KM201R Ledarskap grundnivå 2.pdf

Comments

Transcription

KM201R Ledarskap grundnivå 2.pdf
Kursplan
Fördjupningskurs: Ledarskap 7,5 högskolepoäng
Intermediate course: Leadership 7,5 ECTS-credits
Kurskod
KM201R
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier
Nivå
Grundnivå 2 (nivå C)
Giltig fr o m Höstterminen 2014
Fastställd
2014-05-21
Senast ändrad 2014-08-22
Behörighet/förkunskaper
Minst 60hp Teologi/Religionsvetenskap, inklusive 7,5hp i Kyrkohistoria och KM101R Missionsvetenskap.
Mål/förväntade studieresultat
Kursen sammanfattar och ger möjlighet till ytterligare bearbetning av studier inom ämnesområdet Kyrkooch missionsstudier (KM). Med erfarenhet från tidigare KM-kurser och utbildningsförlopp får studenten
möjlighet att identifiera och diskutera olika förhållningssätt till ledarskap och organisationsförändring i
kyrka och frivillighetssektorn. Kursen syfte är även att kritiskt bearbeta relationen mellan kristet ledarskap
och den andliga vägledningstraditionen.
Vid kursens slut förväntas studenterna kunna
• kritiskt diskutera sina egna och andras övertygelser om ledarskap i kyrka och frivillighetssektorn; och
olika strategier för att forma ett hållbart ledarskap samt förutsättningar för organisationsutveckling och
förändringsarbete i en lokal församling,
• formulera sitt övergripande förhållningssätt när det gäller ledarens roll att pröva och befästa övertygelser
i kyrka och frivillighetssektorn,
• visa förmåga att kritiskt diskutera den andliga vägledningstraditionens syn på ledarskap och hur religiösa
övertygelser befästs och fördjupas, samt
• visa förmåga att skriftligt formulera sin syn på ett gott ledarskap i dialog med olika grupper och fördjupa
förståelsen av villkoren för olika typer av ledaruppgifter i kyrka och frivillighetssektorn.
Innehåll
Kursen behandlar modeller för organisationsförändring, den bearbetar olika perspektiv på konflikthantering, tar upp den andliga vägledningstraditionens sätt att beskriva förutsättningar och önskad utformning
av ledarskap i en kyrklig kontext. Vidare ger den möjlighet att pröva olika sätt att se på och formulera
övertygelser om vad som är ett gott ledarskap i kyrka och frivillighetssektorn.
Undervisning/arbetsformer
Föreläsningar om ledarskap. Ämnet bearbetas genom inläst litteratur, hemskrivning, samtalsunderlag och
seminarieövningar.
Examination
Seminarieövningar baserade på inlämning av samtalsunderlag (4,5hp)
Skriftlig hemtentamen (3000ord) (3hp)
Betyg
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Litteratur
Ahrenfelt, Bo (2013), Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer,
Lund: Studentlitteratur, (s 364), ISBN: 9789144086606
Chrysostomos, Johannes (1993), Om prästämbetet, Skellefteå: Artos (s168), ISBN: 9789175800899
Peterson, H. Eugen (1989), Working the Angles: The Shape of Pastoral Integrity, Grand Rapids: Eerdmans (s
192), ISBN: 9780802802651
Referenslitteratur
Ahrenfelt, Bo och Berner, Roland (2013), Konflikthanteringsboken. Om vardagliga konflikter på jobbet, Malmö:
Liber ekonomi, ISBN: 978914709589
Brown K. Jeannie, Dahl M. Carla, Reuschling Corbin Wyndy (2011), Becoming Whole and Holy: An Integrative
Conversation about Christian Formation, Grand Rapids, Michigan, Baker Publishing Group, ISBN:
9780801039256
Bruzelius, Lars H och Skärvad. Per-Hugo, (2011), Integrerad organisationslära, Lund: Studentlitteratur, ISBN:
9789144071091
Carlsson, Helén & Nilsson, Agneta (2012), Ledtrådar: Till ett moget ledarskap, Lund: Studentlitteratur, ISBN:
9789144076935
Kaulio, Matti, Yukl, Gary, (2012). Ledarskap i organisationer, Harlow: Pearson Education Limited, ISBN:
9780273739234
Northouse, Peter G (2012), Leadership. Theory & Practice. Thousands Oaks: Sage Publications, ISBN:
9781452270852
Stevens, R. Paul & Collins, Phil (1993), The Euipping Pastor: A System Approach to Congregational Ledarship,
Alban Institute, ISBN: ISBN 9781566991087
Sofrony, Arkimandrit (2002) Vi skall se honom sådan han är, Skellefteå: Artos, ISBN: 9789175802435