Informationsbrev till föräldrar

Comments

Transcription

Informationsbrev till föräldrar
Informationsbrev till föräldrar
Att främja barns utveckling och hälsa är mycket angeläget, inte minst för föräldrar men också av
aktörer i samhället som möter barn och deras familjer exempelvis mödrahälsovård, barnhälsovård,
tandvård, förskola och skola.
Hälsosamma levnadsvanor som mat, lek/rörelse och tandhälsa är betydelsefullt för barns utveckling
och hälsa. De senaste decennierna har befolkningens levnadsvanor förändrats, vilket innebär att
många barn och deras familjer har levnadsvanor som kan leda till negativa konsekvenser som
exempelvis övervikt/fetma, stillasittande och karies.
Sedan flera år görs sammanställningar av barn i olika åldrars hälsa och utifrån dessa resultat görs
olika insatser för att förbättra möjligheterna till barn hälsoutveckling. Kunskapscentrum för
barnhälsovårds årsrapport 2013 visar att barns hälsa skiljer sig mellan områden och
befolkningsgrupper i regionen. Region Skåne och Örkelljunga kommun kommer under drygt 18
månader att genomföra ett projekt i kommunen med syfte att ” Främja hälsosamma levnadsvanor”.
Verksamheterna som möter barn och deras familjer kommer att arbeta med ämnesområden som är
betydelsefulla för barns hälsa - Bra mat för växande barn, lekfulla rörelsevanor och goda
tandborstvanor.
Grundläggande och vägledande principer för hälso-och sjukvården och förskolan är att arbeta utifrån
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den oftast benämns.
Barnkonventionen säger att varje barn ska behandlas med respekt, få komma till tals och barnets
bästa ska alltid komma i första hand i alla beslut och insatser som rör dem.
FN:s konvention om barnets rättigheter fastslår bland annat:
Artikel 2: Alla barn har lika värde och samma rättigheter
Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6: Varje barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det
Artikel 24: Varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och sjukvård
Det övergripande målet med projektet är ett folkhälsoarbete som syftar till att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla barn - En samverkan mellan mödrahälsovård,
barnhälsovård, förskola, tandvård och skola.
Agneta Ekberg och Lena Toft
Förskolechefer i Örkelljunga kommun

Similar documents