Silent 40 Batt

Comments

Transcription

Silent 40 Batt
DEUTSCH
Silent 40 Batt
8211-3453-02
D
S
SVENSKA
R
1
R
1
O
P
2
2
M
3
M
L
3
L
K
I
J
K
4
4
I
J
5
N
1.
2
230 V
2
2.
4
3.
S
SVENSKA
A BC
4.
5.
6.
7.
8.
9.
36 mm
19 mm
10.
11.
5
S
SVENSKA
SYMBOLER
Följande symboler finns på maskinen för att
påminna Er om den försiktighet och
uppmärksamhet som krävs vid användning.
Symbolerna betyder:
Varning! Läs instruktionsbok och
säkerhetsmanual före användning av
maskinen.
Varning! Håll åskådare borta. Se upp med
utkastade föremål.
Varning! Innan något reparationsarbete
påbörjas, tag bort säkerhetsnyckeln ur
urtaget.
Varning! För ej in hand eller fot under
kåpan då maskinen är igång.
Varning! Kniven fortsätter att rotera efter
det att maskinen slagits ifrån.
STOP
När rött ljus tänds på klipparens
reglagepanel och/eller ljudsignal ljuder,
tag ur säkerhetsnyckeln.
MONTERING
STYRE (fig. 1)
1. Tryck i pluggen i styrfästena. Var noga med att
sätta pluggen i rätt ände.
2. Tryck ned styrfästena i hålen på chassit.
3. Montera skruvarna. Drag åt ordentligt.
4. Montera styret på styrfästena med skruvar,
brickor och låsrattar. Genom att skruva ut
låsrattarna en bit kan styret fällas framåt.
Klipparen tar då mindre plats vid t ex transport.
5. Fixera elkabeln med ett buntband.
GRÄSUPPSAMLARE (fig. 2)
Snäpp ihop de båda halvorna och därefter
överdelen.
Öppna luckan på maskinen och haka fast
gräsuppsamlaren på chassiet.
OBS! Klipparen kan köras utan gräsuppsamlare.
Gräset läggs då i en sträng bakom maskinen.
BATTERI
ALLMÄNT
Före första start och efter
vinterförvaring ska batteriet laddas 1 - 2
dygn annars kan batteriet ta skada.
För att batteriet ska behålla sin
kapacitet och ge optimal prestanda är
det viktigt att laddnings och
förvaringsinstruk-tionerna följs.
• Batteriet som används i denna maskin är av
typen bly-syra batteri. Denna typ av batteri ska
alltid förvaras fulladdat
• Ladda alltid batteriet inomhus i ett garage eller
dylikt där batteriet är torrt och skyddat från
vädret.
• Ladda bara batteriet när temperaturen är minst
0° C och ej över +40° C. Laddning i lägre eller
högre temperaturer kan skada batteriet.
• Håll alltid batteriet borta från vatten, hög värme
(spisar, element, öppen eld etc.) och riskabla
kemikalier.
• Använd alltid den bifogade Stiga originalladdaren. Använd aldrig laddaren till någon
annan produkt.
• Använd inte laddaren om den är skadad. En
skadad kabel eller laddare ska omedelbart bytas
ut hos en auktoriserad serviceverkstad.
• Akta sladdarna. Bär aldrig laddaren i sladden.
Dra i kontakten, inte i sladden, när laddningen
avslutas. Om förlängningssladd används till
laddaren, använd en kraftig sort, som lämpar sig
för utomhusbruk, även om batteriet aldrig ska
laddas utomhus.
• Laddaren känns alltid varm vid beröring under
de första timmarna av en laddning.
6
S
SVENSKA
LADDNINGSINSTRUKTION
Batteriet ska alltid laddas direkt efter
avslutad klippning, så snart som det
har svalnat (efter ca 30 min).
in handen eller foten under knivkåpan eller i
gräsutkastet då motorn är igång.
1. Placera batteriet på plats i klipparen (fig. 6).
2. Anslut först laddaren till batteriet (fig. 3).
2. Sätt i säkerhetsnyckeln i reglagepanelen
(fig. 7). När säkerhetsnyckeln sitter i ska den
gröna lampan tändas. Om inte, kontrollera att
motorskyddet på säkerhetsnyckeln är intryckt
(fig. 8) och att batteriet är fulladdat.
3. Anslut därefter laddaren till ett väggutag
(~ 220/230 V).
3. För att minska gräsmotståndet i startögonblicket,
tryck ned styret så att framhjulen lyfter något.
