Oskarshamn den 15 januari 2002

Comments

Transcription

Oskarshamn den 15 januari 2002
FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN
Oskarshamn den 21 mars 2013
Näringslivet i sydöstra Sverige vill ha fortsatt Gotlandstrafik från
Oskarshamn
Dagens färjetrafik mellan Gotland och fastlandet utgörs av två linjer: Nynäshamn-Visby och
Oskarshamn-Visby. Så har det varit i över hundra år. Och som vi ser det bör det se ut så också i
överskådlig framtid. För det talar helt andra och mycket starkare förutsättningar än ”så har det
alltid varit”.
Trafikverkets förestående upphandling av Gotlandstrafiken har skapat en mycket olycklig
dragkamp mellan Västervik och Oskarshamn om att få äga den södra linjen. En dragkamp som
skadar den regionala politiska kraftsamling, som vi så väl behöver för att möta gemensamma
utmaningar i vår region. Dessvärre grundar den sig inte heller på fakta och på kundernas behov
och krav. Kunder i detta sammanhang består dels av passagerare och dels av gods som fraktas
åt näringslivet.
Vårt ställningstagande för linjen Oskarshamn-Visby grundar sig sammanfattningsvis på följande förutsättningar:
 Cirka 95 procent av alla passagerare och allt gods skulle få längre transporter vid val av
Västervik. Detta skulle dessutom innebära negativa miljöeffekter och högre kostnader.
 Gotlänningarna och det gotländska näringslivet väljer och vill utveckla linjen VisbyOskarshamn.
 Oskarshamn ska utveckla sin roll som regionens port mot de växande marknaderna i
öst. Gotlandstrafiken utgör en av de viktigaste delarna i hamnens verksamhet.
 Det mönster vi ser vad gäller turism, handel och besöksnäring talar för valet av Oskarshamn.
Sträckan Visby-Västervik är kortare, men…
Argumenten som förs fram från Västervik bygger på det kortare avståndet mellan fastlandet
och Visby. Sträckan Västervik-Visby är 11 nautiska mil (cirka 20 km) kortare än sträckan
Oskarshamn Visby. Det är självklart att en kortare sträcka innebär vinster i såväl tid som i miljö
och kostnader. Men det äger sin giltighet endast om slutdestinationen sammanfaller med den
aktuella hamnen.
FöretagsCentrum i Oskarshamn AB
Postadress: Box 77, 572 22 Oskarshamn  Besöksadress: Båtgatan 5
Telefon: 0491-76 94 70  Telefax: 0491-76 94 71  Epost: [email protected]
www.fco.se
FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN
Vi vill ge vårt stöd till gotlänningarna och näringarna på Gotland
Som vi ser det är ett transportsystem till för att möta kundernas behov. I det här fallet är det
framför allt gotlänningarna och det gotländska näringslivet som är kunder. Därför ställer vi oss
helt bakom Gotlands Trafikråds skrift Gotländska ståndpunkter. Trafikrådet utgörs av representanter från näringslivet, transportörer, transportköpare, infrastrukturansvariga, statliga myndigheter och Region Gotland.
I Gotländska ståndpunkter kan vi läsa följande:
”Utgångspunkten för de gotländska ståndpunkterna är att trafiksystemen ska inrymma utvecklingsmöjligheter och flexibelt kunna anpassas till nya förutsättningar. I färjetrafiken är därutöver
även långsiktiga stabila förutsättningar med t.ex. längre avtalsperioder viktigt. För tillväxt och
utveckling är även fungerande transportmarknader viktiga. Goda kommunikationer är också en
betydelsefull del i Gotlands profil och varumärke. Målgruppen för trafiken är gotlänningar, besökare och gotländskt näringsliv.”
Vad gäller färjetrafikens fastlandshamnar framgår tydligt att den norra ska vara Nynäshamn
och den södra ska vara Oskarshamn. Vidare anser Trafikrådet att förbindelserna till/från
Oskarshamn och hamnen måste utvecklas och tillgängligheten med kollektivtrafik, tåg och
buss, måste förbättras.
Vi vill att Oskarshamns hamn utvecklas som regionens port mot öst
Ekonomierna i östra Europa och Asien växer kraftigt. Det är därför av största vikt för vår region att utveckla kontakterna med dessa delar av världen. Vi måste etablera sydöstra Sverige
som landets nya framsida och skapa bättre förutsättningar för transporter av varor och av människor. Här spelar Oskarshamns hamn en viktig roll.
Hamnen i Oskarshamn är, som enda hamn i sydöstra Sverige, klassad som TEN-T hamn inom
EUs Trans-European Transport Network. Närmaste TEN-T hamnar är i norr Norrköping och i
söder Karlshamn. Via Nässjö har Oskarshamn fullgoda anslutningar till TEN-T järnvägen
Malmö-Stockholm och till Göteborg via Jönköping.
Sedan flera år tillbaka bedrivs ett samarbetsprojekt med namnet CARGOTO för att utveckla
transportmöjligheterna för det småländska näringslivet. Syftet med CARGOTO är att etablera
en reguljär godstransportförbindelse i stråket Jönköping/Nässjö – Oskarshamn – Ventspils med
koppling vidare österut till Ryssland och Kina.
Gotlandstrafiken utgör en betydande del av verksamheten i Oskarshamns hamn. Den är därför
viktig för hamnens fortsatta utveckling och satsningar för framtiden.
2
FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN
Vi vill inte ha ökade kostnader och negativa miljöeffekter
Eftersom enbart en liten del av det totala transportflödet ska till Oskarshamn eller Västervik
måste den totala transportsträckan i tid, miljö och ekonomi vägas in. Den totala transportkedjan
med ökade ledtider och bränsleförbrukning per år kan räknas ut enligt följande:
Cirka 5 procent av de totala transporterna på land antas få kortare avstånd på land vid val av
Västervik jämfört Oskarshamn. Resterande 95 procent får, med Västervik som alternativ, ett
likvärdigt eller längre transportavstånd vilket sammantaget leder till en ökad transportsträcka
på land med i genomsnitt 78 km per fordon. Enbart för godstransporterna innebär en flytt till
Västervik en årligt ökad körsträcka på fastlandet med mera än 89 100 mil vilket innebär ökade
utsläpp av CO2 med 93,5 ton per år.
Den totala merkostnaden för berörda åkeriföretag kommer att överstiga 22 miljoner SEK, vilket
åkeriföretagen inte kan bära. Den ökade kostnaden kommer därför tas ut mot fraktkunderna
genom höjda priser. Höjningen motsvarar en prishöjning på 15-20 procent.
Vi vill inte försämra möjligheterna för turism och besöksnäring
Goda kommunikationer är avgörande för gotlänningarnas fortsatta regionala utveckling samt
möjligheter till arbete och utbildning. Samtidigt har Gotlandstrafikens förläggning till Oskarshamn betydande effekter i form av ökad handel och arbetskraftförsörjning för hela Kalmar län.
Många gotlänningar veckopendlar till industrierna i Oskarshamn och med Scanias, SKB:s och
OKG:s planerade expansion kommer troligen gruppen att öka ytterligare. Oskarshamn utgör
motorn i Kalmar läns arbetsmarknad med cirka 2 900 inpendlare dagligen.
Gotlänningar som reser med södra linjen bidrar också till handelns utveckling, framför allt till
Hansa City i Kalmar genom de så kallade IKEA-turerna. Utöver arbetsresor och handel finns
idag dessutom ett betydande idrotts-, utbildnings- och sjukvårdsutbyte mellan Gotland och
Oskarhamn.
Även turismen skulle drabbas om den södra linjen fick en ny sträckning. Cirka 95 procent av
turisterna som idag reser till och från Gotland med södra linjen skulle få en ökad restid om linjen flyttades. Om Trafikverket väljer att förlägga den södra hamnen till Västervik kommer resekostnaden årligen att stiga med 10 400 000 SEK vilket skulle belasta turisterna. Under 2012
ökade turismen i södra Sverige med 6 procent, vilket bör ses som ett ökat underlag för Gotlandsturism.
Bakom denna skrivelse står
Styrelsen för FöretagsCentrum i Oskarshamn AB
och
Tankesmedjan Linné
3
FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN
Källor
Faktauppgifterna ovan är hämtade ur följande källor:
 Oskarshamns ståndpunkter för Gotlandstrafiken, mars 2013


