Knivsta Rehabilitering

Comments

Transcription

Knivsta Rehabilitering
Knivsta Rehabilitering
Läs mer om oss på www.alerispsykiatri.se/knivsta
Det gäller att bevara den förmåga
som finns och ta vara på det friska
Mitt i det lilla samhället Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala,
ligger Knivsta Rehabilitering insprängt i ett lugnt villaområde. Här
kan vi erbjuda kvalificerad omsorg för äldre personer med psykiska
funktionshinder och åldersrelaterade sjukdomar.
Knivsta Rehabilitering
Livskvalitet på ålderns höst
Många äldre drabbas av psykiska sjukdomar som dramatiskt försämrar deras livskvalitet. Det kan handla om en psykisk ohälsa som
uppstår i samband med åldrandet eller om ett redan sen yngre år
känt psykiskt funktionshinder. Oavsett hur behoven ser ut kan vi på
Knivsta erbjuda ett boende med omsorg, respekt och värdighet i
kombination med gedigen kompetens inom området.
Verksamheten har funnits sedan 1997 och vår engagerade personal
har byggt upp en bred erfarenhet och kan med värme och lyhördhet
möta varje enskilt behov. Här ska det vara möjligt att stanna kvar till
livets slut, med bibehållen värdighet och personlig omsorg.
Personligt boende och gemenskap
Knivsta Rehabilitering är beläget i ett lummigt villaområde i en
enplansbyggnad som är anpassad för rörelsehindrade. Alla boende
har egna rum med dusch och toalett, och måltider serveras i
gemensamma, ljusa, luftiga och helt handikappanpassade lokaler.
Enheten är uppdelad i två olika delar, Rönnbacken och Enbacken.
Tack vare detta kan vi erbjuda en småskalig och hanterbar miljö,
med möjlighet till både vilsamt lugn och aktiv samvaro.
I huset finns också särskilda utrymmen, bland annat hobbyrum
och musikrum, där vi tillhandahåller ett varierat utbud av sysselsättning och fritidsverksamhet. Omgivningarna i närheten har många
fina promenadstråk, och i anslutning till enheten finns en trädgård
som är mycket populär sommartid.
Personal med rätt kompetens
Personerna som bor hos oss är en dubbelt utsatt grupp med särskilda
behov. För att kunna ge en kvalificerad och anpassad omsorg har vi
därför gedigna kunskaper både inom det psykologiska och somatiska
området. Vår personal får en kontinuerlig kompetensutveckling,
bland annat i samverkan med Aleris Äldreomsorg och Nackageriatriken som också finns inom koncernen.
Individuellt utformade insatser
Alla våra boende erbjuds en individuellt utformad genomförandeplan där vi både fokuserar på det psykiska välbefinnandet och den
kroppsliga hälsan. Vi erbjuder psykopedagogiska insatser som esl,
adl-träning och habilitering. I vårt arbete betonar vi vikten av mental
stimulans och arbetar därför med bland annat kulturaktiviteter som
Kultur i vården. Ytterligare en källa till sysselsättning är att kunna
ta del av närsamhällets utbud av aktivitet, som till exempel besök på
bibliotek eller simhall. För att säkerställa en aktiv habilitering eller
rehabilitering har vi också en arbetsterapeut.
Kontinuerliga uppföljningar
Vår ambition är att den enskilde själv ska bli medveten om alla framsteg, små som stora, därför arbetar vi med täta uppföljningar. Aleris
Psykiatri har i samverkan med stadsdelsförvaltningen i HässelbyVällingby, Sveriges Kommuner och Landsting och Fountain House
Stockholm, utarbetat ett arbetssätt som syftar till att tillgodose
våra kunders behov av uppföljning. Resultatet är en tydlig beställning, genomförandeplan och mall för rapportering. Placeraren får
en skriftlig återkoppling enligt överenskommelse, dock minst var
tredje månad.
När psykisk ohälsa är en del av åldrandet
Bland Sveriges åldrande befolkning ökar andelen människor med
psykiska funktionshinder eller sjukdomar. Den här gruppen omfattar
både personer med ett psykiskt funktionshinder som kompliceras av
åldrandets somatiska försämringar och personer som utvecklar en
psykisk ohälsa först när de blir gamla.
Helhetsperspektiv
Äldre människor med en psykisk ohälsa är en dubbelt utsatt grupp med
specifika behov som kräver särskilda insatser. Det viktigaste är att utgå
från ett helhetsperspektiv. På Knivsta Rehabilitering har vi utvecklat en
rehabilitering som kan möta hela den åldrande människan med alla
hennes komplexa behov.