4. Ladda 1 - 2 dygn, beroende på hur länge
maskinen har använts. Under pågående
laddning, visar laddningslampan på batteriet
ihållande rött ljus, så länge som
batteriladdaren är ansluten.
4. Tryck in strömbrytarknappen 1 (fig. 9). Starta
klipparen genom att trycka in
säkerhetshandtaget 2. För att stanna släpp
säkerhetshandtaget.
5. Avsluta laddningen genom att först dra ur
stickkontakten ur vägguttaget.
1. Ta ur säkerhetsnyckeln och förvara den
utom räckhåll för barn.
1. Batteriet skall laddas utanför klipparen på en
torr och sval plats.
Om laddaren först avlägsnas från
batteriet kan ledarna i kontakten
kortslutas vid kontakt med ledande
material.
LADDNING INFÖR VINTERFÖRVARING
När klippningen är avslutad:
2. Rengör kliparen (se avsnitt “underhåll” under
rubriken “rengöring”).
3. Återuppladda batteriet när det svalnat (efter ca
30 min).
Om säkerhetshandtaget slutat fungera,
ta ur säkerhetsnyckeln och lämna
klipparen till en auktoriserad
serviceverkstad för reparation.
Batteriet ska alltid lagras fulladdat.
REGLAGEPANEL (fig. 5)
1. Ta ur batteriet ur klipparen.
Reglagepanelen har följande funktioner:
2. Torka noga av batteriet.
1. Uttag för säkerhetsnyckeln. Säkerhetsnyckeln
har ett inbyggt motorskydd. Om motorskyddet
har löst ut, ta ur säkerhetsnyckeln och återställ
motorskyddet (fig. 8).
3. Förvara batteriet utanför klipparen på en torr
och sval plats.
ANVÄNDNING
KLIPPHÖJD (fig. 4)
Höjdinställning av samtliga hjul var för sig.
OBS! Samma klipphöjd skall ställas in för
samtliga hjul.
START/STOPP AV KLIPPAREN
Håll händer och fötter borta från den/de
roterande kniven/knivarna. Stick aldrig
2. Reglagepanelen har tre lampor, som visar
batteriets laddningsnivå:
A (Grönt ljus) = Batteriet har mellan 30% och
100% av full laddning.
B (Gult ljus) = Batteriets effekt har minskat.
Mellan 5% och 30% återstår.
C (Rött ljus) = 5% eller mindre av effekten
återstår. Maskinen börjar pipa (“beep-beep”)
och stänger av sig självt. Sluta klippa och
återuppladda batteriet när det svalnat (efter ca
30 min). Använd inte klipparen igen förrän
batteriet är fulladdat.
7
S
SVENSKA
Viktigt: Tillåt inte batteriet att förlora all effekt
eftersom det skadar batteriet och förkortar
livslängden.
KLIPPTIPS
För bästa klippresultat och för att batteriet ska
räcka så länge som möjligt bör följande regler
följas:
• Gå långsamt och med jämn fart.
• Försök undvika för många start och stopp
eftersom detta drar mycket ström.
• Sträva alltid efter att klippa så att motorn går på
fullvarv.
• Klipp regelbundet och ofta, särskilt när gräset
växer mycket. Klipp inte mer än en tredjedel av
gräsets höjd per klippning.
• Använd alltid en vass kniv.
• Använd inte klipparen när det regnar eller
gräset är vått.
• Håll rent under klippkåpan.
UNDERHÅLL
Ta ur säkerhetsnyckeln och plocka ur
batteriet före varje typ av underhåll.
RENGÖRING
Efter varje användning ska klipparen rengöras.
Använd en fuktig trasa eller svamp med mild
tvållösning. Använd inte vatten eller
lösningsmedel vid rengöring. Ta bort gräsklipp
som kan ha samlats under kåpan och i utkastet.
Gräsuppsamlaren, men inte klipparen kan
rengöras med vatten. Uppsamlingsförmågan
minskar om hålen är igensatta.
KNIVBYTE
Kontrollera före och efter varje
användning att kniven är åtdragen och att
den inte är skadad. En böjd eller skadad
kniv skall omedelbart bytas ut. Använd
skyddshandskar för att undvika
skärskador.
8
Slöa och skadade knivar sliter av gräset och gör
gräsmattan ful efter klippningen. Nya välslipade
knivar skär av gräset. Det ser grönt och fräscht ut
även efter klippningen.
Tag ur batteriet. Placera den medföljande nyckeln
(36 mm) på sexkantshållaren. Lossa knivmuttern
med en skiftnyckel eller annan typ av fast nyckel
(19 mm) (fig. 10). Vrid knivmuttern moturs för att
lossa kniven.
