Protokoll fört vid årsstämma i Fåglarö Fiske

Comments

Transcription

Protokoll fört vid årsstämma i Fåglarö Fiske
Protokoll fört vid årsstämma i Fåglarö Fiske- o Tomtägarförening,
2014-07-05 kl 10.30.
§1 Val av mötesordförande och sekreterare.
Till mötesordförande valdes Henrik Hanner och till mötessekreterare
Michael Berg.
§2 Upprättande av röstlängd.
Röstlängd upprättades. 47 fastighetsägare var representerade Cirka 80
närvarande anhöriga och röstberättigade fastighetsägare.
§3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet och
tjänstgöra som rösträknare.
Till justeringsman och rösträknare valdes Tina Lagerstedt.
§4 Fråga om stämman utlysts i behörig tid.
Stämman förklarades vara utlyst i behörig tid.
§5 Styrelsens berättelse för senaste verksamhetsåret.
Henrik Hanner, ordförande, redogjorde för det senaste årets
verksamhetsberättelse.
§6 Redovisning av det gångna årets ekonomiska resultat.
Marianne Svensson, kassör redogjorde för det gånga årets resultat.
Till nästa år ska resultat- och balansräkningen läggas ut på hemsidan i
god tid innan stämman går av stapeln.
§7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning,
Stämman beslutade och godkände fastställandet av resultat- och
balansräkningen.
§8 Revisionsberättelse.
Ylva Hessling, en av revisorerna redovisade revisionsberättelsen som
godkändes av stämman.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningsåret 2013-2014 samt
att utgående balans ska föras in i ny räkning.
§10 Ärenden som medlem(mar) skriftligen anmält till styrelsen senast
den 15 maj.
Inga ärenden har inkommit till styrelsen.
Dock har Ulrika Oldmark slickat in en motion via hemsidan som
försvunnit någonstans på vägen. Ulrika godkände att hennes önskemål
tas upp under punkt 20. Information.
I fortsättningen bör förslag och motioner som någon medlem vill att
styrelsen ska behandla skickas direkt till de förtroendevaldas
mailadresser som finns tillgängliga på hemsidan.
§11 Förslag som styrelsen vill underställa stämman.
Styrelsen har lagt fyra propositioner som behandlades.
1. Tillståndsbidrag för muddringsgruppen.
Stämman biföll propositionen med vissa förändringar av
innehållet.
Den ursprungliga propositionen löd:
Styrelsen föreslår årsmötet att ta beslut om att ta bort
tidsbegränsningen, på 1 (ett) år i taget, gällande tillståndsbidrag
om maximalt 10.000 kronor till muddringsgruppen och låta
styrelsen fatta beslut om bidrag till detta inom ramen för den
ordinarie förvaltningen.
I detta bidrag ingår tidigare utnyttjade 2.850 kronor.
Detta är samma ärende som varit uppe på de senaste två
årsmötena och gäller ingen ändring av innebörd, belopp etc.
Den nya lydelsen är:
Styrelsen föreslår årsmötet att ta beslut om att ta bort
tidsbegränsningen, på 1 (ett) år i taget, gällande tillståndsbidrag
om maximalt 10.000 kronor till muddringsgruppen.
I detta bidrag ingår tidigare utnyttjade 2.850 kronor.
Muddringsgruppen har alltså 7.150 kronor att att utnyttja för
diverse tillstånd mm.
Detta är samma ärende som varit uppe på de senaste två
årsmötena och gäller ingen ändring av innebörd, belopp etc
2. Ombildning av FFTF till samfällighetsförening.
Stämman avslog proposition 2 efter omröstning. 35
fastighetsägare röstade emot förslaget och 10 för.
Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta utreda arbetet. Stämman
ansåg sig behöva mer information och konkreta frågeställningar
hur dessa behandlas i en samfällighet och dess
gemensamhetsanläggningar kontra i dagens föreningsform.
Styrelsen kallar till ett separat informationsmöte kring frågan och
där även lantmäteriet bör närvara.
Styrelsen fick också i uppgift att se över om inte önskvärda
effekter kan uppnås via stadgeändringar eller ändringar i befintliga
ordningsregler.
3. Höjning av arvoden till styrelseledamöter och revisorer enligt §12
från årstämma 2013.
Stämman godkände propositionen.
Arvodet per år är numer 1000 kronor för styrelseledamot och 300
kronor för revisorerna
4. Höjning av årsavgiften till FFTF enligt §14 från årsstämma 2013.
Stämman godkände propositionen.
Årsavgiften är därmed 750 kronor från och med 2015.
§12. Fastställande av arvode till styrelse, revisorer och
fiskeutillsyningsmän.
Arvode till styrelse, revisorer förändras enligt proposition 3 under §11
ovan.
Arvode till fisketillsyningsmän är oförändrat.
§13. Fastställande av underhållsplan.
Henrik Hanner redogjorde för den underhållsplan som föreligger.
Stämman fastslog planen.
Underhållsplanen kommer finnas tillgänglig på vår hemsida
§14. Fastställande av årsavgiften för kommande år.
Årsavgiften förändras till 750 kronor per år enligt proposition 4 under
§11 ovan.
§15. Fastställande av budget.
Marianne presenterade muntligen den föreslagna budgeten. Stämman
beslöt att fastställa den föreslagna budgeten.
§16. Val av styrelseledamöter.
Valberedningen Niklas Falkman redogjorde för förslaget till styrelse.
Omval på 2 år Claes Kugelberg, Segholmen1:116.
Omval på 2 år Björn Tegeberg, Mörholmen 1:39.
Nyval på 2 år Kia Agerhem, Mörholmen1:29.
1 år kvar har Henrik Hanner, Lilla Segholmen 1:120 som ordförande,
Marianne Svensson, Ladholmen 1:53 som kassör samt Stefan Elgeryd,
Stora Långholmen 1:58
Stämman accepterade valberedningens förslag och beslöt därefter.
§17. Val av revisorer och suppleant.
Omval 1 år Ylva Hessling 1:121 Lilla Segholmen och Julia Lindholm 1:89
Stora Långholmen och suppleant Ulrika Oldmark 1:90 Stora
Långholmen.
§18. Val av fisketillsyningsman och vid behov områdesrepresentant.
Omval 1 år av fisketillsyningsmannen Niklas Svensson, Ladholmen 1:53
och nyval 1 år av Anders Lindgren Ladholmen 1:128.
§19. Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes sammankallande Niklas Falkman 1:67 Stora
Långholmen och Martin Roos 1:57 Stora Långholmen.
§20. Information.
Ulrika presenterade sitt förslag om röjning av vassen i södra fladen.
Berörda medlemmar kallas till en röjardag där vassen klipps och
transporteras ut på öppet hav. Ulrika fick uppdraget att kalla till en
sådan röjardag och tar hjälp av Niklas Falkman för ett nå berörda
medlemmar.
Ett likalydande bryggavtal för samtliga fastighetsägare som förfogar
över brygga på allmänningarna är under konstruktion. Förslaget ligger
på hemsidan och samtliga fastighetsägare har möjlighet att inkomma
med synpunkter senast 30:e september 2014. Samtliga synpunkter ska
publiceras på hemsidan.
Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades samt inbjöd
till den sedvanliga korvgrillningen. Styrelsen stannade kvar för
förfogande för synpunkter och frågor från medlemmarna.
Henrik Hanner (ordförande)
Tina Lagerstedt (justeringsman)
Michael Berg (sekreterare)

Similar documents