En kropp som åldras reagerar ibland annorlunda på mediciner. Därför
är det av extra vikt att personer som behandlas med olika typer av
läkemedel följs upp och kontrolleras i takt med åldrandet. Att åldras
innebär en ökad risk för psykisk ohälsa. Var femte person mellan
65 och 79 år upplever lättare eller svårare besvär med ängslan, oro
eller ångest. Vissa undersökningar visar att var tredje person över
70 år har lättare eller svårare psykiska besvär.
Fysisk och social stimulans
Många äldre har också en svår ensamhetsproblematik som kraftigt
sänker livskvaliteten och kan vara en grogrund för psykisk ohälsa.
När den enskilde får fysisk och social stimulans samt får arbeta med
ADL (Aktiviteter i det dagliga livet), kan fler funktioner bibehållas så
länge som möjligt.
För personer som länge haft ett psykiskt funktionshinder eller psykiska
sjukdomar kan åldrandet medföra särskilda utmaningar. Här krävs
kvalificerade kunskaper om hur åldrandets sjukdomar påverkar den
sviktande psykiska hälsan, hur effekten av läkemedel kan förändras
och om vikten av att äta rätt för att undvika ohälsa.
Fakta om Knivsta Rehabilitering
Boende: Sammanlagt 32 platser fördelat på två enheter. Eget boende
med dusch och toalett, ibland även kokvrå och utgång direkt till
trädgård. Ständig beredskap av sjuksköterska och tillsyn dygnet runt
med vaken nattpersonal på båda enheterna.
Sysselsättning och fritid: Vår arbetsterapeut verkar för en aktiv rehabilitering och habilitering där fokus ligger på mental stimulering och
att skapa en sysselsättning med hänsyn till individuella förutsättningar.
Egna lokaler anpassade för till exempel hobbyverksamhet, musik och
samvaro. Pubkväll med dans och underhållning (Kultur i vården) några
gånger per år. Närhet till litet samhälle som möjliggör tillgång till ordinarie utbud till exempel bibliotek och simhall.
Geografiskt läge: Beläget i ett villaområde i Knivsta, ca 18 kilometer
söder om Uppsala som har goda kommunikationsmöjligheter med buss
och tåg eller pendeltåg. Avståndet till centrala Stockholm är ca sex mil.
Vi har möjlighet att hämta upp klienter vid ankomst.
Knivsta Rehabilitering
Målgrupp: Män och kvinnor mellan 40- 65 år med psykosproblematik.
Även för personer med avslutande permission enligt LPT och LRV, dock
ej med aktiv missbruksproblematik.
Inriktning: Äldre personer med psykiska funktionshinder och åldersrelaterade sjukdomar.
Kompetens: Sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och
somatisk vård, vårdbiträden, skötare och arbetsterapeut. Sjukgymnast
samt två läkare med psykiatrisk och somatisk kompetens är knutna till
verksamheten. En engagerad och rutinerad personalgrupp som vilar
på en bred grund av erfarenheter av den aktuella målgruppen. All
personal har tillgång till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat i samverkan med Aleris Äldreomsorg och
Nackageriatriken.
Metoder: Vi har ett kognitivt förhållningssätt och arbetar i en miljöterapeutisk struktur med ESL, ADL och ett kvalificerat kontaktmannaskap.
Behovsbedömning och individuell anpassning: Vid placeringen görs
en noggrann bedömning av aktuell problematik samt på vilken enhet
klienten bäst kan utvecklas. En individuell rehabiliteringsplan utformas
i ett tidigt skede i samråd med klient och placeringsansvarig.
”Utmaningen med många av våra klienter är att de helst av allt bara vill ligga på
soffan. Det är viktigt att jobba för att bevara den förmåga som faktiskt finns och ta
fasta på det friska. Ofta klarar de mycket mer än vad de själva först tror. Mitt arbete
handlar i hög grad om att motivera och locka till vardagsaktiviteter som att städa,
handla och tvätta. Att göra en utflykt är alltid uppskattat, oavsett om det är en
promenad till konditoriet eller en resa till Åland.”
Anna Bergström, skötare och kvalitetsombud
Har du frågor? Ring Knivsta Rehabilitering på 018-34 38 67 (Rönnbacken)
eller 34 38 30 (Enbacken). På telefon 020-30 70 00 besvarar Aleris Psykiatri
ditt samtal dygnet runt, året om.
Knivsta Rehabilitering
Vårsångsvägen 7
741 43 Knivsta
Verksamhetschef: Mika Hellström
Telefon: 018-34 33 41
Fax: 018-34 21 30
E-post: [email protected]
Observera att de människor som medverkar på miljöbilderna är statister.
Kontakta oss