför bara behandlingen på individer där förutsättningarna för ett lyckat resultat är goda. Om
resultatet av en behandling trots detta skulle utebli helt, eller delvis, erbjuds ingen kostnadsfri ny
behandling, däremot kan viss rabatt lämnas på upprepade behandlingar.
Till dig som överväger behandling
Om du överväger att genomgå behandling med denna metod, brukar vi gå till väga på följande vis;
1.
Börja med att skriva ett e-mail (till [email protected]), där du beskriver ditt
sjukdomsförlopp; när depigmenteringen uppstod, av vilken orsak, om du har fått något
läkarutlåtande kring detta, om du har genomgått någon medicinsk behandling för att hindra
dess spridning eller åstadkomma en kosmetisk korrigering. Vi behöver också veta hur
tillståndet är just nu – sprider sig depigmenteringen eller är den stabil? Hur länge har läget
varit stabilt? Utöver detta vill vi gärna ha bilder på de drabbade områden som du överväger att
behandla. Denna information vidarebefordras sedan av klinikens koordinator till Dr. Olsson
och vår egen hudläkare för en första bedömning.
2. Om bedömningen blir att en transplantation skulle vara möjlig att genomföra med en hög
sannolikhet för ett lyckat resultat, kontaktar vi dig och bokar upp en konsultationstid med vår
läkare för ytterligare en bedömning. Om båda parter efter detta är överrens om att en
behandling bör genomföras, så börjar sökandet efter en passande behandlingsdag.
Behandlingen innebär en veckas konvalescens, och du bör därför se till att du kan ta ledigt från
arbete eller skola under veckan efter behandlingen. På grund av detta utgår vi ifrån ett antal
datum som du föreslår.
3. När behandlingsdatum är bokat får du mer detaljerad information om hur behandlingen går
till, samt recept på preparat som du ska hämta ut innan behandlingen inleds.
4. Behandlingen tar en dag i anspråk och sker i StellaKlinikens lokaler i centrala Västerås. 10 % av
behandlingskostnaden ska överföras minst 10 dagar innan behandlingsdagen för att täcka
materialkostnader i händelsen av ett sent återbud – denna summa är ej återbetalningsbar.
Resterande summa betalas i sin helhet kontant på kliniken vid behandlingstillfället. Om du
önskar delbetala behandlingen bör du höra av dig till din bank i god tid innan behandlingen
och där ansöka om ett lån med avbetalningsplan.
StellaKliniken
Stora Gatan 38, 2 tr
722 12 Västerås
Tel. vardagar 9:00-14:00; 021-13 49 00
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.stellakliniken.se