Röstapåoss! Röstapåoss! - Startsida

Comments

Transcription

Röstapåoss! Röstapåoss! - Startsida

LARS LUNDBERG
Röstapå
påoss!
oss!
Rösta
Kristdemokraternai iSjöbo
Sjöbo
Kristdemokraterna
”
En röst på mig innebär
fortsatt starkt engagemang
för kommunala och
regionala frågor
Kontaktuppgifter:
Mail
[email protected]
Mobil
0709-64 07 24
Webb
www.larslundberg.eu
Lars Lundberg
Lantmästare/lärare
Engagerad politiker som gör sin
röst hörd. Lantbrukare, biodlare,
familjefar. Värnar om de svaga i
samhället. Brinner för en bra skola,
en kommunal ekonomi med god
ekonomisk hushållning och en
värdig äldrevård.
Ett kristdemokratiskt styrt Sjöbo, är platsen där vallöften
och idéer blir till verklighet. Där kommer också följande
förslag att genomföras.
1. Skolor och ungdom.
- ha som mål att Sjöbo kommunala
skolor skall vara bland de 3 bästa i Skåne redan 2016.
- inga avståndsregler för rätt till
skolbuss skall försämras, dvs nuvarande regler blir kvar.
- att minska klasserna, och tidiga insatser för elever med problem.
- mer planeringstid för lärarna.
- bygga en idrottshall i Lövestad
med godkända mått för
tävlingar i hand- och fotboll.
- Vanstad skola skall vara kvar med nuvarande F-2 verksamhet.
hall
s
t
t
o
r
Id
et för
l
l
ä
t
s
i
l
tiksa
s
a
n
gym
tad
s
e
v
ö
iL
2. Infrastruktur.
- bygga förbifart “sydostlänken” istället för genomfart Tolånga vägen genom Sjöbo tätort.
- behålla alla belysningspunkter
i kommunens samtliga byar.
- utveckla inte avveckla kollektiv trafiken på landsbygden.
”
Höjd skatt på
grund av badhuset?
Nej tack!
3. Bostäder
- innan dec 2016 skall de första
äldre- och seniorbostäderna stå klara i Sjöbo centrum.
Därefter minst 10 i vardera Vollsjö och Lövestad.
- att de som idag har ett godkänt och fungerande eget avlopps rening / infiltration skall få
detta godkännande förlängt
till minst 1 januari 2019.
Inga krav på att bygga ut det
med fosforreningsverk kommer
att ske under den kommande
mandatperioden.
4. Näringsliv
- att införa en “second opinion” om ett företag inte är nöjd med ett tjänstemannabeslut.
- visa ett tydligt politiskt ledarskap så att näringslivet och allmän-
heten vet att uttalade löften från oss Kristdemokrater inte bara hålls, utan också genomförs och att tjänstemannastyre
tillhör det förflutna.
- utforma upphandlingar så att
man får många anbud, och att
upphandlingar på minst 10 bas belopp måste ha minst tre full värdiga anbud. Annars skall
upphandlingen göras om.
- att inga lokala företag skall
exkluderas vid kommande
upphandlingar.
- omedelbart sluta upp med att ‘
ha sotning i egen regi i SÖRF.
Upphandling ska ske
omgående.
En röst på Kd
är en röst för att
stoppa bygget
av badet för
151 miljoner redan
den 15 september!
östapåoss!
5.Kultur
En go
ekon d
hush omisk
å
nödvä llning är
n
klara dig för att
framt
iden.
- snarast renovera Åsumsbron och
utveckla detta kulturområde till
en turistattraktion.
- att arbeta för att en nyinspelning
av någon av Fritiof Nilsson
Piratens böcker skall göras, och
då givetvis i Vollsjö med omnejd.
- bevara verksamheten i Vanstad skola, en av Skånes äldsta skolor
i drift.
demokraternaiSjöbo
östa på oss!
Regionval Sydostkretsen
Kristdemokraterna
TIGE
MÄK
LL
UNFU
VAL T
Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
ILL R
a
ater.
IKSDA
OMM
Du få
andid
atern
ILL K
