Medlemsmöte 20121119 - Juridiska Föreningen vid Umeå Universitet

Comments

Transcription

Medlemsmöte 20121119 - Juridiska Föreningen vid Umeå Universitet
Juridiska föreningens medlemsmöte måndagen den 19 november 2012
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Julia Berglund.
§ 2 Mötets vederbörliga utlysande
Mötets åsikt är att mötet är vederbörligen utlyst.
§ 3 Val av mötesordförande
Till mötets ordförande valdes Julia Berglund.
§ 4 Val av mötessekreterare
Till mötets sekreterare valdes Maja Edlund.
§ 5 Val av två justerare
Till justerare valdes Sanne Nordström och Tove Eriksson.
§ 6 Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Sanne Nordström och Tove Eriksson.
§ 7 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 8 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 93 personer. Denna justerades senare till 87 personer då sex
röstberättigade avvikit.
§ 9 Beslut om Juridiska föreningen vid Umeå universitet ska bli en egen sektion
Juridiska föreningens ordförande Julia Berglund föredrog innebörden av den avsiktsförklaring
om varför Juridiska föreningen vid Umeå universitet ska bli en egen sektion. Det lämnades
tillfälle för mötet att ställa frågor om avsiktsförklaringen. Det är mötets mening att Juridiska
föreningen vid Umeå universitet ska bli en egen sektion och mötet fattade beslut att Juridiska
föreningen vid Umeå universitet ska bli en egen sektion.
§ 10 Val av styrelse för verksamhetsåret 2013
Valberedningens ordförande Axel Bonning presenterade valberedningens förslag till Juridiska
förenings styrelse verksamhetsåret 2013. Valberedningen har bestått av Axel Bonning, Ninos
Besara och Åsa Palmaeus Edlund.
Valberedningens förslag:
Ordförande: Ulrika Byström, T5
Vice ordförande: Pontus Sjölund, T3
Ekonomiansvarig: Jonas Brandt, T1
Informationsansvarig/sekreterare: Fredrik Forseryd, T3
Utbildningsansvarig: Jenny Wiklund, T3
Marknadsansvarig: Emma Pakki, T3
Chefredaktör för de Facto: Carl Matz, T3
Sportmästare: Perla Fares, T1
Klubbmästare: Victoria Orrsveden, T1
Ordförande för JR: Viktoria Blind, T5
Övriga kandidater var Fredrik Ferrand Drake, T3, till posten som klubbmästare och Oscar
Svanholm, T1, till posten marknadsansvarig.
Kandidaterna gavs tillfälle att presentera sig själva och mötet gavs tillfälle att ställa frågor till
kandidaterna.
Till ordförande valdes Ulrika Byström
Till vice ordförande valdes Pontus Sjölund
Till ekonomiansvarig valdes Jonas Brandt
Till informationsansvarig/sekreterare valdes Fredrik Forseryd
Till utbildningsansvarig valdes Jenny Wiklund
Till chefredaktör för de Facto valdes Carl Matz
Till ordförande för JR valdes Viktoria Blind
Till posterna klubbmästare och marknadsansvarig hölls sluten omröstning.
Till klubbmästare valdes Fredrik Ferrand Drake, då Fredrik Ferrand Drake fått 74 röster och
Victoria Orrsveden fått 13 röster.
Till marknadsansvarig valdes Emma Pakki, då Emma Pakki fått 52 röster, Oscar Svanholm
fått 28 röster och 5 röstat blankt.
§ 11 Engagemangsgåvor
Engagemangsgåva delades ut till Nina Bohlin som varit vice ordförande i JR.
§ 12 Övriga punkter
§ 13 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
Vid protokollet,
Maja Edlund
___________________________
___________________________
Justerat, Sanne Nordström
Justerat, Tove Eriksson

Similar documents