Montera ny kniv. Montera tillbaka alla delarna så
som de demonterades och som visas i fig. 10. Drag
åt knivmuttern ordentligt.
SLIPNING AV KNIV
Eventuell slipning skall göras som våtslipning med
bryne eller en slipsten.
Av säkerhetsskäl får kniven inte slipas på en
smärgelskiva. För hög temperatur kan göra att
kniven blir spröd.
Om kniven slipas måste den balanseras
efteråt för att undvika vibrationsskado (fig 11)
SVENSKA
Problem
1. Klipparen startar inte när
säkerhetsnyckeln är i och
säkerhetshandtaget är intryckt.
S
Möjliga orsaker
A. Kontrollera att säkerhetsnyckeln är ordentligt isatt och att motorskyddet
är intryckt.
B. Ta ur säkerhetsnyckeln, vänd klipparen på sidan och kontrollera att inget
hindrar kniven.
C. Är batteriet fulladdat? Anslut laddaren och kontrollera ljusen.
2. Klipparen stannar under gång (av A. Motorskyddet i säkerhetsnyckeln har löst ut för att skydda motorn. Vänta
annat skäl än att
ett par sekunder tills det har svalnat och tryck sedan in motorskyddet.
säkerhetshandtaget släpps).
B. Ta bort säkerhetsnyckeln. Vänd över klipparen och kontrollera att kniven
har fritt svängrum. Kontrollera också kåpan och att utkastet inte är
igensatt.
C. Klipparen försöker klippa för mycket gräs. Höj klipphöjden och försök
starta igen.
D. Kontrollera om batteriet behöver laddas upp.
3. Klipparen vibrerar häftigt eller
väsnas mycket.
A. Ta ur säkerhetsnyckeln. Vänd klipparen för att kontrollera att kniven
sitter fast ordentligt.
B. Ta ur säkerhetsnyckeln. Vänd klipparen för att se om kniven har böjts,
skadats eller är utsliten. Ersätt med en originalkniv.
C. Ta ur säkerhetsnyckeln. Vänd klipparen för att kontrollera om klipparens
kåpa är skadad. I så fall, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
D. Lämna klipparen till en auktoriserad serviceverkstad om det inte finns
någon synlig skada på klipparen eller kniven.
4. Klipparen fungerar men resultatet A. Var batteriet fulladdat vid start?
är inte bra och/eller den förlorar B. Ta ur säkerhetsnyckeln. Vänd på klipparen för att kontrollera:
kraft under arbetet.
- Är kniven rätt monterad?
- Är kniven skarp?
- Är kniven böjd, lös eller skadad?
- Är kåpa och/eller utkast och/eller gräsuppsamlare igensatt?
C. Klipphöjden kan vara för låg, vilket kan vara mycket ansträngande för
motorn, som försöker klippa för mycket gräs. Höj klipphöjden.
5. Klipparen är svår att skjuta.
A. Klipparen försöker klippa för mycket gräs (se problem 4, orsak C).
B. Ta ur säkerhetsnyckeln. vänd över klipparen för att kontrollera att hjulen
rullar fritt och kontrollera om dessa är skadade. Använd originalhjul vid
utbyte.
6. Klipparen stannar inte när
säkerhetshandtaget släpps.
A. Ta ur säkerhetsnyckeln för att stänga av motorn. Klipparen kan sedan
inte startas. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
7. Klipparen klarar inte längre att
klippa gräsmattan på endast en
laddning.
A. Var batteriet fulladdat vid start?
B. Klipphöjden kan vara för låg (se problem 4, orsak C).
C. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för batterikontroll.
8. Klipparen (i uppsamlingsläge)
samlar upp gräset dåligt.
A. Gräsuppsamlaren är full.
B. Ta ur säkerhetsnyckeln. Vänd klipparen och kontrollera att kåpa och
utkast inte är igensatta.
C. Är rätt kniv monterad? Är kniven vass?
9. Röd lampa på laddaren tänds inte A. Ingen kraft i vägguttaget. Kontollera uttaget genom att ansluta något
när laddaren ansluts till
annat elverktyg.
väggkontakten.
B. Laddarens säkring kan behöva bytas. Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
C. Laddaren eller sladden kan ha skadats. Kontakta auktoriserad
serviceverkstad.
Om klipparen inte fungerar trots åtgärder enligt denna tabell, vänd Er till en auktoriserad serviceverkstad.
9