GE
r bara Kristdem
VAL T
mokrsa anmälda k
e
m
okrate N
a
td
rk
1
Birgitta
Södertun,
Ramlösa
era en
Kris en av des
rna
a
v
1 G
dessa
2 rp
Lars Lundberg, Sjöbo
estad
era
v
ö
ö
rk
ra
a
L
a
n
,
mälda
m
Ilsto
2 So n Hägglun
/lärare förespr.,
kandid
3 Per Einarsson, Skepparslöv
r bara
d, Jön
fia Da
s
stare
Du få
n
ä
ater.
o
k
ti
tm
m
ö
ping
m,
en
an
4 Ing-Marie Nilsson Axelsson, Kristianstad 3 Mich
konv
erg, L
ael An Blentarp
o
, Barn Sjöbo
undb
b
4
n
L
e
jö
re
fu
S
rs
5
Daniel
Sturesson,
Höör
L
r, Krist
a
ars Th
ka,
ahlg
re,
ga
D
rs
n
ta
1. L
e
ia
lå
te
ju
u
tt
n
ö
n
n
To
5 A
s
,
sk
6 boLars-Olof Olsson, Skurup
harlo
nna-K berg, Helsin stad
k, Liv
. Sjuk
ndlare
2. C
ari
jöbec
gborg
, Leg
okha
r, Sjö
6 B
ven S
irgitta n Davidsso
tm./b
hlberg
prenö 7 Carl-Anders Lillås, Sjöbo
3. S
n, Bjä
a Stå , Kyrkovak tare/entre
Söde
7 M
rtun
rred
atarin
s
8
Carl-Axel
Johansson,
Ystad
ig
ä
K
a
gnus
llw
tm
.
o
e
4
b
Sjöda , Helsingbo
kH
jöbo
, Lan
8 To
Sjö
ri
s
S
d
r,
å
,
ill
re
tö
h
re
9
Anne-Li
Roshagen,
Hammenhög
rg
L
l, Söd
a
ny Ryd
uk
5. F
ders
ra
tbruk
onstr
by
berg,
9 A
, Lan
arl-An
, Näs 10 Fredrik Hellvig, Sjöbo
onikk
gnes
Höllvik Sandby
tr
re
k
ta
le
6. C rik Gavelin
o
Borg,
en
snju
jöb
n, E
10 La
S
o
liv
,
n
s
L
s
e
e
u
re
d
11
Susanne
Lillås,
Sjöbo
H
nd
rs-Olo
7.
Weste
snjuta
tägan
f Olsso
11 Lo
oakim sson, Häs idbäck, Liv
12 Paul Frogner-Kockum, Borrby
n, Sku
tta W
8. J
rp
arl
ikerud
rup
12 P
berg-V are, Blenta stad 13 Charlotte Dahlgren, Sjöbo
tina K
, Höllv
eter R
ve
9. S gt-Ola Ryd
iken
ed
ö
u
tl
L
g
k
,
1
a
3
rn
je
o
Lars
, Kävl
en
, Pro
ästare
, Sjöb 14 eHelene Lundberg, Sjöbo
Lundb
inge
10. B
Damm n, Målarm köterska
g
14 B
e
in
rs
rg
d
a
,
d
o
s
ir
L
S
ö
k
gitta S
15 Henrik Gavelin, Lövestad
jöbo
R
11.
Larss
g. Sju
örlyck
15 G
präst,
tefan
ustav
ås, Le
e
erad
16 Joakim
12. S
Lundb , Lund
jöbo Westesson, Sjöbo
ne Lill , Pension
ga
16 A
usan
en, S
lad, L
n
Tolån
gneta
13. S
und
ovrätt 17 Sven Sjöbeck, Sjöbo
Kjellé
inist,
L
/h
k
in
te
s
n
1
n
d
a
a
7
a
sk
Carl-A
v
em
og, Lu
,M
stad
14. S
nders
ämnd
ström
nd
Löve 18yMonica Brixeling, Sjöbo
18 Ja
Lillås,
an Ny rixeling, N derande,
sb
kob T
15. J
Sjöbo
tu
re, Nä
aB
S
h
a
,
u
k
ik
1
le
n
9
rg
ru
o
si
e
Birgit
us, Lu
a
Lantb
16. M ne Lundb
g
ta
,
n
n
n
d
S
o
lå
venss
20 To
dss
rp
ele
re, To d
o
rsten
17. H a Gudmun
Blenta
saga
Czern n, Trelleborg
21 M
, Led
ansta
tin
entet,
yson,
onica
18. S tav Hellwig nsionär, V paparlam
Gena
Edströ
22 A
ro
us
, Pe
u
G
n
E
o
m
d
.
o
f
b
rp
a
, Trelle rp
s
9
e
m
jö
ta
1
h
S
David
Ols
borg
23 Zo
, Blen
anslic
ufför,
östa
sson,
ltan W
rande e
20. G a Damm, K Yrkescha
e
L
d
u
n
tu
d
g
a
S
24 M
gner,
ofi
on,
son,
öddin
agnus
Lund
21. S ers Jönss
m-Nils mästare, R
Lunde
ö
2
d
5
tr
n
ls
M
A
rq
arcus
22.
Bygg
e Dah
önås
Klingb uist, Staffa
26 C
arolin lmersson,
nstorp
fför, R d
org, V
arl-Ax
23. C
He
Chau
elling
sjö
el Joh
27 H
ohan
e
övesta
Svan
sson,
ansso
ans-O
24. J
estad
y Jan , Målare, L Optimist,
v
n
ö
ve
o
L
,
2
th
Lunde n, Köpinge
8 Fre
n
are
én,
son
k
ld
a
rs
bro
d
,
25. A
O
a
m
E
ri
L
sl
k Hellv
. Sko
tsson
imon
ig, Sjö öv
ki, f.d
26. S jamin Bern
bo
blews
Sjöbo
en
w Wro ensionär,
27. B
la
s
y
Sydostkretsen
iecz
n, P
28. M Johansso
0068-03645
ve
Sjöbo
29. O
Skåne
läns
3201
-0
8
6
00
0068-0 södra
3177



demokraterna i Sjöbo
Höjd skatt
Nej tack!