www.port.oskarshamn.se/documents/portoskarshamn/documents/standpunkter_underlag_11mars.pdf
Gotlands ståndpunkter om framtidens färje- och flygtrafik, mars 2012
www.gotland.se/imcms/46903
Trans-European Transport Network, Priority axes and projects, januari 2013
www.tentea.ec.europa.eu/download/maps/overview/tent_and_pp30_201301.pdf
Vi som står bakom skrivelsen:
FöretagsCentrums styrelse
Anders Österberg, OKG AB (Ordförande)
Anders Lundin, Scania CV AB (Vice ordförande)
Malin Eriksson, In The Mood
Patrick Johansson, Kuststaden Fastigheter AB
Ulrika Järvholm, ABB AB, Figeholm
Per-Olov Larsson, PerConsus AB
Anders Lindh, Elajo Engineering och Mekanik AB
Peter Sandström, Press Kogyo Sweden AB
Jimmy Svensson, SAFT Sweden AB
Ann-Christine Vösu, Oskarshamns kommun
PeO Hossmark, VD FöretagsCentrum
Tankesmedjan Linné
Leif Stridh, f.d. vice VD, Skanska Sverige AB
Per-Göran Sigfridsson, Grisproducent och ledamot i LRF
Johan Beerman, VD, GDL Transport Öst AB
Ingemar Andersson, VD, och ägare av Liljas Bil AB
Christina Fosnes, Regionchef, Svenskt Näringsliv
Per-Olof Persson, VD och ägare av P&E förvaltning AB
Håkan Hellström, VD, Svensk Fastighetsförmedling AB
Håkan Gunnarsson, Regionchef, E.ON Sverige
Johann Malmström, VD, Kalmarsund Promotion
PeO Hossmark, VD, FöretagsCentrum i Oskarshamn
4

Similar documents