LARS LUNDBERG
Sjöbo skall bli den bästa kommunen att
växa upp och åldras i.
Vi Kristdemokrater ser ett tydligt sammanhang mellan god tillgång på
arbetstillfälle, en bra skola och goda möjligheter att skaffa bostad. Ett företag
som vill etablera sig i Sjöbo kommun tittar givetvis på hur skolan fungerar
och tillgången till bra bostäder till deras anställda. Därför vill vi få igång
byggandet av senior och äldreboende så att vi kan erbjuda våra äldre ett bra
och tryggt boende, så det frigörs bostäder för våra yngre som vill etablera sig i
kommunen. Samtidigt som vi aktivt kommer att agera för att få nya företag att
se möjligheterna med att etablera sig i Sjöbo kommun.
Vi ser mycket alvarligt på de problem vi har i skolan idag, där vi både i
förskolan och i grundskolan har alldeles för stora klasser. Vi måste få arbetsro
i klasserna och låta våra lärare vara lärare och göra det de är utbildade till,
nämligen att undervisa. De barn som av olika anledningar inte kan ta till sig
den kunskapen de får, skall tidigt få den hjälp så de inte halkar efter. Vårt mål
är att Sjöbo skall vara bland de tre bästa skolkommunerna i Skåne redan 2016.
Vi ser våra friskolor som ett naturligt inslag i Sjöbo kommun. Vi Kristdemokrater
har som målsättning att våra kommunala skolor skall vara minst lika bra som
friskolorna. Vi ser inte friskolorna som konkurrenter, då vi har samma mål
att ge våra barn den bästa starten i livet.
Vi kommer att kämpa för att det nuvarande regelverket för rätt till skolskjuts
skall vara kvar, och kommer att motsätta oss det förslag som är på väg upp i
oktober (lagom efter valet) vilket innebär att avståndsreglerna tas bort, och
barn som bor utmed Skånetrafikens linjer skall åka med dessa bussar istället.
Ett tydligt politiskt ledarskap
Att Kristdemokraterna behövs i Sjöbo politiken är ett faktum som blir alltmer
uppenbart för flertalet. Med ett tydligt fokus på barns och ungdomars uppväxtvillkor och budskapet om att Sjöbo kommun skall bli den bästa platsen att
växa upp på. Här har vi Kristdemokrater formulerat en tydlig vision som
pekar ut en färdriktning och vad som är målet med vår politik. Sjöbo skall
bli en av de tre bästa skolkommunerna i Skåne redan 2016, och alla barn
skall gå ut skolan med såväl godkända betyg som med en god förmåga att
läsa och skriva.
Vi erbjuder ett ledarskap som utgår från politikerna och inte från
tjänstemännen. All offentlig makt utgår från folket och vi politiker
är medborgarnas främsta företrädare. En röst på KD är en röst på
ett parti som är lyhörda för invånarnas krav och önskningar.
Regionalt
För e
tt Sjö
rusta bo,
t
framt för
iden!
- att skyndsamt bygga ut och modernisera
akutmottagningen vid Ystad sjukhus.
- att Ystads sjukhus även framöver kommer kommer att vara ett
högkvalitativt akutsjukhus öppet
24 timmar om dygnet.
- att ambulansverksamheten i sydöstra Skåne tas över i egen regi
i samband med nuvarande kontrakts utgång 2015.
- att öka antalet ambulanser från den idag mycket låga nivån,
till en nivå som speglar behovet i sydöstra Skåne.
- att arbeta för att region Skånes dotter bolag
Film i Skåne får i uppdrag att undersöka
möjligheten för en nyproduktion/filminspelning
av någon av Frithiof Nilsson Piratens böcker,
gärna någon av de som tidigare är gjorda såsom
Bock i örtagård eller Bombi Bitt och jag.
Riksdag
Att fastighetsskatten togs bort 2008 på Kristdemokraternas initiativ
och ersattes av en mer stabil fastighetsavgift var helt nödvändigt.
Men vi har fortfarande en alldeles för hög reavinstskatt vid försäljning
av våra bostäder vilket hämmar rörligheten på bostadsmarknaden.
Bostadsbehoven skiftar i livets olika skeden. Äldre som vill krympa
sitt boende och skaffa ett mera anpassat boende blir kvar i sina stora
villor och bostadsrätter, just på grund av den höga reavinstbeskattningen.
Detta försvårar i sin tur för de unga som bildat familj att få ett bra
och rymligt boende till ett hyfsat pris. Denna bostadsbrist kommer
att råda i många år om inget görs. Därför är det viktigt att få fart på
flyttkedjorna. Därför kommer jag att kämpa för att reavinstskatten,
den så kallade flyttskatten, tas bort för personer som fyllt 65 år och
ägt sin bostad i minst 10 år.